Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2018, 51058VerkeersbesluitenOpheffen parkeerverbod en toestaan parkeren met twee wielen op de stoep in de Wijnsel in Geldrop

Logo Geldrop-Mierlo

VKB-2018-06

Samenvatting

In de Wijnsel in Geldrop geldt aan een zijde van de straat een parkeerverbod. Omdat in de straat niet altijd voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn, wordt aan deze zijde toch veel geparkeerd. Dit gebeurt met twee wielen op de stoep. Deze situatie wordt met dit verkeersbesluit gelegaliseerd.

Aanleiding verkeersbesluit

Vanuit de Wijnsel in Geldrop komen al langere tijd meldingen van bewoners over parkeeroverlast. Op piekmomenten is de beschikbare parkeercapaciteit niet voldoende. In omliggende straten is er sprake van soortgelijke problematiek, waardoor er geen uitwijkmogelijkheden beschikbaar zijn.

Recentelijk is vanuit de straat het verzoek gekomen om het parkeren met twee wielen op de stoep aan een zijde van de Wijnsel toe te staan.

Huidige verkeersituatie

De rijbaan van de Wijnsel heeft een breedte van circa 6,00 meter. Aan beide zijden van de straat ligt een stoep. Deze stoep is overal circa 2,30 meter breed.

Aan de even zijde van de Wijnsel mag op de openbare weg worden geparkeerd. Dit gebeurt volop.

Aan de gehele oneven zijde van de Wijnsel geldt een parkeerverbod, aangegeven met borden van het model E01 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Veel bewoners parkeren hun auto hier ondanks het verbod met twee wielen op de stoep.

Gewenste verkeersituatie en uitvoering

De gemeente wil de feitelijke situatie legaliseren door het parkeren met twee wielen op de stoep aan de oneven zijde van de Wijnsel toe te staan.

De gewenste verkeersmaatregel kan worden gerealiseerd door aan de oneven zijde van de Wijnsel de borden E08b aan te brengen. De borden E01 worden verwijderd.

Motivering en belangenafweging

De Wijnsel is in beheer en onderhoud van de gemeente Geldrop-Mierlo.

De maatregelen zoals verwoord in dit verkeersbesluit strekken op basis van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) tot:

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer.

 

Over het parkeren met twee wielen op de stoep in de Wijnsel zoals dat nu al gebeurt, zijn geen klachten of meldingen bekend bij de gemeente.

In de nabijgelegen Reigerstraat is het parkeren met twee wielen op de stoep al sinds 2004 toegestaan. Ook hierover zijn geen klachten of meldingen bekend bij de gemeente.

Na de invoering van de verkeersmaatregel blijft de breedte van de rijweg voldoende om schade aan voertuigen te voorkomen en de doorgang voor hulpdiensten te waarborgen.

Voor de meeste ‘brede’ voetgangers (voetgangers met kinderwagens, rolstoelgebruikers etc.) blijft op de stoep aan de oneven zijde van de Wijnsel voldoende ruimte om zich veilig te verplaatsen. De stoep aan de even zijde van de Wijnsel blijft in zijn volledige breedte beschikbaar voor voetgangers.

Juridisch kader

Het college van burgemeester van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de WVW 1994 bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overleg politie

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de politie. Deze heeft op 14 augustus 2018 een positief advies afgegeven.

Bekendmaking

Op 12 september 2018 wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt het gepubliceerd in Middenstandbelangen. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Tekening

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB-2018-06’.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo om:

  • 1.

    Het geldende parkeerverbod aan de oneven zijde van de Wijnsel in Geldrop in te trekken door het intrekken van het vigerende verkeersbesluit en het verwijderen van de borden model E01;

  • 2.

    Parkeren met twee wielen op de stoep aan de oneven zijde van de Wijnsel toe te staan door het plaatsen van borden model E08b in de Wijnsel conform de bijgevoegde tekening.

 

Geldrop-Mierlo, 4 september 2018

namens burgemeester en wethouders,

Dhr. G. van Houtert

Senior medewerker afdeling Ruimte

 

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat het verkeersbesluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat de uitvoering van het besluit moet worden uitgesteld, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij het team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.