Bekendmaking omgevingsvergunning Kievit 4 te BAARLE-NASSAU

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van Gemeente Baarle-Nassau hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 18 september 2018 een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van de tweede bedrijfswoning als plattelandswoning op het adres Kievit 4 te BAARLE-NASSAU.

 

De vergunning is verleend voor de activiteit:

1. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Omgevingsvergunning ligt ter inzage

De omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 25 september 2018 tot en met maandag 5 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. De omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013. De omgevingsvergunning met bijbehorende bestanden is tevens digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.OVkievit4-d001

 

Wie kan er een beroepsschrift indienen?

Wilt u beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning? Dat kunnen:

- degene die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht;

- de adviseurs die de mogelijkheid hebben gebruikt om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat ze geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de onderdelen van het definitieve besluit, die in de ontwerpbeschikking niet voorkwamen

 

Wanneer kunt u een beroepsschrift indienen?

U kunt van dinsdag 25 september 2018 tot en met maandag 5 november 2018 beroep tegen de verleende omgevingsvergunning instellen. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 Breda

 

De volgende informatie moet in uw beroepschrift staan:

uw naam en adres, de datum waarop u de brief schrijft, uw handtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt, de gronden waarom u beroep instelt. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

 

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een beroepschrift heeft ingediend. U vraagt deze voorziening aan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, team bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Voor het aanvragen van deze voorziening betaalt u griffierecht. Bij de rechtbank kunt u navragen hoeveel dat precies is. Als tegen het verlenen van de omgevingsvergunning beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

 

Baarle-Nassau, 18 september 2018

Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau

 

 

Naar boven