Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 55423Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Maarten Kruytstraat’ en ontwerpomgevingsvergunning Maarten Kruytstraat ter inzage, anterieure overeenkomst aangegaan

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt bekend dat de volgende stukken ter inzage liggen:

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Maarten Kruytstraat’;

 • 2.

  Ontwerpomgevingsvergunning Maarten Kruytstraat (nr. 2018074908); 

 • 3.

  Zakelijke beschrijving van de gesloten anterieure overeenkomst.

Er is sprake van een coördineerde procedure (3.30Wro). Dat besluit is op 25 augustus 2016 gepubliceerd. Op dit plan is ook de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan betreft de locatie Bomstraat 19 en het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat. Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling mogelijk op het parkeerplein aan de Maarten Kruytstraat. Deze herontwikkeling bestaat uit het verplaatsen en vergroten van de supermarkt aan de Bomstraat naar de Maarten Kruytstraat. Op de begane grond mag detailhandel gerealiseerd worden, waaronder een supermarkt. Op de bovenverdiepingen mogen 42 appartementen komen. De maximale bouwhoogte varieert van maximaal 8 tot 17 meter. Het parkeren moet grotendeels ondergronds en op een parkeerdek. Om te voorkomen dat er twee supermarkten mogelijk zijn, is de detailhandel op het perceel van de Bomstraat 19 wegbestemd.

De omgevingsvergunning betreft alleen het perceel aan de Maarten Kruytstraat. De aanvraag voorziet in circa 1.650 m² bvo voor een supermarkt en circa 700 m² bvo voor een versmarkt op begane grond met een bijbehorende ondergrondse parkeergarage (96 plekken). Op de verdiepingen komen 42 appartementen met eigen parkeergelegenheid op een parkeerdek (54 plekken).

Anterieure overeenkomst

De gemeente Noordwijk is een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangegaan met de eigenaren van de betreffende percelen. De overeenkomst heeft betrekking op de hierboven beschreven plannen. Er is geen bezwaar/beroep mogelijk tegen deze overeenkomst.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Maarten Kruytstraat’, de ontwerpomgevingsvergunning en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen vanaf woensdag 3 oktober tot en met dinsdag 13 november 2018 voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken raadplegen in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering:NL.IMRO.0575.BPZWMrtKruytstraat-ON01.

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen tegen de genoemde voorgenomen ontwerpbesluiten, behalve tegen de gesloten overeenkomst. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met dinsdag 13 november 2018). De zienswijze kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk (gemotiveerd en ondertekend) worden ingediend.

 • 1.

  Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan moet worden gericht aan: de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Maarten Kruytstraat”.

 • 2.

  Een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunnning moet worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden , onder vermelding van "zienswijze ontwerpomgevingsvergunnning Maarten Kruytstraat".

Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Noordwijk via T (071) 36 60 000.