Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 52120VergunningenVerleende omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 47 in Vreeland, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 14 september 2018 tot en met donderdag 25 oktober 2018 de verleende omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 47 in Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

Een historische stolpboerderij (monumentnummer 520384) ondergaat een ingrijpende dakrenovatie en wordt tevens voorzien van zonnepanelen.

Inzien

De verleende uitgebreide omgevingsvergunning is vanaf vrijdag 14 september 2018 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet u indienen binnen zes weken na vrijdag 14 september 2018 en de volgende gegevens bevatten:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent;

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet op. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende beroepsprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt mee met het verzoekschrift. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Met behulp van DigiD kunt u het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.