Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 52911Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 augustus 2018, nr. VO/1372463, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2018 en 2019

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85, derde lid, 85a, eerste lid, 85b1, tweede, derde, vierde, zesde en zevende lid, 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Het opschrift ‘Kalenderjaar 2017’ wordt vervangen door ‘Kalenderjaren 2018 en 2019’.

2. Het opschrift ‘Kalenderjaar 2018’ komt te vervallen.

B

Onder vernummering van de artikelen 3 tot en met 11 tot 2 tot en met 10 komt artikel 2 te vervallen.

C

In artikel 2 (nieuw) wordt ‘€ 19.112,17’ vervangen door ‘€ 19.416,05’.

D

Artikel 3 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘€ 17.447,90’ wordt vervangen door ‘€ 17.725,32’.

2. ‘artikel 5’ wordt vervangen door ‘artikel 4’.

E

Artikel 4 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 4’ vervangen door ‘artikel 3’.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 178,65’ vervangen door ‘€ 181,49’.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 14’ vervangen door ‘€ 14,50’.

4. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De onderwijsinhoudcodes, behorende bij de schoolsoorten, leerjaren, afdelingen en profielen, zoals opgenomen in tabel 1, staan vermeld in de bijlagen 1 en 2.

  Tabel 1. Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdelingen en profielen in euro’s

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren, afdeling en profiel

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  205,06

  154,98

  463,73

  823,77

  2

  vwo, havo of mavo1

  3 t/m 6

  169,48

  125,30

  386,88

  681,66

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s, Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten.

  211,72

  154,98

  653,25

  1.019,95

  4

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. afdeling Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

  b. isp landbouw breed, en

  profiel Groen

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. VM2: is beëindigd,

  d. Experiment doorlopende leerlijnen

  176,14

  154,98

  890,65

  1.221,77

  5

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. VM2: is beëindigd,

  z. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

  304,60

  287,72

  1.307,29

  1.899,61

  6

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

  250,31

  327,30

  1.948,31

  2.525,92

  7

  praktijkonderwijs

  alle inschrijvingsjaren

  226,80

  154,98

  877,27

  1.259,05

  8

  ondersteuningsbedrag lwoo en pro

  alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

   

  181,49

  X Noot
  1

  De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo; de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

F

Artikel 5 (nieuw) komt te luiden:

Artikel 5. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 4 zijn de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw genoemd in tabel 2.

Tabel 2. Bekostigingsbedragen vbo-scholen voor landbouw

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van het profiel Groen, de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel en van het isp landbouw breed, en 3, 4, 5 en 6 van:

Experiment doorlopende leerlijnen

176,14

125,30

606,45

907,89

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

     

181,49

G

Artikel 6 (nieuw) komt te luiden:

Artikel 6. Lesmateriaal

 • 1. Met inachtneming van artikel 6e van de wet wordt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 een bedrag beschikbaar gesteld van € 316,34 per leerling. Op schoolniveau wordt het aantal ingeschreven leerlingen aan een school of scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs vermenigvuldigd met het bedrag, bedoeld in de eerste volzin. Het op deze wijze berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni aan het bevoegd gezag van de betreffende school of scholengemeenschap betaald.

 • 2. Het aantal ingeschreven leerlingen aan een school of scholengemeenschap, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op de teldatum van 1 oktober voorafgaand aan het bekostigingsjaar.

 • 3. Op grond van artikel 89, eerste lid, van de wet is het in het eerste lid bedoelde bedrag ook bestemd voor leerlingen als bedoeld in artikel 7b, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO.

H

In artikel 7 (nieuw) wordt ‘€ 17.447,90’ vervangen door ‘€ 17.725,32’.

I

In artikel 8 (nieuw) wordt ‘€ 12.284,58’ vervangen door ‘€ 12.479,90’.

J

In artikel 9 (nieuw), tweede lid, wordt ‘1 januari 2019’ vervangen door ‘1 januari 2020’.

K

1. Onder vernummering van bijlage 2 tot bijlage 1 wordt bijlage 1 ingetrokken.

2. Het opschrift van bijlage 1 (nieuw) komt te luiden:

Bijlage 1, behorend bij artikel 4, zesde lid. Onderwijsinhoudcodes 2018

2. Na bijlage 1 wordt een nieuwe bijlage toegevoegd, luidende:

Bijlage 2, behorend bij artikel 4, zesde lid. Onderwijsinhoudcodes 2019

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leer-werktrajecten en entreeopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

onderwijsinhoudcode

onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802,

4011, 4021, 4031, 4040

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,

0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0400, 0470, 0471, 0472, 0473

0700, 0800, 0801, 0802,

0803, 0804,

4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045,

4712, 4732, 4752, 4792

2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 4050, 4055, 4612, 4632, 4652,

4692

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

4 van alle afdelingen/ isp’s, experiment doorlopende leerlijnen,;

of

3 en 4 van alle profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781,

3413, 3423, 3442, 3443, 3444, 3453, 3463, 3473,

4711, 4731, 4751, 4791,

6031, 6131, 6231, 6431,

6531, 6631, 6931

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381, 3313, 3323, 3342, 3343, 3344, 3353, 3363, 3373, 4611, 4631, 4651, 4691, 6075, 6175, 6275, 6475,

6575, 6675, 6975

4.a

Vbo

4 van de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel; of

3 en 4 van profiel Groen

2871, 2971, 3071, 3271,

6711, 6721, 6731, 7711, 7721

2471, 2571, 2671, 3171,

6755, 6765, 6775, 7755, 7765

4.b

Vbo

4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281,

4771, 4772, 4773

2481, 2581, 2681, 3181,

4671, 4672, 4673

5.a

Vbo

4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5.s

Vbo

4 van het isp techniek breed

3411, 3412, 3414

3311, 3312, 3314

5.t

Vbo

4 van de intersectorale programma’s ict

3421, 3422, 3424

3321, 3322, 3324

5.u

Vbo

4 van de intersectorale programma’s sport, dienstverlening en veiligheid

3431, 3432, 3434

3331, 3332, 3334

5.v

Vbo

4 van de intersectorale programma’s technologie en commercie

3451, 3452, 3454

3351, 3352, 3354

5.w

Vbo

4 van de intersectorale programma’s technologie en dienstverlening

3461, 3462, 3464

3361, 3362, 3364

5.x

Vbo

4 van de afdeling dienstverlening en commercie

3471, 3472, 3474

3371, 3372, 3374

5.y

Vbo

Experiment doorlopende leerlijnen, en

3 en 4 profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

4511, 4512, 4513, 4531, 4532, 4533, 4551, 4552, 4553, 4571, 4572, 4573,

4591, 4592, 4593, 4713, 4733, 4753, 4793,

6011, 6021, 6111, 6121,

6211, 6221, 6411, 6421,

6511, 6521, 6611, 6621,

6911, 6921, 7011, 7021, 7111, 7121,

7211, 7221, 7411, 7421, 7511, 7521, 7611, 7621,

7911, 7921

4411, 4412, 4413, 4431, 4432,

4433, 4451, 4452, 4453, 4471, 4472, 4473, 4491, 4492, 4493, 4613, 4633, 4653, 4693,

6055, 6065, 6155, 6165,

6255, 6265, 6455, 6465,

6555, 6565, 6655, 6665,

6955, 6965, 7055, 7065, 7155,

7165, 7255, 7265, 7455, 7465, 7555, 7565, 7655, 7665, 7955, 7965

6.a

Vbo

4 van de afdeling grafimedia

Experiment doorlopende leerlijnen, en 3 en 4

profiel Media, vormgeving en ict

2816, 2916, 3016, 3216,

6311, 6321, 6331, 7311, 7321

2416, 2516, 2616, 3116

6355, 6365, 6375, 7355, 7365

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs, en 3 en 4 profiel Maritiem en techniek

1908, 1915, 1916, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

6811, 6821, 6831, 7811, 7821

1393, 1394, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

6855, 6865, 6875, 7855, 7865

7

Praktijk-onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

ARTIKEL II

De Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van paragraaf 3 tot paragraaf 2 en de artikelen 4 en 5 tot de artikelen 2 en 3 komt paragraaf 2 te vervallen.

B

Het opschrift van paragraaf 2 komt te luiden:

§ 2. Kalenderjaar 2018

C

Artikel 2 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 85.701,59’ vervangen door ‘€ 87.938,40’, wordt ‘€ 102.285,53’ vervangen door ‘€ 104.955,18’, wordt ‘€ 101.193,72’ vervangen door ‘€ 103.834,88’ en wordt ‘€ 98.296,11’ vervangen door ‘€ 100.861,64’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 79.043,95’ vervangen door ‘€ 81.107,00’, wordt ‘€ 89.646,59’ vervangen door ‘€ 91.986,37’, wordt ‘€ 85.267,03’ vervangen door ‘€ 87.492,50’ en wordt ‘€ 81.147,15’ vervangen door ‘€ 83.265,09’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 47.261,74’ vervangen door ‘€ 48.495,27’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 4.214,06’ vervangen door ‘€ 4.324,05’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 79’ vervangen door ‘€ 81’.

D

In artikel 3 (nieuw) wordt ‘artikel 4’ telkens vervangen door ‘artikel 2’.

