Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2018, 53165Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Binnendams 44”

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Binnendams 44” ter inzage ligt.

 

Toelichting

De ontwikkeling ter plaatse van "Binnendams 44" betreft het splitsen van een bestaand bouwvlak voor een twee-ondereenkapwoning in twee bouwvlakken voor elk een vrijstaande woning, evenredig verdeeld over de twee aanwezige kadastrale percelen. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk.

 

Plan ligt tot en met woensdag 7 november 2018 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Binnendams 44” met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 september tot en met woensdag 7 november 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het ontwerpbestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0523.BP2018BINNENDAMS-DO01

 

Uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Binnendams 44” kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

Het indienen van een mondelinge zienswijze bij de gemeenteraad is mogelijk tijdens De Ontmoeting op donderdag 11 oktober 2018.  Indien u hiervan gebruik wenst te maken wordt u gevraagd om dit te vooraf te melden bij de griffie (t. 140184 of per mail griffie@hardinxveld-giessendam.nl). Bent u op de door de griffie vastgestelde datum niet in de gelegenheid en wenst u toch een mondelinge zienswijze in te dienen, dan kan dit ook bij de heer mr. G.J. Nieuwland van de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen (t. 140184) of mailen naar gj.nieuwland@hardinxveld-giessendam.nl

Na afloop van de zienswijzentermijn zal de gemeenteraad een standpunt innemen over eventueel ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

 

MER-beoordelingsbesluit

Het college van Hardinxveld-Giessendam heeft op basis van de toelichting op het bestemmingsplan "Binnendams 44" op 18 september 2018 besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld. Er worden namelijk geen belangrijke gevolgen voor het milieu verwacht die de opstelling van een MER noodzakelijk maken.

Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie kunt u geven in het kader van de hierboven genoemde procedure van het bestemmingsplan.

 

Hardinxveld-Giessendam, 26 september 2018