Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2018, 55119VerkeersbesluitenBesluit van de gemeenteraad

Logo Bergen (L)

Onderwerp: Verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens Kampweg Aijen.

De raad van de gemeente Bergen,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Overwegende:

dat in de huidige situatie de adressen Kampweg 1, 1a, 3, 8a buiten de bebouwde kom zijn gesitueerd;

dat de Kampweg veel gebruikt wordt door landbouwverkeer, toeristisch verkeer waaronder fietsers en voetgangers;

dat de gemeente de wegbeheerder is;

dat op de Kampweg een snelheid geldt van 60 km/uur;

dat de uitstraling en inrichting overeenkomt met een gebied binnen de bebouwde kom;

dat het in het kader van de verkeersveiligheid mede in relatie tot de huidige dijkovergang, ook nadat deze is verhoogd en nadat er een voetpad is aangebracht wenselijk is op het wegdeel de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur;

dat een voetpad is voorzien na verhoging van de dijkovergang;

dat volgens de principes van Duurzaam Veilig meestal alleen een maximumsnelheid van 30km/u wordt toegepast op wegen binnen de bebouwde kom;

dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of

beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd van 9 mei 2018 tot 20 juni 2018. Er zijn geen reacties op ontvangen.

dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet artikel 20a lid 1 rechtstreeks is toegekend aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de grens van de bebouwde kom bij besluit vast.

dat de Wegenwet de registratie(wegenlegger) van de openbaarheid en de onderhoudsplicht van de wegen gelegen buiten de vastgestelde bebouwde komgrens regelt. De bevoegdheid tot het vaststellen van de bebouwde kom grenzen berust bij Gedeputeerde Staten. Deze bevoegdheid is op grond van art. 27 van de Wegenwet overgedragen aan de gemeenteraad van Bergen.

dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie.

BESLUIT

De komgrens op de Kampweg te Aijen 375 meter in zuidoostelijke richting te verplaatsen door verplaatsing van de verkeersborden H1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform bijgaande situatietekening.

Bergen, 17 september 2018.

De griffier

De voorzitter

I.C. van ‘t Hof

M.H.E. Pelzer

 

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij de gemeenteraad van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.