Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 5375VerkeersbesluitenEduard van Beinumstraat wordt afgesloten, dat hierdoor de bijzondere parkeerplaatsen verplaatst moeten worden

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-18-63261

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Eduard van Beinumstraat is gelegen in de Zuid-as;

dat er op de hoek van de Eduard van Beinumstraat met de Strawinskylaan de zgn. ‘2 Amsterdam’ torens zijn gevestigd;

dat deze twee torens worden gerenoveerd alsmede het leggen en verwijderen van kabels en leidingen en het aanbrengen van damwanden;

dat door de renovatiewerkzaamheden van de twee torens, de veiligheid van het gebruik van de openbare ruimte ernstig in het gedrang komt;

dat hierdoor de Eduard van Beinumstraat afgesloten zal moeten worden;

dat het automatisch inhoud dat de huidige gebruikers, taxi’s, Connectcar, Greenwheels, invalideparkeerplaats en de gewone parkeerplaatsen komen te vervallen, en dat enkele van deze worden verplaatst;

dat gebleken is dat de gehandicaptenparkeerplaats weinig gebruikt wordt, en dat er daarom in overleg met de omgevingsmanager is besloten deze niet terug te plaatsen;

dat de taxistandplaats wordt verplaatst naar de Strawinskylaan;

dat de Greenwheels en Connectcar worden verplaatst naar de Prinses Irenestraat;

dat de wijziging in locaties met de diverse instanties besproken en akkoord bevonden zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

 

door het verwijderen van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “taxistandplaats” te verwijderen op de volgende locatie:

Eduard van Beinumstraat 6 parkeerplaatsenaan de zuidzijde ter hoogte van het Zuidplein

(VB z20135127 en besluitdatum 15-03-2013)

 

 

door het verwijderen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “gehandicaptenparkeerplaats” te verwijderen op de volgende locatie:

Eduard van Beinumstraat 1 parkeerplaatsaan de zuidzijde ter hoogte van het Zuidplein

(VB Z-15-34830 en besluitdatum 24-09-2015)

 

 

door het verwijderen van verkeersborden conform model E9 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders” te verwijderen op de volgende locatie:

Eduard van Beinumstraat 2 parkeerplaatsenaan de zuidzijde ter hoogte van het Zuidplein

(VB Z-15-34830 en besluitdatum 24-09-2015)

 

 

door het plaatsen van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “taxistandplaats” te plaatsen op de volgende locaties:

Strawinskylaan 3 parkeerplaatsen ter hoogte van perceel 10 met als onderbord alleen TTO taxi’s

Strawinskylaan 5 parkeerplaatsen aan de noordzijde schuin ter hoogte van perceel 6 met als onderbord alleen TTO taxi’s

 

 

door het plaatsen van verkeersborden conform model E9 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders” te plaatsen op de volgende locatie:

Prinses Irenestraat 2 parkeerplaatsen voor autodate tegenover perceel 44

Prinses Irenestraat 1 parkeerplaats voor autodate schuin tegenover perceel 40

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel