Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2018, 5571Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte)”

Logo Opsterland

Met ingang van donderdag 1 februari 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan “Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte)” (plannummer NL.IMRO.0086.05BPWJReinbergst30-0201) voor een ieder ter inzage. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk de beoogde woningen aan de Jikke Reinbergenstrjitte te Gorredijk binnen de aangewezen bouwvlakken te realiseren. Het aantal gewenste woningen wordt daarbij groter dan het bestemmingsplan “Gorredijk – Loevestein Fase 4” (vastgesteld op 19 september 2011) toestaat. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van dit bestemmingsplan noodzakelijk.

Inzage

U kunt het digitale wijzigingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Een plan bekijken”, vervolgens klikt u op “bestemmingsplannen” waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie of het planid. Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is een afdruk van het digitale wijzigingsplan met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het wijzigingsplan, is de digitale versie bepalend.

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

  • -

    Schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

  • -

    Mondeling een zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan bij team Samen Werken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 340.

Daarnaast kan bij de medewerkers van de team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpwijzigingsplan.

 

Beetsterzwaag, 31 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Opsterland.