Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 51432

Gepubliceerd op 14 september 2018 09:00Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 9 augustus 2018 tot en met 6 september 2018. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN 12130:2018 en

Veren en dons – Beproevingsmethoden – Bepaling van het vulvermogen (dichtheid)

NEN-EN 12131:2018 en

Veren en dons – Beproevingsmethoden – Bepaling van de kwantitatieve samenstelling van veren en dons (handmatige methode)

NEN-EN 13088:2018 en

Artikelen gevuld met veren en dons – Methode voor de bepaling van de totale massa van een gevuld product en de massa van de vulling

NEN-EN 13451-10:2018 en

Zwembaduitrusting – Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor duikplatformen, duikplanken en aanverwante uitrusting

NEN-EN 14619:2018 Ontw. en

Rolsportmaterieel – Step – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 15741:2018 Ontw. en

Diervoeders: bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van OCP's en PCB's door GC/MS Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 15742:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van OCP's door GC/ECD Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 16582-1:2015/Ontw. A1:2018 en

Zwembaden voor privégebruik – Deel 1: Algemene eisen, inclusief veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 16713-2:2016/Ontw. A1:2018 en

Zwembaden voor privégebruik – Watersystemen – Deel 2: Circulatiesystemen – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2018-10-02

CEN/TS 17174:2018 en

Diervoeders: Methoden voor analyse en monsterneming – Prestatiecriteria voor inter- en intralaboratorium gevalideerde analysemethoden voor de bepaling van zware metalen

NEN-EN 17270:2018 Ontw. en

Diervoeders: bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van theobromine in voedermiddelen en mengvoeders, met inbegrip van ingrediënten afkomstig uit cacao, door middel van vloeibare chromatography – Aanvullend element Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 17279:2018 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Multimethode voor de screening van ochratoxine A, aflatoxine B1, deoxynivalenol, zearalenon en fumonisine B1 en B2 in voedingsmiddelen, met uitzondering van voedingsmiddelen voor peuters en jonge kinderen, met HPLC-MS/MS Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 17280:2018 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Bepaling van zearalenon en trichothecenen, waaronder deoxynivalenol (DON) en de geacetyleerde derivaten ervan (3-acetyl-DON en 15-acetyl-DON), nivalenol (NIV) en T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten met LC-MS/MS Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 17294:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van organische zuren door ion-chromatografie met geleidbaarheidsdetectie (IC-CD) Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN 17298:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur door hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN 17299:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Screening en bepaling van toegestane coccidiostatica op het niveau van additieven en 1% en 3% kruisbesmetting, van niet-geregistreerde coccidiostatica, en van één antibioticum op subadditieve niveaus, in mengvoeders met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) – Tandem massaspectrometrische detectie (LC-MS/MS) Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN 1885:2018 en

Veren en dons – Termen en definities

NEN-ISO 19822:2018 en

Meststoffen en bodemverbeteraars – Bepaling van humus- en hydrofobe fulvine zurenconcentraties in meststoffen

NEN-ISO 20387:2018 en

Biotechnology – Biobanking – General requirements for biobanking

NEN-ISO 21045:2018 en

Tabak en tabaksproducten – Bepaling van ammoniak – Methode met ionchromatografie

NEN-ISO 21846:2018 en

Plantaardige vetten en oliën – Bepaling van de samenstelling van triacylglycerolen en samenstelling en gehalte van diacylglycerolen door capillaire gaschromatografie

NEN-EN-ISO 23999:2018 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen – Bepaling van de dimensiestabiliteit en krul na blootstelling van warmte

NEN-EN-ISO 3961:2018 en

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën – Bepaling van het joodgetal

Bouw & Installatie

 

NEN-EN-ISO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse watervoorzieningsnetwerken – Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN 12514:2018 Ontw. en

Onderdelen voor voorzieningssystemen voor verbruikseenheden met vloeibare brandstoffen Commentaar voor: 2018-09-18

NEN-EN-ISO 15874-2:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties – Polypropeen (PP) – Deel 2: Buizen

NEN-EN 16025-1:2018 Ontw. en

Materialen voor de thermische en/of geluidisolatie van gebouwen – Gebonden EPS ballast – Deel 1: Eisen voor fabrieksmatig voorgemengde droge EPS pleister Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN-ISO 16283-2:2018 en

Akoestiek – Praktijkmeting van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen – Deel 2: Contactgeluidisolatie

NEN-EN 17093:2018 en

Huishoudelijke niet aan de waterleiding gekoppelde apparaten voor de behandeling van drinkwater – Filter systemen voor waterkannen – Veiligheids- en prestatie-eisen, labeling en ter beschikking te stellen informatie

NEN-EN 54-5:2017+A1:2018 en

Brandmeldinstallaties – Deel 5: Thermische melders – Puntmelders

NEN-EN 54-7:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 7: Rookmelders – Puntmelders werkend volgens het strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-ISO 9869-2:2018 en

Thermische isolatie – Bouwelementen – In-situmetingen van warmteweerstand en warmtedoorlatendheid – Deel 2: Infrarood methode voor skeletbouw woningen

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN 50041:2018 Ontw. en

Laagspanningsschakelmaterieel – Stuurstroomschakelaars – Standschakelaars 42,5 x 80 – Afmetingen en eigenschappen Commentaar voor: 2018-09-26

NEN-EN 50047:2018 Ontw. en

Laagspanningsschakelmaterieel – Stuurstroomschakelaars – Standschakelaars 30 x 55 – Afmetingen en eigenschappen Commentaar voor: 2018-09-26

NEN-EN-IEC 60034-4-1:2018 en

Roterende elektrische machines – Deel 4-1: Methoden voor het door middel van beproeving bepalen van grootheden van synchrone machines

NEN-EN-IEC 60099-8:2018 en

Overspanningsafleiders – Deel 8: Metaaloxide overspanningsafleiders met externe serie gap (EGLA) voor luchttransport- en distributie lijnen van a.c. systemen boven 1 kV

NEN-EN-IEC 60127-8:2018 en

Miniatuursmeltveiligheden – Deel 8: Weerstandsmeltveiligheden met bijzondere overstroombeveiliging

NEN-EN-IEC 60376:2018 en

Bepaling van het gehalte aan zwavelhexafluoride (SF6) en complementaire gassen voor gebruik in gasmengsels in elektrische uitrusting

NEN-EN-IEC 61400-11:2013/A1:2018 en

Windturbines – Deel 11: Akoestische geluidsmeettechnieken

NEN-EN-IEC 61466-2:1999/A2:2018 en

Composietisolatoren voor bovengrondse lijnen met een nominale spanning hoger dan 1 kV – Deel 2: Afmetingen en elektrische eigenschappen

NEN-EN-IEC 61788-24:2018 en

Superconductivity – Part 24: Critical current measurement – Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires

NPR-IEC/TR 62271-306:2012/A1:2018 en

Hoogspanningsschakelmaterieel – Deel 306: Richtlijn bij IEC 62271-100, IEC 62271-1 en andere 'IEC-normen' gerelateerd aan wisselstroomschakelaars

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50321-1:2018/C1:2018 en

Werken onder spanning – Schoeisel voor elektrische bescherming – Isolerend schoeisel en overlaarzen

NEN-EN-IEC 60900:2018 en

Werken onder spanning – Handgereedschap voor gebruik tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

NEN-EN-IEC 61987-92:2018 en

Industriële procesmetingen en -regelingen – Datastructuren en data-elementen in catalogi van procesinstrumentatie – Deel 92: Lijst van eigenschappen (LOP) van meetapparatuur voor elektronisch data verkeer – Aspect LOPs

NEN-EN-IEC 62676-5:2018 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 5: Specificaties van data en prestaties van de beeldkwaliteit voor camera’s

NPR-IEC/TR 62967:2018 en

Methoden voor het berekenen van de belangrijkste statische prestatie-indicatoren van omvormers en zenders

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50594:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen- Meetmethoden voor de prestatie van droogtrommels voor industrieel- en bedrijfsgebruik

