Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2018, 53456VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van twee eengezinswoningen aan de Willem de Bijelaan, ter hoogte van Laan van Nieuw Oosteinde 115a in Voorburg.

Logo Leidschendam-Voorburg

 

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, lid 1a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van twee eengezinswoningen aan de Willem de Bijelaan, ter hoogte van Laan van Nieuw Oosteinde 115a in Voorburg.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de raad op 11 september 2019) met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 27 september 2018 t/m woensdag 7 november 2018 digitaal ter inzage. Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1916.WdeBijelaannaast67-ON01).

Zienswijze

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen richt u aan de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. Vink of de mevrouw E.M. Tolido via telefoonnummer 14070.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit danwel de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking heeft. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

 

aan de Willem de Bijelaan, ter hoogte van Laan van Nieuw Oosteinde 115a in Voorburg,  26 september 2018.