Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 55044Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 september 2018, nr. WJZ / 18224044, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met een ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt in de rij van titel 3.11 die van toepassing is op Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) ‘€ 600.000.000’ vervangen door ‘€ 740.000.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 september 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Borgstelling MKB-kredieten

In titel 3.11 van de Regeling nationale EZ-subsidies is de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) opgenomen. Op grond van de BMKB kunnen financiers een garantstelling verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan MKB-ondernemers. Via de BMKB kan een garantstelling verstrekt worden aan een bank of een aangewezen kredietverstrekker voor het sluiten van bepaalde kredietovereenkomsten met MKB-ondernemers. De garantstelling wordt tegen een provisie verstrekt.

Het gebruik van de BMKB is in de loop van 2018 toegenomen. Eind 2017 is voor het jaar 2018 een subsidieplafond voor de BMKB beschikbaar gesteld van 600 miljoen euro. Omdat, gelet op de toegenomen vraag, de verwachting is dat het plafond van 600 miljoen euro voor het jaar 2018 niet toereikend zal zijn, wordt via onderhavige wijzigingsregeling het subsidieplafond voor 2018 verhoogd naar 740 miljoen euro.

2. Staatssteun

De voor 2018 reeds opengestelde subsidie voor de BMKB bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening1 (zie artikel 3.11.11 van de Regeling nationale EZ-subsidies). De ophoging van het subsidieplafond brengt hierin geen verandering, omdat de overige voorwaarden van deze subsidiemodule ongewijzigd blijven.

3. Regeldruk

Het verruimen van het beschikbare budget voor BMKB leidt niet tot inhoudelijke aanpassingen in de regeling zelf en derhalve ook niet tot een toename van de administratieve lasten bij de gebruikers van de regeling.

4. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Voor de bepaling uit deze regeling, die betrekking heeft op de verhoging van een subsidieplafond, kan dat in dit geval worden gerechtvaardigd omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Vasthouden aan de systematiek van vaste verandermomenten zou hebben betekend dat er voor de BMKB naar verwachting voor de komende periode onvoldoende budget beschikbaar zou zijn. Omdat de openstellingsperiode van de BMKB pas op 31 december 2018 zal eindigen, zal de doelgroep echter voldoende tijd hebben om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352).