Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FerwerderadielStaatscourant 2018, 55022Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan  ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’

Logo Ferwerderadiel

Het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 13 september 2018 het bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met ingang van 4 oktober 2018 ligt gedurende zes weken voor een ieder het vastgestelde bestemmingsplan inclusief de hierop betrekking hebbende stukken ter inzage.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de vestiging van een loonbedrijf op het perceel aan Jouwsmabuorren 1 te Hallum.

Inzage is mogelijk op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 (voor openingstijden zie www.ferwerderadiel.nl) en op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden zie www.dongeradeel.nl); desgewenst kan het plan buiten openingsuren worden ingezien, zulks na (telefonische) afspraak. Daarnaast kunt u het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1722.20171423.VA01) raadplegen op het webadres: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kan:

a. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

b. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

c. een belanghebbende tegen de wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.