Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2018, 51432Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 9 augustus 2018 tot en met 6 september 2018. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN 12130:2018 en

Veren en dons – Beproevingsmethoden – Bepaling van het vulvermogen (dichtheid)

NEN-EN 12131:2018 en

Veren en dons – Beproevingsmethoden – Bepaling van de kwantitatieve samenstelling van veren en dons (handmatige methode)

NEN-EN 13088:2018 en

Artikelen gevuld met veren en dons – Methode voor de bepaling van de totale massa van een gevuld product en de massa van de vulling

NEN-EN 13451-10:2018 en

Zwembaduitrusting – Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor duikplatformen, duikplanken en aanverwante uitrusting

NEN-EN 14619:2018 Ontw. en

Rolsportmaterieel – Step – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 15741:2018 Ontw. en

Diervoeders: bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van OCP's en PCB's door GC/MS Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 15742:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van OCP's door GC/ECD Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 16582-1:2015/Ontw. A1:2018 en

Zwembaden voor privégebruik – Deel 1: Algemene eisen, inclusief veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 16713-2:2016/Ontw. A1:2018 en

Zwembaden voor privégebruik – Watersystemen – Deel 2: Circulatiesystemen – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2018-10-02

CEN/TS 17174:2018 en

Diervoeders: Methoden voor analyse en monsterneming – Prestatiecriteria voor inter- en intralaboratorium gevalideerde analysemethoden voor de bepaling van zware metalen

NEN-EN 17270:2018 Ontw. en

Diervoeders: bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van theobromine in voedermiddelen en mengvoeders, met inbegrip van ingrediënten afkomstig uit cacao, door middel van vloeibare chromatography – Aanvullend element Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 17279:2018 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Multimethode voor de screening van ochratoxine A, aflatoxine B1, deoxynivalenol, zearalenon en fumonisine B1 en B2 in voedingsmiddelen, met uitzondering van voedingsmiddelen voor peuters en jonge kinderen, met HPLC-MS/MS Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 17280:2018 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Bepaling van zearalenon en trichothecenen, waaronder deoxynivalenol (DON) en de geacetyleerde derivaten ervan (3-acetyl-DON en 15-acetyl-DON), nivalenol (NIV) en T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten met LC-MS/MS Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 17294:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van organische zuren door ion-chromatografie met geleidbaarheidsdetectie (IC-CD) Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN 17298:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van benzoëzuur en sorbinezuur door hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN 17299:2018 Ontw. en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Screening en bepaling van toegestane coccidiostatica op het niveau van additieven en 1% en 3% kruisbesmetting, van niet-geregistreerde coccidiostatica, en van één antibioticum op subadditieve niveaus, in mengvoeders met hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) – Tandem massaspectrometrische detectie (LC-MS/MS) Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN 1885:2018 en

Veren en dons – Termen en definities

NEN-ISO 19822:2018 en

Meststoffen en bodemverbeteraars – Bepaling van humus- en hydrofobe fulvine zurenconcentraties in meststoffen

NEN-ISO 20387:2018 en

Biotechnology – Biobanking – General requirements for biobanking

NEN-ISO 21045:2018 en

Tabak en tabaksproducten – Bepaling van ammoniak – Methode met ionchromatografie

NEN-ISO 21846:2018 en

Plantaardige vetten en oliën – Bepaling van de samenstelling van triacylglycerolen en samenstelling en gehalte van diacylglycerolen door capillaire gaschromatografie

NEN-EN-ISO 23999:2018 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen – Bepaling van de dimensiestabiliteit en krul na blootstelling van warmte

NEN-EN-ISO 3961:2018 en

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën – Bepaling van het joodgetal

Bouw & Installatie

 

NEN-EN-ISO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse watervoorzieningsnetwerken – Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN 12514:2018 Ontw. en

Onderdelen voor voorzieningssystemen voor verbruikseenheden met vloeibare brandstoffen Commentaar voor: 2018-09-18

NEN-EN-ISO 15874-2:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties – Polypropeen (PP) – Deel 2: Buizen

NEN-EN 16025-1:2018 Ontw. en

Materialen voor de thermische en/of geluidisolatie van gebouwen – Gebonden EPS ballast – Deel 1: Eisen voor fabrieksmatig voorgemengde droge EPS pleister Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN-ISO 16283-2:2018 en

Akoestiek – Praktijkmeting van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen – Deel 2: Contactgeluidisolatie

NEN-EN 17093:2018 en

Huishoudelijke niet aan de waterleiding gekoppelde apparaten voor de behandeling van drinkwater – Filter systemen voor waterkannen – Veiligheids- en prestatie-eisen, labeling en ter beschikking te stellen informatie

NEN-EN 54-5:2017+A1:2018 en

Brandmeldinstallaties – Deel 5: Thermische melders – Puntmelders

NEN-EN 54-7:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties – Deel 7: Rookmelders – Puntmelders werkend volgens het strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-ISO 9869-2:2018 en

Thermische isolatie – Bouwelementen – In-situmetingen van warmteweerstand en warmtedoorlatendheid – Deel 2: Infrarood methode voor skeletbouw woningen

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN 50041:2018 Ontw. en

Laagspanningsschakelmaterieel – Stuurstroomschakelaars – Standschakelaars 42,5 x 80 – Afmetingen en eigenschappen Commentaar voor: 2018-09-26

NEN-EN 50047:2018 Ontw. en

Laagspanningsschakelmaterieel – Stuurstroomschakelaars – Standschakelaars 30 x 55 – Afmetingen en eigenschappen Commentaar voor: 2018-09-26

NEN-EN-IEC 60034-4-1:2018 en

Roterende elektrische machines – Deel 4-1: Methoden voor het door middel van beproeving bepalen van grootheden van synchrone machines

NEN-EN-IEC 60099-8:2018 en

Overspanningsafleiders – Deel 8: Metaaloxide overspanningsafleiders met externe serie gap (EGLA) voor luchttransport- en distributie lijnen van a.c. systemen boven 1 kV

NEN-EN-IEC 60127-8:2018 en

Miniatuursmeltveiligheden – Deel 8: Weerstandsmeltveiligheden met bijzondere overstroombeveiliging

NEN-EN-IEC 60376:2018 en

Bepaling van het gehalte aan zwavelhexafluoride (SF6) en complementaire gassen voor gebruik in gasmengsels in elektrische uitrusting

NEN-EN-IEC 61400-11:2013/A1:2018 en

Windturbines – Deel 11: Akoestische geluidsmeettechnieken

NEN-EN-IEC 61466-2:1999/A2:2018 en

Composietisolatoren voor bovengrondse lijnen met een nominale spanning hoger dan 1 kV – Deel 2: Afmetingen en elektrische eigenschappen

NEN-EN-IEC 61788-24:2018 en

Superconductivity – Part 24: Critical current measurement – Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires

NPR-IEC/TR 62271-306:2012/A1:2018 en

Hoogspanningsschakelmaterieel – Deel 306: Richtlijn bij IEC 62271-100, IEC 62271-1 en andere 'IEC-normen' gerelateerd aan wisselstroomschakelaars

Elektrische Installaties

 

NEN-EN 50321-1:2018/C1:2018 en

Werken onder spanning – Schoeisel voor elektrische bescherming – Isolerend schoeisel en overlaarzen

NEN-EN-IEC 60900:2018 en

Werken onder spanning – Handgereedschap voor gebruik tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

NEN-EN-IEC 61987-92:2018 en

Industriële procesmetingen en -regelingen – Datastructuren en data-elementen in catalogi van procesinstrumentatie – Deel 92: Lijst van eigenschappen (LOP) van meetapparatuur voor elektronisch data verkeer – Aspect LOPs

NEN-EN-IEC 62676-5:2018 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 5: Specificaties van data en prestaties van de beeldkwaliteit voor camera’s

NPR-IEC/TR 62967:2018 en

Methoden voor het berekenen van de belangrijkste statische prestatie-indicatoren van omvormers en zenders

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

Elektrische Producten

 

NEN-EN 50594:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen- Meetmethoden voor de prestatie van droogtrommels voor industrieel- en bedrijfsgebruik

NEN-EN-IEC 60238:2018/A1:2018 en

Lamphouders met Edisonschroefdraad

NEN-EN-IEC 60335-2-109:2010/A1:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV straling voor behandeling van water

NEN-EN-IEC 60335-2-109:2010/A2:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV straling voor behandeling van water

NEN-EN-IEC 60335-2-16:2003/A11:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten

NEN-EN-IEC 60335-2-4:2010/A11:2018 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges

NEN-EN-IEC 60384-26:2018 en

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur – Deel 26: Groepsspecificatie – Vaste aluminium met elektronische apparatuur van geleidende polymeer met vaste elektrolyt

NEN-EN-IEC 60721-2-4:2018 en

Indeling van omgevingsomstandigheden van elektrotechnische producten – Deel 2-4: Omgevingsomstandigheden voorkomend in de natuur – Zonnestraling en temperatuur

NEN-EN-IEC 62435-4:2018 en

Electronic components – Long-term storage of electronic semiconductor devices – Part 4: Storage

NVN-IEC/TS 62600-30:2018 en

Energie uit water – Golf-, getijde- en andere stromingsomzetters – Deel 30: Kwaliteitseisen aan de geleverde elektriciteit

NEN-EN-IEC 62680-1-3:2018-09 en

Universele Seriële Bus-interfaces voor data en voeding – Deel 1-3: Algemene onderdelen – USB Type-C ™ kabel- en stekkerspecificatie

NEN-EN-IEC 62969-4:2018 en

Semiconductor devices – Semiconductor interface for automotive vehicles – Part 4: Evaluation method of data interface for automotive vehicle sensors

NEN-EN-IEC 63093-11:2018 en

Ferrite cores – Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities – Part 11: EC-cores for use in power supply applications

Energie

 

NEN-ISO 16111:2018 en

Verplaatsbare apparatuur voor opslag van gassen – Waterstof omkeerbaar geabsorbeerd in metaalhydride

NEN-EN 16726:2015+A1:2018 en

Gasinfrastructuur – Gaskwaliteit- Groep H

NEN-EN 17278:2018 Ontw. en

Aardgasvoertuigen – Toestellen voor vullen van voertuig

Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN-ISO 50001:2018 en

Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen

Industrie

 

NEN-EN 1073-1:2016+A1:2018 en

Beschermende kleding tegen in de lucht zwevende deeltjes inclusief radioactieve besmetting – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor perslucht geventileerde beschermende kleding voor bescherming van het lichaam en de luchtwegen

NEN-EN 12312-8:2018 en

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Bijzondere eisen – Deel 8: Onderhoudstrappen en -platforms

NEN-EN 12331:2018 Ontw. en

Machines voor voedselbereiding – Gehaktmolens – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-EN 12413:2018 Ontw. en

Veiligheidseisen voor slijpstenen uit gebonden slijpmiddelen Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 12463:2018 Ontw. en

Machines voor de voedselbereiding – Vulmachines en bijbehorende machines – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2018-09-25

NVN-ISO/TS 12913-2:2018 en

Akoestiek – Akoestische omgeving – Deel 2: Dataverzameling en eisen aan rapportage

NEN-EN 13146-4:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Beproevingsmethoden voor railbevestigingssystemen – Deel 4: Effect van herhaalde belasting Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 13146-9:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Spoor – Beproevingsmethoden voor bevestigingssystemen – Deel 9: Bepaling van de stijfheid Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN-ISO 13769:2018 en

Gasflessen – Inslagmarkering

NEN-EN 14423:2013+A1:2016/Ontw. A2:2018 en

Verbindingsassemblages met klemverbindingen voor gebruik bij stoomslangen met een druk tot 18 bar Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 14458:2018 en

Persoonlijke oogbescherming – Hoogwaardige vizieren uitsluitend voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen

NEN-EN 14596:2018 en

Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen – Bedieningsapparatuur voor tanks – Noodveiligheidskleppen

NEN-EN 14624:2018 Ontw. en

Prestaties van mobiele lekdetectoren en van controle-apparatuur van gehalogeneerde koelmiddelen Commentaar voor: 2018-10-08

NEN-EN-ISO 15626:2018 en

Niet-destructief onderzoek van lassen – Time-of-flight diffractie techniek (TOFD) – Aanvaardbaarheidsniveaus

NEN-EN 16603-20-20:2018 en

Space engineering – Electrical design and interface requirements for power supply

