Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2018, 52774OverigCoördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Loods 5, Duiven’

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van donderdag 20 september 2018 tot en met woensdag 31 oktober 2018 voor een ieder ter inzage liggen:

 

  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Loods 5, Duiven', met identificatienummer NL.IMRO.226.BPNieuwgraaf006-ON01;

  • Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Loods 5, Duiven' voor het bouwen van een winkelvestiging van concern Loods 5 met bijbehorende parkeervoorzieningen, het plaatsen van handelsreclame en het maken van een in-uitrit (zaaknummer 18SZ0574);

  • Het beoordelingsbesluit vormvrije milieueffectrapportage: besluit tot het achterwege laten van een milieueffectrapport voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Loods 5’ en bijbehorende aanmeldingsnotitie.

Doelstelling en plangebied

Loods 5, een grootschalig woonwarenhuis, is voornemens om op de locatie Cartograaf ongenummerd te Duiven op het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf een winkelvestiging te realiseren. De winkel Loods 5 heeft een totale omvang van circa 19.258 m² wvo, verspreid over twee verdiepingen. Op basis van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort Zuid ’ is deze ontwikkeling niet geheel mogelijk. Voor de realisatie van het project moet het bouwvlak worden aangepast en dient voor een beperkt deel de bestemming ‘Groen’ te worden gewijzigd naar ‘Bedrijventerrein’. Derhalve is het ontwerpbestemmingsplan ‘Loods 5, Duiven’ opgesteld teneinde de ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Duiven maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft op grond van de coördinatieverordening ingestemd met het verzoek om de procedure voor de bestemmingsplanwijziging gecoördineerd te behandelen met de omgevingsvergunningprocedure. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 september 2018 tot en met woensdag 31 oktober 2018 voor een ieder ter inzage bij het Loket Omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien op de gemeentelijke website, http://0226.roview.net en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.226.BPNieuwgraaf006-ON01). 

 

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen een zienswijze indienen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

 

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw C. Kohinor via telefoonnummer 088 695 3000.

    •  

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer J. Venema via telefoonnummer 088 695 3000.

Beoordelingsbesluit vormvrije milieueffectrapportage

Burgemeester en wethouders hebben, op basis van de Aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-beoordeling Loods 5 Duiven’, d.d. 22 februari 2018, besloten dat voor het bestemmingsplan ‘Loods 5, Duiven’ geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Voor het project ‘Loods 5’ hoeft geen m.e.r. te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een m.e.r. noodzakelijk maken. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

 

Kostenverhaal

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeente een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer is aangegaan. Deze overeenkomst biedt waarbor­gen voor een goede en stelselmatige ontwikkeling van het plangebied alsmede voor de daaraan verbonden financiële consequenties voor de gemeente. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar en beroep open.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Loods 5, Duiven’ kijkt u op www.duiven.nl. Voor vragen over deze kennisgeving of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw C. Kohinor of de heer J. Venema. Zij zijn beiden bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.