Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/156621, tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1629 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG en de implementatie van de op 7 december 2017 aangenomen protocollen 2017-II-15 en 2017-II-20 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het herstel van een aantal omissies

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op richtlijn 2009/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen, richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG en de op 7 december 2017 aangenomen protocollen 2017-II-15 en 2017-II-20 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart;

Alsmede gelet op de artikelen 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Binnenvaartwet en de artikelen 7, onderdeel c, onder 3°, en 11, eerste en tweede lid, van het Binnenvaartbesluit;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Binnenvaartregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De definitie van ‘bevoegde autoriteit:’ komt als volgt te luiden: autoriteit als bedoeld in artikel 6, derde lid, van richtlijn (EU) 2016/1629 of bedoeld in artikel 1.18;

2. In de alfabetische rangschikking wordt een definitie ingevoegd, luidende: ES-TRIN: Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, editie 2017/1;

3. De definities van ‘richtlijn 2006/87/EG’ en ‘RosR 1995’ komen te vervallen;

4. Na ‘rondvaartboot’ en voor ‘Rsp’ wordt ingevoegd ‘RosR: bij resolutie van 7 december 2017 (protocol 2017-II-20) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart vastgestelde Reglement onderzoek schepen op de Rijn;’.

B

In artikel 1.2, laatste aandachtstreepje, wordt na ‘hiervan’ en voor ‘naar’ ingevoegd ‘over de hoofden van de haven van Cadzand-Bad’.

C

In artikel 1.3, onderdeel a., wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2016/1629’.

D

Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘RosR 1995’ wordt vervangen door ‘RosR’.

2. In het eerste lid wordt ‘Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995’ vervangen door ‘Reglement onderzoek schepen op de Rijn’.

E

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘van de hoofdstukken 3 tot en met 22, met uitzondering van de artikelen 8.07, derde lid, 9.07, derde lid, 12.01, derde en vierde lid, 14.15, tweede en derde lid, 15.05, eerste lid, en 16.06, eerste lid, van het RosR 1995’ vervangen door ‘en hoofdstuk 8a van het RosR en van de hoofdstukken 3 tot en met 31, met uitzondering van de artikelen 8.07, derde lid, 10.07, derde lid, 15.01, derde en vierde lid, 17.15, tweede en derde lid, 19.05, eerste lid, en 21.06, eerste lid, van bijlage 1.1a’.

2. In het tweede lid wordt ‘van de hoofdstukken 3 tot en met 22, met uitzondering van de artikelen 8.07, derde lid, 9.07, derde lid, 12.01, derde en vierde lid, 14.15, tweede en derde lid, 15.05, eerste lid, en 16.06, eerste lid, van het RosR 1995’ vervangen door ‘en hoofdstuk 8a van het RosR en van de hoofdstukken 3 tot en met 31, met uitzondering van de artikelen 8.07, derde lid, 10.07, derde lid, 15.01, derde en vierde lid, 17.15, tweede en derde lid, 19.05, eerste lid, en 21.06, eerste lid, van bijlage 1.1a’.

3. In het vijfde lid wordt ‘artikel 1.06 van het RosR 1995’ vervangen door ‘artikel 1.06, eerste lid, van het RosR’.

F

In artikel 1.14, eerste lid, wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2016/1629’.

G

In artikel 1.17, tweede lid, wordt ‘bijlage M, delen I en II, van het RosR 1995’ vervangen door ‘bijlage V, delen I en II, van bijlage 1.1a’.

H

Artikel 1.18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de artikelen 1.6, 1.9 en 1.14’ vervangen door ‘de artikelen 1.6 en 1.9’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt ‘in het RosR 1995’.

b. In onderdeel a. wordt na ‘artikel 2.18’ toegevoegd ‘van het RosR’.

c. In onderdeel b. wordt ‘2.19, tweede lid’ vervangen door ‘2.20, eerste, tweede en derde lid, en 2.21, eerste, tweede, derde en vierde lid van het RosR en de artikelen’ en wordt ‘15.09, derde lid, 20.01, vijfde lid, onder h, en 22a.04, derde lid’ vervangen door ‘en 25.01, tweede lid, onderdeel h, van bijlage 1.1a’;

d. In onderdeel c wordt ‘artikelen 2.11, eerste lid, 5.03, eerste lid, 18.01’ vervangen door ‘artikel 2.11, eerste lid, van het RosR en de artikelen 5.03, eerste lid en 23.01 van bijlage 1.1a’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt ‘en’ voor ‘artikel 5.08, eerste tot en met derde lid’ en wordt na ‘5.08, eerste tot en met derde lid’ ingevoegd ‘en 3.03, eerste lid, onder a, 3.06, eerste, derde en vierde lid en 3.13, tweede en vierde lid’.

b. In onderdeel b wordt ‘artikel 2.26, eerste lid’ vervangen door ‘de artikelen 7.24, eerste lid en 7.25’.

I

In artikel 1.22, eerste lid, wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2016/1629’ en vervalt ‘of wanneer een wijziging als bedoeld in bijlage II, artikel 1.06 van de richtlijn van kracht wordt’.

J

Artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

2. In het tweede lid wordt ‘administratieve aanwijzingen die op basis van bijlage II, artikel 1.07 van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘Instructies voor de toepassing van bijlage 1.1a’.

K

In artikel 3.4, tweede lid, wordt ‘de in artikel 10.01, eerste lid, van richtlijn 2006/87/EG bedoelde boegankers’ vervangen door ‘de in artikel 13.01, eerste lid, van bijlage 1.1a, bedoelde boegankers’.

L

Artikel 3.5, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. Onverminderd artikel 1.6, eerste lid, kunnen binnenschepen op de zone R eveneens voldoen aan de technische voorschriften, bedoeld in bijlage 1.1a, voor zover zij over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken, ten bewijze van de volledige conformiteit van het binnenschip met de in bijlage 1.1a en de in bijlage V bij richtlijn (EU) 2016/1629 bedoelde technische voorschriften, waarvan de gelijkwaardigheid met de bij of krachtens de Herziene Rijnvaartakte bepaalde technische voorschriften is vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke voorschriften en procedures.

M

Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘bijlage II van de richtlijn 2006/87/EG’ wordt vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

2. In het vierde lid wordt ‘in de bij deze regeling behorende bijlagen’ vervangen door ‘in de overige bij deze regeling behorende bijlagen’.

N

In artikel 3.7 wordt ‘communautair binnenvaartcertificaat’ vervangen door ‘Uniebinnenvaartcertificaat’.

O

Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘richtlijn 2006/87/EG’ wordt vervangen door ‘bijlage 1.1a’;

2. ‘communautair binnenvaartcertificaat’ wordt vervangen door ‘Uniebinnenvaartcertificaat’;

3. In het tweede en vijfde lid wordt ‘bijlage V, deel I’ vervangen door ‘deel I, bijlage 3, onderdeel I’;

4. In het derde lid wordt ‘bijlage V, deel II’ vervangen door ‘deel I, bijlage 3, onderdeel III’;

5. In het vierde lid wordt ‘bijlage V, deel III’ vervangen door ‘deel I, bijlage 3, onderdeel II’.

P

Artikel 3.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘communautair binnenvaartcertificaat’ vervangen door ‘Uniebinnenvaartcertificaat’;

b. In onderdeel a, wordt na ‘passagiersschepen’ toegevoegd ‘en snelle schepen’;

3. In het tweede lid wordt ‘het certificaat’ vervangen door ‘de in het eerste lid bedoelde certificaten’.

Q

In artikel 3.12 wordt ‘bijlage VI, van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘deel I, bijlage 3, onderdeel VI, van bijlage 1.1a’.

R

In artikel 3.19 wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2016/1629’ en wordt ‘RosR 1995’ vervangen door ‘RosR’.

S

Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ wordt vervangen door ‘bijlage 1.1a’;

b. ‘artikel 19, tweede lid, van de richtlijn’ wordt vervangen door ‘artikel 33, tweede lid, van richtlijn (EU) 2016/1629’;

2. Het tweede, derde en vierde lid, komen als volgt te luiden:

 • 2. Zolang het comité, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van richtlijn (EU) 2016/1629, in het kader van de procedure van artikel 33, tweede lid, van die richtlijn, nog geen aanbeveling inzake gelijkwaardigheid overeenkomstig het eerste lid heeft gedaan, kan de minister een voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat afgeven.

 • 3. Binnen een maand na afgifte van het voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat, overeenkomstig artikel 9, onder g, van richtlijn (EU) 2016/1629, stelt de minister, volgens de procedure van artikel 33, tweede lid, van die richtlijn, met opgave van de naam en het unieke Europees scheepsidentificatienummer van het binnenschip, het comité, bedoeld in het tweede lid, in kennis van de aard van de afwijking en van het land waar het binnenschip is te boek gesteld of waarin zijn thuishaven is gelegen.

 • 4. Bij wijze van proef en voor een beperkte tijdsduur kan de minister op grond van een aanbeveling van het comité, bedoeld in het tweede lid, volgens de procedure van artikel 33, tweede lid, van richtlijn (EU) 2016/1629, voor een binnenschip met nieuwe technische voorzieningen die afwijken van de bepalingen van bijlage II bij die richtlijn, een Uniebinnenvaartcertificaat afgeven, voor zover deze nieuwe voorzieningen een gelijkwaardige veiligheid bieden.

T

In artikel 3.21 wordt ‘richtlijn nr. 76/135/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 januari 1976 inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (PbEG L 21)’ vervangen door ‘richtlijn 2009/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (Pb L 259)’.

U

In artikel 4.8, eerste lid, wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

V

In artikel 5.17, derde lid, wordt ‘bijlage II, artikel 11.02, van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘artikel 14.02, van bijlage 1.1a’.

W

In artikel 5.21, vierde lid, onder e, wordt ‘de daarop betrekking hebbende artikelen in hoofdstuk 7 van het RosR 1995 dan wel bijlage II, artikel 7.13, van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘artikel 7.13, van bijlage 1.1a’.

X

In artikel 6.2, tweede lid, wordt ‘geneeskundigen’ vervangen door ‘geneeskundige’.

Y

In artikel 7.8, dertiende lid, wordt in de eerste regel ‘zijn op de houder’ vervangen door ‘is op de houder’ en vervalt ‘artikel 22, vierde en vijfde lid, en’.

Z

Artikel 12.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2016/1629’ en wordt ‘artikel 8’ vervangen door ‘artikel 29’;

2. Het derde lid vervalt.

AA

Bijlage 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel van Bijlage 1.1 komt te luiden: Reglement onderzoek schepen op de Rijn

2. De hoofdstukken 1 en 2 komen te luiden:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.01 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. ‘vaartuig’:

een schip of een drijvend werktuig;

2. ‘schip’:

een binnenschip of een zeeschip;

3. ‘binnenschip’:

een schip dat uitsluitend of overwegend bestemd is voor de vaart op de binnenwateren;

4. ‘zeeschip’:

een schip dat is toegelaten voor de zee- of kustvaart en overwegend daartoe is bestemd;

5. ‘sleepboot’:

een schip dat speciaal is gebouwd om te slepen;

6. ‘duwboot’:

een schip dat speciaal is gebouwd voor het voortbewegen van een duwstel;

7. ‘duwbak’:

een schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen en gebouwd of in het bijzonder geschikt is om te worden geduwd zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging, dan wel met eigen mechanische middelen tot voortbeweging die slechts verplaatsingen over kleine afstanden toelaten, wanneer het geen deel uitmaakt van een duwstel;

8. ‘passagiersschip’:

een schip voor dagtochten of een hotelschip dat is gebouwd en ingericht voor het vervoer van meer dan 12 passagiers;

9. ‘schip voor dagtochten’:

een passagiersschip waarop zich geen hutten bevinden voor overnachting van passagiers;

10. ‘hotelschip’:

een passagiersschip waarop zich hutten bevinden voor overnachting van passagiers;

11. ‘snel schip’:

een schip met eigen mechanische middelen tot voortbeweging dat een snelheid ten opzichte van het water kan bereiken van meer dan 40 km/u;

12. ‘drijvend werktuig’:

een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals kranen, baggermolens, hei-installaties of elevatoren;

13. ‘drijvende inrichting’

een drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de regel niet wordt verplaatst, zoals een badinrichting, een dok, een steiger of een botenhuis;

14. ‘drijvend voorwerp’

een vlot, alsmede een ander voorwerp of samenstel van voorwerpen dat geschikt is gemaakt om te varen en dat geen schip, drijvend werktuig of drijvende inrichting is;

15. ‘samenstel’:

een hecht samenstel of een sleep;

16. ‘formatie’:

vorm van de samenstelling van een samenstel;

17. ‘hecht samenstel’:

een duwstel of een gekoppeld samenstel;

18. ‘duwstel’:

een hecht samenstel van vaartuigen, waarvan er ten minste één is geplaatst vóór het vaartuig met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het samenstel, dan wel voor de beide vaartuigen met motoraandrijving die dienen voor het voortbewegen van het samenstel en die worden aangeduid als ‘duwboot’ of ‘duwboten’.

Hieronder wordt ook verstaan een duwstel dat is samengesteld uit een duwend en een geduwd vaartuig waarvan de koppelingen een beheerst knikken mogelijk maken;

19. ‘gekoppeld samenstel’:

een samenstel van langszijde van elkaar vastgemaakte vaartuigen, waarvan er geen is geplaatst vóór het vaartuig met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het samenstel;

20. ‘sleep’:

een samenstel van één of meer vaartuigen, drijvende inrichtingen of drijvende voorwerpen, dat wordt gesleept door één of meer tot het samenstel behorende vaartuigen met motoraandrijving;

21. ‘lengte’ of ‘L’:

de grootste lengte van de scheepsromp in m, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;

22. ‘breedte’ of ‘B’:

de grootste breedte van de scheepsromp in m, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating (schoepraderen, schuurlijsten en dergelijke niet inbegrepen);

23. ‘diepgang’ of ‘T’:

de verticale afstand in m tussen het laagste punt van de scheepsromp, zonder rekening te houden met de kiel of andere vaste onderdelen, en het vlak van de grootste inzinking van het schip;

24. ‘erkend classificatiebureau’:

een classificatiebureau dat is erkend door alle Rijnoeverstaten en België, te weten: DNV GL, Bureau Veritas (BV) en Lloyd’s Register (LR);

25. ‘ES-TRIN’:

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, in de editie 2017/1. Voor de toepassing van ESTRIN moet het begrip ‘lidstaat’ worden opgevat als een van de Rijnoeverstaten of België.

Artikel 1.02 Toepasselijkheid van het reglement
 • 1. Dit reglement is van toepassing op de volgende vaartuigen:

  • a) schepen met een lengte (L) van 20 m of meer;

  • b) schepen waarvan het volume, berekend uit het product lengte (L), breedte (B) en diepgang (T), 100 m³ of meer bedraagt.

 • 2. Bovendien is dit reglement van toepassing op alle:

  • a) sleep- en duwboten die zijn bestemd om de in het eerste lid bedoelde schepen of drijvende werktuigen te slepen, te duwen of langszijde gekoppeld mede te voeren;

  • b) schepen die beschikken over een certificaat van goedkeuring als bedoeld in het ADN;

  • c) passagiersschepen;

  • d) drijvende werktuigen.

 • 3. Dit reglement is niet van toepassing op veerponten als bedoeld in het Rijnvaartpolitiereglement.

Artikel 1.03 Vergunning voor het in de vaart brengen

Vaartuigen, drijvende inrichtingen of drijvend voorwerpen, waarvoor een certificaat van onderzoek opgesteld moet worden, moeten aan de bepalingen van dit reglement en aan de eisen van ES-TRIN voldoen.

Artikel 1.04 Certificaat van onderzoek

Op de in artikel 1.02, eerste en tweede lid, bedoelde vaartuigen moeten

 • a) een certificaat van onderzoek, dat door een Commissie van deskundigen, die door één der Rijnoeverstaten of België overeenkomstig de bepalingen van dit reglement is afgegeven,

  of

 • b) een door de Centrale Commissie van de Rijnvaart als gelijkwaardig erkend certificaat aan boord aanwezig zijn.

  Het certificaat van onderzoek wordt opgesteld overeenkomstig het model dat in bijlage 3, onderdeel I, van ES-TRIN is opgenomen.

Artikel 1.05 Zeeschepen
 • 1. Op zeeschepen, waarop het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS 1974) dan wel het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen van toepassing is, moet het betreffende geldige internationale document aan boord aanwezig zijn.

 • 2. Zeeschepen, waarop SOLAS 1974 dan wel het Internationaal verdrag betreffende de uitwatering van schepen niet van toepassing is, moeten voorzien zijn van de desbetreffende documenten en van de vrijboordmerken die volgens het recht van de vlaggenstaat zijn voorgeschreven en die wat betreft bouw, inrichting en uitrusting aan de eisen van de genoemde verdragen voldoen of een vergelijkbaar niveau van veiligheid op enigerlei andere wijze kunnen garanderen.

 • 3. Op zeeschepen, waarop het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL 73) van toepassing is, moet een geldig internationaal document inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee (IOPP document) aan boord aanwezig zijn.

 • 4. Op zeeschepen, waarop MARPOL 73 niet van toepassing is, moet een overeenkomstig document dat volgens het recht van de vlaggenstaat is voorgeschreven aan boordaanwezig zijn.

 • 5. Op zeeschepen en drijvende werktuigen die zijn toegelaten om te worden gebruikt aan de kust of op zee moet het geldige certificaat als bedoeld in bijlage 3, onderdeel IV, van ES-TRIN aan boord aanwezig zijn, indien het geldige certificaat van onderzoek als bedoeld in bijlage 3, onderdeel I, van ES-TRIN niet aan boord aanwezig is. Daarbij dient bij drijvende werktuigen aan hoofdstuk 25 van ESTRIN ook met inachtneming van hoofdstuk 22 van ES-TRIN te zijn voldaan.

Artikel 1.06 Voorschriften van tijdelijke aard
 • 1. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart kan voorschriften van tijdelijke aard met een geldigheidsduur van ten hoogste drie jaren vaststellen, wanneer het voor een aanpassing aan de technische ontwikkeling van de binnenscheepvaart noodzakelijk wordt geacht

  • a) in dringende gevallen afwijkingen van dit reglement toe te laten, of

  • b) proefnemingen waardoor de veiligheid en de vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer niet worden benadeeld mogelijk te maken.

 • 2. Deze tijdelijke voorschriften worden in alle Rijnoeverstaten en België op hetzelfde tijdstip in werking gesteld en worden onder dezelfde voorwaarden buiten werking gesteld.

Artikel 1.07 Dienstinstructies voor de Commissies van deskundigen en de bevoegde autoriteiten
 • 1. In het belang van een eenvoudige en uniforme toepassing van dit reglement kan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dienstinstructies voor de Commissies van deskundigen en de volgens dit reglement bevoegde autoriteiten vaststellen. De Commissies van deskundigen en de bevoegde autoriteiten worden van deze dienstinstructie in kennis gesteld.

 • 2. De Commissies van deskundigen en de bevoegde autoriteiten dienen zich aan deze dienstinstructie te houden.

 • 3. De instructies overeenkomstig ES-TRIN voor de toepassing van ES-TRIN gelden als dienstinstructies in de zin van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn.

HOOFDSTUK 2 PROCEDURE

Artikel 2.01 Commissie van deskundigen
 • 1. In bepaalde daarvoor in aanmerking komende havens zijn door de Rijnoeverstaten en België Commissies van deskundigen ingesteld.

 • 2. De Commissies van deskundigen bestaan uit een voorzitter en erkend deskundigen.

  Als erkend deskundigen maken van iedere Commissie van deskundigen ten minste deel uit:

  • a) een personeelslid van het bevoegd gezag op het gebied van de scheepvaart;

  • b) een erkend deskundige op het gebied van de bouw van binnenschepen en hun machines;

  • c) een erkend nautisch deskundige die in het bezit is van een binnenvaartschipperspatent dat het voeren van het schip dat onderzocht moet worden toestaat;

  • d) bij het onderzoek van traditionele vaartuigen een erkend deskundige voor traditionele vaartuigen.

 • 3. De voorzitter en de erkend deskundigen van elke Commissie van deskundigen worden benoemd door de autoriteiten van de staat die de Commissie van deskundigen heeft ingesteld.

  De voorzitter en de erkend deskundigen dienen bij de aanvaarding van hun functie schriftelijk te verklaren dat zij deze in alle onpartijdigheid zullen vervullen. Van ambtenaren wordt een dergelijke verklaring niet geëist.

 • 4. De Commissies van deskundigen kunnen zich onder de voorwaarden, zoals door elk der betrokken staten zullen worden vastgesteld, laten bijstaan door gespecialiseerde erkend deskundigen.

 • 5. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart zorgt voor het bijhouden en het publiceren van een lijst van de Commissies van deskundigen.

Artikel 2.02 Aanvraag van het onderzoek
 • 1. De eigenaar van een vaartuig of zijn vertegenwoordiger die een onderzoek hiervan wenst, moet bij de Commissie van deskundigen van zijn keuze een aanvraag indienen volgens het model van bijlage A. De Commissie van deskundigen stelt vast welke bescheiden moeten worden overgelegd.

 • 2. De eigenaar van een vaartuig, waarop dit reglement niet van toepassing is, of zijn vertegenwoordiger, kan een certificaat van onderzoek aanvragen. Aan deze aanvraag dient gevolg te worden gegeven wanneer het vaartuig voldoet aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2.03 Aanbieding van het vaartuig voor het onderzoek
 • 1. De eigenaar of zijn vertegenwoordiger moet het vaartuig leeg, schoongemaakt en met volledige uitrusting voor onderzoek aanbieden. Hij is verplicht bij het onderzoek de noodzakelijke hulp te verlenen, bijv. een geschikte boot met personeel ter beschikking te stellen, en die delen van de romp of van de installaties bloot te leggen, die niet direct toegankelijk of zichtbaar zijn.

 • 2. De Commissie van deskundigen moet bij het eerste onderzoek het vaartuig op het droge bezichtigen. Bezichtiging op het droge kan achterwege blijven wanneer een klassecertificaat of een verklaring van een erkend classificatiebureau, volgens welke de bouw voldoet aan de daardoor gehanteerde voorschriften, wordt overgelegd. Bij periodieke of bijzondere onderzoeken kan de Commissie van deskundigen een bezichtiging op het droge verlangen. De Commissie van deskundigen moet bij het eerste onderzoek van vaartuig met eigen mechanische middelen en samenstellen, alsmede bij essentiële veranderingen in de voortstuwingsinstallatie of de stuurinrichting proefvaarten doen plaatsvinden.

 • 3. De Commissie van deskundigen kan extra bezichtigingen en proefvaarten doen plaatsvinden en nadere bewijzen verlangen. Dit geldt tevens tijdens de bouw.

 • 4. Onverminderd het derde lid, moet de Commissie van deskundigen die uiteindelijk het certificaat van onderzoek moet afgeven, door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger vóór het begin van de bouw (nieuwbouw of verlenging van een reeds in bedrijf zijnde vaartuig) van vaartuigen met een lengte L van meer dan 110 m met uitzondering van zeeschepen, hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze Commissie van deskundigen voert tijdens de bouwperiode onderzoeken uit. Zij kan hiervan afzien wanneer vóór het begin van de bouw een verklaring van een erkend classificatiebureau wordt overgelegd waarin het verklaart dat het op de bouw toeziet.

Artikel 2.04 Afgifte van het certificaat van onderzoek
 • 1. Wanneer de Commissie van deskundigen op grond van het onderzoek van een vaartuig vaststelt dat dit beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement en de bepalingen van ES-TRIN, geeft zij aan de aanvrager een certificaat van onderzoek volgens het model van bijlage 3, onderdeel I, van ES-TRIN af.

 • 2. De Commissie van deskundigen controleert bij afgifte van een certificaat van onderzoek of aan het desbetreffende vaartuig niet reeds een geldig certificaat is afgegeven, zoals bedoeld in artikel 1.04.

 • 3. Ingeval de Commissie van deskundigen weigert een certificaat van onderzoek af te geven, moet zij dit aan de aanvrager gemotiveerd schriftelijk mededelen.

Artikel 2.05 Voorlopig certificaat van onderzoek
 • 1. De Commissie van deskundigen kan een voorlopig certificaat afgeven voor:

  • a) vaartuigen die met toestemming van de Commissie van deskundigen naar een bepaalde plaats willen varen om een certificaat van onderzoek te verkrijgen;

  • b) vaartuigen waarvan het certificaat van onderzoek verloren, beschadigd of tijdelijk ingetrokken is, zoals bedoeld in de artikelen 2.07 of 2.13, eerste lid;

  • c) vaartuigen waarvan het certificaat van onderzoek na een inspectie met positief resultaat wordt voorbereid;

  • d) vaartuigen die niet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat van onderzoek voldoen;

  • e) vaartuigen die zodanige schade hebben geleden dat de staat waarin zij verkeren niet meer overeenstemt met hetgeen in het certificaat van onderzoek is gesteld;

  • f) drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen, in het geval dat de voor de toepassing van artikel 1.21, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement bevoegde autoriteiten de vergunning voor een bijzonder transport afhankelijk stelt van het verkrijgen van een voorlopig certificaat van onderzoek;

  • g) vaartuigen waarvoor de Commissie van deskundigen een gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 2.20, eerste tot derde lid, toestaat, voor de gevallen waarvoor de Centrale Commissie voor de Rijnvaart nog geen aanbeveling heeft gedaan.

 • 2. Het voorlopige certificaat van onderzoek wordt volgens het model van bijlage 3, onderdeel II, van ES-TRIN afgegeven, wanneer de deugdelijkheid van het vaartuig, de drijvende inrichting of het drijvende voorwerp voor de vaart voldoende gewaarborgd wordt geacht.

 • 3. Het voorlopige certificaat van onderzoek moet de voorwaarden bevatten die door de Commissie van deskundigen nodig worden geacht en is geldig:

  • a) in de in het eerste lid, onder a en d tot en met f, bedoelde gevallen voor één bepaalde reis, te maken binnen een redelijke termijn, die ten hoogste één maand mag zijn;

  • b) in de in het eerste lid, onder b en c, bedoelde gevallen gedurende een redelijke termijn;

  • c) in de in het eerste lid, onder g, genoemde gevallen gedurende zes maanden. Deze termijn mag slechts worden verlengd met toestemming van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

 • 4. De bevoegde autoriteit stelt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart binnen een maand na afgifte van het voorlopig certificaat overeenkomstig het eerste lid, onderdeel g, in kennis van de naam en het Europees scheepsidentificatienummer van het vaartuig, van de aard van de afwijking, alsmede van het land waarin het vaartuig is teboekgesteld of waarin zijn thuishaven is gelegen.

Artikel 2.06 Geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek
 • 1. De geldigheidsduur van de volgens de bepalingen van dit reglement opgestelde certificaten van onderzoek bedraagt in geval van nieuwbouw:

  • a) 5 jaren voor passagiersschepen en snelle schepen;

  • b) 10 jaren voor alle andere vaartuigen.

  In met redenen omklede gevallen kan de Commissie van deskundigen een kortere geldigheidsduur bepalen. De geldigheidsduur wordt in het certificaat aangetekend.

 • 2. Voor vaartuigen die reeds voordat het onderzoek plaatsvindt in bedrijf waren, wordt de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek voor elk geval afzonderlijk, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, door de Commissie van deskundigen bepaald. Deze geldigheidsduur mag evenwel niet langer zijn dan bij het eerste lid is voorgeschreven.

Artikel 2.07 Aantekeningen in en wijzigingen van het certificaat van onderzoek
 • 1. Elke verandering van naam, overgang van de eigendom, iedere hermeting van een vaartuig alsmede elke wijziging van de teboekstelling of van de thuishaven moet door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter kennis worden gebracht van een Commissie van deskundigen. Hij moet daarbij tevens het certificaat van onderzoek aan deze Commissie ter wijziging voorleggen.

 • 2. Alle aantekeningen in of wijzigingen van het certificaat van onderzoek, voorzien in dit reglement, in het Rijnvaartpolitiereglement en in andere, in gemeen overleg door de Rijnoeverstaten en België vastgestelde bepalingen, kunnen door iedere Commissie van deskundigen worden aangebracht.

 • 3. Wanneer een Commissie van deskundigen in het certificaat een wijziging aanbrengt of daarin een aantekening stelt, moet zij daarvan kennisgeven aan de Commissie van deskundigen die het betrokken certificaat heeft afgegeven.

Artikel 2.08 Bijzonder onderzoek
 • 1. Na iedere wezenlijke verandering of reparatie van een vaartuig die van invloed is op de hechtheid van de bouw, de vaar- of manoeuvreereigenschappen of op de kenmerkende eigenschappen moet het vaartuig, voor het weer in de vaart komt, aan een Commissie van deskundigen worden aangeboden, teneinde aan een bijzonder onderzoek te worden onderworpen.

 • 2. De Commissie van deskundigen die het bijzonder onderzoek verricht, stelt, afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek vast. Deze periode mag niet langer zijn dan de lopende geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek.

  De geldigheidsduur wordt aangetekend in het certificaat van onderzoek en dient ter kennis te worden gebracht van de Commissie van deskundigen die het certificaat heeft afgegeven.

Artikel 2.09 Periodiek onderzoek
 • 1. Vóór afloop van de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek moet het vaartuig aan een periodiek onderzoek worden onderworpen.

 • 2. Bij wijze van uitzondering kan de Commissie van deskundigen op een met redenen omkleed verzoek van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek zonder periodiek onderzoek met ten hoogste één jaar verlengen. Deze verlenging wordt schriftelijk gegeven en moet zich aan boord van het vaartuig bevinden.

 • 3. De Commissie van deskundigen die het periodiek onderzoek verricht, stelt afhankelijk van de resultaten daarvan de nieuwe geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek vast. Hierbij wordt artikel 2.06 in acht genomen. De geldigheidsduur wordt aangetekend in het certificaat van onderzoek en dient ter kennis te worden gebracht van de Commissie van deskundigen die het certificaat heeft afgegeven.

 • 4. Indien in plaats van verlenging van de geldigheidsduur het certificaat van onderzoek door een nieuw certificaat wordt vervangen, dient het oude certificaat van onderzoek te worden teruggezonden aan de Commissie van deskundigen die het heeft afgegeven.

Artikel 2.10 Vrijwillig onderzoek

De eigenaar van een vaartuig of zijn vertegenwoordiger kan op elk moment om een vrijwillig onderzoek verzoeken. Aan dit verzoek om een onderzoek dient gevolg te worden gegeven.

Artikel 2.11 Van overheidswege gelast onderzoek
 • 1. Wanneer een der bevoegde autoriteiten, belast met de zorg voor de veiligheid van de scheepvaart op de Rijn, van mening is dat een vaartuig gevaar kan opleveren voor de zich aan boord bevindende personen of voor de scheepvaart, kan zij gelasten dat het vaartuig door een Commissie van deskundigen wordt onderzocht.

 • 2. De eigenaar van het vaartuig draagt slechts dan de kosten van het onderzoek, wanneer de Commissie van deskundigen erkent dat de mening van de in het eerste lid bedoelde autoriteit gegrond is.

Artikel 2.12 Verklaring van en controle door een erkend classificatiebureau of van een technische dienst
 • 1. De Commissie van deskundigen kan er geheel of gedeeltelijk van afzien te onderzoeken of een vaartuig voldoet aan de in ES-TRIN en in hoofdstuk 8a van dit reglement voorgeschreven bepalingen, voor zover uit een geldige verklaring, afgegeven door een erkend classificatiebureau, blijkt dat het vaartuig geheel of gedeeltelijk aan die bepalingen voldoet.

 • 2. Een verklaring van een erkend classificatiebureau, dan wel – voor zover dit volgens dit reglement voor bepaalde onderdelen van de uitrusting is toegelaten – van een technische dienst, mag door de bevoegde autoriteit slechts dan worden erkend, indien dat erkend classificatiebureau of die andere instantie verklaart dat het de bepalingen van de instructies van ES-TRIN in acht heeft genomen.

 • 3. Voor de toepassing van ES-TRIN kunnen technische diensten niet gelegen in de Rijnoeverstaten, België of de lidstaten van de Europese Unie slechts op aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart worden erkend.

Artikel 2.13 Inhouding en teruggave van het certificaat van onderzoek
 • 1. Wanneer de Commissie van deskundigen tijdens een onderzoek bemerkt dat een vaartuig of de uitrusting daarvan ernstige gebreken vertoont, en dat daardoor de veiligheid van de zich aan boord bevindende personen of de scheepvaart in gevaar wordt gebracht, dient het certificaat te worden ingehouden en dient de Commissie die het heeft afgegeven hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Bij duwbakken dient ook de in artikel 1.10, tweede lid, van het Rijnvaartpolitiereglement voorgeschreven metalen plaat te worden ingehouden.

