Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 51966VerkeersbesluitenOntwerp-verkeersbesluit Spitsstrook Rotterdam The Hague Airport Delft-Zuid

Logo Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland

 

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

BESLUIT

Op grond van de hieronder genoemde overwegingen besluit ik, door het tonen van de borden C23-01, C23-02 en C23-03 van bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de vluchtstrook van de rijbaan van de A13 Noord tussen km 16,15 en km 11,15, open te stellen als spitsstrook in geval van een verkeersintensiteit op dit wegvak groter dan 4.050 motorvoertuigen per uur en tezelfdertijd door het tonen van de borden A1 en A2 van bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor het de gehele rijbaan een maximumsnelheid in te stellen van 100 km/h.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

1. Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens alsmede van onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wvw 1994 ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

2. Eerder genomen besluiten

Bij het Wegaanpassingsbesluit van 5 april 2004 met kenmerk VMH-04-0341 heb ik besloten om op de A13 Zestienhoven – Delft-Zuid (richting Den Haag) door plaatsing van het bord A1 van bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) tijdens openstelling van de spitsstrook een maximumsnelheid van 100 km per uur in te stellen. Tegenwoordig wordt in plaats van Zestienhoven gesproken over Rotterdam The Hague Airport. Deze spitsstrook wordt opengesteld tussen 6.00 uur en 23.00 uur bij een verkeersintensiteit van 1.500 motorvoertuigen per uur per rijstrook. Bij dat besluit heb ik tevens besloten om door plaatsing van het bord F3 van bijlage 1 bij het RVV 1990 een inhaalverbod in te stellen voor vrachtwagens tijdens openstelling van de spitsstrook.

De spitsstrook is op 16 april 2007 in gebruik genomen.

Met het verkeersbesluit van 5 december 2011 met nummer SDG/NW-2011/2353/118547 heb ik besloten om onder meer de spitsstrook op de A13 in noordelijke richting open te stellen voor verkeer zodra de verkeersintensiteit op elke rijstrook van het wegvak waar deze strook is gelegen meer dan 1.350 motorvoertuigen per uur bedraagt, derhalve 4.050 motorvoertuigen per uur (in plaats van 4.500 motorvoertuigen per uur) voor deze driestrooksrijbaan.

Op 2 december 2015 heb ik besloten om het inhaalverbod voor vrachtauto’s bij openstelling van spitsstroken op te heffen; zo ook op de A13 tussen de aansluiting Berkel en Rodenrijs en het einde van de spitsstrook bij Delft-Zuid.

3. Motivering onderhavig besluit

Op de A13 is in de noordelijke richting van km 16,15 tot km 11,15 de vluchtstrook als spitsstrook ingericht. De spitsstrook wordt tijdens filevorming opengesteld door waarbij een maximumsnelheid geldt van 100 km per uur. Hiertoe heb ik op 5 april 2004 in het Wegaanpassingsbesluit A13 Zestienhoven – Delft Zuid besloten.

In overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstukken II 2006-2007, 30800 XII en 30800 A, nr. 71) is besloten de mogelijkheid te bieden de spitsstrook open te stellen bij een intensiteit van 4.500 motorvoertuigen per uur (in 2011 werd dit 4.050 motorvoertuigen per uur), zonder de vaste sluitingstijden nog langer in acht te nemen. Bij een dergelijke verkeersintensiteit is sprake van een dreigende filevorming.

Momenteel gelden voor de spitsstrook op de A13 de openingstijden die zijn opgenomen in het hiervoor genoemde Wegaanpassingsbesluit A13 Zestienhoven – Delft-Zuid uit 2004. De spitsstrook kan volgens dat besluit alleen worden opengesteld tussen 6.00 uur en 23.00 uur, mits op het wegvak het aantal motorvoertuigen per uur 4.050 of meer bedraagt. De spitsstrook is derhalve tussen 23.00 uur en 6.00 uur gesloten, ongeacht het aantal motorvoertuigen.

Via dit verkeersbesluit worden de vaste openingstijden losgelaten en geldt de verkeersintensiteit van 4.050 motorvoertuigen per uur als enig criterium voor openstelling van de spitsstrook. De spitsstrook zal dynamisch worden bediend.

Spitsstrookvoorzieningen zijn ontworpen als benuttingsmaatregel voor die gevallen waarin het verkeersaanbod tijdelijk groter is dan de geboden capaciteit. De openstelling van spitsstroken gebeurt door het gebruik van de borden C23-01, C23-02 en C23-03 van het RVV 1990. Het blijkt dat afgezien van een optredende verkeersintensiteit van 4.050 motorvoertuigen per uur tevens filevorming kan ontstaan als gevolg van calamiteiten.

In geval van calamiteiten kan de spitsstrook ook worden opengesteld. Hiervoor is geen verkeersbesluit nodig. Uit het oogpunt van het verzekeren van de verkeersveiligheid, het in stand houden van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst om bij openstelling van de spitsstrook op de A13 tussen km 16,15 en km 11,15 door het tonen van de borden A1 en A2 van bijlage 1 bij het RVV 1990 een maximumsnelheid van 100 km per uur in te stellen.

