Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 53862Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/193340, houdende vaststelling van de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.12, eerste lid, juncto tiende lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de ten aanzien van het concept-kabinetsbesluit ingediende zienswijzen;

Gehoord de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1. De Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018, versie 27 september 2018, wordt vastgesteld als programma in de zin van artikel 5.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

  • 2. De Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 is een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Artikel 2

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 zal op de website www.rijksoverheid.nl worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Met dit besluit wordt de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 vastgesteld. Het NSL1 is het Nederlandse luchtkwaliteitsplan in de zin van de Europese richtlijn luchtkwaliteit2 en het programma in de zin van artikel 5.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer. In het NSL werken het Rijk en andere overheden samen om op de kortst mogelijke termijn overal in Nederland aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen. Uit de monitoringsrapportage NSL 2017, blijkt dat op enkele punten in Nederland nog sprake is van overschrijding van de (Europese) grenswaarden voor luchtkwaliteit voor stikstofdioxide (verder: NO2) en fijnstof (verder: PM10). Het gaat hierbij om enkele hardnekkige NO2 knelpunten in de binnensteden van Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, ’s Hertogenbosch en Utrecht en een beperkt aantal overschrijdingen van de etmaalnorm voor PM10 in een aantal gebieden met intensieve veehouderij. De Aanpassing NSL 2018 voegt een op deze knelpunten gerichte knelpuntenanalyse en maatregelen toe aan het NSL. Tezamen met het NSL is de Aanpassing NSL 2018 gericht op het op de kortst mogelijke termijn bereiken van de grenswaarden. De Aanpassing NSL 2018 brengt geen wijzigingen aan in het functioneren van het NSL.

De Aanpassing NSL 2018 is een aanvulling op het NSL en heeft tot doel de resterende overschrijdingen van de grenswaarden van NO2 en PM10 versneld teniet te doen. Hiertoe wordt met de Aanpassing NSL 2018 een knelpuntenanalyse en een pakket met passende maatregelen aan het NSL toegevoegd. Aangezien de bevoegdheden om maatregelen te treffen om de knelpunten op te lossen verdeeld zijn tussen de verschillende overheidslagen is de Aanpassing NSL 2018 het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de betrokken decentrale overheden en het Rijk. Bij de bepaling welke maatregelen in de Aanpassing NSL 2018 opgenomen zijn, hebben de betrokken decentrale overheden en het Rijk niet alleen gekeken naar de technische en juridische haalbaarheid. Tevens zijn de individuele en maatschappelijke belangen, die geraakt worden door de diverse maatregelen, afgewogen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een pakket waarmee de knelpunten versneld worden opgelost en waarmee op de kortst mogelijke termijn overal in Nederland aan de grenswaarden wordt voldaan.

De Aanpassing NSL 2018 is tot stand gekomen overeenkomstig artikel 5.12, eerste lid, juncto tiende lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer. De basis voor de Aanpassing NSL 2018 is het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 dat de ministerraad op 9 maart 2018 heeft vastgesteld en dat van 27 maart tot en met 7 mei 2018 ter inspraak heeft gelegen.3 Gedurende deze periode heeft TNO het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 met het daarin opgenomen maatregelenpakket voor de binnenstedelijke overschrijdingen van NO2 doorgerekend en van 6 tot 19 juni is aan indieners van zienswijzen de mogelijkheid gegeven om ingediende zienswijzen aan te vullen naar aanleiding van het opgeleverde TNO-rapport.4 In de Nota van Antwoord Concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 is gereageerd op de ingediende zienswijzen en is aangegeven of en in hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging van het concept-kabinetsbesluit. Het TNO-rapport is tezamen met de ingediende zienswijzen de basis geweest voor een herbeoordeling van het maatregelenpakket voor de NO2-knelpunten. In nauw overleg met de betrokken steden is het maatregelpakket, zoals weergegeven in het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018, aangepast om te garanderen dat de Aanpassing NSL 2018 uiteindelijk alle passende maatregelen bevat om de termijn van overschrijding zo kort mogelijk te houden. Tegelijkertijd is met de gemeenten en provincies waar zich nog veehouderij-gerelateerde overschrijdingen voordoen gezocht naar concretisering en aanscherping van het maatregelenpakket om ook voor de veehouderij-gerelateerde PM10-overschrijdingen tot een robuust en effectief maatregelenpakket te komen.

Bij brief van 25 juni 2018 zijn de relevante stukken rondom de Aanpassing NSL 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden.5 In het bijbehorende Addendum Aanpassing NSL 2018 is aangegeven op welke punten ik voornemens was het concept-kabinetsbesluit aan te passen voor de vaststelling van de Aanpassing NSL 2018. Op 5 juli 2018 is de Tweede Kamer gedurende een Algemeen Overleg gehoord. De Eerste Kamer heeft op 3 juli de brief en de bijbehorende stukken ter kennisgeving aangenomen. Op basis hiervan is het concept-kabinetsbesluit conform het Addendum aangepast. De knelpuntenanalyses en maatregelenpakketten zijn gewijzigd en ook de teksten van het concept-kabinetsbesluit zijn geactualiseerd. Dit hele proces heeft geleid tot de definitieve versie van de Aanpassing NSL 2018 van 27 september 2018.

De Aanpassing NSL 2018 wordt bij dit besluit vastgesteld, waarbij tevens expliciet bepaald wordt dat de Aanpassing NSL 2018 onderdeel is van het NSL. De Aanpassing NSL is per brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden en gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. De maatregelen die in de Aanpassing NSL 2018 zijn opgenomen worden uitgevoerd door de daarvoor bevoegde overheden en volgens de daarvoor geldende procedures. Het totaalpakket aan maatregelen dat in het NSL, inclusief het maatregelpakket uit de Aanpassing NSL 2018, is opgenomen, is erop gericht overal in Nederland op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 te voldoen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
2

Richtlijn nr. 2008/50/EG van het Europees Parlement van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schone lucht voor Europa (PB L152)

X Noot
4

TNO-rapport ‘Inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten’, 6 juni 2018

X Noot
5

Kamerstukken 30 175, nr 199 en L, incl. bijlagen