NEN-EN 16815:2018 Ontw. en

CleANopen – Toepassingsprofiel voor gemeentevoertuigen Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 17085:2018 2e Ontw. en

Paper and board – Sampling procedures for paper and board for recycling Commentaar voor: 2018-09-04

NEN-EN 17110:2018 en

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen – Bedieningsuitrusting voor tanks – Meerwegafsluiter voor beluchting en ontluchting

NEN-EN 17115:2018 en

Evenemententechnologie – Specificaties voor ontwerp en fabricage van aluminium en stalen trussen

NEN-EN 17282:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Ballastmatten Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 17285:2018 Ontw. en

Railtoepassingen – Akoestiek – Meting van geluidssignalen van deuren voor passagiers Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN 17293:2018 Ontw. en

Tijdelijke constructies voor bouwwerken – Uitvoering – Vereisten voor fabricage Commentaar voor: 2018-09-11

NEN-EN-ISO 17871:2015/A1:2018 en

Gasflessen – Snelopenende afsluiters – Specificatie en type beproeving

NEN-ISO 19593-1:2018 en

Graphic technology – Use of PDF to associate processing steps and content data – Part 1: Processing steps for packaging and labels

CEN ISO/TR 20173:2018 en

Lassen – Groepsindelingen voor materialen – Amerikaanse materialen

NEN-EN 2031:2018 en

Aerospace series – Steel 102Cr6 (1.2067) – Hardened and tempered – Bars

NEN-ISO 20816-5:2018 en

Mechanische trillingen – Metingen en beoordeling van machine trillingen – Deel 5: Machines voor hydraulische vermogensopwekking en pompstations

NEN-ISO 20816-8:2018 en

Mechanische trillingen – Metingen aan machinetrillingen en beoordelingscriteria – Deel 8: Zuigercompressorsystemen

NEN-EN 2084:2018 en

Aerospace series – Cables, electrical, general purpose, with conductors in copper or copper alloy – Technical specification

NEN-ISO 21360-4:2018 en

Vacuum technology – Standard methods for measuring vacuum-pump performance – Part 4: Turbomolecular vacuum pumps

NEN-EN 2475:2018 en

Aerospace series – Steel 30CrNiMo8 (1.6580) – Air melted – Hardened and tempered – Bar for machining – De = 100 mm – 1 100 MPa = Rm = 1 300 MPa

NEN-EN 2591-100:2018 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Test methods – Part 100: General

NEN-EN 2591-318:2018 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Test methods – Part 318: Fire-resistance

NEN-EN 2591-326:2018 en

Aerospace series – Elements of electrical and optical connection – Test methods – Part 326: Fire immersion test

NEN-ISO 2631-5:2018 en

Mechanische trillingen en schokken – Beoordeling van blootstelling van het menselijk lichaam aan trillingen – Deel 5: Evaluatiemethode voor trillingen inclusief meervoudige schokken

NEN-EN 3375-001:2018 en

Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 001: Technical specification

NEN-EN 3475-411:2018 en

Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 411: Resistance to fluids

NEN-EN 3646-003:2018 en

Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous – Part 003: Receptacle, square flange mounting – Product standard

NEN-EN 3646-006:2018 en

Aerospace series – Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous – Part 006: Receptacle, hermetic, jam-nut mounting – Product standard

NEN-EN 3719:2018 en

Aerospace series – Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables – Product standard

NEN-EN 4604-010:2018 en

Aerospace series – Cable, electrical, for signal transmission – Part 010: Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) – Product standard

NEN-EN 4611-002:2018 en

Aerospace series – Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly – XLETFE Family – Part 002: General

NEN-EN 4838-001:2018 en

Aerospace series – Arc Fault Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A – 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency – Part 001: Technical specification

NEN-EN 4840-001:2018 en

Aerospace series – Heat shrinkable moulded shapes – Part 001: Technical specification

NEN-EN 4840-101:2018 en

Aerospace series – Heat shrinkable moulded shapes – Part 101: Polyolefin, semi-rigid, limited fire hazard – Temperature range – 30 °C to 105 °C – Product standard