4. AFWEGING BELANGEN

Bij de afweging van de belangen die samenhangen met het nemen van dit besluit, heb ik de mogelijke invloed van de verruiming van de openingstijden op de aspecten verkeer, geluid, natuur en luchtkwaliteit betrokken.

4.1 Verkeer

De verruimde openstelling heeft alleen betrekking op de relatief rustige nachtperiode waar op de A13 geen sprake is van een krapte in wegcapaciteit. Daarom is het aannemelijk dat een eventuele openstelling van de spitsstrook niet zal leiden tot een toename van het verkeer.

4.2 Geluid

Uit het nalevingsverslag over 2016 is gebleken dat op het traject A13 Doenkade – Delft-Zuid er geen sprake was van een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds (GPP). De geluidruimte bij deze referentiepunten varieerde van 0,8 tot 1,7 dB.

De geluidproductie zal ten gevolge van dit verkeersbesluit niet of zeer beperkt toenemen en dan alleen vanwege het, bij geopende spitsstrook, enigszins verschuiven van de verkeersstroom naar de rand van de weg.

Conclusie is dat, door het wegvallen van het tijdvenster voor openstelling van de spitstrook, dit niet zal leiden tot een significant akoestisch effect en daardoor ook niet tot een overschrijding van het wettelijke geluidproduktieplafond.

4.3 Natuur

Voor wat betreft het aspect natuur wordt het volgende opgemerkt.

Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden)

Het dichtst bijgelegen Natura 2000 gebied is het gebied Oude Maas, ten zuiden van Rotterdam, dat meer dan 10 km verwijderd ligt van onderhavig wegtraject.

Dat is op dusdanig grote afstand van de spitsstrook gelegen, dat externe beïnvloeding door stikstofdepositie, verkeersgeluid of andere wijze op voorhand is uit te sluiten.

Wet natuurbescherming (soorten)

De geluidproductie zal niet of zeer beperkt toenemen (in ieder geval minder dan 1 dB). Door verruimde openstelling van de spitsstrook en het ontbreken van piekgeluiden, zal er geen sprake zijn van overtreding van het verbod van opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten.

Natuurnetwerk Nederland en Weidevogelgebieden

De A13 grenst aan gebieden die door de provincie zijn aangewezen als behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (hierna:NNN). Het gaat hier om de Ackerdijkse polder en haar uitlopers). Volgens de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland hoeft bij NNN-gebieden (in deze verordening nog aangeduid onder de oude benaming Ecologische hoofdstructuur) met externe werking geen rekening te worden gehouden. Omdat er geen fysieke ingrepen binnen een NNN-gebied   plaatsvinden, kan een beoordeling op aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden achterwege blijven.

De A13 grenst aan een Weidevogelgebied (polder Schieveen). Op weidevogelgebieden is geen specifiek wettelijk kader van toepassing dat toetsing van de verruimde openstelling van de spitsstrook vergt en derhalve kan een beoordeling van de effecten hiervan achterwege blijven. Hierbij wordt opgemerkt dat gezien de zeer beperkte toename aan geluid (minder dan 1 dB) door verruimde openstelling van de spitsstrook en het ontbreken van piekgeluiden, verstoring van geluidsgevoelige vogels wordt uitgesloten.

4.4 Lucht

Voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit wordt het volgende opgemerkt. Aangezien de etmaalintensiteiten door de verruimde openstelling van de spitsstrookniet wijzigen, zullen ook de emissies van het wegverkeer niet wijzigen. In de randen van de spits kan de maatregel de doorstroming van het verkeer juist enigszins bevorderen, hetgeen een positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Ik verwacht dan ook dat het verkeersbesluit geen zal hebben op de luchtkwaliteit.

4.5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van politieregio Rotterdam-Rijnmond. Vanuit die zijde is geen bezwaar tegen dit verkeersbesluit.

Het betrokken weggedeelte van de A13 is in beheer bij het Rijk en is gelegen in de gemeenten Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp en Delft.

Gevolgde procedure

Het verkeersbesluit wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp-verkeersbesluit zal op 13 september worden geplaatst in de digitale Staatscourant en een lokaal dagblad.

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze,

Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

 

N.C. Knaap

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDEDELINGEN

Het ontwerp-verkeersbesluit Spitsstrook A13 The Hague Airport  – Delft Zuid wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van 14 september 2018 tot en met 25 oktober 2018 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam.

 

Hoe kunt u inspreken?

Belanghebbenden kunnen van 14 september 2018 tot en met 25 oktober 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit naar voren brengen.

 

Uw schriftelijke reactie (brief) kunt u sturen naar: 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

p/a de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, t.a.v. de afdeling Werkenpakket

Postbus 2232

3500 GE Utrecht.

 

Stichtingen en verenigingen worden verzocht bij hun reactie een exemplaar van hun statuten mee te zenden.

Mede op basis van deze ingebrachte zienswijzen neemt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een definitief besluit.

Informatie

Voor informatie over dit besluit kunt u terecht bij mevr. mr. F.S. de Waal.

Mail: sandra.de.waal@rws.nl

Telefoon: 06 – 270 73 120

Voor overige vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002, of kijken op www.rijkswaterstaat.nl.