Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2018, 53809VerkeersbesluitenGemeente Tiel - Verkeersbesluit voor aanleggen van (mini)rotonde - Jhr.P.A.

Logo Tiel

 

 

 

 

VERKEERSBESLUIT

AANLEG MINIROTONDE JHR.P.A.REUCHLINLAAN-AARDBEIVLINDER

Nr. VB2018003

Gelet op

Artikel 18, eerst lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994;

Het besluit van 7 april 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de manager van Team Werkvoorbereiding en Uitvoering.

Aanleiding voor het verkeersbesluit

In de nieuwsbouwwijk Passewaaij is buurt 7 (met een behoorlijke vertraging na de economische crisis vanaf 2008) zo goed als afgebouwd. Op één van de ingangen van de wijk ligt nog een oude T-kruising (Jhr.P.A.Reuchlinlaan-Aardbeivlinder). Eerder zijn hier in 2013 al noodmaatregelen getroffen (verkeersdrempel) om de snelheid ter hoogte van het kruispunt te verlagen ten behoeve van de veiligheid van het verkeer van en naar de Aardbeivlinder. De wijk Passewaaij kent alleen rotondes als kruispuntvorm bij de ingangen van de wijk. De gemeente Tiel wil deze uniformiteit ten behoeve van de verkeersveiligheid ook op deze locatie toepassen. Door ruimtegebrek zal hier echter geen volledige rotonde aangelegd worden, maar wordt deze afgeslankt tot een zogeheten minirotonde. De vorm en functie van de rotonde blijft echter zo veel mogelijk behouden.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en hun passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst om tot dit verkeersbesluit te komen.

Type wegen

De Jhr.P.A.Reuchlinlaan en Aardbeivlinder bevinden zich binnen de bebouwde kom. De wegen zijn in eigendom en beheer van de gemeente Tiel. De Jhr.P.A.Reuchlinlaan heeft een snelheidsregime van 50 km/u. De Aardbeivlinder heeft een snelheidsregime van 30 km/u.

Het verkeersbesluit wordt genomen overwegende:

 

 • 1.

  Dat de (mini)rotonde past in het Duurzaam Veilig ontwerpen van kruispunten en heeft een gunstig effect heeft op zowel de subjectieve als objectieve verkeersveiligheid voor zowel de automobilist, de fietser als de voetganger;

 • 2.

  Dat de in/uitgangen van erftoegangswegen op gebiedsontsluitingswegen conform Duurzaam Veilig worden aangelegd en het hierbij voor de verkeersveiligheid en herkenbaarheid wenselijk is deze zoveel mogelijk aan te sluiten door middel van een fysieke poort met een in/uitritconstructie.

 • 3.

  Er een betere oversteekplaats nodig was vanuit de wijk richting de JOP (jongeren ontmoetingsplaats) en hondenuitlaatplaats aan de overzijde van de Jhr.P.A.Reuchlinlaan.

 • 4.

  De oversteek voor met name de voetgangers en fietsers wordt verbeterd door aanleg van de rotonde, omdat het gemotoriseerde verkeer door zowel de rotonde als diverse verkeerremmende maatregelen alleen met lage snelheden de rotonde en naastgelegen voet/fietsoversteken kan passeren;

 • 5.

  Dat er fysiek geen ruimte was voor een volledige rotonde;

 • 6.

  Dat met een minirotonde het effect en de uitwerking op de verkeersveiligheid zo veel als mogelijk behouden is gebleven en beter is dan door middel van een T-kruising.

 • 7.

  De minirotonde een betere verkeersafwikkeling(doorstroming) kent als een T-kruising.

 • 8.

  Er een fietspad in twee richtingen langs de rotonde wordt aangelegd (hiervoor wordt gewaarschuwd vanaf de Aardbeivlinder en vanaf de minirotonde).

 • 9.

  Vrachtverkeer en bussen op de rotonde in de richtingen driekwartrond niet via de juiste zijde van het middeneiland van de minirotonde kunnen passeren (door de krappere maatvoering van de rotonde). Er zijn mogelijkheden bij nabijgelegen rotondes (respectievelijk 250 meter en 600 meter) te keren of vanuit de wijk de andere uitgang richting de Jhr.P.A.Reuchlinlaan te kiezen.

 • 10.

  Dat voor het beter zichtbaar maken van de minirotonde aanvullende bebording en bebakening wenselijk is.  

