Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 55703Vergunningen

Kennisgeving hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring fase 6, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 5 oktober 2018 tot en met donderdag 15 november 2018 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring. Iedereen kan op de ontwerpbesluiten reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?

TenneT TSO B.V. realiseert de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring tussen Beverwijk en Bleiswijk. Als onderdeel van het project Randstad 380 kV – Noordring is een 380 kV-kabelverbinding onder het Noordzeekanaal gerealiseerd. Bij het testen van de kabelverbinding is gebleken dat deze niet voldoet en dat de kabel vervangen moet worden door middel van een hersteloperatie. Om de hersteloperatie mogelijk te maken, zijn tijdelijke werkzaamheden nodig nabij opstijgpunten 5 en 6 van de bestaande verbinding.

Waarom is dit project nodig?

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net naar en van de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. De Randstad 380 kV-verbinding zorgt voor een toekomst­bestendige vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. Door de aanleg van de nieuwe 380 kV-ringverbinding wordt de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Daarom hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het tracé in 2012 vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure, in meer fasen. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan is al in een eerdere fase vastgesteld. De besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd. In deze fase worden 5 van de benodigde besluiten, op grond van de Waterwet, de Wegenverordening Noord-Holland 2015 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ter inzage gelegd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van 5 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de locaties:

 • Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, Beverwijk, telefoon 0251 256 256;

 • Gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden, telefoon 0255 567 200.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerp­besluiten?

 • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

 • Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 5 oktober 2018 tot en met donderdag 15 november 2018. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op:

  www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Randstad 380 kV – Noordring’. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post door een brief te sturen naar

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Randstad 380 kV – Noordring

  Postbus 248 2250

  AE Voorschoten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Telefonisch. U kunt op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur ook bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen en reacties worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten.

Het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten komen ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Randstad 380 kV – Noordring en alle bijbehorende stukken vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.