NEN-ISO 4978:2018 en

Steel sheet and strip for welded gas cylinders

NEN-EN 510:2018 Ontw. en

Eisen voor beschermende kleding voor gebruik op plaatsen waar het risico bestaat te worden gegrepen door bewegende delen Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 6049-001:2018 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Protection sleeve in meta-aramid fibres – Part 001: Technical specification

NEN-EN 6049-003:2018 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Protection sleeve in meta-aramid fibres – Part 003: Braided, tubular, expandable – Product standard

NEN-EN 6059-309:2018 en

Aerospace series – Electrical cables, installation – Protection sleeves – Test methods – Part 309: Fire resistance when fitted on a cable bundle

NEN-EN 6109:2018 en

Aerospace series – Static seal elements elastomer, moulded, phosphate ester resistant – Technical specification

NEN-EN 6126:2018 en

Aerospace series – Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series – Inch series – Design standard

NEN-EN 620:2018 Ontw. en

Stuk- en stortgoedtransporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-ISO 6525:2018 en

Glijlagers – Ring Type aanloopschijven gemaakt van stripmateriaal – Afmetingen en toleranties

NEN-EN-ISO/IEC 80079-38:2016/A11:2018 en

Explosieve atmosferen – Deel 38: Materieel en componenten in explosieve atmosferen in ondergrondse mijnen

NEN-EN-ISO 8434-1:2018 en

Metalen buisverbindingen voor hydraulische, pneumatische en algemene toepassingen – Deel 1: Klemkoppeling met 24° inwendige conus

NEN-EN 9278:2018 en

Aerospace series – General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes

NEN-ISO 9644:2018 en

Irrigatie-apparatuur voor de landbouw – Drukverliezen in irrigatie-kleppen – Beproevingsmethode

NEN-ISO 9912-4:2018 en

Agrarische irrigatieapparatuur – Filters voor micro irrigatie – Deel 4: Gekorrelde mediafilters

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 10373-3:2018 en

Identification cards – Test methods – Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices

NEN-ISO/IEC 14496-26:2010/A5:2018 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 26: Audio conformance – Amendment 5: Conformance for new levels of ALS simple profile, SBR enhancements

NEN-ISO/IEC 14496-3:2009/A7:2018 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 3: Audio – Amendment 7: SBR enchancements

NEN-ISO/IEC 14763-3:2014/A1:2018 en

Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

NEN-ISO 15926-13:2018 en

Industrial automation systems and integration – Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities – Part 13: Integrated asset planning life-cycle

CWA 16458-1:2018 en

European ICT professionals role profiles – Part 1: 30 ICT profiles

CWA 16458-2:2018 en

European ICT professionals role profiles – Part 2: User guides

CWA 16458-3:2018 en

European ICT professional role profiles – Part 3: Methodology documentation

CWA 16458-4:2018 en

European ICT professional role profiles – Part 4: case studies

CWA 17300:2018 en

City Resilience Development – Operational Guidance

NEN-ISO/IEC 19896-2:2018 en

IT security techniques – Competence requirements for information security testers and evaluators – Part 2: Knowledge, skills and effectiveness requirements for ISO/IEC 19790 testers

NEN-ISO/IEC 23008-6:2018 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 6: 3D audio reference software

NEN-ISO/IEC 23008-8:2018 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 8: Conformance specification for HEVC

NEN-ISO/IEC 27011:2016/C1:2018 en

Information technology – Security techniques – Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations

NEN-ISO/IEC 30140-3:2018 en

Information technology – Underwater acoustic sensor network (UWASN) – Part 3: Entities and interface

NEN-ISO/IEC 30140-4:2018 en

Information technology – Underwater acoustic sensor network (UWASN) – Part 4: Interoperability

NEN-EN 50491-12-1:2018 en

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Smart grid – Application specification – Interface and framework for customer – Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager – General Requirements and Architecture

NEN-EN 50600-4-2:2017/Ontw. AA:2018 en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 4-2: Power Usage Effectiveness Commentaar voor: 2018-10-02

NEN-EN 50600-4-3:2017/Ontw. A1:2018 en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 4-3: Renewable Energy Factor Commentaar voor: 2018-09-26

NEN-EN-IEC 60794-4:2018 en

Optical fibre cables – Part 4: Sectional specification – Aerial optical cables along electrical power lines

