Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 5179Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 24 januari 2018, nr. WJZ/18007517, tot wijziging voor het jaar 2018 van de Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikelen 5, eerste lid, en 6, eerste lid, van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan de in de bijlagen 1 en 2 van de Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking opgenomen tabel wordt een regel toegevoegd, die met betrekking tot de te onderscheiden kolommen komt te luiden:

4.

2018

van donderdag 1 maart 2018 om 09.00 uur tot en met donderdag 6 september 2018 om 17.00 uur

10

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 januari 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze wijziging van de Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: openstellingsregeling) bepaalt voor ontheffingen als bedoeld in artikel 2 van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: het besluit) voor het jaar 2018 in welke periode het indienen van een aanvraag mogelijk is en hoeveel projecten voor het verlenen van een ontheffing in aanmerking komen.

Daartoe wordt in aanvulling op in de bijlagen 1 en 2 van de in de openstellingsregeling vermelde openstelling voor de voorgaande jaren een regel toegevoegd voor de periode van openstelling en het aantal projecten waarvoor een aanvraag om ontheffing in het jaar 2018 kan worden ingediend. Het aantal te verlenen ontheffingen is in het jaar 2018 gelijk gebleven aan het voorgaande jaar en bedraagt 10 ontheffingen voor projecten tot maximaal 10.000 afnemers en 10 ontheffingen voor projecten voor projectnetten. Omdat een aantal aanvragen in 2017 nog net niet volledig konden worden ingediend, is het wenselijk dat er snel een nieuwe openstellingsperiode komt. Daarom is ervoor gekozen om de openstellingsperiode op 1 maart 2018 in te laten gaan.

Deze wijziging van de openstellingsregeling heeft geen regeldrukeffecten. De voorwaarden waaronder een ontheffing kan worden verkregen, liggen ongewijzigd besloten in het besluit.

2. Vaste verandermoment

Deze wijziging van de openstellingsregeling treedt niet op het vaste verandermoment van 1 april 2018 in werking, maar met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze spoedige openstelling voorkomt bij de doelgroep aanmerkelijke ongewenste private en publieke nadelen als bedoeld in aanwijzing 4.17, vijfde lid, onderdeel a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De aanvrager van een ontheffing wordt hiermee in staat gesteld in ieder geval voor het belasting- en subsidiejaar 2018 daadwerkelijk aan een experiment uitvoering te gaan geven, zodat de resultaten van de experimenten, zodra dat mogelijk is, kunnen worden benut in het belang van de ontwikkeling van decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. De datum van inwerkingtreding doet geen afbreuk aan de belangen van derden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes