Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomStaatscourant 2018, 53935Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Zandlaan 44-46” Hillegom

Logo Hillegom

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in haar collegevergadering van 18 september 2018 heeft besloten om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan “Zandlaan 44-46” met identificatienummer NL.IMRO.0534.bpzandlaan4446-ON01 te starten en ter inzage te leggen.

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van twee burgerwoningen tussen Zandlaan 44 en 46.

Vanaf 26 september t/m 6 november 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0534.bpzandlaan4446-ON01 met bijbehorende stukken, ter inzage bij de informatiebalie in het Gemeentehuis te Hillegom. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen aan de gemeenteraad van Hillegom (Postbus 32, 2180 AA Hillegom). Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Planvorming (telefoonnummer 14 0252). Van de mondelinge zienswijze maken wij een verslag.