Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2018, 53956VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Zandvoort

Verkeersbesluit ten behoeve van verkeersmaatregelen busbaan Prinsesseweg.

Kenmerk: 2018/527462

Datum: 14 september 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Overwegende:

dat de Prinsesseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Zandvoort;

dat de Prinsesseweg in beheer is bij de gemeente Zandvoort;

dat de Prinsesseweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

dat het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de directeur van de gemeente Haarlem met ondermandaat aan de afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR);

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Zandvoort is opgenomen in de Actualisatie GVVP 2005 (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat de Prinsesseweg in het betreffende GVVP gecategoriseerd is als een erftoegangsweg-plus (30 km/uur) en de weg daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied dondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat op de Prinsesseweg, ten noorden van de aansluiting met de Haarlemmerstraat, een flexibele fysieke afsluiting aanwezig is;

dat deze flexibele fysieke afsluiting enkel toegang verleend aan lijnbussen;

dat op de rijbaan van de Prinsesseweg, ten noorden van de aansluiting met de Haarlemmerstraat, markering ‘LIJNBUS’ is aangebracht waardoor enkel lijnbussen gebruik mogen maken van de rijbaan;

dat ter ondersteuning van de flexibele fysieke afsluiting en de markering op het wegdek tevens een verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) is geplaatst ten noorden van de aansluiting met de Haarlemmerstraat;

dat aan de noordzijde van de Prinsesseweg tevens een verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 aanwezig is direct ten zuiden van de perceelgrens van huisnummer 40;

dat lijnbussen, fietsen en bromfietsen worden uitgezonderd van deze geslotenverklaring;

dat ter aankondiging van de afsluiting aan de noordzijde van de bussluis op de Prinsesseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Koninginneweg het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderborden) is geplaatst met een afstandaanduiding van 175 meter;

dat ten zuiden van de noordelijk gelegen afsluiting op de Prinsesseweg diverse perceelontsluitingen aanwezig zijn en dat bestuurders met een herkomst en/of bestemming van één van deze percelen ontheffingen van de geslotenverklaring dienen aan te vragen bij de gemeente Zandvoort;

dat deze situatie leidt tot relatief veel administratief werk voor de gemeente Zandvoort;

dat deze administratieve werkzaamheden beperkt kunnen worden door de betreffende geslotenverklaring te verplaatsen richting de reeds aanwezige flexibele fysieke afsluiting op de Prinsesseweg;

dat het daarnaast wenselijk is om de verkeersborden die een geslotenverklaring aanduiden te vervangen voor verkeersborden die de aanwezigheid van een busbaan voor lijnbussen aanduiden;

dat de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen uitgevoerd kunnen worden door middel van het plaatsen van de verkeersborden F13 en F14 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden, het plaatsen van markering ‘LIJNBUS’ op het wegdek en het verwijderen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden C1, F13 en F14 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden en het aanbrengen van markering ‘LIJNBUS’ op het wegdek een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het uitvoeren van de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen.

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

- om door middel van het verwijderen van de verkeersborden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden de geslotenverklaring op de Prinsessweg, tussen perceelnummer 40 en de aansluiting met de Haarlemmerstraat, op te heffen;

- om door middel van het aanbrengen van markering 'LIJNBUS' op het wegdek van de Prinsesseweg ter hoogte van het perceel met het adres Haarlemmerstraat 53, de rijbaan van de Prinsesseweg exclusief beschikbaar te stellen voor lijnbussen;

- om door middel van het plaatsen van de verkeersborden F13 en F14 van bijlage 1 van het RVV 1990 het gedeelte van de Prinsesseweg, vanaf een locatie ter hoogte van he tperceel met het adres Haarlemmerstraat 53 tot de aansluiting met de Haarlemmerstraat, aan te wijzen als rijbaan uitsluitend ten behoeve van lijnbussen;

De bekendmaking vna he tverkeersbesulit wordt gepubliceerd in de Staatscourant conform artikel 26 van het BABW.

Dit besluit treedt in werking een dag na de publicatie in de Staatscourant.

Situatieschetsen:

(1/2)

(2/2)

Zandvoort,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Namens dezen,

de algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

J. Scholten,

Voor deze,

Afdelingsmanager BBOR

S. van Egmond

N.B.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.