NEN-EN-IEC 61755-6-2:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connector optical interfaces – Part 6-2: Connection of 50 µm core diameter multimode physically contacting fibres – Non-angled for reference connector application, at wavelength of 850 nm using selected A1a fibre only

NEN-IEC 62153-4-17:2018 en;fr

Metallic cables and other passive components – Test methods – Part 4-17: Electromagnetic compatibility (EMC) – Reduction Factor

NEN-EN-IEC 63032:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic tuneable bandpass filters – Generic specification

NEN-ISO/IEC 7811-1:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 1: Embossing

NEN-ISO/IEC 7811-2:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 2: Magnetic stripe: Low coercivity

NEN-ISO/IEC 7811-6:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 6: Magnetic stripe: High coercivity

NEN-ISO/IEC 7811-7:2018 en

Identification cards – Recording technique – Part 7: Magnetic stripe: High coercivity, high density

NEN-ISO/IEC 7816-4:2013/A2:2018 en

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 4: Organization, security and commands for interchange – Amendment 2: Waiting time management

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-EN 10210-2:2018 2e Ontw. en

Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden – Deel 3: Toleranties, afmetingenen profieleigenschappen Commentaar voor: 2018-10-02

NEN-EN 10219-2:2018 2e Ontw. en

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden – Deel 2: Toleranties, afmetingen en profieleigenschappen Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-ISO 11567:2018 en

Koolstofvezels – Bepaling van de filament diameter en de oppervlakte van de doorsnede

NEN-EN-ISO 12058-1:2018 en

Kunststoffen – Bepaling van de viscositeit met een viscositeitsmeter met vallende kogel – Deel 1: Methode met schuine buis

NEN-EN 12390-14:2018 en

Beproeving van verhard beton – Deel 14: Semi-adiabatische methode voor de bepaling van warmteafgifte tijdens het verhardingsproces van beton.

NEN-EN 12519:2018 de;fr;en

Ramen en deuren – Terminologie

NEN-ISO 12743:2018 en

Koper, lood, zink en nikkelconcentraties – Bemonsteringsprocedures voor de bepaling van metaal en vochtgehalte

NEN-EN 13126-6:2018 en

Hang- en sluitwerk – Hang- en sluitwerk voor ramen en puien – Eisen en beproevingsmethoden – Deel 6: Scharnieren met variabele geometrie (met of zonder wrijvingsysteem)

NEN-EN 13241:2003+A2:2016 en

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten – Productnorm, prestatiekenmerken

NEN-EN 13373:2018 Ontw. en

Beproevingsmethoden voor natuursteen – Bepaling van de geometrische eigenschappen van natuursteenproducten Commentaar voor: 2018-09-18

NEN-EN 13507:2018 en

Thermisch spuiten – Voorbehandeling van oppervlakken van metalen delen en onderdelen voor thermisch spuiten

NEN-EN 1395-5:2018 en

Thermisch spuiten – Afnamekeuring van apparatuur voor thermisch spuiten – Deel 5: Plasma spuiten in kamers

NEN-ISO 1419:2018 en

Met rubber of kunststof beklede weefsels – Versnelde verouderingsproeven

NEN-EN-ISO 14855-2:2018 en

Bepaling van de ultieme aërobisch-biologische afbreekbaarheid van kunststof materialen onder gecontroleerde composteringsomstandigheden – Methode door analyse van de afgegeven koolstofdioxide – Deel 2: Gravimetrische meting van koolstofdioxide vrijkomend in een proef op laboratoriumschaal

NEN-EN 1563:2018 en

Gieterijtechniek – Nodulair gietijzer

NEN-EN 17001:2018 en

Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings – Coating specification

NEN-EN 17002:2018 en

Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings – Thermal spray procedure specification

CEN/TR 17231:2018 en

Eurocode 1: Actions on Structures – Traffic Loads on Bridges – Track-Bridge Interaction

NEN-EN 17235:2018 Ontw. en

Permanent anchor devices and safety hooks Commentaar voor: 2018-10-15

NEN-EN-ISO 18451-2:2018 en

Pigmenten, verfstoffen en vulstoffen – Terminologie – Deel 2: Classificatie van kleurmaterialen volgens koloristische en chemische aspecten

NEN-EN-ISO 1856:2018 en

Soepele schuimrubbers en schuimkunststoffen – Bepaling van de blijvende indrukking

NEN-ISO 19927:2018 en

Met vezel versterkte kunststofcomposieten – Bepaling van de interlaminaire sterkte en modulus door middel van de Double Beam Shear (DBS) test

NEN-ISO 20975-2:2018 en

Met koolstofvezel versterkte kunststoffen – Methode voor het meten van laminaatdikte eigenschappen – Deel 2: Elastische modulus, sterkte en Weibull-afmetingseffecten door buigproef van unidirectioneel laminaat, voor koolstofvezel-gebaseerde systemen

NVN-ISO/TS 22687:2018 en

Rubber – Framework for assessing the environmental fate of tyre and road wear particles (TRWP)

NEN-EN 413-1:2018 Ontw. en

Metselcement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria Commentaar voor: 2018-09-11

NEN-ISO 48-1:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 1: Introductie en leidraad

NEN-ISO 48-2:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 2: Hardheid tussen 10 IRHD en 100 IRHD

NEN-ISO 48-3:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 3: Hardheid van het eigengewicht gebruik makend van de erg lage hardheid van rubber (VLRH) schaal

NEN-ISO 48-4:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 4: Indringhardheid met de hardheidsmeter methode (Shore hardheid)

NEN-ISO 48-5:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 5: Indringhardheid met de IRHD leesbare methode

NEN-ISO 48-6:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 6: Schijnbare hardheid met de IRHD methode

NEN-ISO 48-7:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 7: De schijnbare hardheid van de met rubber beklede rollen met de Shore-type hardheidsmethode

NEN-ISO 48-8:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 8: Schijnbare hardheid van met rubber bedekte rollen met behulp van de Pusey en Jones methode

NEN-ISO 48-9:2018 en

Rubber, gevulkaniseerd of thermoplastisch – Bepaling van de hardheid – Deel 9: Kalibratie en beproeving van hardheidsmeting

NEN-ISO 6238:2018 en

Lijmen – Hout-op-hout lijmverbindingen – Bepaling van de afschuifsterkte onder drukbelasting

NEN-EN-ISO 8067:2018 en

Soepele schuimrubbers en schuimkunststoffen – Bepaling van de scheursterkte

NEN-EN-ISO 8307:2018 en

Soepele schuimrubbers en schuimkunststoffen – Bepaling van de veerkracht door kogelterugslag

Milieu & Maatschappij

 

NEN-EN 13098:2018 Ontw. en

Blootstelling op de werkplek – Meting van micro-organismen en microbiële stoffen in de lucht – Algemene eisen (herziening van EN 13098:2000) Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-ISO 16000-34:2018 en

Binnenlucht – Deel 34: Strategie voor het meten van deeltjes in de lucht

NEN-EN 16167:2018 en

Bodem, behandeld bioafval en slib – Bepaling van polychloorbifenylen (PCB) door gaschromatografie met massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NVN-CEN/TS 17198:2018 en

Emissiemetingen – Voorspellende emissiemonitorsystemen (PEMS) -Toepasselijkheid, uitvoering en kwaliteitsborging

NEN-EN 17277:2018 Ontw. en

Hydrometrie- Meetvereisten en classificatie van meetinstrumenten voor regenvalintensiteit Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

Zorg & Welzijn

 

NEN-EN 1064:2018 Ontw. en

Medische informatica – Standaard communicatieprotocol – Door de computer ondersteunde elektrocardiografie Commentaar voor: 2018-10-01

NEN-EN 17269:2018 Ontw. en

Health informatics – The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care Commentaar voor: 2018-09-25

NEN-ISO 18250-8:2018 en

Medical devices – Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications – Part 8: Citrate-based anticoagulant solution for apheresis applications

NEN-EN-IEC 61265:2018 en

Electroacoustics – Instruments for measurement of aircraft noise – Performance requirements for systems to measure sound pressure levels in noise certification of aircraft

NEN-ISO 7206-10:2018 en

 

NEN-ISO 8637-3:2018 en

Extracorporale systemen voor bloedzuivering – Deel 3: Plasmafilters