  Overleg met hulpdiensten

  In het hulpdienstenoverleg van dinsdag 10 juli 2018 is het ontwerp van de minirotonde besproken en diverse inhoudelijke opmerkingen zijn nog meegenomen in de bebordings- en markeringstekening van dit verkeersbesluit. in het hulpdienstenoverleg van dinsdag 14 augustus 2018 is het concept verkeersbesluit met bebordings- en markeringstekening besproken. De politie heeft aangegeven schriftelijk advies uit te brengen op dit verkeersbesluit.

   

  Gehoord

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft op dinsdag 14 augustus 2018 tevens overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland. Op dit overleg is op enkele ontwerponderdelen mondeling een praktisch advies gegeven door de verkeersadviseur. Deze adviezen zijn verwerkt in de verkeersmaatregelen. Op 23 augustus is er een schriftelijk advies uitgebracht aan de gemeente. Dit advies is als bijlage bij dit besluit bijgevoegd.

   

  Besluit:

 • 1.

  Tot aanleg van een (mini)rotonde bij de kruising van de wegen Jhr.P.A.Reuchlinlaan - Aardbeivlinder met bijbehorende voorrangsbebordingen en aansluitingen van (toekomstige) fietspaden door middel van:

  • 1.

   Plaatsing van de borden D01f_BB18-1r, B6 (en onderbord OB503OB02), G11 (en onderborden OB502 en OB505), J09 (en OBOB401-100) en conform bijlage 1, behorende bij het

  • 2.

   Plaatsing van voorrangsmarkeringen (haaientanden, 1-1 markeringen, blokmarkeringen), 1-1 markeringen, pijlmarkeringen en geleidingsmarkering,

  • 3.

   Aanleg van in/uitritconstructie bij de aansluiting van de Aardbeivlinder (met daarover heen het doorgaande fietspad).

 • 2.

  Tot het aangeven van enkele verplichte rijrichtingen bij de rotonde voor vrachtverkeer en bussen door middel van plaatsing van de borden D04 en D05r (met onderbord OB13 en onderbord met tekst “i.v.m. draaicirkel, keer om bij volgende rotonde”). Alles conform

 • 3.

  Het aanleggen van een voet- en fietsoversteekplaats nabij de rotonde, waarbij de voet- en de fietsoversteekplaats beiden geen voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer op de Jhr.P.A.Reuchlinlaan. Dit door middel van het plaatsen van de voorrangsbebording B01 op de Jhr.P.A.Reuchlinlaan en plaatsen van voorrangsmarkeringen (kanalisatiestrepen op de voet- en fietsoversteek en haaientanden op de fietsoversteek).

 • 4.

  Het beter zichtbaar maken van de huidige poortconstructie zone 30, door het verplaatsen van de poort zone 30 richting het einde van de in/uitritconstructie op +/- 15 meter vanaf de rand van de (mini)rotonde. Dit door middel van toepassing van de borden A0130zb en A0130ze (beide in gele poortzuil met BB15-1). Dit alles conform

 • 5.

  Alle maatregelen conform bijgevoegde plattegrondtekening met tekeningnummer 4003 en titel “Minirotonde kruising Aardbeivlinder / Jonkheer P.A. Reuchlinlaan Belijningen en bebording”.  

   

  Tiel, 19 september 2018

  burgemeester en wethouders,

  namens hen,

   

   

  teammanager Werkvoorbereiding en Uitvoering

                                 

  Bezwaarmogelijkheid

  Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • 1.

  uw naam en adres (inclusief postcode);

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • 4.

  het kenmerk van het besluit

 

Vergeet niet uw handtekening op het bezwaarschrift te zetten.

 

Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bepaalt ook of u gelegenheid krijgt om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift bedraagt twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden.

 

Ondanks uw bezwaarschrift treedt het besluit wel in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend. De behandeling van een verzoek door de voorzieningenrechter is niet gratis. U betaalt € 150,-- als u particulier bent. In andere gevallen (bijvoorbeeld voor een stichting) bedragen de kosten € 297,--.

 

Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Afschriften

 • 1.

  Politie-eenheid Oost Nederland, D.R.O.S., Infrastructuur, Verkeer;

 • 2.

  Team Werkvoorbereiding en Uitvoering;

 • 3.

  Team Communicatie

 • 4.

  AVRI (Teamleider IBOR);

 • 5.

  AVRI (Team Handhaving);

 • 6.

  Archief (origineel).