Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutStaatscourant 2018, 52514Verkeersbesluiten(HD25062018) Realisatie rotonde Bredaseweg/Houthavenweg/Wilhelminahaven

Logo Oosterhout

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

 

gelet op:

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

• het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders;

 

overwegende:

• dat op de voormalige locatie van het bedrijf MPO (Philips) aan de Bredaseweg een nieuwe woonwijk Wilhelminahaven wordt ontwikkeld;

• dat de toegangsweg van de wijk Wilhelminahaven aansluit op de Bredaseweg, tegenover de Houthavenweg;

• dat de huidige kruispuntvorm van de Bredaseweg/Houthavenweg wordt omgevormd tot een rotonde met vier takken;

• dat de rotonde wordt voorzien van vrijliggende fietspaden;

• dat conform de richtlijnen voor een rotonde binnen de bebouwde kom "fietsers in de voorrang" wordt toegepast;

• dat op de rotonde de voetgangersoversteekplaatsen worden voorzien van zebrapaden;

• dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand besluit;

• dat genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout.

 

besluiten tot het:

1. opheffen van de huidige voorrangsregeling op de aansluiting Bredaseweg-Houthavenweg en eerdere verkeersbesluiten hierover in te trekken;

2. instellen van een verplichte rijrichting op de nieuw te realiseren rotonde;

3. instellen van voorrang voor het verkeer op de rotonde;

4. instellen van vrijliggende fietspaden rondom de rotonde;

5. instellen van de voorrang voor voetgangers op de rotonde bij de oversteken met de toeleidende wegen;

6. instellen van een verplichte rijrichting langs de middengeleider op de aansluitende wegen

 

door:

• het verwijderen van de van de haaientanden en verkeersborden B06 van het RVV 1990 op de Houthavenweg

• het plaatsen van verkeersborden model D01 (RVV 1990) op het middeneiland van de te realiseren rotonde, tegenover de aansluitende weg

• het aanbrengen van haaientanden en verkeersbord B06 (RVV 1990) op de toeleidende wegen van de te realiseren rotonde

• het plaatsen van borden G11 (RVV1990)

• het aanbrengen van zebramarkering bij de oversteken en het plaatsen van verkeersbord L02

• het plaatsen van verkeersborden (en zuiltjes) D02 _BB22 (RVV 1990) op de middengeleiders op de toeleidende wegen

• e.e.a. conform de bij dit besluit behorende inrichtingstekening rotonde Bredaseweg

 

Oosterhout, 19 september 2018

 

Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,

 

 

 

drs. M. Rook

unitleider Beleid en Strategie

afdeling Stadsontwikkeling

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.