Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RDW (Dienst Wegverkeer)Staatscourant 2018, 52991Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2018

Zoetermeer, 13 september 2018

JBZ 2018/ 37400

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Personenvervoer 2000, hoofdstuk 9 van de Arbeidstijdenwet, artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel 1 van de Wet van 17 maart 1979, houdende Regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van snelle motorboten, artikel 3 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 9, vijfde lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de Regeling dierlijke producten, de Regeling houders van dieren, artikel 32 Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi en de Binnenvaartregeling

Besluit:

ARTIKEL I

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt na ‘Arbeidstijdenwet’ ingevoegd: , Reglement Rijbewijzen

2. Na onderdeel 9 wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

  • 9a. erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen: erkenning als bedoeld in artikel 173ll van het Reglement Rijbewijzen;

B

In Bijlage I Aanvraag en toezicht erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens wordt onder aanvraag erkenning en bevoegdheden na de rij

Aanvraag erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in de Binnenvaartregeling

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Een rij toegevoegd, luidende:

Aanvraag erkenning Leveren pasfoto en handtekening voor het elektronische aanvragen van rijbewijzen

STK

0,00

C

In Bijlage VI. Inschrijving, tenaamstelling verval tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen wordt onder Rijbewijzen na de rij

Afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen

STK

9,70

Een rij toegevoegd, luidende:

Elektronische aanvraag rijbewijzen bij RDW

STK

39,45

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur

TOELICHTING

Aanleiding voor de wijzigingsregeling is de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving.

In onderdeel A zijn definities aangevuld en toegevoegd in verband met de introductie van de erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronische aanvragen van rijbewijzen op grond van het Reglement Rijbewijzen, nu op grond van artikel 186 van de Wet een experiment met de elektronische aanvraag van een rijbewijs wordt gestart. In plaats van decentraal kunnen de rijbewijzen in de deelnemende gemeenten nu digitaal bij de RDW worden aangevraagd. De uitreiking van deze door de RDW af te geven rijbewijzen vindt plaats via de gemeenten. De wijzigingen in onderdeel B en C houden hiermee verband.

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur