Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2018, 55789Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Correctieve herziening Laren” vastgesteld

Logo Laren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat de gemeenteraad van Laren op 26 september 2018 het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Laren’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft het kenmerk NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-Va01.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een herziening van onder andere de bestemmingsplannen ‘Laren-West’, ‘Laren-Noord’ en ‘Zevenend-Postiljon 2015’. Het gaat hierbij om een actualisatie. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het plan is waar mogelijk aangepast aan de feitelijke situatie. Daarnaast is in de afgelopen jaren een aantal kleine foutjes in de bestemmingsplannen geconstateerd. Deze zijn hersteld. In het plan zijn ook enkele nieuwe beleidsregels opgenomen. In de toelichting van bestemmingsplan is uitgebreider terug te lezen welke inhoudelijke wijzigingen in deze Correctieve herziening zijn doorgevoerd.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen:

 • -

  Het toevoegen van het Wijzigingsplan Caliskamp 3 in de toelichting en planregels aan artikel 1.3 “vigerende bestemmingsplannen”.

 • -

  Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar wonen bij Klooster 34.

 • -

  Het verplaatsen van de regeling omtrent zwembaden in de bestemmingsplannen Laren-West en Laren-Noord naar de artikelen Bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Ter inzage legging

Het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren ligt vanaf 2 oktober 2018 tot en met 12 november 2018 ter inzage en kan worden ingezien in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. Tevens kunt u het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage door:

 • -

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad;

 • -

  een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;

 • -

  een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage.

In werking treding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

 

Laren, 2 oktober 2018