Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 52279

Gepubliceerd op 13 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Hoofddorp – Deltaweg/Waddenweg

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: intrekken geslotenverklaring bussluis

Nummer: X.2018.07644

 

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). Voor definitieve geslotenverklaringen en het intrekken hiervan is geen mandaat verleend. Deze zijn de bevoegdheid van het college van B&W.

 

Overwegingen en motivatie

Tussen de Deltaweg en de Waddenweg in Hoofddorp ligt ter hoogte van eiland 6 van Floriande een busbaan met een bussluis. Deze busbaan verbindt de Deltaweg en de Waddenweg voor openbaar vervoer en voertuigen met een ontheffing. Vanaf de openstelling is de bussluis gesloten geweest voor het overige verkeer (verkeersbesluit OW 02.011191 d.d. 10 oktober 2003. Het doel hiervan was de hoeveelheid doorgaand verkeer over de Waddenweg en Deltaweg te beperken. Het nadeel van deze maatregel is dat de bereikbaarheid van de wijk beperkt wordt; er moet worden omgereden.

 

In 2012 is er een proef geweest met openstelling van de bussluis buiten de spits. Het doel van de proef was te onderzoeken of de bereikbaarheid van Floriande kan worden verbeterd, zonder dat dit onevenredige overlast voor bewoners of een verslechtering van de verkeersveiligheid tot gevolg heeft. De proef met de gedeeltelijke openstelling van de bussluis had een positief resultaat. Negatieve effecten hebben zich nauwelijks of niet voorgedaan. Zo bleef de verkeersintensiteit op de omliggende wegen ruim binnen de normen die voorafgaand aan de proef zijn vastgesteld. Op grond van deze beperkte toename van het autoverkeer bleven ook de hoeveelheid geluid en de luchtkwaliteit ruim binnen de daarvoor geldende normen. Op grond van deze resultaten is de proef met ingang van 1 januari 2013 omgezet in een definitieve situatie (verkeersbesluit nummer 2012/0451221).

 

In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie van de VVD en HAP om een proef te starten met het volledig openstellen van de bussluis in Floriande (Hoofddorp) gedurende een jaar. Daarbij was de verwachting dat een gehele openstelling van de bussluis een behoorlijke reistijdwinst en brandstofbesparing voor onze inwoners met zich meebrengt, maar dat het verkeer op het traject Waddenweg-Leenderbos toe zal nemen. Er is opnieuw onderzocht of de bereikbaarheid van inwoners en bedrijven verbeterd kan worden, zonder dat dit overlast voor de omwonenden met zich meebrengt. Voor deze tijdelijke situatie is op 7 november 2016 een verkeersbesluit genomen met nummer X2016.33472.

 

Op 8 november 2016 is de proef gestart. Na een half jaar heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. In overleg met onder meer wijkraden, scholen en andere stakeholders is toen besloten om de proef tot het einde door te zetten. Tevens zijn halverwege en aan het einde van de proef geluidsmetingen en verkeerstellingen gedaan ten behoeve van vooral de leefbaarheid in de omgeving.

De resultaten van de metingen blijken vrijwel overeen te komen met onze verwachtingen op basis van ons verkeersmodel. Uit de tellingen blijkt dat op de Uweg en Deltaweg respectievelijk ruim 12% en ruim 7% minder verkeer rijdt ten opzichte van de situatie vóór de proef. Op het Leenderbos hebben wij richting de N201 een lichte toename van het aantal voertuigen waargenomen (6%), hoewel dit gezien het aantal voertuigen dat daar nu al rijdt niet significant is. Op het Leenderbos ter hoogte van de Uweg is het aantal voertuigen vrijwel gelijk gebleven. In vrijwel alle gevallen is de toename/afname van het verkeer nergens significant, behalve de afname op de IJweg nabij de Nieuwe Bennebroekerweg.

Er wordt door bewoners veel gebruik van gemaakt, zonder dat het zwaartepunt van wijkverlatend verkeer naar Floriande danwel Overbos verplaatst. Dit is te zien in een stijging van ruim 50% van het verkeer rondom de bussluis ten opzichte van de eerste telling. Het geeft aan dat voor de synergie tussen de wijken Floriande en Overbos, de openstelling van de bussluis een positief effect heeft.

Omdat het gemeten verkeer rondom de bussluis wel de modelvoorspelling nadert, zonder te overschrijden, is het in het kader van de leefbaarheid en gelet op het gedane geluidsonderzoek van belang om de verbinding Waddenweg-Deltaweg niet meer verkeer te laten uitnodigen. Daarom is het in stand houden van de wegversmalling met doseerlicht gewenst. Dit om binnen de vigerende geluidsnormen te blijven en daarmee de leefbaarheid voor bewoners rondom de bussluis te kunnen blijven garanderen.

 

Op basis van de verkeerskundige resultaten van de proefopenstelling, samen met het geluidsrapport en de reacties voor, op en na de bewonersavond, blijkt dat er voldoende aanleiding is om de bussluis op de Waddenweg-Deltaweg volledig opengesteld te laten. De openstelling van de bussluis brengt reistijdwinst, brandstofbesparingen en alternatieven bij calamiteiten met zich mee.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

1. het verwijderen van borden die de geslotenverklaring aangeven (C1 RVV 1990), ter hoogte van de bussluis. Inclusief de onderborden met venstertijden (ma t/m vr 7.00 – 9.00 h en 17.00 – 19.00 h) en onderborden OB104‘uitgezonderd lijnbussen’;

 

2. het verwijderen van borden D5r en D7 RVV 1990. Inclusief de onderborden met de tekst ‘ma t/m vr 7.00-9.00 h en 17.00 -19.00h’ ter hoogte van de aansluiting Haringvliet op de Deltaweg;

 

3. het verwijderen van de informatieve ondersteunende borden (niet verkeersbesluit-plichtig).

De maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 2018-100-050

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er geen noemenswaardig geschaad.

 

Belangenafweging

Bewoners

De openstelling van de bussluis betekent voor bewoners een verbetering van de bereikbaarheid doordat het aantal mogelijkheden in routekeuze, keuze van vervoerswijze en voorzieningengebruik toeneemt. Direct omwonenden van de bussluis kunnen enige overlast ondervinden ten opzichte van de huidige situatie. Immers, in de huidige situatie rijdt er tijdens de spits geen verkeer door de bussluis, behalve openbaar vervoer en een aantal ontheffinghouders. Door het openstellen van de bussluis blijkt dat de verkeersintensiteit niet significant toeneemt. Om binnen de vigerende geluidsnormen te blijven en daarmee de leefbaarheid voor bewoners rondom de bussluis te kunnen blijven garanderen, blijven de wegversmalling en de doseerlichten in stand.

(Doorgaand) verkeer

De maatregelen zijn in het belang van (doorgaand) verkeer. De bereikbaarheid verbetert.

Bedrijven en scholen

De openstelling van de bussluis is in het belang van de bedrijven/winkels van winkelcentrum Floriande, omdat de bereikbaarheid verbetert. De maatregelen zijn tevens in het belang van de in de nabijheid gelegen scholen. De scholen worden beter bereikbaar buiten de spits en gezien de geringe toename van verkeer komt de verkeersveiligheid van de scholieren niet in het geding.

Langzaam verkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor langzaam verkeer.

Openbaar vervoer

Door de openstelling van de bussluis worden de belangen van openbaar vervoer licht geschaad door een geringe toename van het aantal motorvoertuigen.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten, aangezien deze al vrije doorgang hebben.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de bereikbaarheid van Floriande, zonder nadelige gevolgen te hebben voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in het bijzonder in het belang van bewoners en bedrijven. Alhoewel de belangen van de direct omwonenden enigszins geschaad worden vanwege een beperkte toename van het verkeer, hebben de bewoners belang bij het verbeteren van de bereikbaarheid.

De belangen van de groepen die door de maatregel worden behartigd wegen zwaarder dan de belangen van het openbaar vervoer en de direct omwonenden die licht worden geschaad vanwege de geringe toename van gemotoriseerd verkeer. Om de hoeveelheid verkeer bij de bussluis te beperken blijven de wegversmalling en de doseerlichten gehandhaafd. Dit om binnen de vigerende geluidsnormen te blijven en daarmee de leefbaarheid voor bewoners rondom de bussluis te kunnen blijven garanderen.

 

Voorbereiding en overleg

Op 31 september 2016 heeft overleg plaatsgevonden met de wijkraden van Floriande en Overbos. Hierbij is de opzet van de proef besproken en afgesproken dat halverwege een evaluatiemoment zou volgen, met een go/no-go besluit over voortzetting van de proef. Deze tussenevaluatie heeft op 30 mei 2017 plaatsgevonden met de betrokkenen (wijkraden en vertegenwoordigers van de scholen). Op basis van deze resultaten is besloten, samen met de stakeholders, de proef tot het einde door te zetten.

 

Op 6 december 2017 is een bewonersavond gehouden. Tijdens deze avond waren de aanwezigen overwegend positief. Ook via de gemeentelijke sociale mediakanalen waren veel positieve geluiden te horen. Wel zijn er door directe omwonenden van de Waddenweg aandachtspunten meegegeven met betrekking tot de vrees voor hoge gereden snelheden in de avonden in combinatie met geluidsbelasting. Ook wordt er nog wel eens door rood gereden bij de bussluis en waren er opmerkingen over de locatie van de detectielussen van het doseerlicht.

Naast het handhaven van de snelheid en roodlichtnegatie, worden mogelijke maatregelen opgenomen in een van de uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld van het Integraal Mobiliteitsbeleid Haarlemmermeer).

 

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn, onder meer door de proef en de bewonersbijeenkomst na de proef.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 21-08-2018 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2018-100-050, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. het intrekken van de geslotenverklaring voor al het verkeer van de bussluis op de Waddenweg/Deltaweg in Floriande te Hoofddorp door het verwijderen van de volgende bebording:

a) borden conform model C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 ter hoogte van de bussluis met de onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ en onderborden ‘ma t/m vr 7.00 – 9.00 h en 17.00 – 19.00 h’;

b) borden conform model D5r en D7 uit bijlage I van het RVV 1990 met de onderborden ‘ma t/m vr 7.00 – 9.00 h en 17.00 – 19.00 h’ en onderborden ‘uitgezonderd lijnbussen’ ter hoogte van de aansluiting Haringvliet op de Deltaweg.

 

2. dit besluit ter openbare kennis te brengen op Overheid.nl.

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

drs. Carel Brugman Onno Hoes

 

 

 

Datum besluit B&W: 11 september 2018

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl