Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 5520Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Eindje 6 en omgeving

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 2 februari 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Eindje 6 en omgeving” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 16 maart 2018.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Eindje 6 en omgeving” voorziet in het bestemmen van permanente teeltondersteunende voorzieningen, het uitbreiden van de huisvesting van arbeidsmigranten en het bouwen van een sealruimte.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018007-OW01. De plannen zijn tevens te raadplegen via www.someren.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.