Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2018, 53192VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Koggenland

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

NUMMER 285

ZAAKNUMMER ZK18003352

 

 

*D18.012186*

D18.012186

 

 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 

Dat nabij de ingang van Meerzicht in Scharwoude een parkeerterrein is;

 

Dat hier reeds twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

 

Dat we van een aantal inwoners een verzoek hebben ontvangen om twee extra gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren;

 

Dat de eigenaar van Meerzicht hier de noodzaak van inziet;

 

Dat de aanleg van twee extra gehandicaptenparkeerplaatsen wordt gerechtvaardigd door de leeftijd en handicap van de bewoners van Meerzicht;

 

Dat het juist voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart belangrijk is om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om te parkeren nabij de ingang;

 

Dat de bereikbaarheid en daarmee wordt de deelname aan het verkeer bevorderd;

 

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

 

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E S L U I T: Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland heeft besloten nabij Meerzicht ter hoogte van T. van der Meerstraat 20 in Scharwoude twee parkeerplaatsen in te richten als algemene gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van de borden E6 (gehandicaptenparkeerplaats) uit bijlage I van het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening D-500-285.

 

 

 

Dit besluit wordt 19 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Koggenland, 17 september 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.