Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2018, 55699VerkeersbesluitenVerkeersbesluit strekkende tot het instellen van een speciale gehandicaptenparkeerplaats langs de Pieter Bieremastraat t.b.v. Pieter Bieremastraat 36

Logo Appingedam

Burgemeester en wethouders van Appingedam ;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 8, lid 2 onderdeel e van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge een nadere uitleg van de op de verkeersborden voorkomende aanduiding;

 • -

  artikel 24 lid 1 onderdeel d van het RVV 1990 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Noord Nederland.

 

Overwegende dat:

 • -

  een gehandicaptenparkeerplaats is aangevraagd op 21-06-2018 voor een plaats nabij de ingang van het appartementencomplex Bieremastrede;

 • -

  deze plaats is aangegeven op de bij het verkeersbesluit behorende tekening;

 • -

  de aanvrager houder is van een gehandicaptenparkeerkaart afgegeven door de gemeente Appingedam en geldig tot 04-06-2023;

 • -

  dat uit de aanvraag blijkt dat aanvrager geen eigen parkeergelegenheid heeft op het erf van zijn/haar woning;

 • -

  dat evenmin is gebleken dat aanvrager binnen 100 m van zijn woning de zekerheid heeft op een parkeerplaats;

 • -

  uit het advies van de Afdeling BOR & Realisatie is gebleken dat reservering van de aangevraagde gehandicaptenparkeerplaats geen verkeersonveiligheid oplevert;

 • -

  de Korpschef van de politie Noord Nederland, d.d. 12 juli 2018, kenmerk 20180625000129 heeft geadviseerd in het kader van art.24 BABW.

 

Besluiten:

 • 1.

  tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats langs de Pieter Bieremastraat door plaatsing van bord model E06 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), een en ander zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 2.

  deze plaats te reserveren voor het voertuig door onder het bord E06 een onderbord OB309 voorzien van kenteken aan te brengen;

 • 3.

  van dit besluit een afschrift te zenden aan:

  - de Korpschef van de politie Noord Nederland;

  - de afdeling BOR en Realisatie ter uitvoering van de maatregel;

 • 4.

  dit besluit bekend maken in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant/OpRubriek/Verkeersbesluiten) en “De Eemslander”.

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Publieksbalie, gevestigd aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam. U kunt dit besluit inzien op afspraak gedurende de openingstijden.

 

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

 

A.W. Hiemstra, burgemeester

 

A. Castelein, secretaris