Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 55347Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 2

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 september 2018 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een aantal percelen binnen het bestemmingsplan Zeewaardig.

Het voorbereidingsbesluit vloeit voort uit het op 3 oktober 2017 gepubliceerde voornemen van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Zeewaardig over ca. een jaar te corrigeren op die locaties waar teveel rechten zijn toegekend. Dit voorbereidingsbesluit beëindigt deze periode van een jaar en voorkomt dat deze rechten alsnog gebruikt worden. Naar verwachting wordt het voorontwerpbestemmingsplan in oktober of november 2018 ter inzage gelegd.

Locaties

Het betreft de locaties Huis ter Duin, Kop Hoofdstraat/De Grent/Palaceplein, hoek Golfbaan/Wantveld, de gebouwen tussen Olieburg/Noordzeestraat, Bomstraat 7-15, Parallel Boulevard 206-208, Trompstraat 1-11, Nieuwe Zeeweg 90-92, Schoolstraat 3-5 en de garageboxen op de percelen(betreft alle letters): Parallelboulevard 210-212 / Vuurtorenplein 12-14 / Golfbaan 1 en 93 / Trompstraat 1 / Abr. Van Rooyenstraat 100.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt 3 oktober 2018 in werking. Het heeft een werkingsduur van één jaar.

Ter inzage

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van woensdag 3 oktober tot en met dinsdag 30 oktober 2018 ter inzage. Het plan is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.VBZeewaardigCorr2-VA01.

Bezwaar/beroep

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 8:5 Algemene wet bestuursrecht).