Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2018, 54973Ruimtelijke plannenUitwerkingsplan ‘Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase’

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat het uitwerkingsplan ‘Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase’, met de codering NL.IMRO.0166.00991241-VB01, ongewijzigd is vastgesteld. Het plan ligt vanaf woensdag 3 oktober zes weken ter inzage.

 

Het betreft de bouw van 22 woningen en de mogelijkheid om kleinschalige detailhandel en horeca te vestigen in ’t Hart van Onderdijks. Het ligt ingeklemd tussen de Bouwkamp en de Waker. De woningen zijn een afronding van de al gerealiseerde woningbouw aan de Waker.

 

Voor inzage kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij de receptie in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Buiten deze tijden alleen op afspraak via telefoonnummer (038) 33 92 999. Ook kunt u het plan inzien op www.kampen.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht bij het college van B&W van Kampen;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan in te stellen;

  • 3.

    belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die het college bij vaststelling van het plan heeft aangebracht.

 

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling de plannen treedt in werking de dag na afloop van te beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de plannen niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

 

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.