Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2018, 54426Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit afsluiten fietspad bestrijding watercrassula

Logo Terschelling

Datum: 18 september 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling;

 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 1995, waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het nemen van verkeersbesluiten, heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Gelezen de aanvraag van Staatsbosbeheer,

 

voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verdelging en vernietiging van de Crassula Helmsii:

 

Overwegende dat hiervoor noodzakelijk is dat onderstaande wegen worden afgesloten voor het verkeer;

Besluit de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:

 

Vanaf 19 september 2018 tot de dag dat Staatsbosbeheer/Provincie Fryslân gereed zijn met de werkzaamheden wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

 

• Het fietspad tussen West aan Zee en Midsland aan Zee.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking aan u bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H. Otter-Wouda,

teamleider Publiek

Afschrift naar de politie Terschelling