Besluit van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd van 4 september 2018, kenmerk 2018-2167288/IT2011030, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Chloordiazepoxide Sandoz dragee 5, dragees 5 mg (RVG 23484=55830), Chloordiazepoxide Sandoz dragee 10, dragees 10 mg (RVG 23485=55831), Chloordiazepoxide Sandoz dragee 25, dragees 25 mg (RVG 23486=55832), Chloordiazepoxide Teva 5 mg, omhulde tabletten (RVG 55830), Chloordiazepoxide Teva 10 mg, omhulde tabletten (RVG 55831) en Chloordiazepoxide Teva 25 mg, omhulde tabletten (RVG 55832)

Algemeen

Op basis van artikel 40 lid 1 en 2 Geneesmiddelenwet is het verboden om een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College, verleend krachtens de Geneesmiddelenwet en mogen geneesmiddelen zonder handelsvergunning niet op voorraad worden gehouden, verkocht, afgeleverd, ter hand gesteld, ingevoerd, of anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied worden gebracht.

Artikel 40 lid 3 Geneesmiddelenwet beschrijft vervolgens een aantal restrictieve uitzonderingsmogelijkheden op artikel 40 lid 1 en 2 Geneesmiddelenwet. Eén van deze uitzonderingen biedt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, als onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (hierna: de inspectie), de mogelijkheid om in het kader van een tijdelijk geneesmiddelentekort toestemming te geven aan fabrikanten, groothandelaren of apotheekhoudenden om een alternatief vergelijkbaar geneesmiddel uit het buitenland te betrekken, waarvoor in Nederland geen vergunning is verleend en waarvoor geen adequaat medicamenteus alternatief in de handel is (artikel 40 lid 3 onder c Geneesmiddelenwet, nader uitgewerkt in artikel 3.17a Regeling Geneesmiddelenwet).

Besluit

Bij besluit van 11 juni 2018, kenmerk 2018-2132452 / IT2011030 (stcrt-2018-33576), is, in verband met de door de houders van de handelsvergunningen bij de inspectie gemelde geneesmiddelentekorten van Chloordiazepoxide Sandoz dragee 5, dragees 5 mg (RVG 23484=55830), Chloordiazepoxide Sandoz dragee 10, dragees 10 mg (RVG 23485=55831), Chloordiazepoxide Sandoz dragee 25, dragees 25 mg (RVG 23486=55832), Chloordiazepoxide Teva 5 mg, omhulde tabletten (RVG 55830), Chloordiazepoxide Teva 10 mg, omhulde tabletten (RVG 55831) en Chloordiazepoxide Teva 25 mg, omhulde tabletten (RVG 55832) door de inspectie, op basis van artikel 40 lid 3 onder c van de Geneesmiddelenwet, nader uitgewerkt in artikel 3.17a Regeling Geneesmiddelenwet, vanaf 13 juni 2018 toestemming verleend aan alle in Nederland gevestigde fabrikanten en groothandelaren, die in het bezit zijn van een geldige opiumontheffing ex artikel 8 eerste lid aanhef en onder a van de Opiumwet, voor het betrekken van vergelijkbare geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm uit een andere EU lidstaat en het afleveren van het betreffende geneesmiddel aan een arts ten behoeve van een tot zijn geneeskundige praktijk behorende patiënt.1

Daarnaast heeft de inspectie met hetzelfde besluit toestemming verleend aan alle in Nederland gevestigde apotheekhoudenden voor het betrekken van vergelijkbare geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm, van een bevoegde fabrikant of groothandel, die gevestigd is in Nederland, en het afleveren van het betreffende geneesmiddel aan een arts ten behoeve van een tot zijn geneeskundige praktijk behorende patiënt.

De toestemming is verleend tot en met 10 september 2018. Deze toestemming is verleend onder de volgende voorwaarden:

 • De toestemming geldt voor de geregistreerde indicaties (symptomatische behandeling van pathologische angst en spanning) en voor zover er geen geregistreerd adequaat medicamenteus alternatief in Nederland beschikbaar is;

 • verder is dit besluit tevens van toepassing op buiten de door het CBG geregistreerde indicaties voor zover niet kan worden uitgekomen met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en voldaan wordt aan het gestelde in artikel 68 lid 1 Geneesmiddelenwet;

 • voor het geneesmiddel, dat wordt betrokken uit een andere lidstaat, is in het land van herkomst een handelsvergunning afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit;

 • iedere betrokken fabrikant of groothandelaar houdt een administratie bij, waarin de hoeveelheid van het geneesmiddel is vastgelegd. Deze administratie is direct ter inzage beschikbaar bij een eventueel inspectiebezoek;

 • iedere betrokken apotheekhoudende houdt een administratie bij, waarin de hoeveelheid van het geneesmiddel, de naam van de artsen, het aantal patiënten voor wie het geneesmiddel is bestemd, is vastgelegd. Deze administratie is direct ter inzage beschikbaar bij een eventueel inspectiebezoek;

 • eventuele bijwerkingen, die optreden, worden door betrokken zorgverleners gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb;

 • fabrikanten en groothandelaren dienen voorschriften ten aanzien van Goede Distributie Praktijken volledig in acht te nemen;

 • betrokken zorgverleners (arts en apotheekhoudende) zijn verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening richting patiënten ten aanzien van het niet in Nederland geregistreerde geneesmiddel en dragen er zorg voor dat patiënten, waar nodig, beschikken over begrijpelijke productinformatie.

De betrokken handelsvergunninghouders hebben aangegeven dat het nog onbekend is wanneer Chloordiazepoxide Sandoz dragee 5, dragees 5 mg (RVG 23484=55830), Chloordiazepoxide Sandoz dragee 10, dragees 10 mg (RVG 23485=55831), Chloordiazepoxide Sandoz dragee 25, dragees 25 mg (RVG 23486=55832), Chloordiazepoxide Teva 5 mg, omhulde tabletten (RVG 55830), Chloordiazepoxide Teva 10 mg, omhulde tabletten (RVG 55831) en Chloordiazepoxide Teva 25 mg, omhulde tabletten (RVG 55832) weer voldoende voorradig zullen zijn voor groothandelaren of apothekers teneinde in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. Mede op grond daarvan besluit ik dat de toestemming wordt verlengd tot en met uiterlijk 10 december 2018. Dit besluit heeft daarom alleen betrekking op de periode tot en met 10 december 208.

Hoofdinspecteur M.A.W. Eckenhasen

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws . Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan dit besluit staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het kenmerk van dit besluit (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)

 • geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen met het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.


X Noot
1

Voor fabrikanten en groothandelaren geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een opiumontheffing, waarop chloordiazepoxide vermeld staat. Tevens dient de fabrikant of groothandel voor invoer van iedere zending te beschikken over een invoerontheffing.

Naar boven