Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 52272OverigVerkeersbesluit Voetpad, Parkhout te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 2 WVW 1994;

 • artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef politie;

 

 

Overwegende dat:

 • ingevolge de ´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´ d.d. 1 februari 2008 onder nr. 103 het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • op grond van de WVW 1994, hoofdstuk 2, de bevoegdheid bestaat om maatregelen te treffen omtrent het wijzigen van de inrichting van de weg of tot het verwijderen van voor voorzieningen ter regeling van het verkeer;

  • er hinder wordt ervaren door fietsers die fietsen door het sportpark Parkhout;

  • het niet langer toegestaan zal worden om te fietsen door het pad gelegen in het sportpark Parkhout;

  • dit zal worden aangegeven door middel van de bebording G07 aan alle ingangen van het sportpark;

  • Het verkeersbesluit dat is vastgesteld op 7 augustus 2017 met tekening nummer IBGRY-Ou-VTO-00003 ongeldig zal worden verklaard;

  • onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de WVW 1994, strekt tot:

   * het verzekeren van de veiligheid op de weg;

   * het beschermen van de gebruikers en passagiers;

   * het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

   * het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

  • overleg is gepleegd met de verkeersspecialist van de regionale eenheid Midden Nederland, cluster West Utrecht;

  • deze verkeersspecialist heeft namens de korpschef van het regionale politiekorps Midden Nederland, District West, positief geadviseerd;

 

Besluit:

Het is niet langer toegestaan om te fietsen op het pad dat in het gebied van sportpark Parkhout gelegen is.

Dit aan te duiden door middel van verkeersborden G07 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening IBGRYY-Ou-VTO-00006.

 

 

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld op 13 januari 2018

 

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein