Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2018, 52551Interne regelingen

Besluit van 12 september 2018 tot toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof bij de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Tweede Kamer der Staten-Generaal)

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Gelet op artikel 49tt, tiende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

In overeenstemming met de centrales van verenigingen van ambtenaren bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van de Tweede Kamer der Staten-Generaal die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof geheel of gedeeltelijk inruilen voor een periode van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 34 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement uitsluitend in het persoonlijk belang direct voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek, bedoeld in artikel 94, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Tweede Kamer.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 september 2018

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, S. Roos