  Wanneer de Commissie van deskundigen heeft geconstateerd dat de gebreken zijn verholpen, wordt het certificaat aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger teruggegeven.

  Dit constateren en de teruggave van het certificaat kunnen op verzoek van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger door tussenkomst van een andere Commissie geschieden.

  Wanneer de Commissie van deskundigen die het certificaat heeft ingehouden, vermoedt dat de gebreken niet binnen afzienbare tijd worden verholpen, wordt het certificaat gezonden aan de Commissie van deskundigen die het heeft afgegeven of het laatst heeft verlengd.

 • 2. Wanneer een vaartuig definitief is opgelegd of gesloopt, moet de eigenaar het certificaat terugzenden aan de Commissie van deskundigen die het heeft afgegeven.

Artikel 2.14 Duplicaten
 • 1. Wanneer een certificaat van onderzoek verloren is gegaan, moet hiervan kennis worden gegeven aan de Commissie van deskundigen die het heeft afgegeven. Deze Commissie geeft dan een duplicaat van het certificaat van onderzoek af, dat als zodanig is gewaarmerkt.

 • 2. Wanneer een certificaat van onderzoek onleesbaar of om enige andere reden onbruikbaar is geworden, moet de eigenaar van het vaartuig of zijn vertegenwoordiger het certificaat van onderzoek terugzenden aan de Commissie van deskundigen die het heeft afgegeven; deze geeft dan een duplicaat af, overeenkomstig het eerste lid.

Artikel 2.15 Kosten
 • 1. Onverminderd artikel 2.11, tweede lid, draagt de eigenaar van een vaartuig of zijn vertegenwoordiger de kosten die voortvloeien uit het onderzoek en de afgifte van het certificaat van onderzoek, overeenkomstig het geldende tarief, dat door elk der Rijnoeverstaten en België wordt vastgesteld. Er mag hierbij geen onderscheid worden gemaakt uit hoofde van het land van teboekstelling van het vaartuig of de nationaliteit of woonplaats van de eigenaar.

 • 2. De Commissie van deskundigen kan vóór het onderzoek een voorschot verlangen dat niet hoger mag zijn dan het vermoedelijke bedrag van de kosten.

Artikel 2.16 Inlichtingen

De Commissie van deskundigen kan personen, die kunnen aantonen daar om gegronde redenen belang bij te hebben, kennis laten nemen van de inhoud van het certificaat van onderzoek van een vaartuig, en op hun kosten als zodanig aangeduide uittreksels of gewaarmerkte afschriften van het certificaat verstrekken.

Artikel 2.17 Registratie van de certificaten van onderzoek
 • 1. De Commissies van deskundigen geven de door hen afgegeven certificaten een volgnummer. Zij houden een register bij van alle door hen afgegeven certificaten overeenkomstig bijlage 3, onderdeel VI, van ES-TRIN.

 • 2. De Commissies van deskundigen bewaren de minuut of een afschrift van elk certificaat dat zij hebben afgegeven. Daarop tekenen zij alle aantekeningen en wijzigingen, alsmede ongeldigheidsverklaringen en vervangingen van de certificaten aan en actualiseren zij volgens het eerste lid de registratie dienovereenkomstig.

 • 3. Ter uitvoering van de bestuursrechtelijke maatregelen op het gebied van de scheepvaart en ter toepassing van de artikelen 2.02 tot en met 2.15 wordt aan de bevoegde autoriteiten van de Rijnoeverstaten en België, van de lidstaten van de Europese Unie en, voor zover een gelijkwaardige gegevensbescherming is gewaarborgd, aan de bevoegde autoriteiten van derde landen op grond van bestuursrechtelijke overeenkomsten het recht tot inzage in de registratie zoals bedoeld in het eerste lid verleend.

Artikel 2.18 Uniek Europees scheepsidentificatienummer
 • 1. De Rijnoeverstaten en België zorgen ervoor dat ieder vaartuig overeenkomstig dit reglement en ES-TRIN een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI-nummer) wordt toegekend.

 • 2. Ieder vaartuig heeft slechts één ENI-nummer dat gedurende zijn hele levensduur onveranderd blijft.

 • 3. Het ENI-nummer bestaat uit acht Arabische cijfers overeenkomstig bijlage 1 van ESTRIN.

 • 4. De Commissie van deskundigen die het certificaat van onderzoek afgeeft voor een vaartuig, vult op dit certificaat het ENI-nummer in. Dit nummer wordt, voor zover het vaartuig op het moment van de afgifte van het certificaat van onderzoek nog niet over een ENI-nummer beschikt, door de bevoegde autoriteit van de staat waarin zijn plaats van teboekstelling of zijn thuishaven is gelegen, toegekend. Indien geen ENI-nummer kan worden toegekend aan een vaartuig in het land van zijn teboekstelling of van zijn thuishaven, wordt het ENI-nummer dat op het certificaat van onderzoek moet worden ingevuld, toegekend door de bevoegde autoriteit van de staat waarin de Commissie van deskundigen is gevestigd die dit certificaat afgeeft. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op zeeschepen.

 • 5. De eigenaar van het vaartuig of zijn vertegenwoordiger moet de toekenning van het ENI-nummer bij de bevoegde autoriteit aanvragen. Hij moet tevens het ENI-nummer, dat in het certificaat van onderzoek is ingevuld, daarop doen aanbrengen.

 • 6. De Rijnoeverstaten en België brengen de namen en contactgegevens van de autoriteiten die bevoegd zijn tot het afgeven van een ENI-nummer evenals de wijziging van die gegevens ter kennis van het secretariaat van de Centrale Commissie. Het secretariaat van de Centrale Commissie voor Rijnvaart houdt een register bij van deze autoriteiten.

Artikel 2.19 Europese scheepsrompdatabank
 • 1. De Rijnoeverstaten en België zorgen ervoor dat de bevoegde instanties voor ieder vaartuig waarvoor een certificaat van onderzoek werd aangevraagd of afgegeven onverwijld de volgende informatie krachtens Richtlijn (EU) 2016/1629 in de EHDB invoeren:

  • a) de gegevens ter identificatie en beschrijving van het vaartuig overeenkomstig bijlage 2 van ES-TRIN;

  • b) de gegevens betreffende de afgegeven, vernieuwde, vervangen en ingetrokken certificaten van onderzoek, en betreffende de Commissie van deskundigen die het certificaat van onderzoek afgeeft;

  • c) een digitale kopie van alle door de Commissies van deskundigen afgegeven certificaten;

  • d) de gegevens over alle afgewezen of lopende aanvragen voor certificaten van onderzoek; en

  • e) alle veranderingen van de in de punten b tot en met d bedoelde gegevens.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen worden verwerkt door de bevoegde instanties van de lidstaten van de Europese Unie, de Rijnoeverstaten en België en derde landen die zijn belast met taken in verband met de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 en van Richtlijn 2005/44/EG voor de volgende doeleinden:

  • a) toepassen van Richtlijn (EU) 2016/1629 en van Richtlijn 2005/44/EG;

  • b) waarborgen van binnenscheepvaart- en infrastructuurbeheer;

  • c) vrijwaren of handhaven van de veiligheid van de scheepvaart;

  • d) verzamelen van statistische gegevens.

 • 3. Elke verwerking van persoonsgegevens door de Rijnoeverstaten en België vindt plaats overeenkomstig het recht van de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679.

 • 4. De bevoegde autoriteit van een van de Rijnoeverstaten of van België kan persoonsgegevens overdragen aan een derde land of een internationale organisatie, mits die overdracht uitsluitend per geval plaatsvindt en aan de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/679 en met name die opgenomen in hoofdstuk V, is voldaan. De Rijnoeverstaten en België waarborgen dat de overdracht noodzakelijk is voor de in het tweede lid bedoelde doeleinden. De Rijnoeverstaten en België waarborgen dat het derde land of de internationale organisatie de gegevens niet overdraagt aan een ander derde land of een andere internationale organisatie, tenzij dat land of die internationale organisatie hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen en voldoet aan de door de bevoegde instantie van de Rijnoeverstaten en België gestelde voorwaarden.

 • 5. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de gegevens betreffende een vaartuig uit de in het eerste lid bedoelde databank worden gewist wanneer dit vaartuig wordt gesloopt.

Artikel 2.20 Gelijkwaardigheid en afwijkingen
 • 1. Wanneer in de bepalingen van ES-TRIN wordt bepaald dat op een vaartuig bepaalde materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken moeten worden gebruikt of aan boord moeten zijn, of dat bepaalde bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen of bepaalde opstellingen moeten worden aangehouden, kan de Commissie van deskundigen de toepassing of de aanwezigheid aan boord van dit vaartuig van andere materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken toestaan, dan wel dat andere bouwkundige maatregelen worden getroffen of dat andere opstellingen worden aangehouden, mits deze op grond van aanbevelingen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart als gelijkwaardig zijn erkend.

 • 2. Indien de toepassing:

  • a) van de in hoofdstuk 19 van ES-TRIN genoemde bepalingen, die te maken hebben met het rekening houden met de bijzondere veiligheidsbehoeften van personen met beperkte mobiliteit, of

  • b) van de in hoofdstuk 32 van ES-TRIN genoemde bepalingen na afloop van de overgangsbepalingen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is of onevenredig hoge kosten met zich brengt, kan de Commissie van deskundigen op grond van aanbevelingen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart afwijkingen van deze voorschriften toestaan. Deze afwijkingen moeten in het certificaat van onderzoek worden aangetekend.

 • 3. Bij wijze van proef en voor een beperkte tijdsduur kan een Commissie van deskundigen op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart voor een vaartuig met nieuwe technische voorzieningen die afwijken van de technische voorschriften van ES-TRIN een certificaat van onderzoek afgeven, voor zover deze nieuwe voorzieningen een voldoende veiligheid bieden.

 • 4. De bevoegde autoriteiten informeren het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart binnen één maand over de afgifte van een gelijkwaardigheid en afwijking.

 • 5. De in het eerste lid tot derde lid en zesde lid genoemde gelijkwaardigheden en afwijkingen dienen in het certificaat van onderzoek te worden aangetekend.

 • 6. Op vaartuigen die worden omgebouwd tot schepen met een lengte van meer dan 110m mag de Commissie van deskundigen hoofdstuk 32 van ES-TRIN slechts toepassen op grond van bijzondere aanbevelingen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Artikel 2.21 Typegoedkeuringen en publicaties
 • 1. Voor bepaalde onderdelen en uitrustingen van de vaartuigen wordt het voldoen aan de vereisten vastgesteld met door de bevoegde autoriteiten afgegeven typegoedkeuringen.

  Deze onderdelen en uitrustingen, de vereisten alsmede de procedures voor de afgifte van de typegoedkeuringen zijn in ES-TRIN vastgelegd.

 • 2. De bevoegde autoriteiten kennen aan elke typegoedkeuring een nummer toe. Dit nummer begint met de letter R. De voorschriften inzake de samenstelling van de typegoedkeuringsnummers en inzake de markering van de uitrustingen en onderdelen met deze nummers zijn in ES-TRIN vastgelegd.

 • 3. De lidstaten stellen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in kennis van de door hen aangewezen bevoegde autoriteiten.

 • 4. De bevoegde autoriteiten stellen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in kennis van de door hen op grond van typegoedkeuringen toegelaten uitrustingen en onderdelen alsmede van de door hen voor de inbouw of het vervangen van deze uitrustingen en onderdelen erkende gespecialiseerde bedrijven.

 • 5. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart publiceert:

  • a) de lijsten van de voor de afgifte van typegoedkeuringen bevoegde autoriteiten en de in dit kader erkende technische diensten;

  • b) de lijsten van de krachtens de op grond van dit reglement afgegeven typegoedkeuringen en krachtens de als gelijkwaardig erkende typegoedkeuringen toegelaten onderdelen en uitrustingen;

  • c) de lijsten van de voor de inbouw of het vervangen van de toegelaten onderdelen en uitrustingen erkende gespecialiseerde bedrijven.

 • 6. De typegoedkeuringen voor uitrustingen krachtens Richtlijn (EU) 2016/1629 zijn gelijkwaardig aan de eerdergenoemde typegoedkeuringen.

 • 7. Het tweede tot en met zesde lid gelden niet voor vast ingebouwde brandblusinstallaties

 • 8.1 In afwijking van het eerste tot en met zesde lid is voor verbrandingsmotoren hoofdstuk 8a van toepassing.

Artikel 2.22 Kennisgevingen inzake het toelaten van boordzuiveringsinstallaties
 • 1. De bevoegde autoriteit voor het toelaten van boorzuiveringsinstallaties stuurt

  • a) bij iedere wijziging aan de andere bevoegde autoriteiten een lijst van de boordzuiveringsinstallatietypes (met de overeenkomstig bijlage 7, onderdeel V, van ES-TRIN vermelde gegevens), waarvan de goedkeuringen in de betrokken periode door haar zijn verleend, geweigerd of ingetrokken;

  • b) op verzoek van een andere bevoegde autoriteit aan deze autoriteit

   • aa) een kopie van het certificaat van typegoedkeuring van het boordzuiveringsinstallatietype, al dan niet met het informatiepakket, van ieder boordzuiveringsinstallatietype waarvoor zij een goedkeuring heeft verleend, geweigerd of ingetrokken, en zo nodig

   • bb) de lijst van boordzuiveringsinstallaties die zijn vervaardigd in overeenstemming met de verleende typegoedkeuringen, omschreven in artikel 18.05, derde lid, van ES-TRIN, met de gegevens bedoeld in bijlage 7, onderdeel VI, van ES-TRIN.

 • 2. Elke voor het toelaten bevoegde autoriteit zendt jaarlijks en bovendien bij ontvangst van een daartoe strekkend verzoek een kopie van het in bijlage 7, onderdeel VII, van ESTRIN bedoelde gegevensformulier betreffende boordzuiveringsinstallatietypes die sinds de laatste kennisgeving zijn goedgekeurd aan het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

  1 Het onderhavige lid blijft tot 1 januari 2020 van kracht. Vanaf die datum zullen met betrekking tot de binnenschepen de voorschriften van Verordening (EU) 2016/1628 in werking treden.

 • 3. De bevoegde autoriteiten stellen elkaar binnen één maand in kennis van de intrekking van een typegoedkeuring en van de redenen daarvoor en stellen tegelijkertijd het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart daarvan in kennis.

3 De hoofdstukken 3 tot en met 8 vervallen.

4. Hoofdstuk 8a komt te luiden:

HOOFDSTUK 8a1 UITSTOOT VAN SCHADELIJKE GASSEN EN LUCHTVERONTREINIGENDE DEELTJES DOOR DIESELMOTOREN

Artikel 8a.01 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1. ‘motor’:

een motor die werkt volgens het principe van de compressieontsteking (dieselmotor);

2. ‘typegoedkeuring’:

de beslissing waardoor de bevoegde autoriteit verklaart dat een motortype, een motorfamilie of een motorgroep aan de technische voorschriften van dit hoofdstuk voldoet wat betreft het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes uit de motor(en);

3. ‘inbouwkeuring’:

de procedure waarbij door de bevoegde autoriteit wordt gewaarborgd dat de in een vaartuig ingebouwde motor, met inbegrip van eventuele na de typegoedkeuring aangebrachte wijzigingen en/of afstellingen, voldoet aan de technische voorschriften van dit hoofdstuk wat betreft het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes;

4. ‘tussentijdse keuring’:

de procedure waarbij door de bevoegde autoriteit wordt gewaarborgd dat de in een vaartuig in gebruik zijnde motor, met inbegrip van eventuele na de inbouwkeuring aangebrachte wijzigingen en/of afstellingen, voldoet aan de technische voorschriften van dit hoofdstuk wat betreft het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes;

5. ‘bijzondere keuring’:

de procedure waarbij door de bevoegde autoriteit wordt gewaarborgd dat de in een vaartuig in gebruik zijnde motor na iedere belangrijke wijziging nog aan de technische voorschriften van dit hoofdstuk voldoet wat betreft het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes;

6. ‘motortype’:

een groepering van motoren die met betrekking tot de essentiële motorkenmerken vermeld in bijlage J, deel II, aanhangsel 1, niet verschillend zijn; er dient ten minste één eenheid van een motortype te zijn gebouwd;

7. ‘motorfamilie’:

een door de fabrikant vastgestelde en door de bevoegde autoriteit type goedgekeurde groepering van motoren, die vanwege hun ontwerp naar verwachting vergelijkbare eigenschappen hebben wat betreft het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, en die aan de voorschriften van dit hoofdstuk voldoen;

8. ‘motorgroep’:

een door de fabrikant vastgestelde en door de bevoegde autoriteit goedgekeurde groepering van motoren, die vanwege hun ontwerp naar verwachting vergelijkbare eigenschappen hebben wat betreft het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, en die aan de voorschriften van dit hoofdstuk voldoen, waarbij een afstelling of een wijziging van afzonderlijke motoren na de typegoedkeuring toegelaten is binnen vastgelegde grenzen;

9. ‘basismotor’:

een uit een motorfamilie of motorgroep geselecteerde motor die voldoet aan de voorschriften van bijlage J, deel I, onderdeel 5;

10. ‘nominaal vermogen’:

het netto vermogen van de motor bij nominaal toerental en volle belasting;

11. ‘fabrikant’:

de persoon of organisatie die tegenover de bevoegde autoriteit verantwoordelijk is voor alle aspecten van de typegoedkeuringsprocedure en voor de conformiteit van de productie. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of organisatie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de bouw van de motor. Indien de motor pas na zijn oorspronkelijke fabricage door veranderingen en aanvullingen wordt aangepast voor gebruik op een vaartuig in de zin van dit hoofdstuk, is de fabrikant normalerwijs de persoon of de organisatie die deze veranderingen of aanvullingen heeft uitgevoerd;

12. ‘inlichtingenformulier’:

het formulier, bedoeld in bijlage J, deel II, waarin staat vermeld welke gegevens door de aanvrager moeten worden verstrekt;

13. ‘informatiedossier’:

het geheel van gegevens, tekeningen, foto’s en andere bescheiden die de aanvrager overeenkomstig de eisen van het inlichtingenformulier aan de technische dienst of de bevoegde autoriteit moet verstrekken;

14. ‘informatiepakket’:

het informatiedossier plus alle testrapporten en andere documenten die de technische dienst of de bevoegde autoriteit tijdens de uitvoering van hun taken aan het informatiedossier hebben toegevoegd;

15. ‘certificaat van typegoedkeuring’:

het document, bedoeld in bijlage J, deel III, waarin de bevoegde autoriteit de typegoedkeuring vaststelt;

16. ‘proces-verbaal van de motorkenmerken’:

het document, bedoeld in bijlage J, deel VIII, waarin alle kenmerken van de motor, met inbegrip van de onderdelen (componenten) en afstellingen die een weerslag hebben op het niveau van de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes evenals alle veranderingen daarvan, vastgelegd zijn.

17. ‘Inlichtingenformulier van de fabrikant ter controle van de componenten betrekking hebbend op de uitlaatgassen en de motorkenmerken’:

het document, bedoeld in artikel 8a.11, derde lid, ten behoeve van inbouwkeuringen, tussentijdse keuringen dan wel bijzonder keuringen.

Artikel 8a.02 Basisprincipes
 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle motoren met een nominaal vermogen (PN) gelijk aan of groter dan 19 kW, die geïnstalleerd zijn aan boord van vaartuigen of die ingebouwd zijn in zich aan boord bevindende werktuigen, voor zover ze niet vallen onder de desbetreffende reglementen of richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes.

  Indien de motoren voldoen aan de eisen van verordening (EU) 2016/1628, is dit hoofdstuk niet van toepassing.

  Indien de motoren voldoen aan de eisen van dit hoofdstuk, is hoofdstuk 9 van ES-TRIN niet van toepassing.

 • 2. De uitstoot van deze motoren van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxide (NOx) en van deeltjes (PT) mag, met betrekking tot het nominale toerental n, de volgende waarden niet overschrijden:

  PN

  [kW]

  CO

  [g/kWh]

  HC

  [g/kWh]

  NOx

  [g/kWh]

  PT

  [g/kWh]

  19 ≤ PN < 37

  5,5

  1,5

  8,0

  0,8

  37 ≤ PN < 75

  5,0

  1,3

  7,0

  0,4

  75 ≤ PN < 130

  5,0

  1,0

  6,0

  0,3

  130 ≤ PN < 560

  3,5

  1,0

  6,0

  0,2

  PN ≥ 560

  3,5

  1,0

  n ≥ 3.150 min-1 = 6,0

  n < 3.150 min-1 = 45 • n(-0,2) - 3

  n < 343 min-1 = 11,0

  0,2

 • 3. Het voldoen aan de voorschriften, bedoeld in het tweede lid, wordt voor een motortype, een motorfamilie of een motorgroep vastgesteld door middel van een typegoedkeuring.

  De typegoedkeuring wordt vastgelegd in een certificaat van typegoedkeuring. De eigenaar of zijn gevolmachtigde moet een kopie van het certificaat van typegoedkeuring voegen bij de aanvraag van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.02. Een kopie van het certificaat van typegoedkeuring en een kopie van het proces-verbaal van de motorkenmerken moeten zich aan boord bevinden.

 • 4.

  • a) Na de inbouw van de motor aan boord, maar voor zijn ingebruikstelling, moet een inbouwkeuring worden uitgevoerd. Deze keuring, die deel uitmaakt van het eerste onderzoek van het vaartuig of van een bijzonder onderzoek naar aanleiding van de inbouw van de betreffende motor, leidt ofwel tot het inschrijven van de motor in het eerste af te geven certificaat van onderzoek ofwel tot een wijziging van het bestaande certificaat van onderzoek.

  • b) De Commissie van deskundigen kan van een inbouwkeuring, bedoeld in onderdeel a), afzien indien een motor waarvan het nominale vermogen PN minder dan 130 kW bedraagt, wordt vervangen door een motor met eenzelfde typegoedkeuring.

  Voorwaarde hiervoor is dat de scheepseigenaar of zijn gevolmachtigde het vervangen van de motor meedeelt aan de Commissie van deskundigen, waarbij een kopie van het certificaat van typegoedkeuring moet worden gevoegd en het identificatienummer van de nieuw ingebouwde motor moet worden vermeld. Ten gevolge hiervan wordt nummer 52 van het certificaat van onderzoek gewijzigd.

 • 5. Periodieke keuringen van de motor moeten worden uitgevoerd in het kader van het aanvullend onderzoek, bedoeld in artikel 2.09.

 • 6. Na elke belangrijke wijziging van een motor, die een invloed heeft op de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, moet altijd een bijzondere keuring plaatsvinden.

 • 7. De nummers van de typegoedkeuringen en de identificatienummers van alle aan boord van een vaartuig geïnstalleerde motoren, die onder de bepalingen van dit hoofdstuk vallen, moeten door de Commissie van deskundigen worden ingeschreven onder punt 52 van het certificaat van onderzoek.

 • 8. De bevoegde autoriteit kan zich voor de vervulling van taken, bedoeld in dit hoofdstuk, doen bijstaan door een technische dienst.

Artikel 8a.03 Aanvraag van een typegoedkeuring
 • 1. Een aanvraag van een typegoedkeuring van een motortype, een motorfamilie of een motorgroep moet door de fabrikant bij de bevoegde autoriteit worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een informatiedossier, het ontwerp van een proces-verbaal van de motorkenmerken en het ontwerp van een inlichtingenformulier van de fabrikant ter controle van de componenten betrekking hebbend op de uitlaatgassen en de motorkenmerken worden gevoegd. De fabrikant moet voor de typekeuringen een motor, die voldoet aan de essentiële kenmerken vermeld in bijlage J, deel II, aanhangsel 1, demonstreren.

 • 2. Indien de bevoegde autoriteit, in het geval van een aanvraag van een typegoedkeuring van een motorfamilie of van een motorgroep, vaststelt dat de ingediende aanvraag met betrekking tot de geselecteerde basismotor voor de in bijlage J, deel II, aanhangsel 2, beschreven motorfamilie of motorgroep niet representatief is, moet een andere, en eventueel een extra, basismotor, die door de bevoegde autoriteit wordt aangewezen, ten behoeve van de goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, ter beschikking worden gesteld.

 • 3. Een aanvraag van een typegoedkeuring voor een motortype, een motorfamilie of een motorgroep mag bij niet meer dan één bevoegde autoriteit worden ingediend. Voor ieder goed te keuren motortype, motorfamilie of motorgroep moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Artikel 8a.04 Typegoedkeuringsprocedure
 • 1. De bevoegde autoriteit, waarbij de aanvraag wordt ingediend, verleent de typegoedkeuring voor alle motortypes, motorfamilies of motorgroepen die overeenstemmen met de gegevens van de informatiedossiers en aan de voorschriften van dit hoofdstuk voldoen.

 • 2. De bevoegde autoriteit vult voor ieder motortype en iedere motorfamilie of motorgroep waarvoor zij goedkeuring verleent alle desbetreffende onderdelen van het certificaat van typegoedkeuring in, waarvan het model is opgenomen in bijlage J, deel III; zij stelt de inhoudsopgave van het informatiepakket op of verifieert deze. De certificaten van typegoedkeuring moeten worden genummerd volgens het systeem aangegeven in bijlage J, deel IV. Het ingevulde certificaat van typegoedkeuring en de daarbij behorende bijlagen worden aan de aanvrager toegezonden.

 • 3. Indien de goed te keuren motor zijn functie slechts vervult of bijzondere kenmerken slechts vertoont in combinatie met andere onderdelen van het vaartuig waarin hij zal worden ingebouwd, en om die reden de naleving van één of meer eisen slechts kan worden geverifieerd wanneer de goed te keuren motor in combinatie met andere echte of gesimuleerde onderdelen van het vaartuig functioneert, moet de geldigheid van de typegoedkeuring van deze motor (motoren) dienovereenkomstig worden beperkt. In dergelijke gevallen moeten in het certificaat van typegoedkeuring van een motortype, van een motorfamilie of van een motorgroep de eventuele beperkingen in het gebruik alsmede eventuele voorwaarden waaraan bij montage moet worden voldaan, worden vermeld.

 • 4. Elke bevoegde autoriteit zendt:

  • a) bij iedere wijziging aan de andere bevoegde autoriteiten een lijst, die de in bijlage J, deel V, vermelde gegevens bevat, van de goedkeuringen van de motortypes, de motorfamilies en de motorgroepen die zij in de betrokken periode heeft verleend, geweigerd of ingetrokken;

  • b) op verzoek van een andere bevoegde autoriteit

   • aa) een kopie van het certificaat van typegoedkeuring van het motortype, de motorfamilie of de motorgroep al dan niet met het informatiepakket van ieder motortype en iedere motorfamilie of motorgroep waarvoor zij goedkeuring heeft verleend, geweigerd of ingetrokken, en zo nodig

   • bb) de lijst van de motoren die zijn geproduceerd in overeenstemming met de verleende typegoedkeuringen, omschreven in artikel 8a.06, derde lid, met de gegevens, bedoeld in bijlage J, deel VI.

 • 5. Elke bevoegde autoriteit zendt jaarlijks en bovendien bij ontvangst van een daartoe strekkend verzoek aan het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart een kopie van het in bijlage J, deel VII, bedoelde technische gegevensformulier betreffende de motortypes, motorfamilies en motorgroepen die sinds de laatste kennisgeving zijn goedgekeurd.

Artikel 8a.05 Wijziging van goedkeuringen
 • 1. De bevoegde autoriteit, die de typegoedkeuring heeft verleend, moet de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij in kennis wordt gesteld van iedere wijziging van de gegevens in het informatiepakket.

 • 2. De aanvraag om wijziging of uitbreiding van een typegoedkeuring wordt uitsluitend ingediend bij de bevoegde autoriteit die de oorspronkelijke typegoedkeuring heeft verleend.

 • 3. Indien in het informatiepakket vermelde gegevens worden gewijzigd, verstrekt de bevoegde autoriteit:

  • a) indien nodig, de herziene bladzijden van het informatiepakket; op iedere herziene bladzijde moeten duidelijk de aard van de wijziging en de datum van de herziene versie zijn vermeld; bij iedere heruitgave van bladzijden moet ook de inhoudsopgave van het informatiepakket (dat bij het certificaat van typegoedkeuring is gevoegd) worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de laatste stand van zaken;

  • b) een herzien certificaat van typegoedkeuring (met een uitbreidingsnummer) indien de daarin voorkomende gegevens (met uitzondering van de bijlagen) zijn gewijzigd of indien de minimumeisen van dit hoofdstuk sinds de oorspronkelijke datum van de goedkeuring zijn veranderd; in dit herziene certificaat moeten duidelijk de reden voor de herziening en de datum van afgifte van de herziene versie worden vermeld.

  Indien de bevoegde autoriteit die de typegoedkeuring heeft verleend vastgesteld heeft, dat een voorgenomen wijziging van het informatiepakket aanleiding is voor nieuwe proeven of tests, stelt zij de fabrikant daarvan in kennis en geeft zij de bovengenoemde documenten pas af nadat de nieuwe proeven of tests met goed gevolg zijn verricht.

Artikel 8a.06 Conformiteit
 • 1. De fabrikant brengt op iedere eenheid die conform de typegoedkeuring is geproduceerd de in bijlage J, deel I, onderdeel 1, vastgestelde merktekens aan met inbegrip van het typegoedkeuringsnummer.

 • 2. Indien de typegoedkeuring overeenkomstig artikel 8a.04, derde lid, beperkingen aan het gebruik bevat, moeten door de fabrikant bij iedere gefabriceerde eenheid gedetailleerde gegevens over deze beperkingen alsmede de volledige inbouwvoorschriften worden bijgeleverd.

 • 3. De fabrikant zendt op verzoek van de autoriteit die de typegoedkeuring heeft verleend binnen 45 dagen na het einde van ieder kalenderjaar, en onmiddellijk na ieder verder tijdstip dat door de autoriteit is vastgesteld, een lijst met de identificatienummers (serienummers) van alle motoren die conform de eisen van dit hoofdstuk zijn geproduceerd sinds de laatste lijst werd ingediend of sinds de datum waarop deze voorschriften voor het eerst van kracht werden. Indien het codesysteem van de motor daarover geen uitsluitsel geeft, moet deze lijst het verband aangeven tussen de identificatienummers en de daarbij behorende motortypes, de motorfamilies of de motorgroepen en de typegoedkeuringsnummers. Bovendien moet de lijst bijzondere gegevens bevatten indien de fabrikant niet langer een goedgekeurd motortype, een goedgekeurde motorfamilie of motorgroep produceert. Indien de bevoegde autoriteit niet verlangt dat deze lijst haar regelmatig wordt toegezonden, moet de fabrikant de geregistreerde gegevens gedurende ten minste 40 jaren bewaren.

Artikel 8a.07 Erkenning van andere gelijkwaardige normen
 • 1. Met gebruikmaking van de navolgende tabel gelden typegoedkeuringen overeenkomstig de Richtlijnen van de Europese Gemeenschap als gelijkwaardig aan de typegoedkeuringen overeenkomstig de voorwaarden en de bepalingen van dit hoofdstuk:

  Doel van de motor

  Richtlijn

  Motorcategorie

  Hoofdaandrijving van het schip

  2004/26/EG

  V

  Hulpmotor met constant toerental

  2004/26/EG

  V

  H, I, J, K

  97/68/EG

  D, E, F, G

  Hulpmotor met variabel toerental en variabele belasting

  2004/26/EG

  V

  H, I, J, K

  L, M, N, P

  Q, R

 • 2. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart kan de gelijkwaardigheid erkennen van andere overeenstemmende normen vastgelegd in internationale regelingen, dan wel in voorschriften van de Rijnoeverstaten of België of van een derde land met de voorwaarden en de bepalingen van dit hoofdstuk inzake de typegoedkeuringen van motoren.

Artikel 8a.08 Controle van de identificatienummers
 • 1. De bevoegde autoriteit die een typegoedkeuring verleent, zorgt ervoor dat de identificatienummers van de motoren die overeenkomstig de voorschriften van dit hoofdstuk zijn geproduceerd, zo nodig in samenwerking met de andere bevoegde autoriteiten, worden geregistreerd en gecontroleerd.

 • 2. Een bijkomende controle van de identificatienummers kan plaats vinden bij gelegenheid van de controle van de conformiteit van de productie, bedoeld in artikel 8a.09.