NEN-EN-IEC 60238:2018/A1:2018 en

Lamphouders met Edisonschroefdraad

NEN-EN-IEC 60335-2-109:2010/A1:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV straling voor behandeling van water

NEN-EN-IEC 60335-2-109:2010/A2:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV straling voor behandeling van water

NEN-EN-IEC 60335-2-16:2003/A11:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten

NEN-EN-IEC 60335-2-4:2010/A11:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges

NEN-EN-IEC 60384-26:2018 en

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur – Deel 26: Groepsspecificatie – Vaste aluminium met elektronische apparatuur van geleidende polymeer met vaste elektrolyt

NEN-EN-IEC 60721-2-4:2018 en

Indeling van omgevingsomstandigheden van elektrotechnische producten – Deel 2-4: Omgevingsomstandigheden voorkomend in de natuur – Zonnestraling en temperatuur

NEN-EN-IEC 62435-4:2018 en

Electronic components – Long-term storage of electronic semiconductor devices – Part 4: Storage

NVN-IEC/TS 62600-30:2018 en

Energie uit water – Golf-, getijde- en andere stromingsomzetters – Deel 30: Kwaliteitseisen aan de geleverde elektriciteit

NEN-EN-IEC 62680-1-3:2018-09 en

Universele Seriële Bus-interfaces voor data en voeding – Deel 1-3: Algemene onderdelen – USB Type-C ™ kabel- en stekkerspecificatie

NEN-EN-IEC 62969-4:2018 en

Semiconductor devices – Semiconductor interface for automotive vehicles – Part 4: Evaluation method of data interface for automotive vehicle sensors

NEN-EN-IEC 63093-11:2018 en

Ferrite cores – Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities – Part 11: EC-cores for use in power supply applications

Energie

 

NEN-ISO 16111:2018 en

Verplaatsbare apparatuur voor opslag van gassen – Waterstof omkeerbaar geabsorbeerd in metaalhydride

NEN-EN 16726:2015+A1:2018 en

Gasinfrastructuur – Gaskwaliteit- Groep H

NEN-EN 17278:2018 Ontw. en

Aardgasvoertuigen – Toestellen voor vullen van voertuig

Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN-ISO 50001:2018 en

Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen

Industrie

 

NEN-EN 1073-1:2016+A1:2018 en

Beschermende kleding tegen in de lucht zwevende deeltjes inclusief radioactieve besmetting – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor perslucht geventileerde beschermende kleding voor bescherming van het lichaam en de luchtwegen

NEN-EN 12312-8:2018 en

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Bijzondere eisen – Deel 8: Onderhoudstrappen en -platforms

NEN-EN 12331:2018 Ontw. en

Machines voor voedselbereiding – Gehaktmolens – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 12413:2018 Ontw. en

Veiligheidseisen voor slijpstenen uit gebonden slijpmiddelen Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 12463:2018 Ontw. en

Machines voor de voedselbereiding – Vulmachines en bijbehorende machines – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2018-09-25

NVN-ISO/TS 12913-2:2018 en

Akoestiek – Akoestische omgeving – Deel 2: Dataverzameling en eisen aan rapportage

NEN-EN 13146-4:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Beproevingsmethoden voor railbevestigingssystemen – Deel 4: Effect van herhaalde belasting Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 13146-9:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Spoor – Beproevingsmethoden voor bevestigingssystemen – Deel 9: Bepaling van de stijfheid Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN-ISO 13769:2018 en

Gasflessen – Inslagmarkering

NEN-EN 14423:2013+A1:2016/Ontw. A2:2018 en

Verbindingsassemblages met klemverbindingen voor gebruik bij stoomslangen met een druk tot 18 bar Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 14458:2018 en

Persoonlijke oogbescherming – Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen

NEN-EN 14596:2018 en

Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen – Bedieningsapparatuur voor tanks – Noodveiligheidskleppen

NEN-EN 14624:2018 Ontw. en

Prestaties van mobiele lekdetectoren en van controle-apparatuur van gehalogeneerde koelmiddelen Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN-ISO 15626:2018 en

Niet-destructief onderzoek van lassen – Time-of-flight diffractie techniek (TOFD) – Aanvaardbaarheidsniveaus

NEN-EN 16603-20-20:2018 en

Space engineering – Electrical design and interface requirements for power supply

NEN-EN 16815:2018 Ontw. en

CleANopen – Toepassingsprofiel voor gemeentevoertuigen Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 17085:2018 2e Ontw. en

Paper and board – Sampling procedures for paper and board for recycling Commentaar voor: 2018-09-04

NEN-EN 17110:2018 en

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen – Bedieningsuitrusting voor tanks – Meerwegafsluiter voor beluchting en ontluchting

NEN-EN 17115:2018 en

Evenemententechnologie – Specificaties voor ontwerp en fabricage van aluminium en stalen trussen

NEN-EN 17282:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Ballastmatten Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 17285:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Akoestiek – Meting van geluidssignalen van deuren voor passagiers Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 17293:2018 Ontw. en

Tijdelijke constructies voor bouwwerken – Uitvoering – Vereisten voor fabricage Commentaar voor: 2018-09-11

NEN-EN-ISO 17871:2015/A1:2018 en

Gasflessen – Snelopenende afsluiters – Specificatie en type beproeving

NEN-ISO 19593-1:2018 en

Graphic technology – Use of PDF to associate processing steps and content data – Part 1: Processing steps for packaging and labels

CEN ISO/TR 20173:2018 en

Lassen – Groepsindelingen voor materialen – Amerikaanse materialen

NEN-EN 2031:2018 en

Aerospace series – Steel 102Cr6 (1.2067) – Hardened and tempered – Bars

NEN-ISO 20816-5:2018 en

Mechanische trillingen – Metingen en beoordeling van machine trillingen – Deel 5: Machines voor hydraulische vermogensopwekking en pompstations

NEN-ISO 20816-8:2018 en

Mechanische trillingen – Metingen aan machinetrillingen en beoordelingscriteria – Deel 8: Zuigercompressorsystemen

NEN-EN 2084:2018 en

Aerospace series – Cables, electrical, general purpose, with conductors in copper or copper alloy – Technical specification

NEN-ISO 21360-4:2018 en

Vacuum technology – Standard methods for measuring vacuum-pump performance – Part 4: Turbomolecular vacuum pumps

NEN-EN 2475:2018 en

Aerospace series – Steel 30CrNiMo8 (1.6580) – Air melted – Hardened and tempered – Bar for machining – De = 100 mm – 1 100 MPa = Rm = 1 300 MPa

NEN-EN 2591-100:2018 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Test methods – Part 100: General

NEN-EN 2591-318:2018 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Test methods – Part 318: Fire-resistance

NEN-EN 2591-326:2018 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Test methods – Part 326: Fire immersion test

NEN-ISO 2631-5:2018 en

Mechanische trillingen en schokken – Beoordeling van blootstelling van het menselijk lichaam aan trillingen – Deel 5: Evaluatiemethode voor trillingen inclusief meervoudige schokken

NEN-EN 3375-001:2018 en

Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 001: Technical specification

NEN-EN 3475-411:2018 en

Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 411: Resistance to fluids

NEN-EN 3646-003:2018 en

Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous – Part 003: Receptacle, square flange mounting – Product standard

NEN-EN 3646-006:2018 en

Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous – Part 006: Receptacle, hermetic, jam-nut mounting – Product standard

NEN-EN 3719:2018 en

Aerospace series – Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables – Product standard

NEN-EN 4604-010:2018 en

Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 010: Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) – Product standard

NEN-EN 4611-002:2018 en

Aerospace series – Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly – XLETFE Family – Part 002: General

NEN-EN 4838-001:2018 en

Aerospace series – Arc Fault Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A – 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency – Part 001: Technical specification

NEN-EN 4840-001:2018 en

Aerospace series – Heat shrinkable moulded shapes – Part 001: Technical specification

NEN-EN 4840-101:2018 en

Aerospace series – Heat shrinkable moulded shapes – Part 101: Polyolefin, semi-rigid, limited fire hazard – Temperature range – 30 °C to 105 °C – Product standard

