Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 53807Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2018, nr. WJZ/18238379, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing nationale parken

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanwijzing nationale parken wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, wordt in de opsomming na ‘- Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa;’ het volgende onderdeel ingevoegd:

  • Nieuw Land;.

B

In de bijlage wordt na de kaart van Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa de kaart van Nieuw Land, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, ingevoegd.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 september 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Met de onderhavige wijziging van de Regeling aanwijzing nationale parken wordt Nieuw Land aangewezen als nationaal park. Deze aanwijzing geschiedt op verzoek van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland, die op 22 maart 2018 het gebied Nieuw Land hebben voorgedragen voor de status van nationaal park.

Het gebied voldoet aan de criteria zoals gesteld in artikel 8.3, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Nieuw Land voegt deltanatuur toe aan het bestaande stelsel van nationale parken. Het nationaal park Nieuw Land heeft een omvang van ca. 28.903 hectare, waarvan ruim driekwart water. De Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en de Marker Wadden1 vormen met ca. 25.886 hectare de kern van het nationaal park. Samen vertellen zij het verhaal van de inpoldering, pionieren en het ontstaan van unieke natuur.

De Tweede Kamer heeft in 2014 bij motie2 opgeroepen om te komen tot sterkere en grotere nationale parken met als doel de bekendheid van nationale parken te vergroten en kansen te bieden aan ondernemers in en bij natuurgebieden. In 2016 hebben de betrokken partijen de Nationale Parken Deal3 getekend met het idee een beweging naar nationale parken van de toekomst in gang te zetten. Nieuw Land heeft potentie om uit te groeien tot een dergelijk nationaal park van de toekomst.

De aanwijzing van het nationaal park Nieuw Land heeft geen gevolgen voor eigenaren en gebruikers van de gronden en wateren in het nationale park en het omliggende gebied. Dat is ook de reden waarom er geen bezwaar bestaat tegen afwijking van de minimumtermijn tussen publicatie en inwerkingtreding van regelgeving die geldt in het kader van het beleid inzake de vaste verandermomenten.4

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

De oppervlakteduiding van de Marker Wadden is indicatief

X Noot
2

Kamerstukken II 2014/15, 34 000 XIII, nr. 76

X Noot
3

Kamerstukken II 2015/16, 33 576, nr. 64

X Noot
4

Aanwijzingen voor de regelgeving, nr. 4.17