 • 3. Met betrekking tot de controle van de identificatienummers verstrekken de fabrikant of zijn in de Rijnoeverstaten en België gevestigde agenten op verzoek van de bevoegde autoriteit onverwijld alle benodigde gegevens betreffende de cliënten alsook de identificatienummers van de motoren, waarvan is medegedeeld dat zij conform artikel 8a.06, derde lid, zijn geproduceerd.

 • 4. Indien een fabrikant, na een verzoek daartoe van de bevoegde autoriteit, niet in staat is de in artikel 8a.06 bedoelde voorschriften na te komen, kan de goedkeuring voor het betreffende motortype of de betreffende motorfamilie of motorgroep worden ingetrokken.

  Daarvan wordt kennisgegeven volgens de procedure overeenkomstig artikel 8a.10, vierde lid.

Artikel 8a.09 Conformiteit van de productie
 • 1. De bevoegde autoriteit, die een typegoedkeuring verleent, vergewist er zich van tevoren van, zo nodig in samenwerking met de andere bevoegde autoriteiten, dat de met betrekking tot bijlage J, deel I, onderdeel 4, passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om een doeltreffende controle van de conformiteit van de productie te waarborgen.

 • 2. De bevoegde autoriteit, die een typegoedkeuring heeft verleend, vergewist er zich van, zo nodig in samenwerking met de andere bevoegde autoriteiten, dat de bijlage J, deel I, onderdeel 4 in het eerste lid bedoelde voorzorgsmaatregelen nog steeds afdoende zijn en elke geproduceerde motor die krachtens dit hoofdstuk van een typegoedkeuringsnummer is voorzien nog steeds beantwoordt aan de beschrijving die in het certificaat van typegoedkeuring, en de daarbij behorende bijlagen inzake het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of motorgroep is gegeven.

Artikel 8a.10 Non-conformiteit met het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of de goedgekeurde motorgroep
 • 1. Er is sprake van non-conformiteit met het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of de goedgekeurde motorgroep, indien er afwijkingen worden vastgesteld van de kenmerken in het certificaat van typegoedkeuring of eventueel in het informatiepakket, indien deze afwijkingen niet door de bevoegde autoriteit die de typegoedkeuring heeft verleend zijn toegestaan op grond van artikel 8a.05, derde lid.

 • 2. Indien de bevoegde autoriteit, die een typegoedkeuring heeft verleend, vaststelt dat motoren, die van een certificaat van conformiteit of van een goedkeuringsmerk zijn voorzien, niet conform zijn met het motortype, de motorfamilie of de motorgroep waaraan zij de goedkeuring heeft verleend, neemt zij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in productie zijnde motoren opnieuw in overeenstemming worden gebracht met het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of motorgroep. De bevoegde autoriteit, die de non-conformiteit heeft vastgesteld, stelt de andere bevoegde autoriteiten en het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in kennis van de genomen maatregelen, die kunnen leiden tot de intrekking van de typegoedkeuring.

 • 3. Indien een bevoegde autoriteit kan aantonen dat motoren die van een typegoedkeuringsnummer zijn voorzien niet conform zijn met het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of motorgroep, kan zij de bevoegde autoriteit die de typegoedkeuring heeft verleend verzoeken te controleren of de in productie zijnde motoren conform zijn met het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of motorgroep. De hiertoe vereiste maatregelen moeten binnen zes maanden na de datum van het verzoek worden genomen.

 • 4. De bevoegde autoriteiten stellen elkaar in kennis van en informeren het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart binnen één maand over de intrekking van een typegoedkeuring en van de redenen daarvoor.

Artikel 8a.11 Inbouwkeuring, tussentijdse keuring en bijzondere keuring
 • 1. Bij gelegenheid van de inbouwkeuring, bedoeld in artikel 8a.02, vierde lid, van de tussentijdse keuring, bedoeld in artikel 8a.02, vijfde lid, en van de bijzondere keuring, bedoeld in artikel 8a.02, zesde lid, verifieert de bevoegde autoriteit de feitelijke toestand van de motor met betrekking tot de onderdelen, de ijking en de afstellingen van de parameters zoals die in het proces-verbaal van de motorkenmerken zijn gespecificeerd.

  Indien een bevoegde autoriteit vaststelt dat een motor niet conform is met het goedgekeurde motortype, de goedgekeurde motorfamilie of motorgroep, kan zij eisen dat de conformiteit van de motor wordt hersteld, dat de typegoedkeuring, bedoeld in artikel 8a.05, dienovereenkomstig wordt gewijzigd of dat metingen van de werkelijke uitstoot worden uitgevoerd.

  Indien de conformiteit van de motor niet wordt hersteld of indien de typegoedkeuring niet dienovereenkomstig wordt aangepast of indien de uitgevoerde metingen aantonen dat de uitstoot niet in overeenstemming is met de toegelaten grenswaarden, bedoeld in artikel 8a.02, tweede lid, weigert de bevoegde autoriteit de afgifte van een certificaat van onderzoek of trekt zij een eerder afgegeven certificaat van onderzoek in.

 • 2. Bij motoren die uitgerust zijn met een systeem voor nabehandeling van de uitlaatgassen moet de werking van het bedoelde systeem ter gelegenheid van de inbouwkeuring, de tussentijdse keuring of de bijzondere keuring worden getest.

 • 3. Die keuringen als bedoeld in het eerste lid geschieden aan de hand van het inlichtingenformulier van de fabrikant ter controle van de componenten betrekking hebbend op de uitlaatgassen en de motorkenmerken. In dit formulier, dat door de fabrikant wordt opgesteld en dat door een bevoegde autoriteit moet worden goedgekeurd, worden de onderdelen die betrekking hebben op de uitlaatgassen alsmede de instellingen en kenmerken gespecificeerd, bij toepassing waarvan kan worden uitgegaan van een onafgebroken inachtneming van de grenswaarden van het uitlaatgas.

  Daarin wordt ten minste vermeld:

  • a) vermelding van het motortype van de motorfamilie of van de motorgroep daarbij het nominale vermogen en het nominale toerental specificerend;

  • b) een lijst van componenten betrekking hebbend op de uitlaatgassen en de motorkenmerken;

  • c) niet te verwarren merktekens om de toegelaten componenten betrekking hebbend op de uitlaatgassen te identificeren (bijv. nummers van onderdelen die zich op de componenten bevinden);

  • d) vermelding van de motorkenmerken die betrekking hebben op de uitlaatgassen zoals instellingsmogelijkheden van het injectiemoment, van de toegelaten temperatuur van het koelwater en van de maximale tegendruk van het uitlaatgas.

  Bij motoren die uitgerust zijn met een systeem voor nabehandeling van de uitlaatgassen moet dit formulier ook een procedure voor de controle van de goede werking van het bedoelde systeem bevatten.

Artikel 8a.12 Bevoegde autoriteiten en technische diensten
 • 1. De Rijnoeverstaten en België delen aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de namen en de adressen van de bevoegde autoriteiten en technische diensten mede, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit hoofdstuk. De technische diensten moeten aan de Europese norm (EN ISO/IEC 1702: 2005) voldoen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  • a) de fabrikanten van motoren kunnen niet als technische dienst worden erkend;

  • b) voor de toepassing van dit hoofdstuk mag een technische dienst met toestemming van de bevoegde autoriteit gebruik maken van inrichtingen buiten zijn eigen testinstelling.

 • 2. Technische diensten niet gelegen in de Rijnoeverstaten, België of de lidstaten van de Europese Unie kunnen slechts op aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart worden erkend.

Artikel 8a.13 Overgangsbepalingen van hoofdstuk 8a
 • 1. De voorschriften van hoofdstuk 8a gelden niet

  • a) voor motoren die vóór 1.1.2003 aan boord ingebouwd waren, en

  • b) voor vervangingsmotoren*, die tot en met 31.12.2011 aan boord van schepen, die op 1.1.2002 in bedrijf waren, geïnstalleerd worden.

 • 2. In afwijking van 8a.02, tweede lid, voor motoren die vóór 1.7.2007 aan boord ingebouwd waren, gelden de grenswaarden van de volgende tabel:

  PN

  [kW]

  CO

  [g/kWh]

  HC

  [g/kWh]

  NOx

  [g/kWh]

  PT

  [g/kWh]

  19 ≤ PN < 37

  6,5

  1,3

  9,2

  0,85

  75 ≤ PN < 130

  5,0

  1,3

  9,2

  0,70

  PN ≥ 130

  5,0

  1,3

  n ≥ 2.800 min-1 = 9,2

  500 ≤ n < 2.800 min-1 = 45 • n(-0,2)

  0,54

5. De hoofstukken 9 tot en met 24 vervallen.

6. Aan de titel van Bijlage J wordt toegevoegd: – Aanvullende voorschriften en modellen van certificaten2.

7. Bijlage O komt te luiden:

Bijlage O

Lijst van de aan het certificaat van onderzoek volgens artikel 1.04 als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen en modaliteiten voor de erkenning van die bevoegdheidsbewijzen

Nr.

Aan het certificaat van onderzoek volgens artikel 1.04 als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen

Modaliteiten van de erkenning

Datum van de erkenning

1

Na 30 december 2008 afgegeven of hernieuwde communautaire certificaten voor binnenschepen, die bevestigen dat de desbetreffende schepen, onverminderd de overgangsvoorschriften volgens hoofdstuk 24, bijlage II, volledig voldoen aan de technische voorschriften van bijlage II van de laatst geldende versie van Richtlijn 2006/87/EG inzake vaststelling van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG.

Schepen op de Rijn, waaraan na 30 december 2008 een communautair certificaat is afgegeven, moeten van motoren zijn voorzien, die voldoen aan ofwel de grenswaarden van de door Centrale Commissie voor de Rijnvaart, zoals is vastgelegd in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn, ofwel aan vergelijkbare grenswaarden krachtens Richtlijn 97/68/EG in zijn laatst geldende versie.

27 november 2008

2

Na 6 oktober 2018 afgegeven of hernieuwde binnenschipcertificaten van de Unie, die bevestigen dat de desbetreffende schepen, onverminderd de overgangsvoorschriften volgens hoofdstuk 32 van ES-TRIN, volledig voldoen aan de voorschriften van de laatst geldende versie van Richtlijn (EU) 2016/1629.

Schepen op de Rijn, waaraan na 6 oktober 2018 een binnenschipcertificaat van de Unie is afgegeven, moeten van motoren zijn voorzien, die voldoen aan ofwel de grenswaarden van de door Centrale Commissie voor de Rijnvaart, zoals is vastgelegd in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn, ofwel aan vergelijkbare grenswaarden krachtens Richtlijn 97/68/EG in zijn laatst geldende versie.

XX.XX.20XX

8. De bijlagen B tot en met I, K tot en met N en P tot en met T komen te vervallen.

BB

Na bijlage 1.1 wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage 1.1a: Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

CC

Bijlage 1.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1.01 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 37, wordt ‘binnenvaartcertificaat’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

b. Na onderdeel 39, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

40. ES-TRIN:

de Europese standaard voor technische voorschriften voor binnenschepen, editie 2017/1. Bij de toepassing van ES-TRIN moet onder lidstaat een Rijnoeverstaat of België worden verstaan.

2. In artikel 3.13, eerste lid, wordt in de eerste alinea ‘geldigbinnenvaartcertificaat’ vervangen door ‘geldig binnenschipcertificaat’.

3. Artikel 3.14 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef van het eerste lid wordt ‘Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR)’ vervangen door ‘ES-TRIN’.

b. In het eerste lid, onder 1.1, onderdeel j, wordt ‘certificaat van onderzoek’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

c. In het eerste lid, onder 1.1, onderdeel m, wordt na ‘artikel 6.01, eerste lid,’ ingevoegd ‘van ES-TRIN’.

d. In het tweede lid wordt ‘certificaat van onderzoek’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

4. In artikel 3.17, tweede lid, wordt in de onder tabel 2 opgenomen voetnoot 2) ‘binnenvaartcertificaat’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

5. In artikel 3.18, derde lid, wordt ‘certificaat van onderzoek’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

6. In artikel 3.19, derde lid, wordt ‘certificaat van onderzoek’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

7. In artikel 5.06 wordt ‘artikel 15.12, tiende lid, onderdeel a, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn’ vervangen door artikel 19.12, tiende lid, onderdeel a, van ES-TRIN’.

8. In artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a) wordt ‘artikel 15.13 van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘artikel 19.13 van ES-TRIN’.

9. In Bijlage A1, onder nr. 1 Volgnummer, wordt ‘certificaat van onderzoek’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

10. In Bijlage D7 wordt in de tabel onder 1.3, ‘certificaat van onderzoek’ vervangen door ‘binnenschipcertificaat’.

11. In bijlage D8 vervalt in Deel A. – Theoretisch gedeelte, onderdeel 2.7.

12. In Bijlage E2 wordt in A. Theoretisch gedeelte van de cursus, onderdeel 1.1, ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘richtlijn (EU) 2016/1629’.

DD

Bijlage 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4 wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

2. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘15.02’ wordt vervangen door ‘19.02’;

b. ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ wordt vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

EE

In Bijlage 3.2 wordt in artikel 2 ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’ en wordt ‘10.01, 10.02, 10.04, 10.05, eerste lid en 11.02’ vervangen door ‘13.01, 13.02, 13.07, 13.08, eerste lid, en 14.02’.

FF

Bijlage 3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2 Toepassing van de richtlijn

 • 1. Onverminderd het in deze bijlage bepaalde, voldoen rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype aan bijlage 1.1a bij deze regeling met uitzondering van de artikelen 3.03, eerste lid, 7.02, 7.03, achtste lid, en 8.01, derde lid, voor zover van toepassing op de hoofdmotor, 9.02, 13.01, 13.02, eerste lid, onder d, en tweede lid, onder c, d, e, g en h, 13.03, 13.04, 13.05, eerste lid, en 14.02, tweede lid en vierde lid, betreffende hekwerk of verschansing, 14.04, 14.13, 19.01, vierde lid, 19.02, tweede tot en met zestiende lid, 19.05, 19.06, eerste lid, onderdeel c, tweede tot en met elfde lid, dertiende lid en zeventiende lid, 19.09, 19.10, vierde tot en met achtste lid, 19.11, vijfde lid, achtste lid, onderdeel d, tiende, elfde, dertiende, zestiende en zeventiende lid, 19.12, tweede tot en met negende lid, 19.13 en 19.14.

 • 2. Rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype die slechts varen op wateren van zone 4, hoeven in aanvulling op het eerste lid, niet te voldoen aan artikel 5.06.

2. Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7 Reddingsboeien

 • 1. Per elk toegestaan aantal van 25 passagiers, alsmede voor het aantal dat daarboven resteert, is ten minste een reddingboei overeenkomstig de Europese norm EN 14 144:2002 aanwezig. Het aantal reddingboeien behoeft echter niet meer dan vier te bedragen.

 • 2. Voor alle passagiers zijn individuele of collectieve reddingmiddelen aan boord. Drijvende zitkussens worden als reddingmiddel beschouwd indien zij:

  • a. een draagvermogen in zoet water van ten minste 7,5 kg hebben;

  • b. bestand zijn tegen olie, olieproducten en temperaturen tot 50°C;

  • c. van een grijplijn zijn voorzien, en

  • d. niet aan het schip zijn bevestigd.

3. In artikel 8 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding ‘2.’ Voor het tweede lid.

4. In artikel 10, tweede lid, wordt ‘tevens brandwerend’ vervangen door ‘vervaardigd van een toegelaten onbrandbaar materiaal’.

GG

Bijlage 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

 • 1. Onverminderd het in deze bijlage bepaalde, voldoen open rondvaartboten aan bijlage 1.1a bij deze regeling met uitzondering van de artikelen 3.03, eerste tot en met vijfde lid, 3.04, tweede tot en met zevende lid, 7.03, achtste lid, 7.09, 8.05, eerste en dertiende lid, 8.08, 8.09, tweede lid, 9.02, eerste en derde lid, 13.01, 13.02, 13.03, eerste lid, 13.04, 13.05, eerste lid, 14.02, tweede en vierde lid, 14.04, 14.08, 14.13, 19.01, vierde lid, 19.02, tweede en vijfde lid, 19.03, 19.05, 19.06, 19.08, 19.09, 19.10, tweede tot en met achtste lid, tiende en elfde lid, 19.11, tweede lid, achtste tot en met elfde lid en zeventiende lid, 19.12, 19.13 en 19.14.

 • 2. Open rondvaartboten die slechts door een buitenboordmotor worden aangedreven, hoeven in aanvulling op het eerste lid, niet te voldoen aan artikel 7.04 tweede lid, 8.04 en aan artikel 8.05, zesde lid en tiende tot en met twaalfde lid.

 • 3. Open rondvaartboten die slechts varen op wateren van zone 4 hoeven in aanvulling op het eerste en tweede lid, niet te voldoen aan artikel 5.06.

2. Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3 Stabiliteit

Open rondvaartboten moeten bij gebruik op de binnenwateren van zone 3 na vollopen voldoende reservedrijfvermogen bezitten. Dit reservedrijfvermogen wordt voldoende geacht indien het schip in volgelopen toestand nog een vrijboord van ten minste 0,05 m heeft.

3. In artikel 4, wordt ‘artikel 15.04’ vervangen door ‘artikel 19.04’ en wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

4. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Dekken en gangboorden zijn vlak, bieden veiligheid tegen uitglijden en zijn vrij van obstakels waarover men kan struikelen. Zij zijn zodanig uitgevoerd dat er geen water op kan blijven staan.

5. Artikel 11, eerste lid, laatste volzin komt te luiden:

De reddingboeien zijn overeenkomstig de Europese norm EN 14 144:2002 en zijn voorzien van een lijn met een lengte van ten minste 20 m en zodanig opgeborgen, dat zij voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

6. Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12 Draagbare blustoestellen

 • 1. In de nabijheid van de motorinstallatie is een draagbaar blustoestel met een vulgewicht van ten minste 4 kg aanwezig.

 • 2. Losse overkappingen zijn vervaardigd van een toegelaten onbrandbaar materiaal.

7. Artikel 13, onderdeel b. wordt vervangen door ‘b. geschikte verbandtrommel;’.

HH

In Bijlage 3.5 wordt artikel 2 als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’;

b. In het tweede lid wordt ‘Artikel 15.06’ vervangen door ‘Artikel 19.06’ en wordt ‘bijlage II van de richtlijn’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

II

Bijlage 3.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1.1 wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

2. Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift wordt ‘richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’;

b. In de aanhef wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’ en vervalt aan het eind ‘in de richtlijn’;

c. In onderdeel f wordt ‘10.02’ vervangen door ‘13.02’;

d. Onderdeel g komt te luiden ‘g. 13.02, tweede lid, onderdeel d, en 13.04, eerste lid’;

e. Onderdeel h komt te luiden ‘h. 14.13;

f. In onderdeel i wordt ‘12.02’ vervangen door ‘15.02’;

g. Onderdeel j komt te luiden ‘j. 19.02, tweede tot en met dertiende lid, 19.03, 19.04 en 19.05, tweede lid’;

h. In onderdeel k wordt ‘15.06’ vervangen door ‘19.06’;

i. Onderdeel l komt te luiden ‘l. 19.06, zevende lid, achtste lid en zeventiende lid, 19.08, tweede lid, derde lid en vijfde tot en met negende lid, 19.09, tiende lid, en 19.11, zestiende lid’;

j. In onderdeel m, wordt ‘15.11, zeventiende lid’ vervangen door ‘19.11, achttiende lid’;

k. In onderdeel n wordt ‘15.12’ vervangen door: ‘19.12’.

3. In artikel 8.1, tweede lid, wordt ‘artikel 15.09, vierde lid,’ vervangen door ‘artikel 19.09, vierde lid,’ en wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

4. In artikel 8.2 wordt ‘artikel 10.03 en 15.12, eerste lid,’ vervangen door ‘de artikelen 13.03 en 19.12, eerste lid,’ en wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

5. Artikel 8.5 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het derde lid wordt ‘artikel 10.01, tweede lid,’ vervangen door ‘artikel 13.01, tweede lid,’;

b. In het derde en vierde lid wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’;

c. In het vierde lid wordt ‘artikel 10.01, tiende en elfde lid’ vervangen door ‘artikel 13.01, tiende, elfde en twaalfde lid,’.

JJ

Bijlage 3.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1.1 wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

2. In artikel 1.2 wordt ‘hoofdstuk 15 alsmede hoofdstuk 24a’ vervangen door ‘hoofdstuk 19 alsmede hoofdstuk 33’, wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’ en wordt ‘15.02, tweede tot en met dertiende lid, 15.03, 15.04, 15.05, tweede lid, 15.07, 15.09, eerste lid, tweede alinea’ vervangen door ‘19.02, tweede tot en met dertiende lid, 19.03, 19.04, 19.05, tweede lid, 19.07, 19.09, eerste lid, tweede alinea’.

3. In artikel 8.1, eerste lid, wordt ‘artikel 15.09 van bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘artikel 19.09 van bijlage 1.1a’.

4. Artikel 8.4 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt ‘artikel 10.01’ vervangen door ‘artikel 13.01’;

b. In het tweede en derde lid wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’;

c. In het derde lid wordt ‘artikel 10.01, tiende, elfde en veertiende lid’ vervangen door ‘artikel 13.01, tiende, elfde, twaalfde en veertiende lid’.

KK

Bijlage 3.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de artikelen 1, tweede lid, en 3 wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

2. In artikel 6, eerste lid, aanhef, wordt ‘de artikelen 10.02 tot en met 10.05’ vervangen door ‘de artikelen 13.02 tot en met 13.08’ en wordt ‘bijlage II van richtlijn 2006/87/EG’ vervangen door ‘bijlage 1.1a’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 7 oktober 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen

Met de wijziging van de Binnenvaartregeling wordt de nieuwe richtlijn (EU) 2016/1629 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen,tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (hierna: richtlijn (EU) 2016/1629), in de regeling geïmplementeerd. Tevens wordt een tweetal besluiten, de op 7 december 2017 aangenomen protocollen 2017-II-15 en 2017-II-20 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (hierna: CCR), in de regeling geïmplementeerd. Ook wordt een aantal omissies uit het verleden rechtgezet.

Inhoudelijk zijn er in de Binnenvaartregeling vanwege richtlijn (EU) 2016/1629 geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van richtlijn 2006/87/EG. De in deze regeling opgenomen wijzigingen betreffen voornamelijk de vernummering en de verplaatsing van artikelen en bijlagen uit richtlijn 2006/87/EG naar de in bijlage II bij richtlijn (EU) 2016/1629 opgenomen Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (hierna: ES-TRIN) en omgekeerd.

Met de aanname van protocol 2017-II-20 door de CCR kan een groot deel van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (hierna: RosR 1995) vervallen. Om die reden is in deze wijzigingsregeling bijlage 1.1 van de Binnenvaartregeling gewijzigd. Alleen de hoofdstukken 1 en 2 (waarin de procedurele voorschriften zijn opgenomen) en 8a (bepalingen betreffende de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door dieselmotoren) van het RosR 1995 zijn gehandhaafd.

De inhoud van de overige hoofdstukken en bijlagen is terug te vinden in de ES-TRIN, dat is opgenomen in bijlage 1.1.a.

Vanwege het aannemen van protocol 2017-II-15 was het tevens noodzakelijk het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (hierna Rsp), dat als bijlage 1.9 bij de Binnenvaartregeling is opgenomen, aan te passen aan de ES-TRIN. Dit betreft voornamelijk het vervangen van verwijzingen naar het RosR 1995 door verwijzingen naar de betreffende bepalingen in de ES-TRIN.

De in deze regeling opgenomen wijzigingen betreffen verder vooral aanpassingen van verwijzingen van de oude naar de nieuwe richtlijn, het opnemen van verwijzingen naar bijlage 1.1a bij de Binnenvaartregeling, waarin de ES-TRIN is opgenomen, en een aanpassing van de artikelnummering naar de gewijzigde artikelnummering in de ES-TRIN.

Administratieve lasten

De administratieve lasten blijven met de aanpassing van deze regeling ongewijzigd omdat de nieuwe richtlijn geen inhoudelijke wijzigingen kent.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met het toezicht op en de handhaving van de regelgeving die bij de onderhavige wijzigingsregeling gewijzigd wordt. De onderhavige wijzigingsregeling is voor een HUF-toets (handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid) aan de ILT voorgelegd en is handhaafbaar en uitvoerbaar bevonden.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de ILT is de regeling en toelichting op enkele punten aangevuld en verduidelijkt.

Internetconsultatie

Er heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden over deze regeling. Met de wijziging van de Binnenvaartregeling worden richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europese Parlement en de Raad en de protocollen 2017-II-15 en 2017-II-20 van de CCR geïmplementeerd. Er is geen ruimte om hiervan af te wijken.

Vaste verandermomenten

Op grond van het kabinetsbesluit tot instelling van Vaste Verandermomenten dient een regeling op één van de vier vaste verandermomenten in werking te treden. Implementatie van Europese of internationale regelgeving is één van de uitzonderingsgronden met betrekking tot het beleid ten aanzien van de vaste verandermomenten van regelgeving. Met deze regeling worden richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europese Parlement en de Raad en de protocollen 2017-II-15 en 2017-II-20 van de CCR geïmplementeerd. De vastgelegde implementatiedatum voor deze besluiten is 7 oktober 2018.

Artikelsgewijs

Artikel I

Algemeen

De wijzigingen van de Binnenvaartregeling die onder A tot en met Z, BB en DD tot en met KK zijn opgenomen bestaan voornamelijk uit redactionele wijzigingen die bestaan uit het aanpassen van:

 • verwijzingen naar richtlijn 2006/87/EG naar richtlijn (EU) 2016/1629;

 • verwijzingen naar bijlage II van richtlijn 2006/87/EG naar bijlage 1.1a bij de Binnenvaartregeling waarin de ES-TRIN is opgenomen;

 • de nummering van artikelen en bijlagen waarnaar in de verschillende artikelen wordt verwezen;

 • verwijzing naar RosR 1995 naar RosR;

 • de benaming communautair binnenvaartcertificaat naar Uniebinnenvaartcertificaat.

Onderstaand wordt artikelsgewijs, waar nodig, nog een aanvullende toelichting gegeven.

De onderdelen AA en CC zijn gewijzigd vanwege de op 7 december 2017 door de CCR aangenomen protocollen 2017-II-15 en 2017-II-20. Deze worden apart toegelicht op basis van die besluiten.

A

Met deze wijzigingen zijn definities aangepast aan de terminologie en de nummering van de nieuwe richtlijn. Er is een definitie van de ES-TRIN opgenomen met vermelding van het editienummer, in dit geval 2017/1. Op andere plaatsen in de Binnenvaartregeling wordt alleen de ES-TRIN vermeld zonder editienummer. De reden hiervan is dat de ES-TRIN regelmatig zal worden aangepast. Door alleen in de definitie het editienummer te noemen behoeft dat in de toekomst eenvoudigweg alleen daar te worden aangepast. De definitie van RosR 1995 is vervangen door de definitie van RosR.

B

Deze aanpassing is nodig omdat de hoofden van de haven van Cadzand-Bad onlangs zijn verlengd. Hiermee is de binnenvaartregelgeving van toepassing op het tussen de havenhoofden gelegen gebied.

H

In dit artikel zijn de bevoegdheden toebedeeld aan de bevoegde autoriteiten in het kader van de Binnenvaartregeling. De aanpassingen betreffen de vernummering van de artikelen waarnaar wordt verwezen en de verwijzing naar bijlage 1.1a. Ook is de verwijzing naar het RosR 1995 omgezet naar het RosR. Het in onderdeel 7, onder 1, v en vi, opgenomen onderdeel d en de verwijzing naar artikel 23.03, vierde lid, van het RosR 1995, vervallen omdat die bevoegdheden zijn verplaatst van de Binnenvaartregeling naar het in bijlage 1.9 bij de Binnenvaartregeling opgenomen Rsp. Deze artikelen zijn abusievelijk niet eerder verwijderd uit dit artikel.

J

Onder 2 van deze wijziging is de verwijzing naar de administratieve aanwijzingen van bijlage II bij richtlijn 2007/87/EG vervangen door een verwijzing naar de Instructies voor de toepassing van de technische standaard zoals die is opgenomen in bijlage 1.1a (waarin de ES-TRIN is opgenomen). De voormalige administratieve aanwijzingen zijn daarin opgenomen.

T

De verwijzing naar de gewijzigde richtlijn 2009/100/EG was abusievelijk niet eerder in dit artikel verwerkt.

X

Dit betreft een taalkundige aanpassing van meervoud naar enkelvoud.

AA

Deze wijzigingen van het RosR houden verband met het door de CCR op 7 december 2017 aangenomen protocol 2017-II-20.

De wijzigingen waren in de eerste plaats nodig om in het RosR – voor wat de technische voorschriften voor schepen betreft – naar de ES-TRIN te verwijzen. Door deze wijziging komen alle hoofdstukken van het RosR te vervallen die al in de ES-TRIN staan. De inhoud van deze hoofdstukken wordt vervangen door een verwijzing naar de technische voorschriften in de ES-TRIN (zie artikel 1.03, in verbinding met artikel 1.01, vijfentwintigste lid, van het RosR). Deze verwijzing vormt in feite de kern van de wettelijke regeling, waardoor bereikt wordt dat er slechts één standaard gebruikt wordt en er tussen RosR en de ES-TRIN geen overlappingen zijn. In tegenstelling tot de technische voorschriften, blijven de procedurele voorschriften echter in het RosR behouden. Hetzelfde geldt voor de definities waar in de procedurele voorschriften naar verwezen wordt. De wijzigingen beogen op de tweede plaats een betere afstemming van het RosR met richtlijn (EU) 2016/1629 te bewerkstelligen. De wijzigingen maken het mogelijk om de certificaten die door de Unie op grond van richtlijn (EU) 2016/1629 worden afgegeven te erkennen (deze vervangen de communautaire certificaten die werden afgegeven in toepassing van Richtlijn 2006/87/EG). Op de derde plaats wordt, naast de in hoofdstuk 8a opgenomen grenswaarden die gelden voor de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes, eveneens een verwijzing opgenomen naar de in Verordening (EU) 2016/1628 en hoofdstuk 9 van de ES-TRIN opgenomen grenswaarden. Op de laatste plaats gaat het er bij de wijzigingen om een rechtsgrondslag te behouden voor de afgifte van typegoedkeuringen voor apparatuur door de autoriteiten die daarvoor door de Rijnoeverstaten en België zijn aangewezen.

Artikel 1.01 van het RosR is zodanig gewijzigd dat alleen de begripsbepalingen behouden zijn die van belang zijn voor de procedurele voorschriften. Sommige begripsbepalingen zijn aangepast om ervoor te zorgen dat zij stroken met de ES-TRIN. In lid 25 is een begripsbepaling opgenomen waarin gedefinieerd wordt wat de ES-TRIN is en welke versie (editie) van toepassing is.

Er is een nieuw artikel 1.03 opgenomen. Dit artikel maakt het mogelijk de technische voorschriften van de ES-TRIN van kracht te laten zijn. Vaartuigen, drijvende inrichtingen of drijvende voorwerpen waarvoor een certificaat van onderzoek afgegeven moet worden, moeten aan de bepalingen van dit Reglement en aan de eisen van de ES-TRIN voldoen.

Het vroegere artikel 1.03 is artikel 1.04 geworden. Er wordt tevens verwezen naar het model van het certificaat van onderzoek dat door de ES-TRIN is vastgelegd.

Het vroegere artikel 1.04 met betrekking tot kanaalspitsen is komen te vervallen. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de ES-TRIN werd namelijk besloten dat deze bepalingen achterhaald zijn.

Artikel 1.05 is gewijzigd en omvat voortaan zowel de bepalingen van het oude artikel 1.05, als die van het eerste tot en met vierde lid van het oude artikel 20.01. Er wordt eveneens een verwijzing toegevoegd naar het in de ES-TRIN vastgelegde specifieke modelcertificaat. In artikel 1.07 worden redactionele correcties aangebracht. Er wordt een derde lid toegevoegd voor de van kracht wording van de in de ES-TRIN opgenomen dienstinstructies. In het RosR blijft de mogelijkheid behouden om dienstinstructies goed te keuren, zodat voor de toepassing van de ESTRIN op de Rijn aangegeven kan worden hoe één en ander geïnterpreteerd moet worden (bijvoorbeeld: interactie met de overige reglementen en standaarden van de CCR).

In artikel 1.02 en 1.06 zijn redactionele correcties aangebracht.

In artikel 2.01, tweede lid, is de samenstelling van de Commissie van deskundigen geactualiseerd, met name met betrekking tot de ambtenaar van het bevoegde gezag op het gebied van de scheepvaart en de erkend deskundige voor traditionele vaartuigen. De reden van de laatstgenoemde wijziging is dat het nieuwe hoofdstuk 24 van de ES-TRIN volledig is gewijd aan traditionele vaartuigen. Om rekening te houden met de huidige praktijk wordt er een vijfde lid toegevoegd, waarin de CCR de bevoegdheid krijgt een lijst van de Commissies van deskundigen te publiceren. Verder zijn in artikel 2.01 ook enkele redactionele correcties aangebracht.

Ook in artikel 2.02 zijn redactionele correcties aangebracht. Er is tevens een uitdrukkelijke verwijzing naar bijlage A bij het RosR toegevoegd.

In artikel 2.03 zijn redactionele aanpassingen verricht. In het bijzonder is de term ‘motorschip’ vervangen door ‘vaartuig met motoraandrijving’. Er is een vierde lid toegevoegd waarin de procedurele voorschriften uit het oude artikel 22a.01 worden overgenomen.

In artikel 2.04 zijn redactionele correcties aangebracht en zijn de verwijzingen geactualiseerd, vooral met betrekking tot de modellen van de certificaten van onderzoek.

Artikel 2.05 is gewijzigd om het beter af te stemmen op artikel 9 van Richtlijn (EU) 2016/1629. In het tweede lid is een verwijzing toegevoegd naar het in de ES-TRIN vastgelegde model van het voorlopige certificaat van onderzoek. Er is een vierde lid toegevoegd waarin de bepalingen van het vroegere artikel 2.19, tweede lid, tweede zin, zijn overgenomen.

Artikel 2.06 wordt gewijzigd en omvat voortaan ook de bepalingen van het oude artikel 22b.02, tweede lid, namelijk de maximale geldigheidsduur van vijf jaar van de certificaten van onderzoek voor snelle schepen.

Artikel 2.12 wordt aangepast in functie van de ES-TRIN en ter erkenning van de technische diensten van de EU-lidstaten.

In artikel 2.13 worden redactionele correcties aangebracht. Er wordt een specifieke verwijzing naar artikel 1.01, tweede lid, van het RPR toegevoegd.

In artikel 2.17 wordt een verwijzing naar het in de ES-TRIN vastgelegde modelregister toegevoegd.

Artikel 2.18 wordt gewijzigd om de bepalingen met betrekking tot het uniek scheepsidentificatienummer (ENI) en die met betrekking tot de Europese scheepsdatabank (nieuw artikel 2.19) op te splitsen. Dankzij deze wijziging stemt het RosR beter overeen met artikel 18 van richtlijn (EU) 2016/1629. Bovendien wordt er een verwijzing toegevoegd naar bijlage 1 bij de ES-TRIN voor de structuur van het ENI. Om rekening te houden met de huidige praktijk wordt er een zesde lid toegevoegd, waarin de CCR de bevoegdheid krijgt een lijst van de voor de toekenning van ENI-nummers bevoegde autoriteiten te publiceren.

Er komt een nieuw artikel 2.19, waarin alle bepalingen met betrekking tot de Europese scheepsdatabank worden gebundeld, zodat het RosR nauw aansluit op artikel 19 van richtlijn (EU) 2016/1629.

Het vroegere artikel 2.19 wordt het nieuwe artikel 2.20. Het omvat de bepalingen inzake gelijkwaardigheid en afwijkingen (aanbevelingen van de CCR). In het nieuwe artikel 2.20 worden de bepalingen van de oude artikelen 2.19, 15.01, vierde lid, 24.04, vierde lid, en 22a.06 gecombineerd. Deze wijzigingen zorgen voor een betere harmonisering met artikel 25 en 26 van richtlijn (EU) 2016/1629.

Er wordt een nieuw artikel 2.21 ingevoerd om een rechtsgrondslag te handhaven voor de afgifte van typegoedkeuringen van apparatuur door de autoriteiten die daartoe door de Rijnoeverstaten en België zijn aangewezen. Op grond van dit artikel kunnen ook typegoedkeuringen die uit hoofde van richtlijn (EU) 2016/1629 zijn afgegeven, worden erkend.

Er komt een nieuw artikel 2.22 met daarin de voorschriften voor de kennisgevingen met betrekking tot de goedkeuring van boordzuiveringsinstallaties (vroegere Hoofdstuk 14a).

In de artikelen 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 en 2.15 worden redactionele correcties aangebracht.

De artikelen 2.08, 2.10 en 2.16 blijven ongewijzigd.

De hoofdstukken 3 tot en met 8 komen te vervallen.

Hoofdstuk 8a en alle bepalingen die daarmee verband houden (zie artikel 2.12, eerste lid, artikel 2.21, achtste lid, en bijlage J), blijven van kracht tot 1 januari 2020. Op deze datum worden de voorschriften van verordening (EU) 2016/1628 met betrekking tot binnenschepen van toepassing. In hoofdstuk 8a zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht om ervoor te zorgen dat deze tekst compatibel is met de ES-TRIN en het wettelijk kader van de EU.

De hoofdstukken 9 tot en met 24 komen te vervallen.

Bijlagen B tot en met I, K tot en met N en P tot en met T komen te vervallen.

Bijlage O wordt gewijzigd om de Uniecertificaten die uit hoofde van richtlijn (EU) 2016/1629 worden afgegeven (en die de communautaire certificaten uit hoofde van richtlijn 2006/87/EG vervangen), te erkennen.

BB

In bijlage 1.1a is de ES-TRIN opgenomen. Dit is een samenvoeging van de oude bijlage II bij richtlijn 2006/87/EG en het RosR 1995.

CC

Deze wijzigingen van het in bijlage 1.9 bij de Binnenvaartregeling opgenomen Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn zijn het gevolg van het door de CCR op 7 december 2017 aangenomen protocol 2017-II-15.

Het Rsp bevat momenteel verschillende gedetailleerde verwijzingen naar de artikelen van het RosR, waarvan de inhoud als gevolg van de aanname van protocol 2017-II-20 naar de ES-TRIN is overgeheveld.

In artikel 1.01 van het Rsp is een definitie van de ES-TRIN, met uitdrukkelijke vermelding van de editie (2017/1), toegevoegd. In de volgende artikelen en bijlagen zijn de gedetailleerde verwijzingen naar de artikelen van het RosR waarvan de inhoud naar de ES-TRIN is overgeheveld, aangepast:

artikel 3.13, lid 1; artikel 3.14, lid 1; artikel 3.14, lid 1.1, onderdelen j) en m); artikel 3.14, lid 2; artikel 3.17, lid 2, voetnoot nr. 2; artikel 3.18, lid 3; artikel 3.19, lid 3; artikel 5.06; artikel 5.10, lid 1, onderdeel a); bijlage A1, nr. 1; bijlage D7, nr. 1.3; en bijlage E2, nr. 1.1.

In het kader van deze wijzigingen moest ook de inhoud van het examenprogramma ter verkrijging van een radarpatent in bijlage D8 van het Rsp worden aangepast. Nr. 2.7 van deze bijlage bij het Rsp is geschrapt. Het is niet langer nodig om de verschillen te kennen tussen de gebruikelijke en de daglicht-radarapparatuur. Navigatieradarinstallaties die voor 1 januari 1990 werden toegelaten, zijn sinds eind 2011 niet meer toegelaten, met dien verstande dat de bediening daarvan nu geen onderdeel meer van het examen zou mogen zijn. Daarom is de vermelding bij punt 2.7 in bijlage D8 volledig komen te vervallen.

FF en GG

In de bijlagen 3.3 en 3.4, die betrekking hebben op rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype en open rondvaartboten, is een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De tot nu toe in deze bijlagen opgenomen vrijstellingen bleken niet toereikend te zijn om deze kleine, voor dagtochten bestemde, schepen te kunnen bouwen. Bij de nieuwbouw van deze schepen moest daarom steeds per individueel geval een ontheffing worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft daarom in samenwerking met de klassebureaus en de particuliere keuringsinstellingen de afgegeven ontheffingen tegen het licht gehouden en beoordeeld in hoeverre vrijstelling kon worden gegeven van de artikelen waarvan tot op heden steeds een ontheffing werd verleend. Die artikelen zijn nu toegevoegd aan de opsommingen van de artikelen waarvoor vrijstellingen worden verleend in de desbetreffende bijlagen. Waar nodig zijn in de bijlagen tevens aanvullende voorwaarden opgenomen.

Artikel II

In richtlijn (EU) 2016/1629 is bepaald dat de wettelijke regelingen waarmee de richtlijn wordt geïmplementeerd op 7 oktober 2018 in werking moeten treden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Transponeringstabel richtlijn 2016/1629

Richtlijn

Implementatie in

Beleidsruimte

Toelichting

1

Behoeft geen implementatie. Betreft de strekking van de richtlijn.

   

2

Artikel 6 en 7 Bvb

Geen

Betreft toepassingsgebied van de richtlijn.

3

Artikel 1, Bvw, Bvb en artikel 1.1, eerste lid Bvr

   

4, eerste lid

Artikel 1.3 Bvr

Geen

 

4, tweede lid

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de commissie.

   

5

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

   

6, eerste lid

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

Geen

 

6, tweede lid

Artikel 8 Bvb en artikel 3.9, tweede lid, Bvr

Geen

 

6, derde lid

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

   

6, vierde en vijfde lid

Artikel 7, 8 en 9, eerste lid Bvw

Geen

 

6, zesde lid

Artikel 14 Bvw, artikel 11 Bvb, artikel 3.8 Bvr

 

In de genoemde artikelen van de Bvw en de Bvb wordt de minister de mogelijkheid geboden instanties aan te wijzen en over te leggen documenten vast te stellen. In Bvr staat de uitwerking hiervan.

6, zevende lid

Artikel 3.19 Bvr

   

7, onderdeel a

Artikel 43 Bvw, artikel 1.5 Bvr

Geen

 

7, onderdeel b

Artikel 43 Bvw, artikel 1.10, eerste lid, onderdeel a, Rpr en artikel 1.10, onderdeel h, Bpr

Geen

 

8, eerste lid

Artikel 9 Bvb

Geen

 

8, tweede lid

Artikel 3.9, derde lid, Bvr

Geen

 

9

Artikel 10 Bvb, artikel 11 Bvb, en 3.9, vierde lid, en 3.10 Bvr

 

Bevoegdheid is ingevuld in de genoemde artikelen.

10

Artikel 3.11 Bvr

 

Bevoegdheid tweede lid is ingevuld in het derde lid van genoemd artikel

11

Artikel 3.18, vierde lid, Bvr

Geen

 

12, eerste lid

Artikel 3.18, eerste, tweede en derde lid, Bvr

Geen

 

12, tweede lid

Artikel 3.6 Bvr

Geen

 

13

Artikel 9, tweede lid, Bvw en art. 1.4 Bvr

   

14

Artikel 11 Bvw, 3.16 en 3.18 Bvr

Geen

 

15, eerste lid

Geen implementatie. Motiveringsbeginsel staat in Algemene wet bestuursrecht.

Geen

 

15, tweede lid

Artikel 8, eerste lid en artikel 16 Bvw

 

Bevoegdheid voor minister opgenomen in artikel 16 Bvw.

16

Paragraaf 6 Bvr

Geen

 

17

Artikel 3.12 Bvr

Geen

Verwijzing bijlage VI vervangen door Bijlage 3, onderdeel VI van de nieuwe richtlijn.

18, eerste en derde lid

Artikel 3.13, eerste lid Bvr

Geen

 

18, tweede en vierde lid

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaten en de commissie.

Geen

 

19

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de commissie en de lidstaten.

Geen

 

20, eerste, derde en vierde lid

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

Geen

 

20, tweede lid

Artikel 3.6, vierde lid, Bvr

Geen

 

21

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de commissie en de lidstaten.

Geen

 

22, eerste lid

Artikelen 7, eerste lid, 12 en 16 Bvw

Geen

 

22, tweede en derde lid

Artikel 17 Bvw

Geen

 

22, vierde lid

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

Geen

 

22, vijfde lid

Behoeft geen implementatie.

Geen

Motiveringsbeginsel is opgenomen in Algemene wet bestuursrecht.

23

§ 2 Bvr.

   

24

Artikel 13 Bvw

 

Ontheffingsbevoegdheid voor minister is in artikel 13 Bvw opgenomen.

25

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de commissie en de lidstaten.

Geen

 

26

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de commissie en de lidstaten.

Geen

 

27

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de commissie.

   

28

Behoeft geen implementatie. Betreft overgangsrecht, richt zich tot de lidstaten

Geen

 

29

Artikel 3.6 en 12.1, eerste lid Bvr

Geen

 

30

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot commissie.

   

31 t/m 34

Behoeven geen implementatie. Richten zich tot de commissie.

   

35

Artikelen 48 en 49 Bvw

Geen

 

36 t/m 40

Behoeven geen implementatie.

Geen

Betreft inwerkingtredings-, intrekkings- en omzettingsbepalingen

Bijlage V

2.01

1.19 Bvr

Geen

 

2.03

3.14 Bvr

Geen

 

2.07, eerste lid

3.17 Bvr

Geen

 

2.09

3.18 Bvr

Geen

 

2.10

3.19 Bvr

Geen

 

2.15

51 Bvw

Geen

 

2.16

Wet openbaarheid van bestuur

Geen

 

2.17

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

Geen

 

2.18

3.13 Bvr

Geen

 

2.20

Behoeft geen implementatie. Richt zich tot de lidstaat.

Geen

 

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN)

Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI)

Editie 2017/1

INHOUD

DEEL I ALGEMEEN

38

   
 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

38

   

Artikel 1.01

Definities

38

   

Artikel 1.02

Instructies voor de toepassing van deze standaard

43

 

Hoofdstuk 2 Procedures

 

43

   

DEEL II BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BOUW, INRICHTING EN UITRUSTING

43

   
 

Hoofdstuk 3 Scheepsbouwkundige eisen

 

43

   

Artikel 3.01

Algemene regels

43

   

Artikel 3.02

Sterkte en stabiliteit

43

   

Artikel 3.03

Scheepsromp

44

   

Artikel 3.04

Machinekamers, ketelruimen en brandstofbunkers

45

 

Hoofdstuk 4 Veiligheidsafstand, vrijboord en diepgangsschalen

45

   

Artikel 4.01

Veiligheidsafstand

45

   

Artikel 4.02

Vrijboord

46

   

Artikel 4.03

Kleinste vrijboord

47

   

Artikel 4.04

Inzinkingsmerken

47

   

Artikel 4.05

Ten hoogste toegelaten inzinking van schepen waarvan de laadruimen niet altijd spatwater- en regendicht zijn gesloten

48

   

Artikel 4.06

Diepgangsschalen

48

   

Artikel 4.07

Bijzondere bepalingen voor schepen die op waterwegen van zone 4 varen

48

 

Hoofdstuk 5 Manoeuvreereigenschappen

49

   

Artikel 5.01

Algemene eisen

49

   

Artikel 5.02

Proefvaarten

49

   

Artikel 5.03

Proefvaarttraject

49

   

Artikel 5.04

Beladingstoestand van schepen en samenstellen tijdens de proefvaart

49

   

Artikel 5.05

Hulpmiddelen aan boord voor de proefvaart

49

   

Artikel 5.06

Snelheid (vooruitvaren)

49

   

Artikel 5.07

Stopeigenschappen

50

   

Artikel 5.08

Achteruitvaareigenschappen

50

   

Artikel 5.09

Uitwijkeigenschappen

50

   

Artikel 5.10

Keereigenschappen

50

 

Hoofdstuk 6 Stuurinrichtingen

50

   

Artikel 6.01

Algemene eisen

50

   

Artikel 6.02

Aandrijving van de stuurmachine

50

   

Artikel 6.03

Hydraulische aandrijfinstallatie van de stuurmachine

51

   

Artikel 6.04

Energiebron

51

   

Artikel 6.05

Handaandrijving

51

   

Artikel 6.06

Roerpropeller-, waterstraal-, cycloïdaalschroef- en boegschroefinstallaties

51

   

Artikel 6.07

Signalering en controle

51

   

Artikel 6.08

Stuurautomaat

51

   

Artikel 6.09

Keuring

52

 

Hoofdstuk 7 Stuurhuis

52

   

Artikel 7.01

Algemene bepalingen

52

   

Artikel 7.02

Vrij zicht

52

   

Artikel 7.03

Algemene eisen voor bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten

53

   

Artikel 7.04

Bijzondere eisen voor bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten voor voortstuwingsmotoren en stuurinrichtingen

53

   

Artikel 7.05

Navigatielantaarns, lichtseinen en geluidsseinen

54

   

Artikel 7.06

Navigatie- en informatieapparatuur

55

   

Artikel 7.07

Marifooninstallatie voor schepen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar

55

   

Artikel 7.08

Interne spreekverbinding aan boord

55

   

Artikel 7.09

Alarminstallatie

55

   

Artikel 7.10

Verwarming en ventilatie

55

   

Artikel 7.11

Installatie voor het bedienen van hekankers

55

   

Artikel 7.12

In hoogte verstelbare stuurhuizen

56

   

Artikel 7.13

Aantekening in het binnenschipcertificaat voor schepen meteen éénmansstuurstelling voor het varen op radar

56

 

Hoofdstuk 8 Werktuigbouwkundige eisen

57

   

Artikel 8.01

Algemene bepalingen

57

   

Artikel 8.02

Veiligheid

57

   

Artikel 8.03

Voortstuwingsinstallaties

57

   

Artikel 8.04

Uitlaatsystemen van verbrandingsmotoren

58

   

Artikel 8.05

Brandstoftanks, -pijpleidingen en toebehoren

58

   

Artikel 8.06

Smeerolietanks, leidingen en toebehoren

59

   

Artikel 8.07

Tanks voor olie, die in krachtoverbrengingsystemen, schakel-, voortstuwings- en verwarmingssytemen wordt gebruikt, leidingen et toebehoren

59

   

Artikel 8.08

Lensinrichting

60

   

Artikel 8.09

Inrichtingen voor het verzamelen van oliehoudend water en afgewerkte olie

60

   

Artikel 8.10

Door schepen voortgebracht geluid

61

 

Hoofdstuk 9 Uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne verbrandingsmotoren

61

   

Artikel 9.00

Definities

61

   

Artikel 9.01

Algemene bepalingen

61

   

Artikel 9.02

Aantekening in het binnenschipcertificaat

62

   

Artikel 9.03

Bepalingen inzake de installatie van interne verbrandingsmotoren

62

   

Artikel 9.04

Inlichtingenformulier van de motorfabrikant

62

   

Artikel 9.05

Controles van de interne verbrandingsmotor

62

   

Artikel 9.06

Inbouwkeuringen

62

   

Artikel 9.07

Tussentijdse keuringen

63

   

Artikel 9.08

Bijzondere keuringen

63

   

Artikel 9.09

Specifieke vereisten met betrekking tot uitlaatgasnabehandelingssystemen

63

 

Hoofdstuk 10 Elektrische apparaten en installaties

63

   

Artikel 10.01

Algemene bepalingen

63

   

Artikel 10.02

Systemen voor de energieverzorging

64

   

Artikel 10.03

Bescherming tegen aanraking, binnendringen van vreemde voorwerpen en water

64

   

Artikel 10.04

Bescherming tegen explosie

65

   

Artikel 10.05

Aarding

65

   

Artikel 10.06

Ten hoogste toegelaten spanningen

66

   

Artikel 10.07

Verdeelsystemen

66

   

Artikel 10.08

Aansluiting aan het walnet of andere externe netten

67

   

Artikel 10.09

Stroomlevering aan andere vaartuigen

67

   

Artikel 10.10

Generatoren, motoren en transformatoren

67

   

Artikel 10.11

Batterijen, accumulatoren en laadapparatuur

67

   

Artikel 10.12

Schakelinrichtingen

69

   

Artikel 10.13

Nooduitschakeltoestellen

70

   

Artikel 10.14

Installatiemateriaal

70

   

Artikel 10.15

Kabels, geïsoleerde leidingen en kabelsystemen

70

   

Artikel 10.16

Verlichtingsinstallaties

71

   

Artikel 10.17

Navigatielantaarns

71

   

Artikel 10.18

Vermogenselektronica

71

   

Artikel 10.19

Alarm- en beveiligingssystemen voor werktuigbouwkundige inrichtingen

72

   

Artikel 10.20

Testvoorwaarden voor elektronische installaties

72

   

Artikel 10.21

Elektromagnetische compatibiliteit

73

 

Hoofdstuk 11 Elektrische aandrijvingen

73

 

Hoofdstuk 12 Elektronische apparatuur en systemen

73

 

Hoofdstuk 13 Uitrusting

73

   

Artikel 13.01

Ankeruitrusting

73

   

Artikel 13.02

Overige uitrusting

75

   

Artikel 13.03

Draagbare blustoestellen

76

   

Artikel 13.04

Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten

76

   

Artikel 13.05

Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers, ketelruimen en pompkamers

77

   

Artikel 13.06

Vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten

81

   

Artikel 13.07

Bijboten

81

   

Artikel 13.08

Reddingsboeien en reddingsvesten

82

 

Hoofdstuk 14 Veiligheid op de werkplek

82

   

Artikel 14.01

Algemene bepalingen

82

   

Artikel 14.02

Bescherming tegen vallen

82

   

Artikel 14.03

Afmeting van de werkplekken

83

   

Artikel 14.04

Gangboord

83

   

Artikel 14.05

Toegangen tot de werkplekken

83

   

Artikel 14.06

Uitgangen en nooduitgangen

83

   

Artikel 14.07

Klimvoorzieningen

83

   

Artikel 14.08

Binnenruimten

84

   

Artikel 14.09

Bescherming tegen geluidshinder en trillingen

84

   

Artikel 14.10

Luiken

84

   

Artikel 14.11

Lieren

84

   

Artikel 14.12

Kranen

84

   

Artikel 14.13

Opslag van brandbare vloeistoffen

85

 

Hoofdstuk 15 Verblijven

85

   

Artikel 15.01

Algemene bepalingen

85

   

Artikel 15.02

Bijzondere bouwkundige eisen aan de verblijven

86

   

Artikel 15.03

Sanitaire voorzieningen

87

   

Artikel 15.04

Keukens

87

   

Artikel 15.05

Drinkwaterinstallaties

87

   

Artikel 15.06

Verwarming en ventilatie

87

   

Artikel 15.07

Overige bepalingen inzake de inrichting van de verblijven

88

 

Hoofdstuk 16 Verwarmings-, kook- en koelinstallaties die werken op brandstoffen

88

   

Artikel 16.01

Algemene eisen

88

   

Artikel 16.02

Gebruik van vloeibare brandstoffen, petroleumtoestellen

88

   

Artikel 16.03

Oliekachels met verdampingsbranders en oliestookinstallaties met verstuivingsbranders

88

   

Artikel 16.04

Oliekachels met verdampingsbranders

88

   

Artikel 16.05

Oliestookinstallaties met verstuivingsbranders

89

   

Artikel 16.06

Luchtverhitters

89

   

Artikel 16.07

Verwarming met vaste brandstoffen

89

 

Hoofdstuk 17 Vloeibaargasinstallaties voor huishoudelijk gebruik

90

   

Artikel 17.01

Algemene bepalingen

90

   

Artikel 17.02

Installaties

90

   

Artikel 17.03

Flessen

90

   

Artikel 17.04

Opstelling en inrichting van de flessenkast

90

   

Artikel 17.05

Reserveflessen en lege flessen

91

   

Artikel 17.06

Drukregelaars

91

   

Artikel 17.07

Druk

91

   

Artikel 17.08

Pijpleidingen en flexibele leidingen

91

   

Artikel 17.09

Distributienet

91

   

Artikel 17.10

Gebruiksapparaten en de opstelling daarvan

91

   

Artikel 17.11

Ventilatie en afvoer van de verbrandingsgassen

92

   

Artikel 17.12

Gebruiksinstructie

92

   

Artikel 17.13

Keuring

92

   

Artikel 17.14

Voorwaarden voor beproevingen

92

   

Artikel 17.15

Aantekening

93

 

Hoofdstuk 18 Boordzuiveringsinstallaties

93

   

Artikel 18.00

Definities

93

   

Artikel 18.01

Algemeen

94

   

Artikel 18.02

Aanvraag van een typegoedkeuring

95

   

Artikel 18.03

Typegoedkeuringsprocedure

95

   

Artikel 18.04

Wijziging van typegoedkeuringen

95

   

Artikel 18.05

Conformiteit van de typegoedkeuring

96

   

Artikel 18.06

Controle van de serienummers

96

   

Artikel 18.07

Conformiteit van de productie

96

   

Artikel 18.08

Non-conformiteit met het typegoedgekeurde boordzuiveringsinstallatietype

96

   

Artikel 18.09

Steekproefmeting/speciale test

97

   

Artikel 18.10

Bevoegde autoriteiten en technische diensten

98

   

DEEL III BIJZONDERE BEPALINGEN

98

   
 

Hoofdstuk 19 Bijzondere bepalingen voor passagiersschepen

98

   

Artikel 19.01

Algemene bepalingen

98

   

Artikel 19.02

Scheepsromp

98

   

Artikel 19.03

Stabiliteit

100

   

Artikel 19.04

Veiligheidsafstand en vrijboord

103

   

Artikel 19.05

Ten hoogste toegelaten aantal passagiers

104

   

Artikel 19.06

Passagiersverblijven en –ruimten

104

   

Artikel 19.07

Voortstuwingssysteem

107

   

Artikel 19.08

Veiligheidsinrichting en –uitrusting

107

   

Artikel 19.09

Reddingsmiddelen

108

   

Artikel 19.10

Elektrische installaties

109

   

Artikel 19.11

Brandbeveiliging

110

   

Artikel 19.12

Brandbestrijding

113

   

Artikel 19.13

Veiligheidsorganisatie

114

   

Artikel 19.14

Voorzieningen voor het verzamelen en het verwijderen van huishoudelijk afvalwater

114

   

Artikel 19.15

Minder zware eisen voor bepaalde schepen

115

 

Hoofdstuk 20 Bijzondere bepalingen voor zeilende passagiersschepen die uitsluitend buiten de Rijn (zone R) varen

116

   

Artikel 20.01

Toepasselijkheid van Deel II en III

116

   

Artikel 20.02

Afwijkingen voor bepaalde zeilende passagiersschepen

116

   

Artikel 20.03

Stabiliteitseisen voor schepen onder zeil

116

   

Artikel 20.04

Scheepsbouw- en werktuigbouwkundige eisen

116

   

Artikel 20.05

Tuigage algemeen

117

   

Artikel 20.06

Masten en rondhouten algemeen

117

   

Artikel 20.07

Bijzondere voorschriften voor masten

117

   

Artikel 20.08

Bijzondere voorschriften voor stengen

118

   

Artikel 20.09

Bijzondere voorschriften voor boegsprieten

118

   

Artikel 20.10

Bijzondere voorschriften voor kluiverbomen

119

   

Artikel 20.11

Bijzondere voorschriften voor gieken

119

   

Artikel 20.12

Bijzondere voorschriften voor gaffels

119

   

Artikel 20.13

Algemene voorschriften voor staand en lopend want

119

   

Artikel 20.14

Bijzondere voorschriften voor staand want

120

   

Artikel 20.15

Bijzondere voorschriften voor lopend want

120

   

Artikel 20.16

Beslag en onderdelen van de tuigage

121

   

Artikel 20.17

Zeilen

121

   

Artikel 20.18

Uitrusting

121

   

Artikel 20.19

Keuring

122

 

Hoofdstuk 21 Bijzondere bepalingen voor vaartuigen die zijn bestemd om deel uit te maken van een duwstel, een sleep of een gekoppeld samenstel

122

   

Artikel 21.01

Vaartuigen die geschikt zijn om te duwen

122

   

Artikel 21.02

Vaartuigen die geschikt zijn om te worden geduwd

122

   

Artikel 21.03

Vaartuigen die geschikt zijn om een gekoppeld samenstel voort te bewegen

123

   

Artikel 21.04

Vaartuigen die geschikt zijn om te worden voortbewogen in een samenstel

123

   

Artikel 21.05

Vaartuigen die geschikt zijn om te slepen

123

   

Artikel 21.06

Proefvaarten met samenstellen

123

   

Artikel 21.07

Aantekeningen in het binnenschipcertificaat

123

 

Hoofdstuk 22 Bijzondere bepalingen voor drijvende werktuigen

124

   

Artikel 22.01

Algemene bepalingen

124

   

Artikel 22.02

Afwijkingen

124

   

Artikel 22.03

Overige bepalingen

124

   

Artikel 22.04

Resterende veiligheidsafstand

124

   

Artikel 22.05

Resterend vrijboord

125

   

Artikel 22.06

Hellingproef

125

   

Artikel 22.07

Bewijs van stabiliteit

125

   

Artikel 22.08

Bewijzen van stabiliteit bij verminderd resterend vrijboord

126

   

Artikel 22.09

Inzinkingsmerken en diepgangsschalen

127

   

Artikel 22.10

Drijvende werktuigen zonder bewijs van stabiliteit

127

 

Hoofdstuk 23 Bijzondere bepalingen voor schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden

127

   

Artikel 23.01

Voorwaarden voor gebruik

127

   

Artikel 23.02

Toepasselijkheid van Deel II

127

   

Artikel 23.03

Afwijkingen

127

   

Artikel 23.04

Veiligheidsafstand en vrijboord

128

   

Artikel 23.05

Bijboten

128

 

Hoofdstuk 24 Bijzondere bepalingen voor traditionele vaartuigen

128

   

Artikel 24.01

Toepasselijkheid van delen II en III

128

   

Artikel 24.02

Erkenning en vermelding in het binnenschipcertificaat

128

   

Artikel 24.03

Overige bepalingen en eisen

129

 

Hoofdstuk 25 Bijzondere bepalingen voor zeeschepen

129

   

Artikel 25.01

Bepalingen voor de Rijn (zone R)

129

 

Hoofdstuk 26 Bijzondere bepalingen voor pleziervaartuigen

130

   

Artikel 26.01

Toepasselijkheid van Deel II

130

 

Hoofdstuk 27 Bijzondere bepalingen voor schepen die containers vervoeren

131

   

Artikel 27.01

Algemene bepalingen

131

   

Artikel 27.02

Criteria en rekenmethode voor de stabiliteitsberekening van schepen die niet-vastgezette containers vervoeren

131

   

Artikel 27.03

Criteria en rekenmethode voor de stabiliteitsberekening van schepen die vastgezette containers vervoeren

133

   

Artikel 27.04

Methode voor de stabiliteitscontrole aan boord

134

 

Hoofdstuk 28 Bijzondere bepalingen voor vaartuigen met een lengte van meer dan 110 m

134

   

Artikel 28.01

Algemene bepalingen

134

   

Artikel 28.02

Sterkte

134

   

Artikel 28.03

Drijfvermogen en stabiliteit

134

   

Artikel 28.04

Aanvullende vereisten

136

 

Hoofdstuk 29 Bijzondere bepalingen voor snelle schepen

137

   

Artikel 29.01

Algemeen

137

   

Artikel 29.02

Toepasselijkheid van Deel II en III

137

   

Artikel 29.03

Zitplaatsen en veiligheidsgordels

137

   

Artikel 29.04

Vrijboord

137

   

Artikel 29.05

Drijfvermogen, stabiliteit en indeling

137

   

Artikel 29.06

Stuurhuis

137

   

Artikel 29.07

Aanvullende uitrusting

138

   

Artikel 29.08

Gesloten zones

138

   

Artikel 29.09

Uitgangen en vluchtwegen

138

   

Artikel 29.10

Bescherming tegen brand en brandbestrijding

139

 

Hoofdstuk 30 Bijzondere bepalingen voor vaartuigen uitgerust met voortstuwings- of hulpsystemen die brandstoffen gebruiken met een vlampunt van 55 °C of minder

139

   

Artikel 30.01

Algemeen

139

   

Artikel 30.02

Keuring

139

   

Artikel 30.03

Veiligheidsorganisatie

140

   

Artikel 30.04

(zonder inhoud)

140

   

Artikel 30.05

Markeringen

140

   

Artikel 30.06

Autonome voortstuwing

140

   

Artikel 30.07

Technische diensten

140

 

Hoofdstuk 31 Bijzondere bepalingen voor vaartuigen met een minimum bemaning

141

   

Artikel 31.01

Uitrusting van schepen

141

   

Artikel 31.02

Standaard S1

141

   

Artikel 31.03

Standaard S2

141

   

DEEL IV OVERGANGSBEPALINGEN

142

   
 

Hoofdstuk 32 Overgangsbepalingen voor vaartuigen die op de Rijn (zone R) varen

142

   

Artikel 32.01

Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen

142

   

Artikel 32.02

Overgangsbepalingen voor reeds in bedrijf zijnde vaartuigen

159

   

Artikel 32.03

Bijkomende overgangsbepalingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvóór

159

   

Artikel 32.04

Overige overgangsbepalingen

160

   

Artikel 32.05

Overgangsbepalingen voor vaartuigen die niet onder artikel 32.01 vallen

161

 

Hoofdstuk 33 Overgangsbepalingen voor vaartuigen die uitsluitend waterwegen buiten de Rijn (zone R) bevaren

172

   

Artikel 33.01

Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen

172

   

Artikel 33.02

Overgangsbepalingen voor reeds in bedrijf zijnde vaartuigen

173

   

Artikel 33.03

Bijkomende overgangsbepalingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd vóór 1 januari 1985

184

   

BIJLAGEN BIJ DE EUROPESE STANDAARD

186

   

DEEL I SCHEEPSIDENTIFICATIE EN REGISTER

186

   
 

Bijlage 1 Model van het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI)

186

 

Bijlage 2 Gegevens voor scheepsidentificatie

188

 

Bijlage 3 Modellen van binnenschipcertificaten en modelregister van binnenschipcertificaten

189

   

Onderdeel I

Model van het binnenschipcertificaat

189

   

Onderdeel II

Model van het voorlopig binnenschipcertificaat

202

   

Onderdeel III

Model van het aanvullend EU-binnenvaartcertificaat

204

   

Onderdeel IV

Model van het certificaat voor zeeschepen die de Rijn bevaren

206

   

Onderdeel V

Model van de bijlage ‘traditioneel vaartuig’ in het binnenschipcertificaat overeenkomstig hoofdstuk 24

207

   

Onderdeel VI

Modelregister van binnenschipcertificaten

209

   

DEEL II AANVULLENDE eisen VOOR SPECIFIEKE UITRUSTING AAN BOORD

212

   
 

Bijlage 4 Veiligheidstekens

212

 

Bijlage 5 Navigatie- en informatieapparatuur

215

   

Onderdeel I

Minimumeisen en keuringsvoorwaarden voor navigatieradarinstallaties in de binnenvaart

215

   

Onderdeel II

Minimumeisen en keuringsvoorwaarden voor bochtaanwijzers in de binnenvaart

219

   

Onderdeel III

Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers in de binnenvaart

225

   

Onderdeel IV

Minimumeisen en voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van Inland AIS-apparatuur in de binnenvaart

227

   

Onderdeel V

Minimumeisen en voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van tachografen in de binnenvaart

228

   

Onderdeel VI

Verklaring over de inbouw en het functioneren van navigatieradarinstallaties, bochtaanwijzers, van Inland AIS-apparatuur en van tachografen in de binnenvaart

230

 

Bijlage 6 Proces-verbaal van de motorkenmerken

231

 

Bijlage 7 Boordzuiveringsinstallaties

234

   

Onderdeel I

Aanvullende voorschriften

234

   

Onderdeel II

Inlichtingenformulier Nr. ... () betreffende de typegoedkeuring van boordzuiveringsinstallaties die bestemd zijn voor inbouw in vaartuigen behorend tot de Rijnvaart

237

   

Onderdeel III

Certificaat van typegoedkeuring

240

   

Onderdeel IV

Schema voor de nummering van de typegoedkeuringen

244

   

Onderdeel V

Lijst van afgegeven typegoedkeuringen voor boordzuiveringsinstallaties

245

   

Onderdeel VI

Lijst van gefabriceerde boordzuiveringsinstallaties

246

   

Onderdeel VII

Gegevensformulier voor boordzuiveringsinstallaties met typegoedkeuring

247

   

Onderdeel VIII

Proces-verbaal van de kenmerken van de boordzuiveringsinstallaties voor de bijzondere keuring

248

   

Onderdeel IX

Testprocedure

252

 

Bijlage 8 Aanvullende bepalingen voor vaartuigen die worden aangedreven met brandstoffen met een vlampunt van 55 °C of minder

261

   

Onderdeel I

Vloeibaar aardgas (LNG)

261

   

INSTRUCTIES VOOR DE TOEPASSING VAN DE TECHNISCHE STANDAARD

271

   

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

271

   
 

ESI-I-1 Afgifte van een binnenschipcertificaat

271

 

ESI-I-2 Erkend deskundigen / deskundigen

274

   

DEEL II BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BOUW, INRICHTING EN UITRUSTING

276

   
 

ESI-II-1 Minimumdikte van de scheepshuid van sleepschepen

276

 

ESI-II-2 Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid

276

 

ESI-II-3 Voorgeschreven minimumsnelheid vooruit, stopeigenschappen en achteruitvaareigenschappen

278

 

ESI-II-4 Uitwijk- en keereigenschappen

293

 

ESI-II-5 Geluidsmetingen

297

 

ESI-II-6 Adequate hulpmiddelen voor het inzicht in dode hoeken

300

 

ESI-II-7 Inzameling van afgewerkte olie

303

 

ESI-II-8 (Zonder inhoud)

304

 

ESI-II-9 Bijzondere ankers met verminderde massa

304

 

ESI-II-10 Automatische sprinklerinstallaties

306

 

ESI-II-11 Voortbewegen op eigen kracht

307

 

ESI-II-12 Adequat brandmeldsysteem

307

 

ESI-II-13 (Zonder inhoud)

310

   

DEEL III BIJZONDERE BEPALINGEN

310

   
 

ESI-III-1 Toepassing van de voorschriften van hoofdstuk 19

310

 

ESI-III-2 Het in aanmerking nemen van bijzondere veiligheidsbehoeften van personen met verminderde mobiliteit

311

 

ESI-III-3 Sterkte van waterdichte vensters

313

 

ESI-III-4 Veiligheidsgeleidesysteem

314

 

ESI-III-5 Geschikte alarminstallatie voor de gasconcentratie

316

 

ESI-III-6 Koppelingssystemen en koppelingsinrichtingen voor vaartuigen die geschikt zijn om in een hecht samenstel voort te bewegen of voortbewogen te worden

318

 

ESI-III-7 Brandstoftanks op drijvende werktuigen

320

 

ESI-III-8 Pleziervaartuigen

320

 

ESI-III-9 Bewijs waarmee het drijfvermogen, de trimsituatie en de stabiliteit van de gedeelde stukken van een schip worden aangetoond

321

 

ESI-III-10 Uitrusting van schepen die moeten voldoen aan de standaarden S1 en S2

321

   

DEEL IV OVERGANGSBEPALINGEN

324

 

ESI-IV-1 Toepassing van de overgangsbepalingen

324

DEEL I ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.01 Definities

In deze standaard gelden de volgende definities:

1. Typen vaartuigen
1.1 ‘vaartuig’:

een schip of een drijvend werktuig;

1.2 ‘schip’:

een binnenschip of een zeeschip;

1.3 ‘binnenschip’:

een schip dat uitsluitend of overwegend bestemd is voor de vaart op de binnenwateren;

1.4 ‘zeeschip’:

een schip dat is toegelaten voor de zee- of kustvaart en overwegend daartoe is bestemd;

1.5 ‘motorschip’:

een motortankschip of een motorvrachtschip;

1.6 ‘motortankschip’:

een schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks en gebouwd om door middel van zijn eigen mechanische middelen tot voortbeweging zelfstandig te varen;

1.7 ‘motorvrachtschip’:

een schip, niet zijnde een motortankschip, dat is bestemd voor het vervoer van goederen en gebouwd om door middel van zijn eigen mechanische middelen tot voortbeweging zelfstandig te varen;

1.8 ‘kanaalspits’:

een binnenschip waarvan de lengte niet meer dan 38,50 m en de breedte niet meer dan 5,05 m bedraagt;

1.9 ‘sleepboot’:

een schip dat speciaal is gebouwd om te slepen;

1.10 ‘duwboot’:

een schip dat speciaal is gebouwd voor het voortbewegen van een duwstel;

1.11 ‘sleepschip’:

een sleeptankschip of een sleepvrachtschip;

1.12 ‘sleeptankschip’:

een schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks en is gebouwd om te worden gesleept zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging, dan wel met eigen mechanische middelen tot voortbeweging die slechts verplaatsingen over kleine afstanden toelaten;

1.13 ‘sleepvrachtschip’:

een schip, niet zijnde een sleeptankschip, dat is bestemd voor het vervoer van goederen en is gebouwd om te worden gesleept zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging, dan wel met eigen mechanische middelen tot voortbeweging die slechts verplaatsingen over kleine afstanden toelaten;

1.14 ‘duwbak’:

een tankduwbak, een vrachtduwbak of een zeeschipbak;

1.15 ‘tankduwbak’:

een schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks en gebouwd of in het bijzonder geschikt is om te worden geduwd zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging, dan wel met eigen mechanische middelen tot voortbeweging die slechts verplaatsingen over kleine afstanden toelaten, wanneer het geen deel uitmaakt van een duwstel;

1.16 ‘vrachtduwbak’:

een schip, niet zijnde een tankduwbak, dat is bestemd voor het vervoer van goederen en gebouwd of in het bijzonder geschikt is om te worden geduwd zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging, dan wel met eigen mechanische middelen tot voortbeweging die slechts verplaatsingen over kleine afstanden toelaten, wanneer het geen deel uitmaakt van een duwstel;

1.17 ‘zeeschipbak’:

een duwbak die is gebouwd om aan boord van een zeeschip te kunnen worden vervoerd en om de binnenwateren te bevaren;

1.18 ‘passagiersschip’:

een schip voor dagtochten of een hotelschip dat is gebouwd en ingericht voor het vervoer van meer dan 12 passagiers;

1.19 ‘zeilend passagiersschip’:

een passagiersschip dat is gebouwd en ingericht om ook door middel van zeilen te worden voortbewogen;

1.20 ‘schip voor dagtochten’:

een passagiersschip waarop zich geen hutten bevinden voor overnachting van passagiers;

1.21 ‘hotelschip’:

een passagiersschip waarop zich hutten bevinden voor overnachting van passagiers;

1.22 ‘snel schip’:

een schip met eigen mechanische middelen tot voortbeweging dat een snelheid ten opzichte van het water kan bereiken van meer dan 40 km/u;

1.23 ‘drijvend werktuig’:

een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals kranen, baggermolens, hei-installaties of elevatoren;

1.24 ‘schip bestemd voor bouwwerkzaamheden’:

een schip dat vanwege zijn bouwwijze en uitrusting geschikt en bestemd is om voor werkzaamheden op bouwlocaties te worden gebruikt, zoals spoelbakken, onderlossers, dekschuiten, pontons of steenstorters;

1.25 ‘pleziervaartuig’:

een schip, niet zijnde een passagiersschip, dat is bestemd voor sportieve en recreatieve doeleinden;

1.26 ‘bijboot’:

een boot om gebruikt te worden voor vervoer, redding, berging en werkzaamheden;

1.27 ‘drijvende inrichting’:

een drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de regel niet wordt verplaatst, zoals een badinrichting, een dok, een steiger of een botenhuis;

1.28 ‘drijvend voorwerp’:

een vlot, alsmede een ander voorwerp of samenstel van voorwerpen dat geschikt is gemaakt om te varen en dat geen schip, drijvend werktuig of drijvende inrichting is;

1.29 ‘Traditioneel vaartuig’

een vaartuig, of de replica daarvan, dat op grond van zijn leeftijd, zijn technische of karakteristieke constructieve eigenschappen, zijn zeldzaamheid, zijn betekenis voor het behoud van traditionele principes van het zeemanschap of van binnenvaarttechnieken of zijn betekenis voor een tijdperk uit historisch oogpunt het waard is, te worden behouden, en dat in het bijzonder voor demonstratiedoeleinden wordt gebruikt;

1.30 ‘Replica van een traditioneel vaartuig’

een vaartuig dat voornamelijk uit oorspronkelijk materiaal in overeenkomstige bouwwijze volgens tekeningen of ontwerpen als traditioneel vaartuig werd nagebouwd;

2. Samenstellen van vaartuigen
2.1 ‘samenstel’:

een hecht samenstel of een sleep;

2.2 ‘formatie’:

vorm van de samenstelling van een samenstel;

2.3 ‘hecht samenstel’:

een duwstel of een gekoppeld samenstel;

2.4 ‘duwstel’:

een hecht samenstel van vaartuigen, waarvan er ten minste één is geplaatst vóór het vaartuig met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het samenstel, dan wel voor de beide vaartuigen met motoraandrijving die dienen voor het voortbewegen van het samenstel en die worden aangeduid als ‘duwboot’ of ‘duwboten’. Hieronder wordt ook verstaan een duwstel dat is samengesteld uit een duwend en een geduwd vaartuig waarvan de koppelingen een beheerst knikken mogelijk maken;

2.5 ‘gekoppeld samenstel’:

een samenstel van langszijde van elkaar vastgemaakte vaartuigen, waarvan er geen is geplaatst vóór het vaartuig met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het samenstel;

2.6 ‘sleep’:

een samenstel van één of meer vaartuigen, drijvende inrichtingen of drijvende voorwerpen, dat wordt gesleept door één of meer tot het samenstel behorende vaartuigen met motoraandrijving;

3. Bijzondere ruimten van vaartuigen
3.1 ‘hoofdmachinekamer’:

de ruimte waarin de voortstuwingsmotoren zijn opgesteld;

3.2 ‘machinekamer’:

een ruimte waarin verbrandingsmotoren zijn opgesteld;

3.3 ‘ketelruim’:

een ruimte waarin een met brandstof gestookte inrichting voor het opwekken van stoom of het verwarmen van thermische olie is opgesteld;

3.4 ‘elektrische bedrijfsruimte’:

een ruimte waarin zich onderdelen van een elektrische aandrijvingsinstallatie bevinden zoals schakelkasten of elektrische motoren en geen hoofdmachinekamer of machinekamer is;

3.5 ‘gesloten opbouw’:

een doorlopende vaste en waterdichte opbouw met vaste wanden die blijvend en waterdicht met het dek zijn verbonden;

3.6 ‘stuurhuis’:

de ruimte waarin de voor het voeren van het schip noodzakelijke bedienings- en controleapparatuur is opgesteld;

3.7 ‘verblijf’:

de ruimte die bestemd is voor de gewoonlijk aan boord verblijvende personen, met inbegrip van keukens, provisiekamers, toiletten, wasgelegenheden, washokken, portalen en gangen, met uitzondering van het stuurhuis;

3.8 ‘passagiersverblijf’:

voor passagiers aan boord aangewezen ruimten en afgesloten zones zoals salons, kantoren, verkoopruimten, kapsalons, droogruimten, wasserijen, sauna's, toiletten, wasgelegenheden, gangen, verbindingsgangen en open trappenhuizen;

3.9 ‘controlepost’:

een stuurhuis, een ruimte waarin een noodstroominstallatie dan wel onderdelen daarvan aanwezig zijn of een ruimte met een permanent door boordpersoneel of leden van de bemanning bezette post, zoals voor brandmeldinstallaties, afstandsbedieningen van deuren of brandkleppen;

3.10 ‘trappenschacht’:

een schacht van een binnen het schip gelegen trap of van een lift;

3.11 ‘verblijfsruimte’:

een ruimte van een verblijf of een passagiersverblijf. Op passagiersschepen zijn keukens geen verblijfsruimten;

3.12 ‘keuken’:

een ruimte met een fornuis of een vergelijkbare kookgelegenheid;

3.13 ‘voorraadruimte’:

een ruimte voor de opslag van brandbare vloeistoffen of een ruimte met een vloeroppervlak van meer dan 4 m2 voor de opslag van voorraden;

3.14 ‘laadruim’:

een naar voren en achteren door schotten begrensd, open of door luiken gesloten deel van het schip, dat is bestemd voor het vervoer van goederen als stukgoed of in bulk, dan wel voor het onderbrengen van tanks die onafhankelijk zijn van de scheepsromp;

3.15 ‘vaste tank’:

een met het schip verbonden tank, waarbij de tankwanden kunnen worden gevormd ofwel door de scheepsromp zelf ofwel door wanden die onafhankelijk zijn van de scheepsromp;

3.16 ‘werkplek’:

een gebied waar de bemanning zijn werk moet verrichten, met inbegrip van loopplank, slingergiek en bijboot;

3.17 ‘verkeersweg’:

een gebied dat gewoonlijk dient voor het verplaatsen van personen en goederen;

3.18 ‘veilige zone’:

een gebied dat aan de buitenkant wordt begrensd door een loodrecht vlak, dat op een afstand van 1/5 BWL evenwijdig aan de scheepshuid in het vlak van de grootste inzinking loopt;

3.19 ‘verzamelruimten’:

ruimten op het schip die speciaal beschermd zijn en waar personen zich in geval van gevaar moeten ophouden;

3.20 ‘evacuatieruimten’:

deel van de verzamelruimten op het schip van waaruit een evacuatie van personen kan worden gerealiseerd;

3.21 ‘explosieve atmosfeer’:

een mengsel van lucht onder atmosferische condities met brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, stof, vezels of pluizen, dat na ontsteking een zelfstandige uitbreiding van het vuur mogelijk maakt;

3.22 ‘explosiegevaarlijk gebied’:

een gebied waar een zodanige explosieve atmosfeer voorhanden is of zich kan voordoen dat voor de bouwwijze, de inrichting en het gebruik van apparatuur bijzondere beschermingsmaatregelen vereist zijn;

3.23 ‘zones’:

de indeling in explosiegevaarlijke gebieden in functie van de waarschijnlijkheid en de duur van het voorhanden zijn van een explosieve atmosfeer;

‘zone 0’: een gebied waar een explosieve atmosfeer gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.

‘zone 1’: een gebied waar een explosieve atmosfeer onder normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe aanwezig kan zijn.

‘zone 2’: een gebied waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer onder normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en waar, wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is. Tot deze gebieden behoren ook zones die rechtstreeks aan zone 1 grenzen en niet gasdicht daarvan gescheiden zijn.

3.24 ‘elektrische inrichting (erkend veilig)’:

een elektrische inrichting die door de bevoegde autoriteit ten aanzien van zijn bedrijfszekerheid in een explosieve atmosfeer beproefd en toegelaten is;

4. Scheepsbouwkundige begrippen
4.1 ‘vlak van de grootste inzinking’:

het vlak door de waterlijn, overeenkomende met de grootst mogelijke inzinking waarbij het vaartuig nog mag varen;

4.2 ‘veiligheidsafstand’:

de afstand tussen het vlak van de grootste inzinking en het daaraan evenwijdige vlak door het laagste punt waarboven het vaartuig niet meer als waterdicht wordt beschouwd;

4.3 ‘resterende veiligheidsafstand’:

de bij slagzij van het vaartuig aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde zijde, waarboven het vaartuig niet meer als waterdicht wordt beschouwd;

4.4 ‘vrijboord’ of ‘F’:

de afstand tussen het vlak van de grootste inzinking en het daaraan evenwijdige vlak door het laagste punt van het gangboord of, bij ontbreken van een gangboord, het laagste punt van het vaste boord;

4.5 ‘resterend vrijboord’:

de bij slagzij van het vaartuig aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en de bovenkant van het dek op het laagste punt van de ondergedompelde zijde of, indien er geen dek is, het laagste punt van het vaste boord;

4.6 ‘indompelingsgrenslijn’:

een denkbeeldige lijn op de boordwand, die ten minste 10 cm onder het schottendek en ten minste 10 cm onder het laagste niet waterdichte punt van de boordwand loopt. Bij ontbreken van een schottendek moet worden uitgegaan van een lijn, die ten minste 10 cm onder de laagste lijn loopt tot waar de buitenbeplating waterdicht is;

4.7 ‘waterverplaatsing’ of ‘∀’:

het ingedompelde volume van het schip in m3;

4.8 ‘deplacement’ of ‘Δ’:

totaal gewicht van het schip met inbegrip van de lading in t;

4.9 ‘blokcoëfficiënt’ of ‘CB’:

de verhouding van de waterverplaatsing tot het product van lengte LWL x breedte BWL x diepgang T;

4.10 ‘lateraal oppervlak boven de waterlijn’of ‘AV’:

het zijvlak van het schip boven de waterlijn in m2;

4.11 ‘schottendek’:

het dek tot waar de voorgeschreven waterdichte schotten zijn opgetrokken en vanwaar het vrijboord wordt gemeten;

4.12 ‘schot’:

een over het algemeen verticale wand, dienend voor de indeling van het schip, en grenzend aan de scheepsbodem, boordwanden of andere schotten en die tot een zekere hoogte wordt opgetrokken;

4.13 ‘dwarsschot’:

een schot dat van boordwand tot boordwand reikt;

4.14 ‘wand’:

een over het algemeen verticaal scheidingsvlak;

4.15 ‘scheidingswand’:

een niet waterdichte wand;

4.16 ‘lengte’ of ‘L’:

de grootste lengte van de scheepsromp in m, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;

4.17 ‘lengte over alles’ of ‘LOA’:

de grootste lengte van het vaartuig in m met inbegrip van alle vaste aanbouwsels, zoals delen van roer- en voortstuwingsinstallaties, werktuigbouwkundige inrichtingen en dergelijke;

4.18 ‘lengte op de waterlijn’ of ‘LWL’:

de in het vlak van de grootste inzinking van het schip gemeten grootste lengte van de scheepsromp in m;

4.19 ‘breedte’ of ‘B’:

de grootste breedte van de scheepsromp in m, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating (schoepraderen, schuurlijsten en dergelijke niet inbegrepen);

4.20 ‘breedte over alles’ of ‘BOA’:

de grootste breedte van het vaartuig in m met inbegrip van alle vaste aanbouwsels, zoals schoepraderen, schuurlijsten, werktuigbouwkundige inrichtingen en dergelijke;

4.21 ‘breedte op de waterlijn’ of ‘BWL’:

de grootste breedte van de scheepsromp, gemeten in het vlak van de grootste inzinking van het schip, op de buitenkant van de huidbeplating in m;

4.22 ‘holte’ of ‘H’:

kleinste verticale afstand tussen de onderkant van de bodembeplating of van de kiel en het laagste punt van het dek aan de zijde van het schip in m;

4.23 ‘diepgang’ of ‘T’:

de verticale afstand in m tussen het laagste punt van de scheepsromp, zonder rekening te houden met de kiel of andere vaste onderdelen, en het vlak van de grootste inzinking van het schip;

4.24 ‘grootste diepgang’ of ‘TOA’:

de verticale afstand in m tussen het laagste punt van de scheepsromp, met inbegrip van de kiel of andere vaste onderdelen, en het vlak van de grootste inzinking van het schip;

4.25 ‘voorloodlijn’:

de loodrechte lijn door het snijpunt van de voorzijde van de scheepsromp met het vlak van de grootste inzinking;

4.26 ‘vrije breedte van het gangboord’:

de afstand tussen de loodrechte lijn door het meest ver in het gangboord uitstekende deel van het luikhoofd en de loodrechte lijn door de binnenkant van de beveiliging tegen vallen (reling, voetlijst) aan de buitenkant van het gangboord;

5. Stuurinrichtingen
5.1 ‘stuurinrichting’:

iedere voor het sturen van het schip benodigde inrichting die voor het bereiken van de manoeuvreereigenschappen als bedoeld in hoofdstuk 5 moet worden gebruikt;

5.2 ‘roer’:

het roerblad of de roerbladen met de roerkoning en met inbegrip van het kwadrant, de helmstok en de verbindingsdelen met de stuurmachine;

5.3 ‘stuurmachine’:

het deel van de stuurinrichting dat de beweging van het roer bewerkstelligt;

5.4 ‘stuurmachine-aandrijving’:

de aandrijving van de stuurmachine vanaf de energiebron tot de verbinding met de stuurmachine;

5.5

(zonder inhoud);

5.6 ‘besturing’:

de elementen en stroomkringen voor het bedienen van een motorische stuurmachine-aandrijving;

5.7 ‘aandrijfinstallatie van de stuurmachine’:

de stuurmachine-aandrijving met inbegrip van de bijbehorende besturing en energiebron;

5.8 ‘handaandrijving’:

een aandrijving waarbij de beweging van het roer wordt bewerkstelligd door een handbewogen stuurwiel met mechanische of hydraulische overbrenging, zonder gebruik van een extra energiebron;

5.9 ‘handhydraulische aandrijving’:

een handaandrijving met hydraulische overbrenging;

5.10 ‘stuurautomaat’:

een inrichting die, afhankelijk van de ingestelde waarde, een bepaalde draaisnelheid van het schip automatisch bewerkstelligt en handhaaft;

5.11 ‘éénmansstuurstelling voor het varen op radar’:

een stuurstelling die zodanig is ingericht dat het schip gedurende het varen op radar door één persoon kan worden gevoerd;

6. Eigenschappen van constructiedelen en materialen
6.1 ‘waterdicht’:

constructiedelen of inrichtingen die zo zijn uitgevoerd dat het binnendringen van water wordt verhinderd;

6.2 ‘spatwater- en regendicht’:

constructiedelen of inrichtingen die zo zijn uitgevoerd dat zij onder normale omstandigheden slechts een onbeduidende hoeveelheid water doorlaten;

6.3 ‘gasdicht’:

constructiedelen of inrichtingen die zo zijn uitgevoerd dat het doordringen van gassen of dampen wordt verhinderd;

6.4 ‘onbrandbaar’:

een materiaal dat niet brandbaar is en geen ontvlambare gassen ontwikkelt in zodanige hoeveelheden dat deze bij verhitting tot ongeveer 750 °C tot zelfontbranding overgaan;

6.5 ‘moeilijk ontvlambaar’:

een materiaal dat zelf of waarbij ten minste de oppervlakken daarvan het uitbreiden van een brand volgens de testprocedure als bedoeld in artikel 19.11, eerste lid, onderdeel c, beperken;

6.6 ‘zelfdovend’:

de eigenschap van een brandbare stof om na verwijdering van de ontstekingsbron binnen korte tijd zelfstandig te doven, oftewel op te houden met branden;

6.7 ‘brandwerendheid’:

de eigenschap van constructiedelen of inrichtingen die is aangetoond met de testprocedure als bedoeld in artikel 19.11, eerste lid, onderdeel d;

6.8 ‘code voor brandtestprocedures’:

de bij de resolutie MSC.307(88)3 van het maritieme veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen Internationale code voor de toepassing van brandtestprocedures (FTP-code);

7. Navigatielichten, navigatie- en informatieapparatuur
7.1 ‘navigatielichten’:

licht van navigatielantaarns voor het aanduiden van schepen;

7.2 ‘lichtseinen’:

flikkeringen ter versterking van optische of akoestische tekens;

7.3. ‘navigatieradarinstallatie’:

elektronisch hulpmiddel bij de navigatie voor de registratie en de weergave van de omgeving en het verkeer;

7.4 ‘Inland ECDIS’:

een systeem dat overeenkomstig de huidig geldende versie van de Inland ECDIS-standaard wordt gebruikt voor de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daarmee verbonden informatie, dat geselecteerde informatie uit een specifiek geproduceerde elektronische binnenvaartkaart en naar keuze informatie van andere navigatiesensoren weergeeft;

7.5 ‘Inland ECDIS-apparaat’:

apparaat voor de weergave van elektronische binnenvaartkaarten dat in twee verschillende modi gebruikt kan worden: de informatiemodus en de navigatiemodus;

7.6 ‘informatiemodus’:

gebruik van Inland ECDIS alleen voor informatiedoeleinden zonder geïntegreerd radarbeeld;

7.7 ‘navigatiemodus’:

gebruik van Inland ECDIS bij het sturen van het schip met geïntegreerd radarbeeld;

7.8 ‘Inland AIS-apparaat’:

een apparaat dat op een schip is ingebouwd en dat wordt gebruikt in de zin van de VTT-standaard;

7.9 ‘VTT-standaard’:

de Standaard voor Tracking en Tracing van schepen in de binnenvaart, editie 1.24, van de CCR of de technische specificaties zoals vastgelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 689/20125;

7.10 ‘Inland ECDIS-standaard’:

de Standaard Systeem voor elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daaraan verbonden informatie (Inland ECDIS), editie 2.36, van de CCR of de technische specificaties zoals vastgelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 909/20137;

7.11 ‘Inland AIS-teststandaard’:

de Teststandaard voor Inland AIS, Editie 2.0, van CESNI8;

8. Machines

(zonder inhoud);

9. Boordzuiveringsinstallaties

(zonder inhoud);

10. Classificatiebureau, erkende deskundige, deskundige
10.1 ‘erkend classificatiebureau’:

een classificatiebureau dat is erkend overeenkomstig de respectieve procedures van de CCR of van de EU;

10.2 ‘hoogste klasse’

een schip heeft de hoogste klasse, indien:

 • de scheepsromp met inbegrip van de roerinstallatie en het manoeuvreersysteem alsmede de uitrusting met ankers en kettingen beantwoordt aan de voorschriften van een erkend classificatiebureau en is gebouwd en getest onder toezicht daarvan;

 • de drijfinrichting alsmede de voor het gebruik aan boord noodzakelijke hulpmotoren en inrichtingen op het gebied van machinebouw en elektriciteit zijn aangelegd en getest volgens de voorschriften van dit classificatiebureau, de inbouw daarvan onder toezicht van het classificatiebureau is uitgevoerd en de installatie als geheel na de inbouw door het bureau met succes is beproefd;

10.3 ‘erkend deskundige’:

een persoon die door een bevoegde instantie of door een gemachtigde instantie is erkend, die bijzondere kennis heeft op het relevante gebied op grond van zijn vakkundige opleiding en ervaring, die volkomen vertrouwd is met de relevante voorschriften en algemeen erkende technische regels (bijv. EN-normen, relevante reglementen, technische regels) en die de betrokken installaties of inrichtingen kan keuren en met kennis van zaken kan beoordelen;

10.4 ‘deskundige’:

een persoon die bijzondere kennis heeft op het relevante gebied op grond van zijn vakkundige opleiding en ervaring, die volkomen vertrouwd is met de relevante voorschriften en algemeen erkende technische regels (bijv. EN-normen, relevante reglementen, technische regels) en die de betrokken installaties of inrichtingen kan keuren en met kennis van zaken kan beoordelen;

11. Elektrische apparaten, installaties en scheepsaandrijvingen
11.1 ‘energiebron’:

een energiedrager of een energieomzetter die wordt gebruikt voor de winning van nuttige energie. Bij stuurmachine-aandrijvingen de energieverzorging van de stuurmachine-aandrijving en van de besturing vanuit het boordnet, een batterij, een accumulator of een verbrandingsmotor;

11.2 ‘stroombron’:

de energiebron van waaruit elektrische stroom wordt geleverd;

11.3 ‘accumulator’:

een oplaadbare energiebron op elektrochemische basis voor elektrische energie;

11.4 ‘batterij’:

een niet oplaadbare energiebron op elektrochemische basis voor elektrische energie;

11.5 ‘vermogenselektronica’:

een installatie, een toestel, een bouwgroep of -element voor de omvorming van elektrische stroom met elektronische schakelelementen of een systeem daarvan;

12. Overige begrippen
12.1 ‘boordpersoneel’:

alle aan boord van een passagiersschip aangestelde personen die niet tot de bemanning behoren;

12.2 ‘personen met beperkte mobiliteit’:

personen die specifieke moeilijkheden hebben bij het gebruik van openbare vervoermiddelen, zoals oudere mensen, gehandicapten, personen met een handicap op het gebied van de zintuigen, rolstoelgebruikers, zwangere vrouwen en personen die kleine kinderen begeleiden;

12.3 ‘ADN’:

het in de bijlage bij het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren vermelde Reglement (ADN) in de huidig geldende versie;

12.4 ‘binnenschipcertificaat’:

Uniecertificaat voor binnenschepen of certificaat van onderzoek voor Rijnschepen dat door de bevoegde instantie is afgegeven, ten bewijze dat het voldoet aan de technische voorschriften;

Artikel 1.02 Instructies voor de toepassing van deze standaard

De bijgevoegde instructies beogen een eenvoudige en uniforme toepassing van deze standaard.

HOOFDSTUK 2 PROCEDURES

(zonder inhoud)

DEEL II BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BOUW, INRICHTING EN UITRUSTING

HOOFDSTUK 3 SCHEEPSBOUWKUNDIGE EISEN

Artikel 3.01 Algemene regels

Schepen moeten volgens goed scheepsbouwgebruik zijn gebouwd.

Artikel 3.02 Sterkte en stabiliteit
 • 1. De sterkte van de scheepsromp moet zodanig zijn dat zij in overeenstemming is met de belasting waaraan de romp onder normale omstandigheden is blootgesteld.

  • a) Bij nieuwbouw van een schip en bij verbouwingen waardoor de sterkte van het schip kan worden beïnvloed, dient door berekeningen te worden aangetoond dat de scheepsromp sterk genoeg is. Dit is niet nodig, indien een klassecertificaat of een verklaring van een erkend classificatiebureau wordt overgelegd.

  • b) Bij periodieke onderzoeken moeten bij schepen die van staal zijn gebouwd als minimale dikten van de bodem-, kim- en zijbeplating ten minste de grootste van de aan de hand van de volgende formules vastgestelde waarden worden genomen:

   • 1. Voor schepen met een lengte L van meer dan 40 m: tminf • b • c (2,3 + 0,04 L)[mm];

    voor schepen met een lengte L van 40 m of minder: tminf • b ∙ c (1,5 + 0,06 L)[mm] echter ten minste 3,0 mm.

   • 2. tmin = 0,005 ∙ a √T [mm].

   In deze formules betekent:

   a = spantafstand in [mm];

   f= factor voor spantafstand:

   f = 1 voor a ≤ 500 mm,

   f = 1 + 0,0013 (a – 500) voor a > 500 mm;

   b = factor voor bodem- en zijbeplating of kimbeplating:

   b = 1,0 voor bodem- en zijbeplating,

   b = 1,25 voor kimbeplating.

   Bij de berekening van de minimumdikte van de kimbeplating kan voor de factor voor de spantafstand worden uitgegaan van f = 1. De minimumdikte van de kimbeplating mag echter in geen geval minder zijn dan die van de bodem- en zijbeplating.

   c = factor voor bouwwijze:

   c = 0,95 voor schepen met een dubbele bodem en zijtanks, waarvan het laadruimlangsschot in de zijde verticaal onder de dennenboom is geplaatst,

   c = 1,0 voor schepen met een andere bouwwijze.

  • c) De minimale plaatdikte die met de onderdeel b vermelde formules is berekend mag bij schepen die in langsrichting zijn gebouwd en die van een dubbele bodem en zijtanks zijn voorzien, zoveel minder zijn als door een erkend classificatiebureau is vastgesteld en gedocumenteerd nadat de voldoende sterkte (sterkte in langs- en dwarsrichting alsmede plaatselijke sterkte) van de scheepsromp rekenkundig is aangetoond.

   Vernieuwing van de beplating is noodzakelijk wanneer de dikte van bodem-, kim- of zijbeplating minder is dan de aldus vastgestelde toelaatbare waarde.

   De volgens bovenstaande methode vastgestelde waarden voor de minimumdikten van de beplating van de scheepshuid zijn grenswaarden bij een normale en gelijkmatige slijtage onder de voorwaarde dat scheepsbouwstaal is gebruikt en dat de inwendige constructiedelen, zoals spanten, bodemwrangen en hoofd-, langs- en dwarsverbanddelen zich in goede staat bevinden en dat het casco geen schade heeft opgelopen die wijst op overbelasting van de romp in langsscheepse richting.

   Indien de werkelijke waarden lager zijn dan de berekende waarden, moeten de desbetreffende platen worden vervangen of gerepareerd. Plaatselijke kleine, dunnere plekken kunnen worden toegestaan tot een afwijking van ten hoogste 10% van de minimumdikte.

 • 2. Indien voor de scheepsromp een ander materiaal dan staal wordt gebruikt, moet met een berekening worden aangetoond dat de sterkte (sterkte in langs- en dwarsrichting alsmede plaatselijke sterkte) ten minste overeenkomt met die, welke bij het gebruik van staal met inachtneming van de minimale dikten als bedoeld in het eerste lid zou zijn geresulteerd. Indien een klassecertificaat dan wel een verklaring van een erkend classificatiebureau wordt overgelegd kan deze berekening achterwege blijven.

 • 3. De stabiliteit van de schepen moet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor zij zijn bestemd.

Artikel 3.03 Scheepsromp
 • 1. De volgende waterdichte schotten, die reiken tot tegen het dek of, wanneer er geen dek is, tot aan de bovenkant van het scheepsboord, moeten ten minste zijn aangebracht:

  • a) een aanvaringsschot op een redelijke afstand van de voorsteven, zodanig dat bij vollopen van het vóór het aanvaringsschot gelegen waterdichte compartiment het drijfvermogen van het beladen schip behouden blijft en dat een resterende veiligheidsafstand van 100 mm in stand blijft.

   Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien het aanvaringsschot op een afstand tussen 0,04 L en 0,04 L + 2 m, gemeten vanaf de voorloodlijn, is aangebracht.

   Indien deze afstand meer is dan 0,04 L + 2 m, moet het voldoen aan deze eis rekenkundig worden aangetoond.

   De afstand mag tot 0,03 L worden gereduceerd. In dat geval moet rekenkundig worden aangetoond dat aan de eis in de eerste alinea kan worden voldaan, wanneer het vóór het aanvaringsschot gelegen waterdichte compartiment alsmede de direct daaraan grenzende compartimenten samen zijn volgelopen.

  • b) Een achterpiekschot op een redelijke afstand van de achtersteven bij schepen met een lengte L van meer dan 25 m, zodanig dat bij vollopen van het achter het achterpiekschot gelegen waterdichte compartiment het drijfvermogen van het vol beladen schip behouden blijft en dat een resterende veiligheidsafstand van 100 mm in stand blijft.

   Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien het achterpiekschot op een afstand tussen 1,4 m en 0,04 L + 2 m, gemeten vanaf het snijpunt van de achterzijde van de scheepsromp met het vlak van de grootste inzinking, is aangebracht.

   Indien deze afstand meer is dan 0,04 L + 2 m, moet het voldoen aan deze eis rekenkundig worden aangetoond.

   De afstand mag tot 1 m worden gereduceerd. In dat geval moet rekenkundig worden aangetoond dat aan de eis in de eerste alinea kan worden voldaan, wanneer de achter het achterpiekschot gelegen waterdichte compartiment alsmede de direct daaraan grenzende compartimenten samen zijn volgelopen.

 • 2. Verblijven alsmede voor de veiligheid van het schip en van de bedrijfsvoering noodzakelijke inrichtingen mogen zich niet vóór het vlak van het aanvaringsschot of achter het achterpiekschot bevinden.

  Dit geldt niet voor ankerinrichtingen en stuurmachines.

 • 3. Verblijven, machinekamers en ketelruimen, alsmede de bijbehorende werkruimten, moeten van de laadruimen zijn gescheiden door middel van waterdichte schotten die reiken tot tegen het dek.

 • 4. Verblijven moeten van de machinekamers en ketel- en laadruimen gasdicht zijn gescheiden en rechtstreeks van het dek af toegankelijk zijn. Wanneer een dergelijke toegang niet aanwezig is, moet een extra nooduitgang rechtstreeks toegang geven tot het dek.

 • 5. In de bij het eerste en derde lid voorgeschreven schotten en de in het vierde lid bedoelde begrenzing van ruimten mogen zich geen openingen bevinden.

  Deuren in het achterpiekschot en openingen voor de doorvoering van assen, leidingen enz. zijn evenwel toegestaan, wanneer zij zodanig zijn uitgevoerd dat de doelmatigheid van deze schotten en van de begrenzing van ruimten onverlet blijft. Deuren in het achterpiekschot zijn alleen toegestaan, indien door middel van afstandsbewaking in het stuurhuis kan worden vastgesteld of zij gesloten dan wel geopend zijn en indien aan beide zijden goed leesbaar het volgende opschrift is aangebracht:

  ‘Deur steeds onmiddellijk na het openen weer sluiten’.

 • 6. Openingen waarlangs water wordt in- of uitgelaten, alsmede de aangesloten leidingen moeten zo geconstrueerd zijn dat onopzettelijk binnendringen van water in de scheepsromp niet mogelijk is.

 • 7. Een voorschip moet zodanig gebouwd zijn dat ankers noch geheel, noch gedeeltelijk buiten de scheepshuid uitsteken.

Artikel 3.04 Machinekamers, ketelruimen en brandstofbunkers
 • 1. De ruimten waarin machine-installaties of ketels, alsmede hun toebehoren, zijn opgesteld, moeten zodanig uitgerust en ingericht zijn dat bediening, toezicht en onderhoud van de zich aldaar bevindende installaties gemakkelijk en zonder gevaar kunnen geschieden.

 • 2. Bunkers voor vloeibare brandstof of smeerolie mogen met ruimten bestemd voor passagiersverblijven en met verblijven geen begrenzingsvlakken gemeen hebben die bij normaal bedrijf onder de statische druk van de vloeistof staan.

 • 3. Wanden, dekken en deuren van de machinekamers, ketelruimen en bunkers moeten van staal of een ander gelijkwaardig onbrandbaar materiaal zijn gemaakt.

  Isolaties in machinekamers moeten zijn beschermd tegen het binnendringen van olie en oliedampen.

  Alle openingen in wanden, dekken en deuren van machinekamers, ketelruimen en bunkers moeten van buitenaf kunnen worden gesloten. De afsluitinrichtingen moeten van staal of een ander gelijkwaardig onbrandbaar materiaal zijn gemaakt.

 • 4. Machinekamers, ketelruimen en andere ruimten waarin zich brandbare of giftige gassen kunnen ontwikkelen, moeten voldoende kunnen worden geventileerd.

 • 5. De trappen en ladders die toegang geven tot machinekamers, ketelruimen en bunkers moeten vast zijn aangebracht en zijn gemaakt van staal of van een ander stootvast en onbrandbaar materiaal.

 • 6. Machinekamers en ketelruimen moeten twee uitgangen hebben, waarvan er een als nooduitgang mag zijn uitgevoerd.

  Van een tweede uitgang kan worden afgezien, indien:

  • a) het grondvlak (gemiddelde lengte • gemiddelde breedte ter hoogte van de vloerplaten) van een machinekamer of ketelruim in totaal niet meer bedraagt dan 35 m2,

  • b) de vluchtweg vanaf iedere standplaats waar bedieningshandelingen of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd tot aan de uitgang, of tot aan het voetpunt van de trap bij de uitgang die naar buiten leidt, niet meer bedraagt dan 5 m, en

  • c) bij de plaats van onderhoud die het verst verwijderd is van de uitgang een draagbaar blustoestel aanwezig is, en in afwijking van artikel 13.03, eerste lid onderdeel e, ook indien de geïnstalleerde motorcapaciteit 100 kW of minder bedraagt.

 • 7. Het toegestane niveau van de geluidsdruk in de machinekamers mag niet groter zijn dan 110 dB(A). De meetpunten moeten worden gekozen met inachtneming van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens het normale bedrijf van de installaties.

HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSAFSTAND, VRIJBOORD EN DIEPGANGSSCHALEN

Artikel 4.01 Veiligheidsafstand
 • 1. De veiligheidsafstand moet ten minste 300 mm bedragen.

 • 2. De veiligheidsafstand van schepen waarvan de openingen niet spatwater- en regendicht kunnen worden afgesloten en van schepen die met open laadruimen varen, moet zodanig worden verhoogd dat elk van deze openingen ten minste 500 mm van het vlak van de grootste inzinking is verwijderd.

Artikel 4.02 Vrijboord
 • 1. Het vrijboord bedraagt voor schepen met een doorlopend dek zonder zeeg en zonder bovenbouw 150 mm.

 • 2. Bij schepen met zeeg en bovenbouw wordt het vrijboord berekend volgens de formule:

  In deze formule betekent:

  α de correctiecoëfficiënt, waarin met alle aanwezige bovenbouwen rekening wordt gehouden;

  βv de correctiecoëfficiënt voor de invloed van de voorste zeeg, veroorzaakt door de aanwezigheid van bovenbouwen in het voorste vierde deel van de scheepslengte L;

  βα de correctiecoëfficiënt voor de invloed van de achterste zeeg, veroorzaakt door de aanwezigheid van bovenbouwen in het achterste vierde deel van de scheepslengte L;

  Sev de in rekening te brengen voorste zeeg in mm;

  Sea de in rekening te brengen achterste zeeg in mm.

 • 3. De coëfficiënt α wordt berekend volgens de formule:

  In deze formule betekent:

  lem de in rekening te brengen lengte van een bovenbouw in m op de middelste helft van de scheepslengte L;

  lev de in rekening te brengen lengte van een bovenbouw in m in het voorste vierde deel van de scheepslengte L;

  lea de in rekening te brengen lengte van een bovenbouw in m in het achterste vierde deel van de scheepslengte L.

  De in rekening te brengen lengte van een bovenbouw wordt berekend volgens de volgende formules:

  In deze formules betekent:

  l de werkelijke lengte van de desbetreffende bovenbouw in m;

  b de breedte van de desbetreffende bovenbouw in m;

  B1 de breedte van het schip in m, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating ter hoogte van het dek, gemeten op de halve lengte van de desbetreffende bovenbouw;

  h de hoogte van de desbetreffende bovenbouw in m. Voor luikhoofden wordt h evenwel berekend door de hoogte van de luikhoofden met de halve veiligheidsafstand overeenkomstig artikel 4.01 te verminderen. Voor h wordt in geen geval een hogere waarde dan 0,36 m aangenomen.

  Indien of kleiner is dan 0,6, moet de in rekening te brengen effectieve lengte le van de bovenbouw gelijk aan nul worden gesteld.

 • 4. De coëfficiënten βv en βa worden volgens de volgende formules berekend:

 • 5. De respectievelijk in rekening te brengen voorste en achterste zeeg Sev en Sea worden volgens de volgende formules berekend:

  Sev = Svp

  Sea = Sap

  In deze formules betekent:

  Sev de werkelijke zeeg in het voorschip in mm; voor Sv mag echter geen grotere waarde dan 1.000 mm worden aangenomen;

  Sea de werkelijke zeeg in het achterschip in mm; voor Sa mag echter geen grotere waarde dan 500 mm worden aangenomen;

  p een coëfficiënt, die volgens de volgende formule wordt berekend:

  Hierin is x de van het scheepseinde af gemeten abscis tot het punt waar de zeeg gelijk is aan 0,25 Sv of 0,25 Sa (zie onderstaande schets):

  Voor de coëfficiënt p mag echter geen waarde groter dan 1 worden genomen.

 • 6. Wanneer de waarde van βaSea groter is dan die van βvSev wordt in plaats van de waarde van βaSea die van βvSev genomen.

Artikel 4.03 Kleinste vrijboord

Rekening houdende met de vermindering overeenkomstig artikel 4.02 mag het kleinste vrijboord niet minder dan 0 mm bedragen.

Artikel 4.04 Inzinkingsmerken
 • 1. Voor de toepassing van artikel 4.04 en 4.05 is de zone R gelijkwaardig aan zone 3.

 • 2. Het vlak van de grootste inzinking moet zo worden vastgesteld dat gelijktijdig aan de voorschriften omtrent het kleinste vrijboord en aan die omtrent de kleinste veiligheidsafstand wordt voldaan. De Commissie van deskundigen kan echter uit veiligheidsoverwegingen een groter vrijboord, dan wel een grotere veiligheidsafstand vaststellen.

  Het vlak van de grootste inzinking wordt ten minste vastgesteld voor zone 3.

 • 3. Het vlak van de grootste inzinking wordt door goed zichtbare en onuitwisbare inzinkingsmerken aangegeven.

 • 4. De inzinkingsmerken voor zone 3 bestaan uit een rechthoek met horizontale zijden van 300 mm en verticale zijden van 40 mm, waarvan de basis samenvalt met het vlak van de toegelaten grootste inzinking. Andersoortige inzinkingsmerken dienen een dergelijke rechthoek te bevatten.

 • 5. Schepen moeten ten minste drie paar inzinkingsmerken hebben, waarvan één paar ongeveer midscheeps en de twee andere op ongeveer 1/6 van de lengte L achter de voorsteven, respectievelijk vóór de achtersteven moeten zijn aangebracht.

  Evenwel kan:

  • a) bij schepen waarvan de lengte L minder dan 40 m bedraagt, met twee paar merken worden volstaan, die op 1/4 van de lengte L achter de voorsteven, respectievelijk vóór de achtersteven moeten zijn aangebracht;

  • b) bij schepen die niet zijn bestemd voor het vervoer van goederen, met één paar merken worden volstaan, dat ongeveer midscheeps moet zijn aangebracht

 • 6. De ingevolge een nieuw onderzoek ongeldig geworden inzinkingsmerken of aanduidingen moeten onder toezicht van de Commissie van deskundigen worden verwijderd of als ongeldig worden gekenmerkt. Onduidelijk geworden inzinkingsmerken mogen alleen onder toezicht van een Commissie van deskundigen worden vervangen.

 • 7. Wanneer het schip overeenkomstig het Verdrag van 1966 betreffende de meting van binnenschepen is gemeten en de ijkmerken in hetzelfde vlak liggen als de in deze standaard voorgeschreven inzinkingsmerken, gelden deze ijkmerken ook als inzinkingsmerken; dit wordt aangetekend in het binnenschipcertificaat.

 • 8. Op schepen die op andere binnenwaterzones dan zone 3 varen (zones 1, 2 of 4), moet aan de in lid 4 voorgeschreven paren inzinkingsmerken aan voor- en achtersteven een verticale streep worden toegevoegd, van waaruit met een extra lijn, of voor meerdere zones meerdere extra lijnen, met een lengte van 150 mm naar de boeg van het schip toe het inzinkingsniveau ten opzichte van het inzinkingsmerk voor zone 3 wordt aangegeven.

  Deze verticale streep en de horizontale lijn hebben een dikte van 30 mm. Naast het inzinkingsmerk op de boeg van het schip moet het cijfer van de betreffende zone worden aangegeven. De afmetingen van dit cijfer zijn 60 x 40 mm (zie figuur 1).

  Figuur 1

  Figuur 1

Artikel 4.05 Ten hoogste toegelaten inzinking van schepen waarvan de laadruimen niet altijd spatwater- en regendicht zijn gesloten

Wanneer het vlak van de grootste inzinking voor zone 3 is vastgesteld onder de voorwaarde dat de laadruimen spatwater- en regendicht moeten kunnen worden gesloten en de afstand tussen het vlak van de grootste inzinking en de bovenrand van de dennenboom minder dan 500 mm bedraagt, moet de ten hoogste toegelaten inzinking voor de vaart met open laadruimen worden vastgesteld.

In het binnenschipcertificaat moet dan worden ingevuld:

‘Wanneer de luiken van de laadruimen geheel of gedeeltelijk zijn geopend, mag het schip ten hoogste tot … mm onder de inzinkingsmerken voor zone 3 / zone R zijn beladen.’

Artikel 4.06 Diepgangsschalen
 • 1. Elk schip waarvan de diepgang meer dan 1 m kan bereiken moet aan het achterschip aan iedere zijde van een diepgangsschaal zijn voorzien; aanvullende diepgangsschalen zijn toegestaan.

 • 2. Het nulpunt van iedere diepgangsschaal moet loodrecht daaronder liggen in een vlak evenwijdig aan het vlak van de grootste inzinking, dat door het laagste punt van de scheepsromp gaat of van de kiel, wanneer deze aanwezig is. De afstand loodrecht boven het nulpunt moet in decimeters zijn ingedeeld. Deze indeling moet vanaf het vlak voor de waterlijn bij ledig schip tot 100 mm boven het vlak van de grootste inzinking op iedere diepgangsschaal door ingehakte of ingeslagen merken zijn aangebracht. Deze indeling moet voorts in de vorm van goed zichtbare, afwisselend in twee verschillende kleuren geschilderde stroken zijn aangeduid. De indeling moet naast de schaal ten minste bij elke 5 decimeter, alsmede aan het boveneinde, door cijfers zijn aangegeven.

 • 3. De twee achterste ijkschalen, die met toepassing van het in artikel 4.04, lid 7, genoemde verdrag zijn aangebracht, kunnen als diepgangsschalen dienstdoen, mits zij overeenkomstig bovenstaande voorschriften zijn ingedeeld; in voorkomend geval moeten de cijfers voor de diepgang zijn toegevoegd.

Artikel 4.07 Bijzondere bepalingen voor schepen die op waterwegen van zone 4 varen
 • 1. In afwijking van artikel 4.01, leden 1 en 2, wordt de veiligheidsafstand voor schepen die op de binnenwateren van zone 4 varen, voor deuren en ander openingen zoals de luiken van de vrachtruimen als volgt verminderd:

  • a) wanneer ze spatwater- en regendicht kunnen worden afgesloten tot 150 mm;

  • b) wanneer ze niet spatwater- en regendicht kunnen worden afgesloten tot 200 mm.

 • 2. In afwijking van artikel 4.02 bedraagt het kleinste vrijboord voor schepen die op de binnenwateren van zone 4 varen, 0 mm, wanneer de veiligheidsafstand van lid 1 wordt aangehouden.

HOOFDSTUK 5 MANOEUVREEREIGENSCHAPPEN

Artikel 5.01 Algemene eisen
 • 1. Schepen en samenstellen moeten over voldoende vaar- en manoeuvreereigenschappen beschikken.

 • 2. Schepen zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging die bestemd zijn om gesleept te worden, moeten voldoen aan de bijzondere eisen van de Commissie van deskundigen.

 • 3. Schepen met eigen mechanische middelen tot voortbeweging en samenstellen moeten voldoen aan de artikelen 5.02 tot en met 5.10.

Artikel 5.02 Proefvaarten
 • 1. De vaar- en manoeuvreereigenschappen dienen door proefvaarten te worden aangetoond. Daarbij dient met name te worden vastgesteld of is voldaan aan de eisen van de artikelen 5.06 tot en met 5.10.

 • 2. De Commissie van deskundigen kan geheel of gedeeltelijk afzien van proefvaarten, wanneer op andere wijze wordt aangetoond dat aan de eisen wat betreft vaar- en manoeuvreereigenschappen wordt voldaan.

Artikel 5.03 Proefvaarttraject
 • 1. De in artikel 5.02 bedoelde proefvaarten dienen in de door de bevoegde instanties aangewezen vakken van binnenwateren te worden uitgevoerd.

 • 2. Deze proefvaarttrajecten moeten zich bevinden in zo recht mogelijke vakken met een lengte van ten minste 2 km en voldoende breedte in stromend of stil water en moeten zijn voorzien van duidelijk herkenbare markeringen om de positie van het schip vast te kunnen stellen.

 • 3. De hydrologische gegevens, zoals waterdiepte, vaarwaterbreedte en gemiddelde stroomsnelheid in het vaarwater bij verschillende waterstanden moeten door de Commissie van deskundigen kunnen worden vastgesteld.

Artikel 5.04 Beladingstoestand van schepen en samenstellen tijdens de proefvaart

Schepen en samenstellen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen moeten voor de proefvaarten zo mogelijk gelijklastig en ten minste voor 70% zijn beladen. Wanneer de proefvaart met minder lading wordt uitgevoerd, moet de toelating voor wat betreft de afvaart tot deze belading worden beperkt.

Artikel 5.05 Hulpmiddelen aan boord voor de proefvaart
 • 1. Bij de proefvaarten mogen geen ankers worden gebruikt, maar wel alle in het binnenschipcertificaat onder nummers 34 en 52 ingevulde inrichtingen die vanuit de stuurstelling te bedienen zijn.

 • 2. Bij opdraaimanoeuvres als bedoeld in artikel 5.10 mogen echter de boegankers worden gebruikt.

Artikel 5.06 Snelheid (vooruitvaren)
 • 1. Schepen en samenstellen moeten een snelheid ten opzichte van het water van ten minste 13 km/u kunnen bereiken. Dit geldt niet voor duwboten indien zij alleen varen.

 • 2. Voor schepen en samenstellen die slechts op de reden en in de havens varen kan de Commissie van deskundigen afwijkingen toestaan.

 • 3. De Commissie van deskundigen gaat na of het vaartuig in onbeladen toestand een snelheid ten opzichte van het water van 40 km/u kan overschrijden. Is dit het geval, dan moet in het binnenschipcertificaat onder nummer 52 worden vermeld:

  ‘Het vaartuig is in staat een snelheid van 40 km/u

  ten opzichte van het water te overschrijden.’

Artikel 5.07 Stopeigenschappen
 • 1. Schepen en samenstellen moeten tijdig kop vóór kunnen stilhouden en moeten tegelijkertijd voldoende bestuurbaar blijven.

 • 2. Bij schepen en samenstellen met een lengte L van 86 m of minder en een breedte B van 22,90 m of minder kunnen deze stopeigenschappen worden vervangen door de keereigenschappen.

 • 3. De stopeigenschappen dienen door stopmanoeuvres op een der in artikel 5.03 bedoelde proefvaartvakken en de keereigenschappen door opdraaimanoeuvres als bedoeld in artikel 5.10 te worden aangetoond.

Artikel 5.08 Achteruitvaareigenschappen

Wanneer de in artikel 5.07 genoemde noodzakelijke stopmanoeuvre in stilstaand water wordt uitgevoerd, dient tevens een achteruitvaarproef te worden uitgevoerd.

Artikel 5.09 Uitwijkeigenschappen

Schepen en samenstellen moeten tijdig kunnen uitwijken. De uitwijkeigenschappen dienen te worden aangetoond door uitwijkmanoeuvres op één der in artikel 5.03 bedoelde proefvaartvakken.

Artikel 5.10 Keereigenschappen

Schepen en samenstellen met een lengte L van 86 m of minder en een breedte B van 22,90 m of minder moeten tijdig kunnen keren.

Deze keereigenschappen kunnen door de in artikel 5.07 bedoelde stopeigenschappen worden vervangen.

De keereigenschappen dienen door opdraaimanoeuvres te worden aangetoond.

HOOFDSTUK 6 STUURINRICHTINGEN

Artikel 6.01 Algemene eisen
 • 1. Schepen moeten zijn voorzien van een betrouwbaar werkende stuurinrichting waarmee ten minste de in hoofdstuk 5 bedoelde manoeuvreereigenschappen worden bereikt.

 • 2. Werktuiglijk aangedreven stuurinrichtingen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat het roer niet onvoorzien van stand kan veranderen.

 • 3. De gehele stuurinrichting moet voor een permanente slagzij van het schip tot 15° en omgevingstemperaturen van – 20 °C tot + 50 °C geschikt zijn.

 • 4. De afzonderlijke onderdelen van de stuurinrichting moeten qua sterkte zodanig zijn geconstrueerd dat alle onder normale omstandigheden daarop inwerkende krachten goed kunnen worden opgenomen. De van buitenaf op het roer inwerkende krachten mogen het functioneren van de stuurmachine en zijn aandrijving niet beïnvloeden.

 • 5. Stuurinrichtingen moeten een mechanisch aangedreven stuurmachine hebben, wanneer de voor de bediening van het roer te leveren krachten dit vereisen.

 • 6. Stuurmachines met een mechanische aandrijving moeten een beveiliging tegen overbelasting hebben die het door de aandrijving uitgeoefende koppel begrenst.

 • 7. Asdoorvoeringen van roerkoningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden.

Artikel 6.02 Aandrijving van de stuurmachine
 • 1. Bij stuurmachines met mechanische aandrijving moet een tweede onafhankelijke aandrijving of handaandrijving beschikbaar zijn. In geval van uitval of storing van de aandrijving moet de tweede onafhankelijke aandrijving of handaandrijving binnen 5 seconden in werking kunnen worden gesteld.

 • 2. Wanneer het inschakelen van de tweede aandrijving of van de handaandrijving niet automatisch geschiedt, moet de roerganger deze met één enkele handeling onmiddellijk, snel en eenvoudig kunnen inschakelen.

 • 3. Ook wanneer de tweede aandrijving of de handaandrijving in werking is, moeten de in hoofdstuk 5 bedoelde manoeuvreereigenschappen kunnen worden gerealiseerd.

Artikel 6.03 Hydraulische aandrijfinstallatie van de stuurmachine
 • 1. Op de hydraulische aandrijfinstallatie van de stuurmachine mogen geen andere verbruikers zijn aangesloten.

 • 2. De hydraulische tanks dienen te zijn uitgerust met een niveaualarmsysteem, dat het dalen van het olieniveau beneden de voor het veilig kunnen functioneren laagst toegestane stand controleert.

 • 3. De afmetingen, constructie en plaatsing van de pijpleidingen moeten beschadigingen door mechanische invloeden of vuur zoveel mogelijk uitsluiten.

 • 4. Hydraulische slangen

  • a) zijn alleen toegelaten indien de trillingsabsorptie of de bewegingsvrijheid van onderdelen hun gebruik onvermijdelijk maken;

  • b) moeten ontworpen zijn om ten minste de hoogst toegelaten werkdruk aan te kunnen, en

  • c) moeten ten laatste na acht jaar worden vernieuwd.

 • 5. Hydraulische cilinders, hydraulische pompen en hydraulische en elektrische motoren moeten ten minste om de acht jaar door een gespecialiseerde firma worden onderzocht en indien nodig hersteld.

Artikel 6.04 Energiebron
 • 1. Stuurinrichtingen met twee mechanische aandrijvingen moeten beschikken over twee energiebronnen.

 • 2. Wanneer de tweede energiebron van een stuurmachine met mechanische aandrijving tijdens de vaart niet continu kan worden gebruikt, moet de voor het starten daarvan benodigde tijd door een buffersysteem van voldoende capaciteit worden overbrugd.

 • 3. Bij elektrische energiebronnen mogen uit de toevoer van de stuurinrichtingen geen andere verbruikers worden gevoed.

Artikel 6.05 Handaandrijving
 • 1. Het handstuurwiel mag niet meegedraaid kunnen worden door een mechanische aandrijving.

 • 2. Terugslag van het stuurwiel moet bij automatisch inschakelen van de handaandrijving bij iedere stand van het roer zijn verhinderd.

Artikel 6.06 Roerpropeller-, waterstraal-, cycloïdaalschroef- en boegschroefinstallaties
 • 1. Indien bij roerpropeller-, waterstraal-, cycloïdaalschroef- en boegschroefinstallaties de afstandsbediening voor de verandering van de richting van de stuwkracht elektrisch, hydraulisch of pneumatisch is, dan moeten vanaf de stuurstelling tot de propeller- of straalinstallatie twee van elkaar onafhankelijke besturingssystemen aanwezig zijn die, mutatis mutandis, voldoen aan de in de artikelen 6.01 tot en met 6.05 genoemde eisen.

  Dit is niet van toepassing indien het gebruik van dergelijke installaties niet noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de manoeuvreereigenschappen bedoeld in hoofdstuk 5, dan wel uitsluitend voor de stopproef.

 • 2. Indien twee of meer van elkaar onafhankelijke roerpropeller-, waterstraal- of cycloïdaalschroefinstallaties aanwezig zijn, is het tweede besturingssysteem niet vereist indien het schip bij het uitvallen van één van deze installaties manoeuvreerbaar blijft overeenkomstig hoofdstuk 5.

Artikel 6.07 Signalering en controle
 • 1. De stand van het roer moet bij de stuurstelling duidelijk zichtbaar zijn. Elektrische roerstandaanwijzers moeten een eigen voeding hebben.

 • 2. De stuurstelling moet voorzien zijn van een optisch en akoestisch alarm om de volgende zaken te signaleren:

  • a) daling van het oliepeil van de hydraulische tanks onder het in artikel 6.03, lid 2, bepaalde laagste peil en daling van de werkdruk van het hydraulische systeem;

  • b) het uitvallen van de voeding van de elektrische besturingsenergie;

  • c) het uitvallen van de voeding van de elektrische energie ten behoeve van de aandrijving;

  • d) het uitvallen van de stuurautomaat;

  • e) het uitvallen van de voorgeschreven buffersystemen.

Artikel 6.08 Stuurautomaat
 • 1. Stuurautomaten en de onderdelen daarvan moeten voldoen aan artikel 10.20.

 • 2. Een groen lampje in de stuurstelling moet aangeven dat de stuurautomaat voor gebruik gereed is.

  Uitval, ontoelaatbare afwijkingen van de voedingsspanning en ontoelaatbare daling van de rotatiefrequentie van de gyroscoop moeten worden gecontroleerd.

 • 3. Wanneer er naast de stuurautomaat nog andere besturingssystemen aanwezig zijn, moet bij de stuurstelling duidelijk te zien zijn welk systeem is ingeschakeld. De omschakeling van het ene systeem naar het andere moet onmiddellijk kunnen geschieden. Storingen van stuurautomaten mogen het betrouwbaar functioneren van de stuurinrichting niet kunnen beïnvloeden.

 • 4. De voeding van de elektrische energie van de stuurautomaat moet onafhankelijk zijn van andere verbruikers.

 • 5. De in stuurautomaten gebruikte gyroscopen, sensoren of bochtaanwijzers moeten aan de eisen van bijlage 5, onderdeel II, voldoen.

Artikel 6.09 Keuring
 • 1. De correcte installatie van de stuurinrichting dient door een Commissie van deskundigen te worden gekeurd. Daartoe kan de Commissie van deskundigen om de volgende documenten vragen:

  • a) beschrijving van de stuurinrichting;

  • b) tekeningen en gegevens over de aandrijvingen van de stuurmachine en de besturing;

  • c) gegevens over de stuurmachine;

  • d) schakelschema voor de elektrische installatie;

  • e) beschrijving van de stuurautomaat;

  • f) aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van de installatie.

 • 2. Bij een proefvaart dient de werking van de stuurinrichting als geheel te worden gekeurd. Bij stuurautomaten dient te worden getest of op veilige wijze een rechte koers wordt gehouden en of op veilige wijze in bochten wordt gevaren.

 • 3. Stuurmachines met mechanische aandrijving moeten door een deskundige worden gekeurd:

  • a) vóór ingebruikstelling;

  • b) na een defect;

  • c) na verandering of reparatie;

  • d) met regelmaat ten minste elke drie jaar.

 • 4. De keuring omvat ten minste:

  • a) een controle van de overeenstemming met de goedgekeurde tekeningen en bij periodieke keuringen, controle of de stuurinrichting wijzigingen heeft ondergaan;

  • b) een functionele test van de stuurinrichting voor alle operationele functies;

  • c) visuele controle en dichtheidscontrole van de hydraulische componenten, in het bijzonder kleppen, pijpleidingen, hydraulische leidingen, hydraulische cilinders, hydraulische pompen en hydraulische filters;

  • d) visuele controle van de elektrische onderdelen, in het bijzonder relais, elektrische motoren en veiligheidsapparaten;

  • e) controle van de optische en akoestische controleapparaten.

 • 5. Inzake de keuring moet een door de deskundige ondertekende verklaring worden opgesteld waaruit de datum van de keuring blijkt.

HOOFDSTUK 7 STUURHUIS

Artikel 7.01 Algemene bepalingen
 • 1. Stuurhuizen moeten zodanig zijn ingericht dat de roerganger zijn werkzaamheden tijdens de vaart te allen tijde kan verrichten.

 • 2. Tijdens het normale bedrijf van het schip mag het niveau van de geluidsdruk voortgebracht door het schip bij de stuurstelling ter hoogte van het hoofd van de roerganger niet hoger zijn dan 70 dB(A).

 • 3. Bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar moet de roerganger zijn werkzaamheden zittend kunnen verrichten en moeten alle voor het voeren van het schip noodzakelijke signalerings- en controle-instrumenten en de bedieningsapparatuur zodanig zijn gerangschikt dat de roerganger ze tijdens de vaart gemakkelijk kan observeren en bedienen zonder daarbij zijn plaats te hoeven verlaten en zonder het radarbeeld uit het oog te verliezen.

Artikel 7.02 Vrij zicht
 • 1. Het uitzicht vanaf de stuurstelling moet naar alle zijden voldoende vrij zijn.

 • 2. De dode hoek voor de boeg van het lege schip met halve voorraden en zonder ballast mag voor de roerganger niet meer dan 250 m zijn.

  Om de dode hoek nog verder te verkleinen mogen alleen geschikte hulpmiddelen worden gebruikt.

  Bij het onderzoek mogen deze hulpmiddelen niet in aanmerking worden genomen.

 • 3. Het vrije gezichtsveld vanaf de plaats waar de roerganger zich gewoonlijk bevindt moet ten minste 240° van de horizon bedragen. Daarvan moet een gezichtsveld van ten minste 140° binnen de voorste halve cirkel liggen.

  In de normale zichtas van de roerganger mogen zich geen vensterstijlen, steunen of opbouwen bevinden.

  Indien, ook in het geval van een vrij gezichtsveld van 240° of meer, geen voldoende vrij uitzicht naar achteren gewaarborgd is, kan de Commissie van deskundigen andere maatregelen eisen, zoals de inbouw van geschikte hulpmiddelen.

  De hoogte van de onderrand van de zijvensters moet zo laag mogelijk en de hoogte van de bovenrand van de zij- en achtervensters moet zo hoog mogelijk worden gehouden.

  Bij de vaststelling of aan de bepalingen van dit artikel inzake het gezichtsveld vanuit het stuurhuis is voldaan, wordt ervan uitgegaan dat de ooghoogte van de roerganger zich op 1,65 m boven de vloer van het stuurhuis bevindt.

 • 4. De bovenrand van het boegvenster van het stuurhuis moet voldoende hoog zijn om de roerganger een vrij zichtveld naar voren te bieden.

  Aan dit voorschrift wordt in elk geval voldaan indien een persoon op de stuurstelling met een ooghoogte van 1,80 m een vrij gezichtsveld heeft tot op ten minste 10° boven het horizontale vlak op ooghoogte.

 • 5. Door adequate middelen moet zijn gewaarborgd dat onder alle weersomstandigheden door de voorruiten helder zicht mogelijk is.

 • 6. In stuurhuizen gebruikte ruiten moeten vervaardigd zijn van veiligheidsglas en een minimale lichtdoorlatendheid van 75% hebben.

  Om lichtweerkaatsing te voorkomen zijn de voorruiten van het stuurhuis ontspiegeld of zijn ze zo geplaatst dat weerkaatsingen effectief uitgesloten zijn.

  Aan het voorschrift van de tweede volzin wordt in elk geval voldaan indien de ruiten schuin ingezet zijn en zij naar voren toe met de bovenkant van het venster een hoek van minimaal 10° en maximaal 25° met de loodlijn maken.

Artikel 7.03 Algemene eisen voor bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten
 • 1. De voor het voeren van een schip noodzakelijke bedieningsapparatuur moet gemakkelijk kunnen worden bediend. De stand waarin zij zijn gebracht, moet duidelijk herkenbaar zijn.

 • 2. Controle-instrumenten moeten gemakkelijk kunnen worden afgelezen; zij moeten traploos regelbaar kunnen worden verlicht. Lichtbronnen mogen niet storen of de zichtbaarheid van de controle-instrumenten hinderen.

 • 3. Er moet een inrichting voor het controleren van de signaallampjes aanwezig zijn.

 • 4. Of een inrichting in werking is, moet duidelijk zichtbaar zijn. Wanneer dit door een signaallampje wordt aangegeven, moet dit groen zijn.

 • 5. Storingen of het uitvallen van inrichtingen waarvan controle verplicht is, dienen door rode signaallampjes te worden aangegeven.

 • 6. Wanneer één van de rode signaallampjes gaat branden, moet een akoestisch signaal klinken. Voor de verschillende lampjes kan hetzelfde akoestische alarmsignaal worden gegeven. Het geluidsniveau van dit signaal moet ten minste 3 dB(A) meer bedragen dan het maximaal heersende geluidsniveau ter plaatse van de stuurstelling.

 • 7. Het akoestische signaal moet kunnen worden uitgezet na het constateren van het uitvallen of van de storing. Dit mag geen nadelige invloed hebben op het functioneren van het signaal voor andere storingen. De rode signaallampjes mogen echter pas na het verhelpen van de storing uitgaan.

 • 8. De signalerings- en controle-instrumenten moeten bij het uitvallen van de voeding automatisch op een andere energiebron worden geschakeld.

Artikel 7.04 Bijzondere eisen voor bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten voor voortstuwingsmotoren en stuurinrichtingen
 • 1. De bediening en de controle van de voortstuwingsmotoren en van de stuurinrichtingen moet vanaf de stuurstelling mogelijk zijn. Voortstuwingsmotoren die zijn voorzien van een vanaf de stuurstelling bedienbare koppeling, of die een vanaf de stuurstelling bedienbare verstelbare schroef aandrijven, hoeven slechts in de machinekamer aan- en uitgezet te kunnen worden.

 • 2. De bediening van elke voortstuwingsmotor moet kunnen geschieden door één enkele hefboom. De hefboom moet volgens een cirkelboog in een verticaal vlak dat nagenoeg evenwijdig is aan de lengteas van het schip kunnen worden bewogen. Het verplaatsen van deze hefboom in de richting van het voorschip moet het schip vooruit doen varen, terwijl verplaatsing van de hefboom in de richting van het achterschip het schip achteruit doet varen. Aan weerszijden van de nulstand van de hefboom vindt het koppelen of omkeren plaats. In de nulstand moet de hefboom vanzelf blijven staan.

 • 3. De richting van de door de aandrijving op het schip werkende stuwingskracht alsmede het toerental van de schroeven of stuwingsmotoren moet worden aangegeven.

 • 4. De in de artikelen 6.07, tweede lid, 8.03, tweede lid, en 8.05, dertiende lid, voorgeschreven signalerings- en controle-instrumenten moeten in de stuurstelling zijn aangebracht.

 • 5. Bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar moet de besturing van het schip plaats vinden door middel van een hefboom. Deze hefboom moet gemakkelijk met de hand bediend kunnen worden. De hoek van de hefboom moet overeenkomen met de stand van de roerbladen ten opzichte van de lengteas van het schip. De hefboom moet in onverschillig welke positie kunnen worden losgelaten, zonder dat dan de stand van de roerbladen verandert. De nulstand van de hefboom moet duidelijk voelbaar zijn.

 • 6. Wanneer het schip is voorzien van koproeren of bijzondere roeren (bijv. voor achteruitvaren), moeten deze bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar kunnen worden bediend door speciale hefbomen die, mutatis mutandis, aan de in het vijfde lid genoemde toepasselijke eisen voldoen.

  Dit geldt ook wanneer bij samenstellen de roerinstallaties van andere vaartuigen dan het voor het voeren van het samenstel gebruikte vaartuig worden gebruikt.

 • 7. Bij het gebruik van stuurautomaten moet het bedieningsorgaan voor het instellen van de draaisnelheid in elke willekeurige positie kunnen worden losgelaten zonder dat daardoor de ingestelde draaisnelheid verandert.

  Het bedieningsorgaan moet een zodanige zwenkhoek hebben dat voldoende nauwkeurigheid van de instelling is gewaarborgd. De nulstand moet voelbaar van andere standen zijn te onderscheiden. De schaalverdeling moet traploos regelbaar kunnen worden verlicht.

 • 8. Inrichtingen voor afstandsbediening van de gehele stuurinrichting moeten vast ingebouwd zijn en zodanig zijn geïnstalleerd dat de gekozen vaarrichting duidelijk zichtbaar is. Wanneer zij uitgeschakeld kunnen worden, moeten zij voorzien zijn van een aanwijzer die aangeeft of de inrichting ‘aan’ of ‘uit’ is. De opstelling en bediening van de verschillende onderdelen van deze inrichtingen moeten overeenkomen met de functie daarvan.

  Voor aanvullende installaties van de stuurinrichting, zoals boegschroefinstallaties, zijn niet vast ingebouwde afstandsbedieningen toegestaan wanneer door een prioriteitsschakeling in het stuurhuis de bediening van de aanvullende installatie te allen tijde kan worden overgenomen.

 • 9. Bij roerpropeller-, waterstraal-, cycloïdaalschroef- en boegschroefinstallaties zijn gelijkwaardige bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten toegestaan.

  Voor deze installaties zijn het eerste tot en met achtste lid met inachtneming van de bijzondere kenmerken en de gekozen opstelling van de genoemde actieve stuurinrichtingen en de voortstuwingsinrichtingen van overeenkomstige toepassing. Naar analogie van lid 2 moet elke inrichting worden bediend door één enkele hefboom die beweegt volgens een cirkelboog in een verticaal vlak dat nagenoeg evenwijdig is aan de lengteas van de inrichting. Uit de positie van de hefboom moet duidelijk de richting van de aandrijving van het schip blijken.

  Voor zover roerpropeller- of cycloïdaalschroefinstallaties niet door middel van hefbomen worden bediend, kan de Commissie van deskundigen afwijkingen op de voorschriften van het tweede lid toestaan. Deze afwijkingen moeten worden vermeld onder nummer 52 van het binnenschipcertificaat.

Artikel 7.05 Navigatielantaarns, lichtseinen en geluidsseinen
 • 1. Navigatielantaarns, evenals hun behuizing en toebehoren, dragen het keurmerk dat is bepaald in de gewijzigde Richtlijn 2014/90/EU9.

 • 2. Voor zover de controle van de navigatielantaarns niet rechtstreeks vanuit het stuurhuis mogelijk is, moeten ter controle van deze lichten in het stuurhuis stroomaanwijslampen of gelijkwaardige inrichtingen, zoals controlelampjes, zijn aangebracht.

 • 3. Bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar moeten ter controle van de navigatielantaarns en de lichtseinen controlelampen in de stuurstelling zijn ingebouwd. De schakelaars van de navigatielantaarns moeten in of vlakbij de daarbij behorende controlelampen zijn aangebracht en daar duidelijk bij behoren.

  De groepering en de kleur van de controlelampen van de navigatielantaarns en de lichtseinen moeten overeenkomen met de werkelijke opstelling en de kleur van de ingeschakelde navigatielantaarns en de lichtseinen.

  Het niet-functioneren van een navigatielantaarn of lichtsein moet het uitgaan van de overeenkomstige controlelamp tot gevolg hebben dan wel op andere wijze door de betreffende controlelamp worden aangegeven.

 • 4. Bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar dient de bediening van de geluidsseinen met de voet te kunnen geschieden. Dit geldt niet voor het ‘blijf weg-sein’ overeenkomstig de toepasselijke scheepvaartpolitiereglementen van de lidstaten.

Artikel 7.06 Navigatie- en informatieapparatuur
 • 1. Navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers voldoen aan de in bijlage 5 vermelde voorschriften Een bevoegde instantie stelt vast of aan deze eisen is voldaan en geeft vervolgens een typegoedkeuring af.

 • 2. Inland ECDIS-apparaten die in de navigatiemodus kunnen worden gebruikt, worden beschouwd als een navigatieradarinstallatie. Zij moeten voldoen aan de eisen van Inland ECDIS-standaard. Aan de in bijlage 5 vermelde voorschriften moet zijn voldaan.

 • 3. De Inland AIS-apparatuur moet voldoen aan de eisen van de Inland AIS-teststandaard. Aan de in bijlage 5 vermelde voorschriften moet zijn voldaan.

 • 4. De bochtaanwijzer moet vóór de roerganger in diens gezichtsveld zijn geplaatst.

 • 5. Bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar:

  • a) mag het radarscherm in normale stand niet wezenlijk buiten de blikrichting van de roerganger vallen;

  • b) moet het radarbeeld zonder kap of scherm, ongeacht de buiten het stuurhuis heersende lichtomstandigheden, duidelijk zichtbaar zijn;

  • c) moet de bochtaanwijzer direct boven of onder het radarbeeld zijn geplaatst of hierin zijn geïntegreerd.

Artikel 7.07 Marifooninstallatie voor schepen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar
 • 1. Op schepen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar moet voor het schip-schipverkeer en de nautische informatie het ontvangen door een luidspreker en het zenden door een vast opgestelde microfoon geschieden. Het overschakelen van ‘ontvangen’ naar ‘zenden’ moet door middel van drukknoppen geschieden.

  In geen geval mag de microfoon van dit verkeer voor verbindingen van het openbaar verkeer kunnen worden gebruikt.

 • 2. Wanneer een schip met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar is uitgerust met een marifooninstallatie bestemd voor het openbaar verkeer, moet de ontvangst daarvan vanaf de zitplaats van de roerganger mogelijk zijn.

Artikel 7.08 Interne spreekverbinding aan boord

Aan boord van schepen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar moet een interne spreekverbinding aanwezig zijn.

Vanaf de stuurstelling moeten de volgende spreekverbindingen tot stand kunnen worden gebracht:

 • a) met het voorschip van het schip of het voorste gedeelte van het samenstel;

 • b) met het achterschip van het schip of het achterste gedeelte van het samenstel, indien geen directe communicatie daarmee vanaf de stuurstelling mogelijk is;

 • c) met het verblijf of de verblijven van de bemanning;

 • d) met de hut van de schipper.

Op alle punten van deze spreekverbinding dient het luisteren door luidsprekers en het spreken door vast opgestelde microfoons te kunnen geschieden. Met het voorschip en het achterschip van het schip of van het samenstel is een marifoonverbinding toegestaan.

Artikel 7.09 Alarminstallatie
 • 1. Er moet een onafhankelijke alarminstallatie aanwezig zijn, waarmee de verblijven, de machinekamers en eventueel aparte pompkamers kunnen worden bereikt.

 • 2. De roerganger moet een schakelaar ‘AAN/UIT’ voor de bediening van het alarmsein binnen zijn bereik hebben. Voor dit sein mag geen schakelaar worden gebruikt die, wanneer men hem loslaat, automatisch in de stand ‘UIT’ kan terugspringen.

 • 3. Het geluidsniveau van het alarmsignaal moet in de verblijven ten minste 75 dB(A) bedragen.

  In de machine- en pompkamers moet een overal goed waarneembaar, rondom zichtbaar knipperlicht als alarmsignaal aanwezig zijn.

Artikel 7.10 Verwarming en ventilatie

Stuurhuizen moeten zijn voorzien van een doeltreffende en regelbare verwarming en ventilatie.

Artikel 7.11 Installatie voor het bedienen van hekankers

Op schepen en samenstellen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar waarvan de lengte L meer dan 86 m of de breedte B meer dan 22,90 m bedraagt, moet de roerganger de hekankers vanaf zijn plaats kunnen presenteren.

Artikel 7.12 In hoogte verstelbare stuurhuizen
 • 1. Mechanisch aangedreven in hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen dat de veiligheid van personen aan boord niet in gevaar wordt gebracht.

 • 2. Een in hoogte verstelbaar stuurhuis mag de stabiliteit van het schip niet in gevaar brengen.

 • 3. Bij het heffen en zakken mogen de vanuit het stuurhuis uitgevoerde handelingen niet worden gehinderd. In alle hoogtestanden moet de toegang tot en het verlaten van het stuurhuis mogelijk zijn.

 • 4. Het hefmechanisme moet vanuit het stuurhuis bediend kunnen worden. Bij de stuurstelling moeten de volgende indicaties zijn aangebracht:

  • a) spanning aanwezig,

  • b) stuurhuis in laagste stand,

  • c) stuurhuis in hoogste stand,

  • d) stuurhuis vergrendeld in vaste stand (indien van toepassing).

 • 5. Het hefmechanisme moet het stuurhuis in elke stand kunnen stoppen. Ingeval het stuurhuis in een bepaalde stand vergrendeld kan worden, moet het hefmechanisme zich bij een vergrendeling automatisch uitschakelen. Een vergrendeling moet onder alle bedrijfsomstandigheden gedeblokkeerd kunnen worden.

 • 6. Het hefmechanisme moet zodanig zijn uitgevoerd dat een overschrijding van de uiterste standen onmogelijk is.

 • 7. Ter voorkoming van ongecontroleerd neerlaten moeten bouwkundige maatregelen zijn voorzien. Ter voorkoming van het gevaar van persoonlijk letsel ten gevolge van het neerlaten van het stuurhuis moeten adequate beschermende voorzieningen aanwezig zijn. Telkens wanneer het stuurhuis in een lagere stand wordt gezet, moet automatisch een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal duidelijk waarneembaar zijn.

 • 8. In hoogte verstelbare stuurhuizen moeten zijn voorzien van een neerlaatsysteem voor noodgevallen, dat onafhankelijk is van het normale hefmechanisme en dat zelfs bij een uitval van de energievoorziening gebruikt kan worden. Dit noodsysteem moet vanuit het stuurhuis bediend kunnen worden. Bij het gebruik van dit noodsysteem moet het stuurhuis net zo snel neergelaten kunnen worden als onder normale omstandigheden.

 • 9. (zonder inhoud)

 • 10. Hydraulische slangen:

  • a) zijn slechts toegestaan wanneer het gebruik daarvan in verband met het verminderen van trillingen of de bewegingsvrijheid van de componenten absoluut noodzakelijk is;

  • b) moeten ten minste zijn berekend op de ten hoogste toegelaten werkdruk;

  • c) moeten uiterlijk om de acht jaar worden vernieuwd.

 • 11. In hoogte verstelbare stuurhuizen dienen regelmatig, echter ten minste eens in de twaalf maanden door een deskundige te worden onderzocht. Hierbij dient door visuele controle en controle van het functioneren te worden vastgesteld of de installatie veilig is.

 • 12. In hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten door een erkend deskundige worden gekeurd:

  • a) vóór de eerste ingebruikstelling,

  • b) vóór de hernieuwde ingebruikstelling na een wezenlijke verandering of reparatie, en

  • c) met een regelmaat van ten minste elke vijf jaar.

  Ter gelegenheid van deze keuringen moet de voldoende sterkte en stabiliteit rekenkundig worden aangetoond.

  Inzake de keuring moet een door de erkend deskundige ondertekende verklaring worden opgesteld waaruit de datum van de keuring blijkt.

Artikel 7.13 Aantekening in het binnenschipcertificaat voor schepen meteen éénmansstuurstelling voor het varen op radar

Wanneer een schip voldoet aan de in de artikelen 7.01, derde lid, 7.04, vijfe en zesde lid, 7.05, derde en vierde lid, 7.06, tweede lid, 7.07, 7.08 en 7.11 bedoelde voorschriften voor schepen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar, moet in het binnenschipcertificaat worden aangetekend:

‘Goedgekeurd voor het voeren van het schip met behulp van radar door één persoon’.

HOOFDSTUK 8 WERKTUIGBOUWKUNDIGE EISEN

Artikel 8.01 Algemene bepalingen
 • 1. Werktuigen alsmede de bijbehorende installaties moeten volgens de regels van de techniek zijn ontworpen, uitgevoerd en geïnstalleerd.

 • 2. Drukvaten voor de bedrijfsvoering van het schip moeten door een erkend deskundige op de bedrijfszekerheid worden gekeurd:

  • a) vóór de eerste ingebruikstelling;

  • b) vóór een hernieuwde ingebruikstelling na een verandering of reparatie, en

  • c) regelmatig, ten minste om de vijf jaar.

  De keuring bestaat uit een interne en externe controle. Voor persluchthouders die intern niet goed kunnen worden gecontroleerd of waarvan de staat bij de interne controle niet afdoend kan worden vastgesteld, moet bijkomend een niet-destructief onderzoek of een waterdrukcontrole worden uitgevoerd.

  Hiervan moet een verklaring worden afgegeven, ondertekend door de erkend deskundige die de keuring heeft verricht, en waarin de datum van de keuring is aangegeven.

  Andere installaties die regelmatige controle vereisen zoals stoomketels, andere drukvaten, alsmede hun toebehoren en liften moeten voldoen aan de voorschriften van één van de lidstaten.

 • 3. Er mogen alleen verbrandingsmotoren worden geïnstalleerd die brandstoffen gebruiken met een vlampunt boven 55 °C.

Artikel 8.02 Veiligheid
 • 1. Machineinstallaties moeten zo zijn ingericht en opgesteld, dat zij voor bediening en onderhoud voldoende toegankelijk zijn en personen, die ze moeten bedienen of onderhouden, niet in gevaar kunnen worden gebracht. Zij moeten kunnen worden beveiligd tegen onopzettelijke inbedrijfstelling.

 • 2. Aan de hoofd- en hulpmotoren alsmede de stoomketels en drukvaten moeten beschermende inrichtingen zijn aangebracht; hetzelfde geldt voor hun toebehoren.

 • 3. Aandrijvingen voor de pers- en zuigventilatoren moeten in geval van nood ook buiten de ruimte waar zij zich bevinden en buiten de machinekamer uitgeschakeld kunnen worden.

 • 4. Waar het noodzakelijk is moeten verbindingen van leidingen voor brandstof, smeerolie en oliën, die in krachtoverbrengingssystemen, schakel-, aandrijf- en verwarmingssystemen worden gebruikt, afgeschermd of op andere geschikte wijze zijn beschermd, om te vermijden dat deze vloeibare stoffen op hete vlakken, in de aanzuigkanalen van de machines of andere ontstekingsbronnen sproeien of uitlopen. Het aantal verbindingen in deze pijpleidingensystemen moet tot een minimum worden beperkt.

 • 5. Niet ingebouwde hogedrukbrandstofleidingen van dieselmotoren tussen de hogedrukbrandstofpompen en de inspuitsystemen moeten door een mantelbuissysteem worden beschermd, dat in geval van een lek in de hogedrukleiding, de uitlopende brandstof opvangt. In het mantelbuissysteem moet een lekbak zijn voorzien alsook inrichtingen die een alarmsignaal geven in geval van lekkage aan een brandstofleiding; voor machines met slechts twee cilinders is dit alarmsysteem echter niet vereist. Bij machines voor ankerlieren en spillen op open dek zijn geen mantelbuissystemen vereist.

 • 6. Isolaties van machineonderdelen moeten in overeenstemming zijn met artikel 3.04, derde lid, tweede volzin.

Artikel 8.03 Voortstuwingsinstallaties
 • 1. De aandrijving van een schip moet op betrouwbare en snelle wijze aangezet, gestopt en van vooruit op achteruit of andersom gezet kunnen worden.

 • 2. De volgende peilen moeten worden gecontroleerd door daartoe geschikte inrichtingen die bij het bereiken van een kritische waarde een alarmsignaal in werking stellen:

  • a) de temperatuur van het koelwater van de voortstuwingsmotoren;

  • b) de druk van de smeerolie van de voortstuwingsmotoren en de transmissie;

  • c) de olie- en luchtdruk van de omkeerinrichting van de voortstuwingsmotoren, de keerkoppeling of de schroeven.

 • 3. Bij schepen met slechts één voortstuwingsmotor mag, behalve in geval van overtoeren, de motor niet automatisch worden stopgezet.

 • 4. Bij schepen met slechts één voortstuwingsmotor mag deze slechts zijn uitgerust met een inrichting voor automatische reductie van het toerental indien een automatische reductie van het toerental in het stuurhuis optisch en akoestisch wordt aangegeven en de inrichting voor reductie van het toerental vanaf de stuurstelling kan worden uitgeschakeld.

 • 5. Doorvoeringen van assen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden.

Artikel 8.04 Uitlaatsystemen van verbrandingsmotoren
 • 1. Uitlaatgassen moeten volledig naar buitenboord worden afgevoerd.

 • 2. Het binnendringen van uitlaatgassen in de verschillende ruimten van het schip moet door doelmatige maatregelen zijn verhinderd. Uitlaatgassenleidingen die door verblijven of het stuurhuis gaan, moeten in die ruimten zijn voorzien van een gasdichte mantel. De ruimte tussen de uitlaatgassenleiding en de mantel moet in verbinding staan met de open lucht.

 • 3. Uitlaatgassenleidingen moeten zodanig zijn aangelegd en beschermd dat zij geen brand kunnen veroorzaken.

 • 4. In de machinekamer moeten uitlaatgassenleidingen voldoende geïsoleerd of gekoeld zijn. Buiten de machinekamer kan een beveiliging tegen aanraken voldoende zijn.

Artikel 8.05 Brandstoftanks, -pijpleidingen en toebehoren
 • 1. Vloeibare brandstoffen moeten zijn opgeslagen in tot de scheepsromp behorende of vast in het schip bevestigde tanks van staal of, wanneer dit wegens de constructie van het schip nodig is, van een met het oog op brandveiligheid gelijkwaardig materiaal. Dit geldt niet voor tanks van hulpaggregaten met een inhoud van maximaal 12 liter, die van fabriekswege hecht met deze zijn verbonden. Brandstoftanks mogen geen begrenzingsvlakken gemeen hebben met drinkwaterreservoirs.

 • 2. Deze tanks, alsmede brandstofleidingen en verdere toebehoren, moeten zodanig zijn uitgevoerd en ingericht dat zich geen brandstof of brandstofdampen onopzettelijk in het inwendige van het schip kunnen verspreiden. Afsluitinrichtingen op brandstoftanks, die dienen voor het ontnemen van brandstof of voor de afwatering, moeten zelfsluitend zijn.

 • 3. Voor het aanvaringsschot en achter het achterpiekschot mag zich geen brandstoftank bevinden.

 • 4. Brandstoftanks en hun appendages mogen niet boven motoren of uitlaatgassenleidingen zijn geplaatst.

 • 5. De vulopeningen van brandstoftanks moeten duidelijk zijn gekenmerkt.

 • 6. De vulleidingen van brandstoftanks moeten aan dek uitmonden, met uitzondering van die der dagtanks. De vulleidingen moeten voorzien zijn van een aansluitkoppeling volgens de Europese norm EN 12827 : 1999.

  Deze tanks moeten zijn voorzien van een ontluchtingsleiding die bovendeks in de open lucht uitmondt en zo zijn ingericht dat geen water kan binnendringen. De doorsnede van deze ontluchtingsleiding moet ten minste 1,25 maal zo groot zijn als de doorsnede van de vulleiding.

  Indien tanks voor brandstoffen met elkaar in verbinding staan, moet de doorsnede van de verbindingsleiding ten minste 1,25 maal zo groot zijn als de doorsnede van de vulleiding.

 • 7. De uitgaande leidingen voor vloeibare brandstoffen moeten onmiddellijk bij de tanks zijn voorzien van een snelsluitklep, die van het dek af kan worden bediend, ook wanneer de betrokken ruimten zijn gesloten.

  Wanneer de bedieningsinrichting door de wijze van opstelling aan het gezicht is onttrokken, mag de bedekking of de afscherming niet afsluitbaar zijn

  De bedieningsinrichting moet met een rode kleur zijn gemarkeerd. Wanneer de inrichting door de wijze van opstelling aan het gezicht is onttrokken, moet deze worden gemarkeerd met een symbool voor de ‘snelsluitklep van de tank’ overeenkomstig schets 9 van bijlage 4, met een lengte van de zijde van ten minste 10 cm.

  De eerste zin geldt niet voor brandstoftanks die rechtstreeks aan de motor zijn aangebouwd.

 • 8. Brandstofleidingen, hun verbindingen, afdichtingen en appendages moeten zijn vervaardigd uit materiaal dat bestand is tegen de te verwachten mechanische, chemische en thermische belasting. Brandstofleidingen mogen niet onderhevig zijn aan schadelijke invloeden van warmte en moeten over hun volle lengte gecontroleerd kunnen worden

 • 9. Brandstoftanks moeten zijn voorzien van een geschikte peilinrichting. De peilinrichting moet tot aan de hoogste vulstand afleesbaar zijn. De peilglazen moeten tegen beschadigingen zijn beschermd, aan de onderkant zijn voorzien van automatisch sluitende inrichtingen en het boveneinde moet weer naar de tank zijn gevoerd, boven de hoogste vulstand. Het materiaal van de peilglazen moet bij normale omgevingstemperaturen niet vervormen. De peilkokers moeten niet in verblijven eindigen. Peilkokers die in een machinekamer of ketelruim eindigen, moeten zijn voorzien van zelfsluitende afsluitinrichtingen.

 • 10.

  • a) Brandstoftanks moeten door geschikte technische inrichtingen aan boord, die in het binnenschipcertificaat onder nummer 52 moeten worden vermeld, zijn beveiligd tegen het uitstromen van brandstof tijdens het bunkeren.

  • b) Wanneer brandstof wordt ingenomen van bunkerstations die door hun eigen technische inrichtingen tegen het uitstromen van brandstof aan boord tijdens het bunkeren beveiligd zijn, is het uitrustingsvoorschrift, bedoeld in onderdeel a en in het elfde lid, niet van toepassing.

 • 11. Indien brandstoftanks zijn uitgerust met een automatische uitschakelinrichting, moeten de meetelementen bij een tankvulstand van 97% het bunkeren onderbreken; deze inrichtingen moeten voldoen aan de maatstaf ‘failsafe’.

  Indien het meetelement een elektrisch contact in werking stelt, dat in de vorm van een binair signaal de van het bunkerstation afkomstige en gevoede stroomkring kan onderbreken, moet het signaal naar het bunkerstation kunnen worden overgebracht via een waterdichte apparatenstekker van een koppelingsinrichting volgens de internationale norm IEC 60309-1 : 2012 voor gelijkstroom van 40 tot en met 50 V, kleur wit, geleidingsnok 10 uur.

 • 12. Tanks voor brandstoffen moeten zijn voorzien van lekdichte afsluitbare openingen voor reiniging en keuring.

 • 13. Brandstoftanks die onmiddellijk aan de voortstuwingsmotoren en aan de voor de vaart noodzakelijke andere motoren zijn aangesloten, moeten zijn voorzien van een inrichting waardoor zowel optisch als akoestisch in het stuurhuis wordt aangegeven dat de hoeveelheid brandstof in de tank niet meer voldoende is voor een veilige voortzetting van de vaart.

Artikel 8.06 Smeerolietanks, leidingen en toebehoren
 • 1. Smeerolie moet zijn ondergebracht in tot de scheepsromp behorende of vast in het schip bevestigde tanks van staal of, wanneer dit wegens de constructie van het schip nodig is, van een met het oog op brandveiligheid gelijkwaardig materiaal. Dit is niet van toepassing voor tanks met een inhoud van minder dan 25 liter. Smeerolietanks mogen geen begrenzingsvlakken gemeen hebben met drinkwaterreservoirs.

 • 2. Smeerolietanks, alsmede de daartoe behorende leidingen en verdere toebehoren, moeten zodanig zijn uitgevoerd en ingericht dat zich geen smeerolie of smeeroliedampen onopzettelijk in het inwendige van het schip kan verspreiden.

 • 3. Voor het aanvaringsschot mogen zich geen smeerolietanks bevinden.

 • 4. Smeerolietanks en hun appendages mogen niet direct boven motoren of uitlaatgassenleidingen zijn geplaatst.

 • 5. De vulopeningen van smeerolietanks moeten duidelijk zijn gekenmerkt.

 • 6. Smeerolieleidingen, hun verbindingen, afdichtingen en appendages moeten zijn vervaardigd uit materiaal dat bestand is tegen de te verwachten mechanische, chemische en thermische belasting. De leidingen mogen niet onderhevig zijn aan schadelijke invloeden van warmte en moeten over hun volle lengte gecontroleerd kunnen worden.

 • 7. Smeerolietanks moeten zijn voorzien van een geschikte peilinrichting. De peilinrichting moet tot aan de hoogste vulstand afleesbaar zijn. De peilglazen moeten tegen beschadigingen zijn beschermd, aan de onderkant zijn voorzien van automatisch sluitende inrichtingen en het boveneinde moet weer naar de tank zijn gevoerd, boven de hoogste vulstand. Het materiaal van de peilglazen moet bij normale omgevingstemperaturen niet vervormen. De peilkokers moeten niet in verblijven eindigen. Peilkokers die in een machinekamer of ketelruim eindigen, moeten zijn voorzien van zelfsluitende afsluitinrichtingen.

Artikel 8.07 Tanks voor olie, die in krachtoverbrengingsystemen, schakel-, voortstuwings- en verwarmingssytemen wordt gebruikt, leidingen et toebehoren
 • 1. Olie die in krachtoverbrengingsystemen, schakel-, voortstuwings- en verwarmingssytemen wordt gebruikt moet zijn ondergebracht in tot de scheepsromp behorende of vast in het schip bevestigde tanks van staal of, wanneer dit wegens de constructie van het schip nodig is, van een met het oog op brandveiligheid gelijkwaardig materiaal. Dit geldt niet voor tanks met een inhoud van maximaal 25 liter. Tanks als bedoeld in de eerste volzin mogen geen begrenzingsvlakken gemeen hebben met drinkwaterreservoirs.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde tanks evenals hun leidingen en verdere toebehoren, moeten zodanig zijn uitgevoerd en ingericht dat zich noch bovengenoemde olie noch oliedampen onopzettelijk in het inwendige van het schip kan verspreiden.

 • 3. Voor het aanvaringsschot mogen zich geen in het eerste lid bedoelde tanks bevinden.

 • 4. De in het eerste lid bedoelde tanks en hun appendages mogen niet zijn geplaatst boven motoren of uitlaatgassenleidingen.

 • 5. De vulopeningen van de in het eerste lid bedoelde tanks moeten duidelijk zijn gekenmerkt.

 • 6. De leidingen voor olie als bedoeld in het eerste lid, hun verbindingen, afdichtingen en appendages moeten zijn vervaardigd uit materiaal dat bestand is tegen de te verwachten mechanische, chemische en thermische belasting. De leidingen mogen niet onderhevig zijn aan schadelijke invloeden van warmte en moeten over hun volle lengte gecontroleerd kunnen worden.

 • 7. De in het eerste lid bedoelde tanks moeten zijn voorzien van een geschikte peilinrichting. De peilinrichting moet tot aan de hoogste vulstand afleesbaar zijn. De peilglazen moeten tegen beschadigingen zijn beschermd, aan de onderkant zijn voorzien van automatisch sluitende inrichtingen en het boveneinde moet weer naar de tank zijn gevoerd, boven de hoogste vulstand. Het materiaal van de peilglazen moet bij normale omgevingstemperaturen niet vervormen. De peilkokers moeten niet in verblijven eindigen. Peilkokers die in een machinekamer of ketelruim eindigen, moeten zijn voorzien van zelfsluitende afsluitinrichtingen.

Artikel 8.08 Lensinrichting
 • 1. Ieder waterdicht compartiment moet afzonderlijk kunnen worden gelensd. Dit geldt niet voor waterdichte compartimenten die tijdens de vaart gewoonlijk luchtdicht zijn afgesloten.

 • 2. Op schepen waarvoor een bemanning is voorgeschreven, moeten twee onafhankelijk van elkaar werkende lenspompen aanwezig zijn, die niet in dezelfde ruimte mogen staan, en waarvan er ten minste één door een motor wordt aangedreven. Indien deze schepen echter een motorvermogen hebben van minder dan 225 kW of een laadvermogen van minder dan 350 t, dan wel, in geval van schepen die niet bestemd zijn voor het vervoer van goederen, een waterverplaatsing van minder dan 250 m3, is een hand- of motorlenspomp voldoende.

  Elk der voorgeschreven pompen moet voor elk waterdicht compartiment te gebruiken zijn

 • 3. De minimale capaciteit Q1 van de eerste lenspomp moet worden berekend volgens de volgende formule:

  Q1 = 0,1 • d12 [l/min]

  d1 moet worden berekend volgens de volgende formule:

  De minimale capaciteit Q2 van de tweede lenspomp moet worden berekend volgens de volgende formule:

  Q2 = 0,1 • d22 [l/min]

  d2 moet worden berekend volgens de volgende formule:

  De afmeting d2 behoeft echter niet groter te zijn dan de afmeting d1.

  Bij het berekenen van Q2 heeft l betrekking op het langste waterdichte compartiment.

  In deze formules betekent:

  l de lengte van het desbetreffende waterdichte compartiment in [m];

  d1 de rekenkundige inwendige diameter van de hoofdlensleiding in [mm];

  d2 de rekenkundige inwendige diameter van de aftakking van de lensleiding in [mm].

 • 4. Indien de lenspompen zijn aangesloten op een lenssysteem, moet de inwendige diameter van de lensleidingen ten minste afmeting d1 hebben, in mm, en de inwendige diameter van de aftakkingen ten minste afmeting d2, in mm.

  Voor schepen met een lengte L van minder dan 25 m mogen de afmetingen d1 en d2 worden verminderd tot 35 mm.

 • 5. Er zijn slechts zelfaanzuigende lenspompen toegestaan.

 • 6. In ieder lensbaar compartiment met een vlakke bodem en een breedte van meer dan 5 m moet zich aan stuurboord en aan bakboord ten minste één lenskorf bevinden.

 • 7. De achterpiek mag door middel van een gemakkelijk toegankelijke, zelfsluitende aftapinrichting, die naar de machinekamer loopt, gelenst kunnen worden.

 • 8. De aftakkingen van de leidingen van afzonderlijke compartimenten moeten door een vastzetbare terugslagklep aan de hoofdlensleiding zijn aangesloten.

  Compartimenten of andere ruimten, die als ballastruimten dienen, behoeven slechts via een afsluiter aan het lenssysteem te zijn aangesloten. Dit geldt niet voor laadruimen die zijn ingericht voor het opnemen van ballast. Het vullen van dergelijke laadruimen met ballastwater moet door een van de lensleiding gescheiden, vast geïnstalleerde ballastleiding of door aftakkingen geschieden, die als flexibele leidingen of door middel van beweegbare tussenstukken met de hoofdlensleiding kunnen worden verbonden. Bodemkleppen zijn hiervoor niet toegestaan.

 • 9. Vullingen van laadruimen moeten zijn voorzien van peilmogelijkheden.

 • 10. Indien een lensinrichting is uitgevoerd met vast aangebrachte leidingen, moeten de lensleidingen van de bilgen die voor het verzamelen van oliehoudend water zijn bestemd, zijn voorzien van door een Commissie van deskundigen in gesloten stand verzegelde afsluiters. Het aantal en de plaats van deze afsluiters moeten worden vermeld in het binnenschipcertificaat.

 • 11. Het afgesloten zijn moet worden beschouwd als gelijkwaardig aan een verzegeling als bedoeld in het tiende lid. De sleutel of sleutels van de sloten van de afsluitinrichtingen moeten overeenkomstig gekenmerkt op een gemakkelijk toegankelijke en aangeduide plaats in de machinekamer worden bewaard.

Artikel 8.09 Inrichtingen voor het verzamelen van oliehoudend water en afgewerkte olie
 • 1. Het tijdens het bedrijf van een schip vrijkomend oliehoudend water moet aan boord kunnen worden verzameld. In dit verband wordt de machinekamerbilge aangemerkt als verzamelruimte.

 • 2. Voor het verzamelen van afgewerkte olie moeten in de machinekamer(s) één of meer speciaal daarvoor bestemde reservoirs zijn aangebracht die ten minste 1,5 keer de hoeveelheid afgewerkte olie uit de carters van alle ingebouwde verbrandingsmotoren en tandwielkasten, alsmede de hoeveelheid hydraulische olie afkomstig uit de hydraulische olietanks, kunnen bevatten.

  Aansluitingen voor het leeghalen van deze reservoirs moeten voldoen aan de Europese norm EN 1305 : 1996.

 • 3. Voor schepen die slechts worden ingezet op korte trajecten kan de Commissie van deskundigen ontheffing verlenen van het tweede lid.

Artikel 8.10 Door schepen voortgebracht geluid
 • 1. Het door een varend schip voortgebrachte geluid, in het bijzonder de door het aanzuigen van lucht en door de uitlaat van de motoren veroorzaakte geluiden, moet met daartoe geschikte middelen worden gedempt.

 • 2. Het door een varend schip voortgebrachte geluid mag op 25 m afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 75 dB(A).

 • 3. Bij stilliggende schepen mag het geluid, behalve tijdens het laden en lossen, op 25 m afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 65 dB(A).

HOOFDSTUK 9 UITSTOOT VAN SCHADELIJKE GASSEN EN LUCHTVERONTREINIGENDE DEELTJES DOOR INTERNE VERBRANDINGSMOTOREN

Artikel 9.00 Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1. ‘interne verbrandingsmotor’:

een energieomzetter, maar geen gasturbine, waarin brandstof wordt verbrand in een afgesloten ruimte, zodat uitzettend gas wordt geproduceerd dat direct wordt gebruikt voor het leveren van mechanisch vermogen, en waarvoor EU-typegoedkeuring kan worden verleend; ‘motor’ omvat het emissiebeheersingssysteem en de communicatie-interface (hardware en berichten) tussen de elektronische regeleenheid of -eenheden van het motorsysteem (ECU) en elke andere regeleenheid van de aandrijflijn;

2. ‘typegoedkeuring’:

de beslissing waarbij de bevoegde autoriteit verklaart dat een motortype of een motorfamilie wat betreft het niveau van de uitstoot van verontreinigende deeltjes en gassen voldoet aan de desbetreffende administratieve bepalingen en technische vereisten;

3. ‘motorfamilie’:

een door de motorfabrikant bepaalde groep van motoren die vanwege hun ontwerp vergelijkbare eigenschappen bezitten wat betreft de uitlaatemissie en die aan de geldende emissiegrenswaarden voldoen;

4. ‘referentievermogen’:

het nettovermogen dat wordt gebruikt om toepasselijke emissiegrenswaarden voor de motor vast te stellen;

5. ‘motorfabrikant’:

de natuurlijke of rechtspersoon die jegens de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor alle aspecten van de typegoedkeuring voor motoren, de vergunningsprocedure en de conformiteit van de productie van de motor en die tevens verantwoordelijk is voor kwesties met betrekking tot het markttoezicht op de door hem geproduceerde motoren, ongeacht of deze direct betrokken is bij alle fasen van het ontwerp en de bouw van de motor waarvoor de typegoedkeuring wordt aangevraagd;

6. ‘proces-verbaal van de motorkenmerken ‘:

het document, overeenkomstig bijlage 6, waarin alle parameters, samen met de wijzigingen, en met inbegrip van onderdelen en motorinstellingen die een invloed hebben op het emissieniveau van verontreinigende gassen en deeltjes door de motor, naar behoren worden geregistreerd.

Artikel 9.01 Algemene bepalingen
 • 1. De bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing op alle interne verbrandingsmotoren met een referentievermogen gelijk aan of groter dan 19 kW die in vaartuigen aan boord zijn geïnstalleerd.

 • 2. De interne verbrandingsmotoren moeten voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/162810. Er worden alleen interne verbrandingsmotoren van de categorieën

  • a) IWP,

  • b) IWA,

  • c) NRE met een referentievermogen van minder dan 560 kW of

  • d) motoren die overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1628 als gelijkwaardig worden erkend,

  geïnstalleerd. Deze conformiteit wordt aangetoond door middel van een typegoedkeuring.

 • 3. Een kopie van de typegoedkeuring, alsmede het inlichtingenformulier van de motorfabrikant en het proces-verbaal van de motorkenmerken moeten zich aan boord bevinden.

 • 4. De montage van ruilmotoren, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/1628, is verboden.

 • 5. De Commissie van deskundigen kan zich voor de vervulling van taken, bedoeld in dit hoofdstuk, doen bijstaan door een technische dienst. Alleen technische diensten die zijn aangemeld overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1628 zijn erkend voor de toepassing van deze standaard.

Artikel 9.02 Aantekening in het binnenschipcertificaat

Het identificatienummer, en indien van toepassing het typegoedkeuringsnummer, van alle interne verbrandingsmotoren aan boord worden onder nummer 52 van het binnenschipcertificaat vermeld.

Artikel 9.03 Bepalingen inzake de installatie van interne verbrandingsmotoren

De installatie van interne verbrandingsmotoren in vaartuigen dient in overeenstemming te zijn met de beperkingen die in de typegoedkeuring zijn uiteengezet.

Artikel 9.04 Inlichtingenformulier van de motorfabrikant
 • 1. In het inlichtingenformulier van de motorfabrikantdat wordt opgesteld door de motorfabrikant worden de relevante onderdelen, aanpassingen en parameters gespecificeerd, op grond waarvan kan worden aangenomen dat de emissiegrenswaarden voor uitlaatgassen voortdurend worden nageleefd.

 • 2. De instructies omvatten ten minste de volgende informatie:

  • a) motortype en, waar aangewezen, motorfamilie met een indicatie van het referentievermogen en het nominale toerental;

  • b) lijst met onderdelen en motorparameters die van belang zijn voor de uitlaatgasemissie;

  • c) niet te verwarren merktekens om de toegelaten componenten betrekking hebbend op de uitlaatgassen te identificeren (bijv. nummers van onderdelen die zich op de componenten bevinden);

  • d) vermelding van de motorkenmerken die betrekking hebben op de uitlaatgassen zoals instellingsmogelijkheden van het injectiemoment, van de toegelaten temperatuur van het koelwater en van de maximale tegendruk van het uitlaatgas.

Artikel 9.05 Controles van de interne verbrandingsmotor
 • 1. Bij gelegenheid van de inbouwkeuring, van de tussentijdse keuring en van de bijzondere keuring verifieert de Commissie van deskundigen de feitelijke toestand van de motor met betrekking tot de onderdelen, de ijking en de afstellingen van de parameters zoals die in het inlichtingenformulier van de motorfabrikant en in het proces-verbaal van de motorkenmerken zijn gespecificeerd.

 • 2. De resultaten van de keuringen overeenkomstig eerste lid worden geregistreerd in het proces-verbaal van de motorkenmerken overeenkomstig bijlage 6.

 • 3. Indien de inbouwkeuring, de tussentijdse en bijzondere keuringen aantonen dat de aan boord geïnstalleerde interne verbrandingsmotoren motoren wat de parameters, onderdelen en aanpasbare kenmerken betreft, voldoen aan de specificaties van de in artikel 9.01, derde lid, bedoelde documenten, mag worden aangenomen dat de emissies van uitlaatgassen en deeltjes van de interne verbrandingsmotoren aan de maximale waarden voldoen.

  Indien de Commissie van deskundigen vindt dat de interne verbrandingsmotor niet in overeenstemming is met de vereisten van de in in artikel 9.01, derde lid, bedoelde documenten, wordt geëist dat er maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de conformiteit van de motor wordt hersteld.

 • 4. Bij interne verbrandingsmotoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen worden in het kader van de inbouw-, tussentijdse of bijzondere keuringen controles uitgevoerd om na te gaan of deze systemen correct functioneren.

Artikel 9.06 Inbouwkeuringen
 • 1. Na de inbouw van de interne verbrandingsmotor aan boord, maar voor zijn ingebruikstelling, moet een inbouwkeuring worden uitgevoerd. Deze keuring, die deel uitmaakt van het eerste onderzoek van het vaartuig of van een bijzonder onderzoek naar aanleiding van de inbouw van de betreffende motor, leidt ofwel tot het inschrijven van de interne verbrandingsmotor in het eerste af te geven binnenschipcertificaat ofwel tot een wijziging van het bestaande binnenschipcertificaat.

 • 2. Tijdens de inbouwkeuring verifieert de Commissie van Deskundigen of de ingebouwde motor nog steeds voldoet aan de technische vereisten met betrekking tot het uitstootniveau van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, ook nadat deze na afgifte van de typegoedkeuring wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan.

 • 3. De Commissie van deskundigen kan van een inbouwkeuring, bedoeld in lid 1, afzien indien een motor waarvan het nominale referentievermogen PN minder dan 130 kW bedraagt, wordt vervangen door een interne verbrandingsmotor met een zelfde typegoedkeuring overeenkomstig artikel 9.01, tweede lid. Voorwaarde hiervoor is dat de Commissie van deskundigen in kennis wordt gesteld van de vervanging van de interne verbrandingsmotor en een kopie van het certificaat van typegoedkeuring alsmede het identificatienummer van de nieuw ingebouwde motor ontvangt. Ten gevolge hiervan wordt nummer 52 van het binnenschipcertificaat gewijzigd.

Artikel 9.07 Tussentijdse keuringen
 • 1. In geval van een tussentijdse keuring verifieert de Commissie van Deskundigen of de ingebouwde motor nog steeds voldoet aan de technische vereisten met betrekking tot het uitstootniveau van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, ook nadat deze sinds de inbouwkeuring wijzigingen of aanpassingen heeft ondergaan.

 • 2. De tussentijdse keuringen van de interne verbrandingsmotor worden uitgevoerd in het kader van de periodieke controle van het vaartuig.

Artikel 9.08 Bijzondere keuringen
 • 1. In geval van een bijzondere keuring verifieert de Commissie van Deskundigen of de ingebouwde motor na elke belangrijke wijziging nog steeds voldoet aan de technische vereisten met betrekking tot het uitstootniveau van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes.

 • 2. Na elke belangrijke wijziging van een interne verbrandingsmotor die een invloed heeft op de uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes, moet altijd een bijzondere keuring plaatsvinden.

Artikel 9.09 Specifieke vereisten met betrekking tot uitlaatgasnabehandelingssystemen
 • 1. De uitlaatgasnabehandelingssystemen mogen de veilige werking van het vaartuig, met inbegrip van het voortstuwingssysteem en de stroomvoorziening, niet in gevaar brengen, noch het uitlaatsysteem blokkeren.

 • 2. Als het uitlaatgasnabehandelingssysteem van een interne verbrandingsmotor die de hoofdvoortstuwing van het vaartuig vormt, met een omloopsysteem is uitgerust, moet het omloopsysteem aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a) Als het uitlaatgasnabehandelingssysteem uitvalt, moet het vaartuig door inschakeling van het omloopsysteem in staat zijn zich op eigen kracht voort te bewegen.

  • b) Als het omloopsysteem wordt ingeschakeld, moet het controlesysteem ervan een akoestisch en optisch alarmsignaal geven in het stuurhuis.

  • c) Het omloopcontrolesysteem registreert alle incidenten waarbij de motor in bedrijf was met een ingeschakeld omloopsysteem, in een permanent computergeheugen. Deze informatie moet ter beschikking worden gesteld van de bevoegde autoriteiten.

 • 3. Controlediagnosesystemen die overeenkomstig artikel 25, derde lid, onderdeel f van Verordening (EU) 2016/1628 zijn geïnstalleerd, zijn uitgerust met de voorgeschreven alarmen die in geval van een defect een akoestisch en optisch alarmsignaal geven in het stuurhuis.

 • 4. Als het nabehandelingssysteem gebruik maakt van een reagens om de emissies te verlagen, moeten de voorgeschreven alarmen de bemanning waarschuwen dat het reagens moet worden aangevuld vóór de tank leeg is of dat het reagens moet worden vervangen als er niet wordt voldaan aan de vereiste concentratie.

  Indien het in artikel 25, derde lid, onderdeel f van Verordening (EU) 2016/1628 bedoelde controlediagnosesysteem tot een vermogensreductie van de interne verbrandingsmotor kan leiden, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • a) Ondanks het activeren van de vermogensreductie moet het vaartuig in staat blijven om zich op eigen kracht voort te bewegen.

  • b) Als de vermogensreductie geactiveerd wordt, moet er een akoestisch en optisch alarmsignaal in het stuurhuis worden afgegeven.

 • 5. Aan de in het eerste lid bedoelde verplichting wordt geacht te zijn voldaan als het vaartuig is uitgerust met een

  • a) tweede onafhankelijk voortstuwingssysteem (zelfs wanneer dit tweede systeem ook met een uitlaatgasnabehandelingssysteem is uitgerust), zodat het zich op eigen kracht kan blijven voortbewegen; of

  • b) nabehandelingssysteem met een omloopsysteem overeenkomstig het tweede lid.

HOOFDSTUK 10 ELEKTRISCHE APPARATEN EN INSTALLATIES

Artikel 10.01 Algemene bepalingen
 • 1. Indien voor bepaalde onderdelen van een elektrische installatie of een elektrisch apparaat bijzondere voorschriften ontbreken, wordt de veiligheidsgraad als voldoende beschouwd wanneer die onderdelen zijn vervaardigd volgens een geldende Europese norm of volgens de voorschriften van een erkend classificatiebureau.

  De vereiste documenten moeten worden voorgelegd aan de Commissie van deskundigen.

 • 2. Aan boord moeten de volgende, door de Commissie van deskundigen gewaarmerkte, documenten aanwezig zijn:

  • a) overzichtsschema's van de gehele elektrische installatie;

  • b) schema's van het hoofdschakelbord, het noodschakelbord en de verdeelschakelborden waarop de belangrijkste technische gegevens zoals de nominale stroom van zekeringen en schakeltoestellen zijn aangegeven;

  • c) gegevens betreffende het vermogen van elektrische apparaten;

  • d) soort en doorsnede van de kabels;

  • e) bij elektrische scheepsaandrijvingen schema’s van de schakelborden en documentatie met betrekking tot de elektrische aandrijfmotoren;

  • f) schema’s van de elektronische sturing, regel-, alarm- en veiligheidssystemen;

  • g) schema’s van de stuurstroomkringen.

   In geval van onbemande vaartuigen hoeven deze documenten zich niet aan boord te bevinden, daarentegen te allen tijde door de eigenaar getoond kunnen worden.

 • 3. De apparaten en installaties moeten bestand zijn tegen permanente slagzij van het vaartuig tot 15° en een omgevingstemperatuur, bij plaatsing binnen in het schip, van 0 °C tot + 40 °C en, bij plaatsing aan dek, van – 20 °C tot + 40 °C geschikt zijn. Zij moeten binnen deze grenswaarden onberispelijk functioneren.

 • 4. Elektrische apparaten en installaties moeten goed toegankelijk en onderhoudsvriendelijk zijn.

 • 5. Elektrische apparaten en installaties moeten zodanig uitgevoerd en ingebouwd zijn dat de trillingen die onder normale bedrijfsomstandigheden aan boord optreden geen storingen of schade veroorzaken.

Artikel 10.02 Systemen voor de energieverzorging
 • 1. Aan boord van vaartuigen die zijn voorzien van een elektrische installatie moeten ten behoeve van de energieverzorging ten minste twee energiebronnen aanwezig zijn, zodat bij het uitvallen van één energiebron de resterende energiebron in staat is om verbruikers die voor de veilige vaart noodzakelijk zijn, gedurende ten minste 30 minuten te voeden.

 • 2. Aan de hand van een vermogensbalansberekening moet worden aangetoond dat de energieverzorging over voldoende capaciteit beschikt. Hierbij kan een passende gelijktijdigheidsfactor in aanmerking worden genomen.

 • 3. Onverminderd het eerste lid is voor de energiebronnen van stuurinrichtingen artikel 6.04 van kracht.

Artikel 10.03 Bescherming tegen aanraking, binnendringen van vreemde voorwerpen en water

De minimumbeschermingsgraad van de permanent geïnstalleerde delen van een elektrische installatie moet in overeenstemming zijn met de plaats van opstelling, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

Plaats van opstelling

Minimumbeschermingsgraad

volgens Europese norm EN 60529 : 2014

Generatoren

Motoren

Trans formatoren

Schakelborden, verdeelkasten en schakeltoestellen

Installatie materiaal4

Verlichting / Brandmelders

Dienstruimten, machinekamers, stuurmachinekamers ..........

IP 22

IP 22

IP 222

IP 221  2

IP 44

IP 22

Laadruimen ..........

 

IP 55

IP 55

 

IP 55

IP 55

Ruimten voor accumulatoren en de opslag van verf ..........

         

IP 44

en (Ex)3

Open dek en open stuurstellingen ..........

IP 55

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

Gesloten stuurhuis ..........

IP 55

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Verblijven, behalve sanitaire en vochtige ruimten ..........

     

IP 22

IP 20

IP 20

Sanitaire en vochtige ruimten ..........

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Opmerkingen:

1 Voor apparaten met een hoge warmteontwikkeling: IP 12.

2 Indien het apparaat zelf niet aan de minimumbeschermingsgraad voldoet, moet de plaats van opstelling voldoen aan de minimumbeschermingsgraad volgens de tabel.

3 Elektrische inrichting (erkend veilig), bijvoorbeeld

a) apparatuur die is toegelaten conform de desbetreffende Europese normenreeks EN 60079 (in de op 6 juli 2017 geldende versie),

b) apparatuur met een lagere minimumbeschermingsgraad door de bouw-aard, zoals bepaalde typen brandmelders.

Indien in ruimten met accumulatoren of waarin verf is opgeslagen lampen of brandmelders gemonteerd zijn, moet aan beide vereisten worden voldaan.

4 Voor installatiemateriaal voor een stroomsterkte vanaf 125 A: IP 66 (EN 60529 : 2014).

Artikel 10.04 Bescherming tegen explosie
 • 1. In ruimten of zones waarin een explosiegevaarlijke atmosfeer kan ontstaan, mag alleen explosies beschermde elektrisch inrichtingen (erkend veilig) worden toegepast. Deze inrichtingen moeten ten aanzien van hun bedrijfszekerheid in een explosiegevaarlijke omgeving door een krachtens de nationale bepalingen van een lidstaat erkend keuringsinstituut gekeurd en toegelaten zijn.

  In deze ruimten of zones moet de installatie van schakeltoestellen voor verlichting en voor andere elektrische apparaten zoveel mogelijk worden vermeden. De beschermingsgraad tegen explosies moet zijn afgestemd op de eigenschappen met betrekking tot de atmosfeer die zich daar kan voordoen en de vereisten van de desbetreffende zone (explosiegroep, temperatuurklasse).

  De aanwijzingen en voorwaarden van de toelatingsverklaringen voor de inrichtingen moeten in acht worden genomen.

  De indeling en beoordeling van explosieve zones moet geschieden en gedocumenteerd worden overeenkomstig de internationale normen EN 60079-10-1 : 2015 en EN 60079-10-2 : 2015.

 • 2. Voor explosiegevaarlijke gebieden geldt:

  • a) In zone 0 zijn uitsluitend intrinsiek veilige stroomkringen met een explosiebescherming (bescherming Ex ia) overeenkomstig de internationale norm IEC 60079-11 : 2012 toegelaten.

  • b) In zone 1 zijn uitsluitend elektrische installaties toegelaten die geschikt zijn voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving (erkend veilig).

  • c) Voor elektrische installaties in gebieden van zone 2 moeten beschermende maatregelen worden getroffen die met de aard en toepassing van de elektrische functionele apparaten overeenstemmen.

   In deze gebieden zijn toegelaten:

   • aa) elektrische installaties die geschikt zijn voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving (erkend veilig), of

   • bb) elektrische functionele apparaten die wanneer zij in werking zijn geen vonken afgeven en waarvan het oppervlak dat in contact staat met de omgevende lucht, geen ontoelaatbare temperatuur kan bereiken, of

   • cc) elektrische functionele apparaten die op eenvoudige wijze tegen overdruk of dampdicht geïsoleerd zijn (minimale bescherming IP 55) en waarvan het oppervlak geen ontoelaatbare temperatuur kan bereiken.

 • 3. Voor de bescherming tegen stofexplosies gelden de vereisten van de Europese norm EN 60079-10-2 : 2015.

Artikel 10.05 Aarding
 • 1. Voor elektrische installaties met spanningen boven 50 V is aarding noodzakelijk.

 • 2. Metalen delen die bij normaal gebruik niet onder spanning staan, maar waar aanraking mogelijk is, zoals fundaties en behuizingen van elektrische installaties en vast gemonteerde elektrische apparaten, moeten afzonderlijk geaard zijn, voor zover zij niet al door de wijze waarop zij bevestigd zijn elektrisch geleidend met de scheepsromp zijn verbonden.

 • 3. De behuizing van verplaatsbare elektrische apparaten moet geaard zijn door middel van een extra ader die bij normaal bedrijf geen stroom voert en die in de voedingskabel is opgenomen. Dit geldt niet bij het gebruik van scheidingstransformatoren en voor apparaten waarvan de behuizing bestaat uit isolatiemateriaal (dubbel geïsoleerd).

 • 4. De doorsnede van de aardleiding moet ten minste gelijk zijn aan de waarde zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

  Doorsnede van de stroomgeleider (S) [mm2]

  Minimumdoorsnede van de aardleiding

  In geïsoleerde kabels [mm2]

  Separate kabels [mm2]

  0,5 < S < 4

  gelijk aan de doorsnede van de stroomgeleider

  4

  4 < S < 16

  gelijk aan de doorsnede van de stroomgeleider

  16 < S < 35

  16

  35 < S < 120

  gelijk aan de halve doorsnede van de stroomgeleider

  S > 120

  70

Artikel 10.06 Ten hoogste toegelaten spanningen
 • 1. Spanningen mogen de volgende waarden niet overschrijden:

  Soort apparaat of installatie

  Ten hoogste toegestane spanning bij

  Gelijkstroom

  Wisselstroom

  Draaistroom

  a)

  Kracht- en verwarmingsinstallaties met inbegrip van de wandcontactdozen voor algemeen gebruik ..........

  250 V

  250 V

  690 V

  b)

  Installaties voor verlichting, communicatie en signalering met inbegrip van de wandcontactdozen voor algemeen gebruik ..........

  250 V

  250 V

  c)

  Wandcontactdozen voor de voeding van verplaatsbare elektrische apparaten die op het open dek of in nauwe geleidende ruimten of vochtige, ruimten, met uitzondering van ketels of tanks, worden gebruikt

       
   

  1. Algemeen ..........

  50 V1

  50 V1

   
   

  2. Bij gebruik van een scheidingstransformator die slechts één apparaat voedt ..........

  250 V2

   

  3. Bij gebruik van apparaten uit isolatiemateriaal (dubbel geïsoleerd) zijn uitgevoerd ..........

  250 V

  250 V

   

  4. Bij gebruik van een aardlekschakelaar ