Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 52118

Gepubliceerd op 13 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad, inhoudende de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

Logo Amsterdam

De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad, ieder voor wat betreft de eigen bevoegdheden;

 

Gelezen het besluit van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam van 17 oktober 2017 en 12 december 2017 en gelezen de brief van 18 januari 2018 aan de in de gemeenschappelijke regeling participerende gemeenten;

 

Gelet op het feit dat ten minste twee derden van het aantal in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende tenminste twee derden van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied op 1 januari 2018, tot deze wijziging hebben besloten;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam:

 

 • A.

  Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;

  • b.

   de Vervoerregio Amsterdam: de gemeenschappelijke regeling bedoeld in hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat ziet op Regelingen tussen gemeenten;

  • c.

   gedeputeerde staten: gedeputeerde staten Noord-Holland;

  • d.

   de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • e.

   de deelnemende gemeenten: de gemeenten, gelegen in het samenwerkingsgebied.

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam;

  • b.

   de Vervoerregio Amsterdam: de gemeenschappelijke regeling bedoeld in hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat ziet op Regelingen tussen gemeenten;

  • c.

   gedeputeerde staten: gedeputeerde staten Noord-Holland;

  • d.

   de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • e.

   de deelnemende gemeenten: de gemeenten, gelegen in het samenwerkingsgebied;

  • f.

   Zaanstreek – Waterland: de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad;

  • g.

   Amstelland – Meerlanden: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn;

  • h.

   Besluit Vervoerregio: de algemene maatregel van bestuur (Staatsblad 2014, nummer 559) die op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, zoals dit artikel gewijzigd is bij de Wet afschaffing plusregio’s, geldt.

 •  

 • B.

  Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

Er is een gemeenschappelijk openbaar lichaam, genaamd: de Vervoerregio Amsterdam.

Er is een gemeenschappelijk openbaar lichaam, genaamd: Vervoerregio Amsterdam.

 •  

 • C.

  Artikel 4, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit de Wet afschaffing plusregio’s, de AMvB (Staatsblad 2014 nummer 559) en de Wet lokaal spoor.

De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaal spoor.

 •  

 • D.

  Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, algemene maatregel van bestuur, dan wel deze regeling aan de Vervoerregio Amsterdam zijn opgedragen, heeft het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang overeenkomstig Titel III, hoofdstuk VIII, paragraaf 4, van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht.

Ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, algemene maatregel van bestuur, dan wel deze regeling aan de Vervoerregio Amsterdam zijn opgedragen, heeft het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid tot toepassing van handhaving overeenkomstig Titel III, hoofdstuk VIII, paragraaf 4, van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht.

 •  

 • E.

  Artikel 17, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 1.

  De leden van de regioraad worden door de raden van de deelnemende gemeenten, uit hun midden de voorzitters inbegrepen en uit de wethouders aangewezen. Daarbij wordt de volgende maatstaf in acht genomen:

  voor gemeenten tot 20.000 inwoners 1 lid

  voor gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners 2 leden

  voor gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners 3 leden

  voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners 4 leden

  voor gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners 5 leden

  en voor elke volgende 40.000 inwoners of een gedeelte daarvan 1 lid extra.

 • 1.

  De leden van de regioraad worden door de raden van de deelnemende gemeenten, uit hun midden de voorzitters inbegrepen en uit de wethouders aangewezen. Daarbij wordt de volgende maatstaf in acht genomen:

  voor gemeenten tot 20.000 inwoners 1 lid

  voor gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners 2 leden

  voor gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners 3 leden

  voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners 4 leden

  voor gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners 5 leden

  en voor elke volgende 40.000 inwoners of een gedeelte daarvan 1 lid extra, met dien verstande dat de gemeenteraad van Amsterdam met behoud van het stemgewicht maar de helft van het aantal leden aanwijst op basis van bovenstaande maatstaf.

 •  

 • F.

  Artikel 17, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 2.

  De leden, aangewezen door de raden van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, kunnen zich laten vervangen door een als zodanig door de raad van de desbetreffende gemeente, gelijktijdig aangewezen plaatsvervangend lid. Op plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De leden, aangewezen door de raden van gemeenten met minder dan 40.000 inwoners, kunnen zich laten vervangen door een als zodanig door de raad van de desbetreffende gemeente, gelijktijdig aangewezen plaatsvervangend lid. Op plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

 •  

 • G.

