Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oud-BeijerlandStaatscourant 2018, 53746Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KONINGSHOF’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE

Logo Oud-Beijerland

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, alsmede artikel 101c Wet geluidhinder bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Koningshof’ (NL.IMRO.0584.BPWRK2018001-ON99) en het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat de mogelijkheid voor de bouw van 65 woningen en inrichting van de openbare ruimte (inclusief ontsluitingsstructuur) op een deel van het bedrijfsterrein van Koni, Langeweg 1. Het voormalige kantoorgebouw (monument) van Koni wordt getransformeerd tot een woongebouw met twintig appartementen. De op het perceel gelegen verouderde bedrijfsgebouwen worden afgebroken en maken plaats voor vier woongebouwen met daarin 44 nieuwe appartementen. Tenslotte wordt gedacht aan het historiserend bouwen van een woning in de geest van de Schillemansstede – een hofstede die hier in het verleden heeft gestaan. Naast deze (her)ontwikkeling bevat het bestemmingsplan ook een aanpassing van de milieuzonering van het direct aan het toekomstig woongebied grenzende bedrijfsterrein. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling en de genoemde naastgelegen gronden.

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Langeweg, aan de noordzijde door de Scheermansvliet (woonwijk Croonenburgh), aan de oostzijde door de bestaande bedrijvigheid van Koni en aan de zuidzijde door het autobedrijf Kooiman.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Uit het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan ‘Koningshof’, is gebleken dat voor niet alle nieuw te bouwen woningen/appartementen wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op de Koninginneweg. Het college heeft het voornemen om voor deze woningen/appartementen hogere waarden vast te stellen.

Ter inzage

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c Wet Geluidhinder liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden  met alle bijbehorende stukken met ingang van zaterdag 22 september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 te Oud-Beijerland. Het gemeentehuis is van maandag tot en met donderdag dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur, op dinsdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 20.00 uur en op vrijdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 13.00 uur.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl (onder actueel → bekendmakingen → bestemmingsplannen en projectbesluiten) of voor wat betreft het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indiening zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Koningshof’. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Marc Dorrepaal van afdeling Ontwikkeling, telefoon 088 – 647 15 28 (ma, wo, do-ochtend).

 

Oud-Beijerland 21 september 2018