Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2018, 53202VergunningenVaststelling bestemmingsplan Ofwegen 2b Woubrugge (BA20170030), alsmede verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiehuisje op het perceel Ofwegen 2b te Woubrugge (W20160156) middels een coördinatie procedure

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken het navolgende bekend. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is het bestemmingsplan Ofwegen 2b Woubrugge op 10 september 2018 door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem vastgesteld. Ook maken zij bekend dat op 11 september 2018 de omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan is verleend voor het bouwen van een recreatiehuisje op het perceel Ofwegen 2b te Woubrugge.

Locatie en projectinhoud bestemmingsplan Ofwegen 2b te Woubrugge

Het plan betreft de realisatie in het plangebied Ofwegen 2b te Woubrugge van een verblijfsrecreatief onderkomen van maximaal 36 vierkante meter (inclusief eventuele aan- en uitbouwen en overkappingen) en zal qua aard en omvang aansluiten op de recreatiewoning op het naastgelegen perceel.  Voorliggend initiatief komt voort uit het traject recreatieve impuls, waarbij de gemeente de bekendheid van Kaag en Braassem als recreatiegemeente wil vergroten zodoende en recreatieve (overnachtings)mogelijkheden wil stimuleren en faciliteren.

Wat betreft het bestemmingsplan en de daarbij af te geven omgevingsvergunning heeft de gemeenteraad ex. Artikel 3.30 Wro een coördinatiebesluit genomen inhoudende dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht.

Wanneer en waar kunt u het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende omgevingsvergunning liggen vanaf donderdag 20 september 2018 t/m woensdag 31 oktober 2018 voor eenieder ter inzage bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u het ID-nummer NL.IMRO.1884.BPOFWEGEN2B-VAS1 gebruiken.

Instellen van beroep (bestemmingsplan)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening kunnen op de volgende wijze bij de Raad van State worden ingediend:

- Digitaal loket (alleen voor burgers): https://digitaalloket.raadvanstate.nl

- Schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

- Fax: 070 - 365 13 80.

Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald. Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na einde van termijn terinzagelegging, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Instellen van beroep (omgevingsvergunning)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift moet meegestuurd worden.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 2 november 2018, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.