E

Na artikel 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3. Kalenderjaar 2019

Artikel 4. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2019
 • 1. Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2019:

  • a. € 87.938,40 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 104.955,18 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 103.834,88 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 100.861,64 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2. Voor de leraren bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2019:

  • a. € 81.278,30 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 92.180,64 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 87.677,28 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 83.440,95 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3. Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2019 € 48.495,27, ongeacht de schoolsoortgroep.

 • 4. Het ondersteuningsbedrag voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, bedoeld in artikel 85b1, tweede, derde, zesde en zevende lid, van de wet bedraagt per 1 januari 2019 € 4.324,05 per leerling.

 • 5. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 85b1, vierde lid, van de wet wordt per 1 januari 2019 vastgesteld op € 81.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging personeelskosten vanaf 1 januari 2019
 • 1. Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de wet wordt verstrekt vanaf 1 januari 2019, zijn op het vaststellen van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2. Voor de directieformatie van de school gelden de in artikel 4, eerste lid, genoemde bedragen.

 • 3. Voor de lerarenformatie gelden de voor de school in artikel 4, tweede lid, genoemde bedragen.

 • 4. Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt het in artikel 4, derde lid, genoemde bedrag.

F

Onder vernummering van artikel 5a tot artikel 6 komt artikel 6 te vervallen.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd, met dien verstande dat artikel I in werking treedt op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo (hierna: Regeling exploitatiekosten) en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo (hierna: Regeling gpl). De Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en worden elk jaar geactualiseerd.

Anders dan voorheen worden de regelingen niet langer jaarlijks integraal opnieuw vastgesteld. Door de regelingen gezamenlijk te wijzigen blijven de uitvoeringslasten beperkt, terwijl het makkelijker wordt om in andere regelingen te verwijzen naar de Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl, die nu immers in naam gelijk blijven.

Regeling exploitatiekosten

De bedragen voor het kalenderjaar 2018 zijn aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling in 2018. Deze bijdrage bedraagt 1,59%. Daarnaast zijn de bedragen voor het kalenderjaar 2019 opgenomen in de regeling. Deze bedragen komen overeen met die van 2018. Voorts is de indeling van de regeling gewijzigd. De bijlage met bedragen voor het lopende kalenderjaar is geschrapt; in plaats daarvan zijn de bedragen in de regeling zelf opgenomen. Ook zijn de onderwijsinhoudcodes geüpdatet. De nieuwe codes worden voor het eerst gebruikt bij de leerlingentelling van 1 oktober 2018 en is van toepassing op de bekostiging voor 2019. De oude codes zijn nog van toepassing op de bekostiging voor 2018. Om die reden blijven de oude codes vooralsnog behouden in de regeling.

Een aantal onderwijsinhoudcodes van de beroepsroute was per abuis in de gemengde leerweg in groep 3 geplaatst. Het gaat om de codes 4612, 4632, 4652, 4692, 4712, 4732, 4752 en 4792. Voor 2019 zijn deze codes alsnog in groep 2 geplaatst. Het gaat tenslotte om onderwijs in de theoretische leerweg.

Regeling gpl

De bedragen voor het kalenderjaar 2018 zijn aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2018. Deze bijdrage bedraagt 2,61%. Daarnaast zijn de bedragen voor het kalenderjaar 2019 opgenomen in de regeling. Voor het onderwijzend personeel zijn deze bedragen hoger dan in 2018, omdat er extra middelen beschikbaar zijn gekomen door het Actieplan Leerkracht. Het gaat om een verhoging van 0,21%.

Opbouw regelingen

De opbouw van de Regeling exploitatiekosten is, voor zover mogelijk, gelijkgetrokken met die van de Regeling gpl. Eerst worden de definitieve bedragen voor het lopende kalenderjaar vermeld, daarna de voorlopige bedragen voor het daaropvolgende kalenderjaar. De gelijke systematiek maakt de regelingen overzichtelijker en begrijpelijker. De opbouw maakt het bovendien makkelijker om beide regelingen jaarlijks te actualiseren.

Informeren Tweede Kamer

In artikel 121, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is bepaald dat de Regeling exploitatiekosten gelijktijdig met de publicatie in de Staatscourant moet worden overgelegd aan de Tweede Kamer, die vervolgens vier weken de tijd heeft om te reageren. Deze wijzigingsregeling wordt daarom aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met een brief waarin de bedragen uit de Regeling exploitatiekosten voor 2018 en 2019 nader worden toegelicht. Daarbij wordt verwezen naar de Regeling exploitatiekosten, zoals die wordt gepubliceerd op wetten.nl. De inwerkingtreding van artikel I geschiedt na instemming.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob