Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 4 september 2018, nr. DGETM-TM/18224772, houdende de aanwijzing van KPN als verzorger van de bemiddelingsdienst

Procesverloop

Op 12 juni 2018 is het voornemen tot aanwijzing als bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, van een onderneming als verzorger van de bemiddelingsdienst als bedoeld in artikel 2.3a van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr. 31321). Daarbij is tevens vastgesteld dat de aanwijzing een onredelijke last in de zin van artikel 12, eerste lid, van richtlijn nr. 2002/22/EG kan vormen voor degene die wordt aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst. De verzorger van de bemiddelingsdienst wordt om die reden aangewezen volgens de procedure beschreven in artikel 9.3, derde tot en met negende lid, van de Telecommunicatiewet.

Een ieder die in aanmerking wilde komen voor de aanwijzing kon binnen de voorgeschreven indieningstermijn een bod uitbrengen in overeenstemming met de Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst.

Op grond van de Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst dient het bod te worden uitgebracht in de vorm van een bedrag per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd. Het in het bod opgegeven bedrag per minuut geldt voor de eerste 10.000.000 minuten dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd. Voor de minuten boven dit aantal wordt het bod geacht te bestaan uit 90% van het opgegeven bedrag per minuut.

In artikel 1a van de Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst is bepaald dat aanvullend op de vergoeding per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd, aan de aanbieder die is aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst na afloop van ieder kalenderjaar waarin de bemiddelingsdienst wordt verzorgd een van het gebruik onafhankelijk bedrag van € 725.000 (incl. BTW) per jaar wordt vergoed.

Koninklijke KPN B.V. heeft bij brief van 3 augustus 2018, aangevuld bij e-mail van 14 augustus 2018, een bod uitgebracht ter hoogte van € 3,26 (incl. BTW) per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd.

Overwegingen

Op grond van artikel 9.3, zevende lid, van de Telecommunicatiewet wordt een bod geweigerd indien de bieder naar verwachting de universele dienst niet naar behoren zal kunnen verzorgen. Er is geen aanleiding te verwachten dat Koninklijke KPN B.V. de universele dienst niet naar behoren zal kunnen verzorgen.

Op grond van artikel 9.3, achtste lid, van de Telecommunicatiewet wordt degene die het laagste bod heeft uitgebracht aangewezen als aanbieder van de bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden. Koninklijke KPN B.V. heeft als enige een bod uitgebracht. Daarmee is het bod van Koninklijke KPN B.V. het laagste bod.

Op grond van artikel 9.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bestaat de vergoeding uit het bod, uitgebracht door degene die op grond van artikel 9.3, achtste of negende lid, is aangewezen.

Op grond van artikel 1a van de Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst wordt aanvullend op de vergoeding per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd, aan de aanbieder die is aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst na afloop van ieder kalenderjaar waarin de bemiddelingsdienst wordt verzorgd een van het gebruik onafhankelijk bedrag van € 725.000 (incl. BTW) per jaar vergoed.

Op grond van artikel 9.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet wordt de hoogte van de vergoeding bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 9.2, eerste lid, 9.3, achtste lid, en 9.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

Koninklijke KPN B.V. wordt aangewezen als de verzorger van de bemiddelingsdienst, bedoeld in artikel 2.3a, eerste lid, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.

Artikel 2

  • 1. De vergoeding voor de eerste 10.000.000 minuten bedraagt € 3,26 per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikers belangen wordt gevoerd.

  • 2. Voor de minuten boven het in het eerste lid genoemde aantal minuten bedraagt de vergoeding € 2,93 per minuut dat via de bemiddelingsdienst een gesprek als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt gevoerd.

Artikel 3

Het verzorgingsgebied bestrijkt heel Nederland.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018 en geldt tot en met 30 september 2023.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan Koninklijke KPN B.V. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit vermelde datum.

Naar boven