Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a Wro, de bestemming "Agrarisch – Agrarisch bedrijf" te wijzigen in de bestemming “Wonen” voor het perceel gelegen aan Oude Weimerstraat 5 te Wernhout

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming "Agrarisch – Agrarisch bedrijf" te wijzigen in de bestemming "Wonen".

 

Locatie

Oude Weimerstraat 5 te Wernhout

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende zes weken van 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPOudeWeimerstr5-OW01).

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 599 5600.

 

Naar boven