  Artikel 20, derde lid wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 3.

  Het lidmaatschap van de regioraad eindigt op de dag waarop de regioraad in nieuwe samenstelling voor de eerste vergadering bijeenkomt.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad uit wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder of secretaris van de desbetreffende deelnemende gemeente te zijn.

 •  

 • H.

  Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

Het lid, dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreding opengevallen plaats tot lid van de regioraad is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Vervallen

 •  

 • I.

  Artikel 28, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 1.

  Elk lid van de regioraad heeft in de vergadering één stem.

 • 1.

  Elk lid van de regioraad dat door de gemeenteraad van Amsterdam is aangewezen heeft in de vergadering twee stemmen, alle andere leden van de regioraad hebben in de vergadering één stem.

 •  

 • J.

  Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de regioraad en zes door de regioraad uit zijn midden aan te wijzen leden, met dien verstande dat:

 • -

  twee leden afkomstig zijn uit Amsterdam;

   

 • -

  één lid afkomstig is uit Zaanstreek;

   

 • -

  twee leden afkomstig zijn uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Amstelland- en Meerlandenoverleg;

   

 • -

  één lid afkomstig is uit de gemeenten, die deel uitmaken van het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Waterland. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie door de regioraad uit zijn midden aan te wijzen leden, met dien verstande dat:

 • -

  één lid afkomstig is uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;

   

 • -

  één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit Zaanstreek-Waterland;

   

 • -

  één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit Amstelland-Meerlanden.

 •  

 • K.

  Artikel 41, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de regioraad jaarlijks vóór 1 juli een verslag van de werkzaamheden van de Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar ter vaststelling aan.

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de regioraad jaarlijks vóór 15 juli een verslag van de werkzaamheden van de Vervoerregio Amsterdam over het afgelopen jaar ter vaststelling aan.

 •  

 • L.

  Artikel 42, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 1.

  De regioraad wijst uit zijn midden de burgemeester van Amsterdam aan tot voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam.

 • 1.

  De regioraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan van de Vervoerregio Amsterdam.

 •  

 • M.

  Artikel 43 wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

De voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam is tevens voorzitter van de regioraad.

De voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam is tevens voorzitter van de regioraad en het dagelijks bestuur.

 •  

 • N.

  Artikel 53, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

 • 2.

  De regioraad stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar.

 • 2.

  De regioraad stelt jaarlijks vóór 1 augustus de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar.

Aldus vastgesteld door:

Aalsmeer, bij collegebesluit van 30 januari 2018 en bij raadsbesluit van 15 maart 2018;

Amstelveen, bij collegebesluit van 20 februari 2018 en bij raadsbesluit van 28 maart 2018;

Amsterdam, bij collegebesluit van 3 april 2018 en bij raadsbesluit van 19 juli 2018;

Beemster, bij collegebesluit van 17 april 2018 en bij raadsbesluit van 8 mei 2018;

Diemen, bij collegebesluit van 30 januari 2018 en bij raadsbesluit van 26 april 2018;

Edam-Volendam, bij collegebesluit van 10 april 2018 en bij raadsbesluit van 17 mei 2018;

Haarlemmermeer, bij collegebesluit van 6 maart 2018 en bij raadsbesluit van 5 april 2018;

Landsmeer, bij collegebesluit van 6 februari 2018 en bij raadsbesluit van 15 maart 2018;

Ouder-Amstel, bij collegebesluit van 30 januari 2018 en bij raadsbesluit van 15 februari 2018;

Purmerend, bij collegebesluit van 3 april 2018 en bij raadsbesluit van 26 april 2018;

Uithoorn, bij collegebesluit van 6 februari 2018 en bij raadsbesluit van 8 maart 2018;

Waterland, bij collegebesluit van 13 februari 2018 en bij raadsbesluit van 15 maart 2018;

Wormerland, bij collegebesluit van 15 juni 2018 en bij raadsbesluit van 11 juli 2018;

Zaanstad, bij collegebesluit van 13 februari 2018 en bij raadsbesluit van 15 maart 2018.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl