Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 50852Onteigeningen

Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar))

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een inpassingsplan.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

Provinciale Staten van Gelderland (hierna verzoeker) hebben Ons bij besluit van 31 januari 2018, PS2017-760, verzocht om ten name van de provincie Gelderland over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van de onroerende zaken in de gemeente Zevenaar, begrepen in het onteigeningsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar). De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het inpassingsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar).

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij brief van 12 februari 2018, kenmerk 2014-006826 het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Bij brief van 22 mei 2018, kenmerk 2014-006826 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland Ons te kennen gegeven wegens minnelijke eigendomsverkrijging niet langer prijs te stellen op voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de onroerende zaken met de grondplannummers 01.01, 03.01 en 04.01. Omdat de noodzaak van onteigening voor deze grondplannummers hiermee is komen te vervallen, zullen Wij deze niet ter onteigening aanwijzen. In de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken is hiermee rekening gehouden.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het inpassingsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar), verder te noemen: het inpassingsplan. Het inpassingsplan is op 28 juni 2017 vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland. Tegen dit besluit zijn beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het inpassingsplan nog niet onherroepelijk is.

Omdat het inpassingsplan ten tijde van dit aanwijzingsbesluit nog niet onherroepelijk is, zullen Wij aan dit besluit voorwaarden verbinden die zien op het tijdstip waarop een dagvaarding ingevolge artikel 18 van de onteigeningswet kan worden uitgebracht en op het tijdstip van het vervallen van dit besluit.

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Verkeer (V) en Water (WA) en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie (WR-A) en Waterstaat – Waterstaatkundige functie (WS-WS) toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 in de gemeente Zevenaar en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Zevenaar van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 28 maart 2018 openbaar kennis gegeven in de Zevenaar Post. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Onze Minister) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 28 maart 2018, nr. 16597.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Op 8 maart 2017 heeft de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (project ViA15) vastgesteld. Dit besluit maakt de doortrekking mogelijk van de rijksweg A15 (hierna: A15) vanaf Bemmel tot de rijksweg A12 (hierna: A12) tussen Duiven en Zevenaar en regelt de verbreding van de A12 tussen Duiven en het knooppunt Oud-Dijk.

Het project ViA15 heeft gevolgen voor de infrastructuur in de kern van Zevenaar. Deze kern heeft in de huidige situatie via de provinciale weg N336 (Doesburgseweg) een aansluiting op de A12 tussen Duiven en het knooppunt Oud-Dijk. Deze aansluiting komt in het kader van het project ViA15 te vervallen. In de huidige situatie heeft de aansluiting een beperkte capaciteit. Bovendien is de aansluiting onvoldoende robuust en heeft geen restcapaciteit om de toekomstige groei van het verkeer op te vangen. Het vervallen van de aansluiting betekent dat de toe- en afritten naar en van de A12 worden gesloten en opgeheven.

Het hiervoor genoemde Tracébesluit voorziet erin dat de kern van Zevenaar nieuwe aansluitingen krijgt op de door te trekken A15 en de te verbreden A12. De routes van en naar deze aansluitingen verlopen via bestaande wegen. In de eerste plaats betreft dit de Arnhemseweg of provinciale weg N810. Deze wordt aangesloten op de door te trekken A15 van Bemmel naar de A12. In de tweede plaats betreft dit de weg Hengelder, die via de aansluitende Hengelderweg zal worden aangesloten op de te verbreden A12 tussen Duiven en het knooppunt Oud-Dijk.

De nieuwe aansluitingen zorgen voor een verschuiving en toename van het verkeer binnen Zevenaar naar enerzijds de Arnhemseweg en anderzijds Hengelder en de Hengelderweg. Deze wegen hebben onvoldoende capaciteit om de verschuiving en toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de realisering van het project ViA15 op te vangen. Daarnaast zullen ontwikkelingen van woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen en de groei van de mobiliteit naar verwachting leiden tot een toename van de verkeersintensiteit op genoemde wegen.

De provincie wil dat de regio en de kern Zevenaar goed bereikbaar blijven. Een duurzame, toekomst vaste en samenhangende verkeersstructuur is van groot belang. Om de wijziging van de verkeersstromen als gevolg van het project ViA15 en de (toekomstige) toename van de verkeersintensiteit vlot en veilig te kunnen verwerken is het dan ook noodzakelijk om de belangrijke ontsluitingswegen Arnhemseweg en Hengelder aan te passen. De provincie heeft mede daarom in november 2015 met het Rijk een bestuursovereenkomst getekend met aanvullende afspraken over de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het project ViA15. Hierin is afgesproken dat de provincie de bereikbaarheid van een aantal aansluitende wegen verbetert.

De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen om de Arnhemseweg en de weg Hengelder aan te passen in aansluiting op de realisering van de nieuwe aansluitingen van deze wegen op de door te trekken A15 en te verbreden A12 zoals voorzien is in het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken. De aanpassingen aan de Arnhemseweg en Hengelder zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer van en naar Zevenaar. De toename van het verkeer van en naar de nieuwe aansluitingen op de A15 en A12 en de toename van het verkeer door de hiervoor genoemde toekomstige ontwikkelingen kan door de aanpassing van de Arnhemseweg en Hengelder direct aansluitend op het Tracébesluit worden opgevangen. Daarbij heeft de provincie Gelderland om redenen van efficiency besloten om de investeringen in de onderliggende wegen naar voren te halen en de Arnhemseweg en Hengelder voorafgaand of gelijktijdig met het project ViA15 aan te passen. Op die manier wordt de periode van verkeershinder tijdens de werkzaamheden beperkt en wordt voorkomen dat twee belangrijke toegangswegen van Zevenaar dichtslibben. Dit is van groot belang voor de regionale bereikbaarheid.

Door de planvorming van en de investeringen in het onderliggend (provinciale) wegennet op te pakken in samenhang met het project ViA15 wordt bovendien een meerwaarde bereikt op het gebied van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het hoofdwegennet (rijkswegen) én het onderliggende wegennet worden zodanig vormgegeven dat deze voldoende robuust zijn om het verkeer in dit deel van Gelderland in goede en veilige banen te leiden.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het inpassingsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar) met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving en de aanvullende tekeningen behorende bij het onteigeningsplan.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het inpassingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de Provincie Gelderland de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, hebben de provinciale staten van Gelderland tot het onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het inpassingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat verzoeker bezig is met de contractvoorbereiding voor de uitvoering van het werk. Er zal echter niet eerder met de aanbesteding van het werk worden gestart, dan nadat alle cruciale gronden in bezit zijn.

De planning is erop gericht om eind 2018 te starten met de realisering van het werk en om het werk medio 2020 gereed te hebben. Gelet op het voorgaande is dit onder voorbehoud van het tijdig beschikbaar zijn van de benodigde gronden. Lukt het niet om de gronden minnelijk te verwerven, dan verwacht verzoeker deze half 2019 door gerechtelijke onteigening in bezit te verkrijgen. Zodra dat het geval is zal direct gestart worden met de aanleg van het werk. De aanleg ongeveer neemt maximaal anderhalf jaar in beslag. Het streven is er in dat geval op gericht om het werk eind 2020 gereed te hebben. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het inpassingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de Provincie Gelderland de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van provinciale staten van Gelderland tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2018, nr. RWS-2018/19028, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van 31 januari 2018, nummer PS2017-760;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 12 februari 2018, kenmerk 2014-006826;

gelezen de brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 22 mei 2018, kenmerk 2014-006826;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 18 juli 2018, no.W04.18.0139/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 augustus 2018, nr. RWS-2018/29276, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het inpassingsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar) van de provincie Gelderland ten name van die provincie ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekeningen die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Zevenaar en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage hebben gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Dit onder de voorwaarden dat niet zal worden overgegaan tot dagvaarding als bedoeld in artikel 18 van de onteigeningswet, vóórdat het inpassingsplan onherroepelijk zal zijn met betrekking tot de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken en dat dit aanwijzingsbesluit vervalt, indien het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan met betrekking tot die onroerende zaken in beroep zal worden vernietigd.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wassenaar, 27 augustus 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: ARNHEMSEWEG & HENGELDER (GEMEENTE ZEVENAAR)

VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE GELDERLAND

 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Oud-Zevenaar

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte

Als

Ter grootte

van

Sectie

en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

02.01

00

00

75

Cultuur Recreatie – Sport

01

02

55

C 3377

Stichting Tennispark Hengelder, Zevenaar.

                   

05.01

00

01

52

Erf – Tuin

00

14

30

C 3520

Dachser Transport (Nederland) Bv, Zevenaar.

                   

05.02

00

00

27

Bedrijvigheid (kantoor) Erf – Tuin

00

99

78

C 3518

Dachser Transport (Nederland) Bv, Zevenaar.

                   

05.03

00

01

39

Parkeren

00

90

90

C 3517

Dachser Transport (Nederland) Bv, Zevenaar.

                   

06.01

00

00

34

Bedrijvigheid (industrie) Terrein (industrie)

00

36

90

C 3542

Verboon Beheer B.V., Zevenaar, zetel: Arnhem.

                   

06.02

00

00

30

Parkeren

00

08

25

C 3541

Verboon Beheer B.V., Zevenaar, zetel: Arnhem.

Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Zevenaar, Zevenaar.