Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Badhoevedorp – Nieuwemeerdijk

Logo Haarlemmermeer

 

Onderwerp: herinrichting op grond van Visie Ringdijk

Nummer: X.2018.06646

 

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de

functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O

(Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

Dit najaar wordt de Nieuwemeerdijk, tussen de Toevluchtstraat en de zuidelijke komgrens van Badhoevedorp-Nieuwemeerdijk opnieuw ingericht. De herinrichting vindt plaats volgens de afspraken gemaakt in door de gemeenteraad vastgestelde Visie Ringdijk en de input uit de informatieavond van het inrichtingsontwerp. Dit betekent dat het aantal motorvoertuigen zal worden teruggedrongen door middel van een spitsafsluiting op werkdagen van 7.00 tot 9.00h en van 16.00 tot 18.00h over het wegvak Nieuwemeerdijk 176 tot en met 465. De bedoeling is vooral het doorgaande woon-werkverkeer te beperken. Daarom wordt bestemmingsverkeer uitgezonderd van de spitsafsluiting. De bestaande permanente afsluiting voor vrachtverkeer ter hoogte van het viaduct van de A9 blijft gehandhaafd. Daarnaast wordt vooral de aanwezigheid van de fietser benadrukt door de aanleg van een fietsstraat en het verbreden van de fietssuggestiestroken. De fietsstraat wordt aangelegd over het traject tussen huisnummer 406 (zuidelijk gelegen nabij de zuidelijke komgrens) tot aan het kruispunt Koekoekslaan. In het gebied waar de fietsstraat wordt aangelegd blijft de maximumsnelheid 30 km/h. Op de rest van het traject wordt de maximumsnelheid verhoogd naar 50 km/h. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige 30 km/h zone te lang is en dat daarom de maximumsnelheid vaak niet werd nageleefd. Door het inkorten van de 30 km/h zone zal het naleven hiervan verbeteren.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren worden alle wegversmallingen verwijderd. Deze versmallingen blijken met name voor fietsers hinderlijk en gevaarlijk.

Door het verhogen van de maximumsnelheid is het noodzakelijk voor de kruisingen een voorrangsregeling in te stellen zodanig dat het verkeer op de Nieuwemeerdijk voorrang heeft. Het zicht op de zijwegen is vanaf de dijk te beperkt voor het verlenen van voorrang aan oprijdend verkeer.

Omdat de meeste woningen direct aan de weg liggen is het gewenst dat daar de mogelijkheid blijft bestaan van laden en lossen op de rijbaan. Het verplichten van laden en lossen op de parkeervakken naast de Ringvaart zal leiden tot meer oversteekbewegingen en grotere loopafstanden indien veel parkeerplaatsen bezet zijn. Ook het in- en uitparkeren is geen veilige manoeuvre. Door het toestaan van laden en lossen is het niet mogelijk fietssymbolen aan te brengen en daarom kunnen geen formele fietsstroken worden ingesteld. Wel wordt een parkeerverbodzone ingesteld om ervoor te zorgen dat er niet op de rijbaan geparkeerd wordt.

 

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeerveiligheid te waarborgen en de leefbaarheid en de waarde voor het recreatieve verkeer te verbeteren. De inrichting heeft tevens tot doel de cultuurhistorische waarde van de Ringdijk te behouden en verder te versterken.

Maatregelen, bebording en belijning

De volgende bebording en belijning worden aangebracht.

• Het instellen van een spitsafsluiting voor alle motorvoertuigen op de Nieuwemeerdijk, tussen de huidige zuidelijke komgrens (nabij huisnummer 465) en huisnummer 176 (ter hoogte van het huidige vrachtwagen verbod) op ma t/m vr van 7.00-9.00 u en van 16.00-18.00 u, waarvan uitgezonderd bestemmingsverkeer (borden C12 RVV 1990 met onderbord ma t/m vr van 7.00-9.00 u en van 16.00-18.00 u, uitgezonderd bestemmingsverkeer, met vooraankondigingen);

• Het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Nieuwemeerdijk, vanaf het kruispunt Nieuwemeerdijk-Toevluchtstraat tot en met het Kruispunt Nieuwemeerdijk-Koekoekslaan. De bestaande wegversmallingen worden opgeheven (verwijderen borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk 30 zonaal op de Nieuwemeerdijk bij het kruispunt Nieuwemeerdijk-Toevluchtsstraat en plaatsen borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk 30 zonaal in de Toevluchtstraat, juist voorbij het kruispunt met de Nieuwemeerdijk);

• Het intrekken van de voorrangsregeling behorende bij deze wegversmallingen (verwijderen borden F5 en F6 RVV 1990 over het gehele traject vanaf de Toevluchtstraat tot aan de zuidelijke komgrens van Badhoevedorp en Nieuwemeerdijk);

• Het instellen van een voorrangsregeling op de kruisingen van de Nieuwemeerdijk met Toevluchtstraat (borden B4, B5 en B6 RVV 1990 en haaientanden artikel 80 RVV 1990) op de Rijstvogelstraat, Meidoornweg en Koekoekslaan zodanig dat verkeer op de Nieuwemeerdijk voorrang krijgt;

• Het instellen van een parkeerverbodszone over het gehele traject vanaf de Toevluchtstraat tot aan de Zuidelijke komgrens (bord E1 RVV 1990 zonaal) en herhalingsborden. De Koekoekslaan komt dan ook in de parkeerverbodzone te liggen waarmee het losse bord E1 komt te vervallen.

 

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen met de nummers 2018-024-004 en 2018-024-005.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 ( Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatrelen wordt een van de belangen genoemd in de Wvw 1994 geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1d). Dit belang achten wij minder zwaarwegend dan de overige gediende belangen uit artikel 2 van de Wvw 1994.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van bewoners omdat de verkeersdruk van het autoverkeer wordt beperkt op dit wegvak van de Nieuwemeerdijk. Het verwijderen van de chicanes is in het belang van bewoners.

(Doorgaand) verkeer

De maatregelen schaden de belangen het doorgaande verkeer en het woon-werkverkeer. De Nieuwemeerdijk is hiervoor minder geschikt en in het beleid van de Gemeente Haarlemmermeer ook niet bedoeld voor deze verkeerssoorten. Voor dit verkeer zijn er goede alternatieven beschikbaar op de hoofdinfrastructuur van de Regio. Bestemmingsverkeer ondervindt weinig hinder van de maatregelen.

Vrachtverkeer

De maatregelen hebben geen invloed op vrachtverkeer. Het inrijdverbod voor vrachtverkeer blijft gehandhaafd.

Langzaam verkeer en bromfietsers

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer en bromfietsers.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood – en hulpdiensten.

Parkeerders

Parkeerders worden gehinderd in de vrijheid van het parkeren. Er zijn parkeerplaatsen aanwezig aan de Ringvaartzijde. Parkeren op de rijbaan is ongewenst omdat dit de verkeersveiligheid van de fietsers nadelig beïnvloedt.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het gebied. Tevens verbeteren zij de het milieu, waarmee de maatregelen duurzaam zijn.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van bewoners en langzaam verkeer. De belangen van doorgaand verkeer worden geschaad, maar de belangen van bewoners en langzaam verkeer wegen zwaarder, omdat er voor doorgaand verkeer een alternatieve route beschikbaar is. De Ringdijk is op grond van de Visie Ringdijk niet bestemd voor doorgaand verkeer. Ook de belangen van parkeerders worden geschaad. Waar mogelijk zijn parkeerplaatsen beschikbaar. Parkeren op de rijbaan is echter niet gewenst vanwege de verkeersveiligheid van fietsers. De belangen van deze weggebruikers wegen zwaarder.

Voorbereiding en overleg

De maatregelen komen voort uit het participatietraject dat gevoerd is in het kader van de Visie op de Ringdijk en een bewonersavond voor de bewoners van de Nieuwemeerdijk.

 

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 21-08-2018 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregel, met uitzondering van de politie. De politie heeft aangegeven dat de term ‘bestemmingsverkeer’ niet handhaafbaar is. Wij willen de proef toch uitvoeren om te onderzoeken of de verkeersintensiteit op dit deel van de dijk kan verminderen.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekeningen met de nummers 2018-024-004 en 2018-024-005 die een onderdeel zijn van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 

 

1. het instellen van een spitsafsluiting voor alle motorvoertuigen op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp, tussen de huidige zuidelijke komgrens (nabij huisnummer 465) en huisnummer 176 (ter hoogte van het huidige vrachtwagen verbod) door het plaatsen van borden conform model C12 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met onderborden met de tekst ‘ma t/m vr van 7.00-9.00 u en van 16.00-18.00 u’ en ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’;

2. het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Nieuwemeerdijk, vanaf het kruispunt Nieuwemeerdijk-Toevluchtstraat tot en met het kruispunt Nieuwemeerdijk-Koekoekslaan door het verwijderen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk 30 zonaal op de Nieuwemeerdijk bij het kruispunt Nieuwemeerdijk-Toevluchtstraat en het plaatsen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk 30 zonaal in de Toevluchtstraat, juist voorbij het kruispunt met de Nieuwemeerdijk;

3. het intrekken van de voorrangsregeling bij de te verwijderen wegversmallingen op de Nieuwemeerdijk vanaf de Toevluchtstraat tot aan de zuidelijke komgrens van Badhoevedorp door het verwijderen van borden conform model F5 en F6 uit bijlage I van het RVV 1990;

4. het instellen van een parkeerverbodszone op de Nieuwemeerdijk vanaf de Toevluchtstraat tot aan de zuidelijke komgrens (waarmee ook de Koekoekslaan binnen de parkeerverbodzone komt te vallen) door het plaatsen van borden conform model E1 uit bijlage I van het RVV 1990 en daarboven het woord zone, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin parkeerverbodzone" en “einde parkeerverbodzone;

5. het regelen van de voorrang op de kruisingen van de Nieuwemeerdijk met de Toevluchtstraat, de Rijstvogelstraat, de Meidoornweg en de Koekoekslaan, zodanig dat verkeer op de Nieuwemeerdijk voorrang krijgt; door het plaatsen van borden conform model B4, B 5 en B6 uit bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden uit artikel 80 RVV 1990;

6. dit besluit ter openbare kennis te brengen op 13 september 2018.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de clustermanager Beheer en Onderhoud,

 

 

drs. R.A.J.H. van Daal

 

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven