Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2018, 54544Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Zuid-Spierdijkerweg 82 en 82A, Spierdijk

Logo Koggenland

Vastgestelde wijzigingsplan Zuid-Spierdijkerweg 82 en 82A, Spierdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij op 4 september 2018 het wijzigingsplan Zuid-Spierdijkerweg 82 en 82A, Spierdijk ongewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan worden de agrarische bedrijfsbestemmingen van de percelen Zuid-Spierdijkerweg 82 en 82a omgezet in de bestemming Wonen. De bedrijfsbebouwing van Zuid-Spierdijkerweg 82a wordt gesloopt en als compensatie mag één woning worden gebouwd.

Ter inzage

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 1 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met 11 november 2018). Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGZuidSpierwg82-va01.

Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het plan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

 

De Goorn , 30 september 2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland