Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1 Bro, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van Oisterwijk kennis van het voornemen de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

• Bestemmingsplan Irenehoeve. Het betreft een wijziging van 3 seizoen plaatsen naar permanente standplaatsen.

• Bestemmingsplan Heusdensebaan 111. Het betreft wijziging van functies op het perceel.

• Bestemmingsplan Landgoed Reuseldal. Het betreft de ontwikkeling van landgoedwoningen aan de Oirschotseweg ong.

• Bestemmingsplan Laarakkerweg 11. Het betreft de vergroting van een bedrijfsperceel op het bedrijventerrein Laarakker.

• Bestemmingsplan RvR Heuvelstraat ong. Het betreft de herbestemming van de agrarische gronden ten behoeve van een ruimte-voor-ruimte woning.

• Bestemmingsplan Heikant 2. Het betreft de mogelijkheid tot gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

• Bestemmingsplan Aan het Lind. Het betreft de herontwikkeling van het binnenterrein behorend tot De Lind 75, 77 en 79 ten behoeve van woningbouw.

• Bestemmingsplan Dorpstraat-Vloeiweg. Het betreft de realisatie van een voetgangersverbinding tussen de Dorpsstraat-Vloeiweg en een stedenbouwkundige invulling met woningbouw, commerciële ruimte en een parkeergarage.

• Bestemmingsplan Heikant 8. Het betreft de planologische borging van het bestaand recreatief gebruik en de verkenning van de uitbreidingsmogelijkheden.

• Bestemmingsplan Rootven 38. Het betreft de uitbreiding van een supermarkt en de herinrichting en ontsluiting van het parkeerterrein.

• Bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49. Het betreft de herbestemming van het agrarisch perceel naar wonen, in combinatie met de splitsing van de langgevelboerderij in twee separate wooneenheden.

• Bestemmingsplan Middengebied Moergestel. Het betreft de realisatie van een vijftal vrijstaande woningen op het zogenaamde binnengebied van het centrumplan Moergestel

 

 

Het is niet mogelijk om tegen dit voornemen zienswijzen in te dienen. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze plannen.Zodra een bestemmingsplan in ontwerp gereed is zal het mogelijk zijn hiertegen zienswijzen in te dienen. Hierover volgen afzonderlijke publicaties in de Nieuwsklok, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

 

Het college, 19 september 2018

 

Naar boven