NEN-ISO 4978:2018 en

Steel sheet and strip for welded gas cylinders

NEN-EN 510:2018 Ontw. en

Eisen voor beschermende kleding voor gebruik op plaatsen waar het risico bestaat te worden gegrepen door bewegende delen Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 6049-001:2018 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Protection sleeve in meta-aramid fibres – Part 001: Technical specification

NEN-EN 6049-003:2018 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Protection sleeve in meta-aramid fibres – Part 003: Braided, tubular, expandable – Product standard

NEN-EN 6059-309:2018 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Protection sleeves – Test methods – Part 309: Fire resistance when fitted on a cable bundle

NEN-EN 6109:2018 en

Aerospace series – Static seal elements elastomer, moulded, phosphate ester resistant – Technical specification

NEN-EN 6126:2018 en

Aerospace series – Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series – Inch series – Design standard

NEN-EN 620:2018 Ontw. en

Stuk- en stortgoedtransporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-ISO 6525:2018 en

Glijlagers – Ring Type aanloopschijven gemaakt van stripmateriaal – Afmetingen en toleranties

NEN-EN-ISO/IEC 80079-38:2016/A11:2018 en

Explosieve atmosferen – Deel 38: Materieel en componenten in explosieve atmosferen in ondergrondse mijnen

NEN-EN-ISO 8434-1:2018 en

Metalen buisverbindingen voor hydraulische, pneumatische en algemene toepassingen – Deel 1: Klemkoppeling met 24° inwendige conus

NEN-EN 9278:2018 en

Aerospace series – General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes

NEN-ISO 9644:2018 en

Irrigatie-apparatuur voor de landbouw – Drukverliezen in irrigatie-kleppen – Beproevingsmethode

NEN-ISO 9912-4:2018 en

Agrarische irrigatieapparatuur – Filters voor micro irrigatie – Deel 4: Gekorrelde mediafilters

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 10373-3:2018 en

Identification cards – Test methods – Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices

NEN-ISO/IEC 14496-26:2010/A5:2018 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 26: Audio conformance – Amendment 5: Conformance for new levels of ALS simple profile, SBR enhancements

NEN-ISO/IEC 14496-3:2009/A7:2018 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 3: Audio – Amendment 7: SBR enchancements

NEN-ISO/IEC 14763-3:2014/A1:2018 en

Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

NEN-ISO 15926-13:2018 en

Industrial automation systems and integration – Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities – Part 13: Integrated asset planning life-cycle

CWA 16458-1:2018 en

European ICT professionals role profiles – Part 1: 30 ICT profiles

CWA 16458-2:2018 en

European ICT professionals role profiles – Part 2: User guides

CWA 16458-3:2018 en

European ICT professional role profiles – Part 3: Methodology documentation

CWA 16458-4:2018 en

European ICT professional role profiles – Part 4: case studies

CWA 17300:2018 en

City Resilience Development – Operational Guidance

NEN-ISO/IEC 19896-2:2018 en

IT security techniques – Competence requirements for information security testers and evaluators – Part 2: Knowledge, skills and effectiveness requirements for ISO/IEC 19790 testers

NEN-ISO/IEC 23008-6:2018 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 6: 3D audio reference software

NEN-ISO/IEC 23008-8:2018 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 8: Conformance specification for HEVC

NEN-ISO/IEC 27011:2016/C1:2018 en

Information technology – Security techniques – Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations

NEN-ISO/IEC 30140-3:2018 en

Information technology – Underwater acoustic sensor network (UWASN) – Part 3: Entities and interface

NEN-ISO/IEC 30140-4:2018 en

Information technology – Underwater acoustic sensor network (UWASN) – Part 4: Interoperability

NEN-EN 50491-12-1:2018 en

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Smart grid – Application specification – Interface and framework for customer – Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager – General Requirements and Architecture

NEN-EN 50600-4-2:2017/Ontw. AA:2018 en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 4-2: Power Usage Effectiveness Commentaar voor: 2018-10-02

NEN-EN 50600-4-3:2017/Ontw. A1:2018 en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 4-3: Renewable Energy Factor Commentaar voor: 2018-09-26

NEN-EN-IEC 60794-4:2018 en

Optical fibre cables – Part 4: Sectional specification – Aerial optical cables along electrical power lines

NEN-EN-IEC 61755-6-2:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connector optical interfaces – Part 6-2: Connection of 50 µm core diameter multimode physically contacting fibres – Non-angled for reference connector application, at wavelength of 850 nm using selected A1a fibre only

NEN-IEC 62153-4-17:2018 en;fr

Metallic cables and other passive components – Test methods – Part 4-17: Electromagnetic compatibility (EMC) – Reduction Factor

NEN-EN-IEC 63032:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic tuneable bandpass filters – Generic specification

NEN-ISO/IEC 7811-1:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 1: Embossing

NEN-ISO/IEC 7811-2:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 2: Magnetic stripe: Low coercivity

NEN-ISO/IEC 7811-6:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 6: Magnetic stripe: High coercivity

NEN-ISO/IEC 7811-7:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 7: Magnetic stripe: High coercivity, high density

NEN-ISO/IEC 7816-4:2013/A2:2018 en

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 4: Organization, security and commands for interchange – Amendment 2: Waiting time management

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-EN 10210-2:2018 2e Ontw. en

Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden – Deel 3: Toleranties, afmetingenen profieleigenschappen Commentaar voor: 2018-10-02

NEN-EN 10219-2:2018 2e Ontw. en

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden – Deel 2: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-ISO 11567:2018 en

Koolstofvezels – Bepaling van de filament diameter en de oppervlakte van de doorsnede

NEN-EN-ISO 12058-1:2018 en

Kunststoffen – Bepaling van de viscositeit met een viscositeitsmeter met vallende kogel – Deel 1: Methode met schuine buis

NEN-EN 12390-14:2018 en

Beproeving van verhard beton – Deel 14: Semi-adiabatische methode voor de bepaling van warmteafgifte tijdens het verhardingsproces van beton.

NEN-EN 12519:2018 de;fr;en

Ramen en deuren – Terminologie

NEN-ISO 12743:2018 en

Koper, lood, zink en nikkelconcentraties – Bemonsteringsprocedures voor de bepaling van metaal en vochtgehalte

NEN-EN 13126-6:2018 en

Hang- en sluitwerk – Hang- en sluitwerk voor ramen en puien – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 6: Scharnieren met variabele geometrie (met of zonder wrijvingsysteem)

NEN-EN 13241:2003+A2:2016 en

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten – Productnorm, prestatiekenmerken

NEN-EN 13373:2018 Ontw. en

Beproevingsmethoden voor natuursteen – Bepaling van de geometrische eigenschappen van natuursteenproducten Commentaar voor: 2018-09-18

NEN-EN 13507:2018 en

Thermisch spuiten – Voorbehandeling van oppervlakken van metalen delen en onderdelen voor thermisch spuiten

NEN-EN 1395-5:2018 en

Thermisch spuiten – Afnamekeuring van apparatuur voor thermisch spuiten – Deel 5: Plasma spuiten in kamers

NEN-ISO 1419:2018 en

Met rubber of kunststof beklede weefsels – Versnelde verouderingsproeven

NEN-EN-ISO 14855-2:2018 en

Bepaling van de ultieme aërobisch-biologische afbreekbaarheid van kunststof materialen onder gecontroleerde composteringsomstandigheden – Methode door analyse van de afgegeven koolstofdioxide – Deel 2: Gravimetrische meting van koolstofdioxide vrijkomend in een proef op laboratoriumschaal

NEN-EN 1563:2018 en

Gieterijtechniek – Nodulair gietijzer

NEN-EN 17001:2018 en

Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings – Coating specification

NEN-EN 17002:2018 en

Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings – Thermal spray procedure specification

CEN/TR 17231:2018 en

Eurocode 1: Actions on Structures – Traffic Loads on Bridges – Track-Bridge Interaction

NEN-EN 17235:2018 Ontw. en

Permanent anchor devices and safety hooks Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN-ISO 18451-2:2018 en

Pigmenten, verfstoffen en vulstoffen – Terminologie – Deel 2: Classificatie van kleurmaterialen volgens koloristische en chemische aspecten

NEN-EN-ISO 1856:2018 en

Soepele schuimrubbers en schuimkunststoffen – Bepaling van de blijvende indrukking

NEN-ISO 19927:2018 en

Met vezel versterkte kunststofcomposieten – Bepaling van de interlaminaire sterkte en modulus door middel van de Double Beam Shear (DBS) test

NEN-ISO 20975-2:2018 en

Met koolstofvezel versterkte kunststoffen – Methode voor het meten van laminaatdikte eigenschappen – Deel 2: Elastische modulus, sterkte en Weibull-afmetingseffecten door buigproef van unidirectioneel laminaat, voor koolstofvezel-gebaseerde systemen

NVN-ISO/TS 22687:2018 en

Rubber – Framework for assessing the environmental fate of tyre and road wear particles (TRWP)

NEN-EN 413-1:2018 Ontw. en

Metselcement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Commentaar voor: 2018-09-11

NEN-ISO 48-1:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 1: Introductie en leidraad

NEN-ISO 48-2:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 2: Hardheid tussen 10 IRHD en 100 IRHD

NEN-ISO 48-3:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 3: Hardheid van het eigengewicht gebruik makend van de erg lage hardheid van rubber (VLRH) schaal

NEN-ISO 48-4:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 4: Indringhardheid met de hardheidsmeter methode (Shore hardheid)

NEN-ISO 48-5:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 5: Indringhardheid met de IRHD leesbare methode

NEN-ISO 48-6:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 6: Schijnbare hardheid met de IRHD methode

NEN-ISO 48-7:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 7: De schijnbare hardheid van de met rubber beklede rollen met de Shore-type hardheidsmethode

NEN-ISO 48-8:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 8: Schijnbare hardheid van met rubber bedekte rollen met behulp van de Pusey en Jones methode

NEN-ISO 48-9:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 9: Kalibratie en beproeving van hardheidsmeting

NEN-ISO 6238:2018 en

Lijmen – Hout-op-hout lijmverbindingen – Bepaling van de afschuifsterkte onder drukbelasting

NEN-EN-ISO 8067:2018 en

Soepele schuimrubbers en schuimkunststoffen – Bepaling van de scheursterkte

NEN-EN-ISO 8307:2018 en

Soepele schuimrubbers en schuimkunststoffen – Bepaling van de veerkracht door kogelterugslag

Milieu & Maatschappij

 

NEN-EN 13098:2018 Ontw. en

Blootstelling op de werkplek – Meting van micro-organismen en microbiële stoffen in de lucht – Algemene eisen (herziening van EN 13098:2000) Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-ISO 16000-34:2018 en

Binnenlucht – Deel 34: Strategie voor het meten van deeltjes in de lucht

NEN-EN 16167:2018 en

Bodem, behandeld bioafval en slib – Bepaling van polychloorbifenylen (PCB) door gaschromatografie met massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NVN-CEN/TS 17198:2018 en

Emissiemetingen – Voorspellende emissiemonitorsystemen (PEMS) -Toepasselijkheid, uitvoering en kwaliteitsborging

NEN-EN 17277:2018 Ontw. en

Hydrometrie- Meetvereisten en classificatie van meetinstrumenten voor regenvalintensiteit Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

Zorg & Welzijn

 

NEN-EN 1064:2018 Ontw. en

Medische informatica – Standaard communicatieprotocol – Door de computer ondersteunde elektrocardiografie Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 17269:2018 Ontw. en

Health informatics – The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-ISO 18250-8:2018 en

Medical devices – Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications – Part 8: Citrate-based anticoagulant solution for apheresis applications

NEN-EN-IEC 61265:2018 en

Electroacoustics – Instruments for measurement of aircraft noise – Performance requirements for systems to measure sound pressure levels in noise certification of aircraft

NEN-ISO 7206-10:2018 en

 

NEN-ISO 8637-3:2018 en

Extracorporale systemen voor bloedzuivering – Deel 3: Plasmafilters

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl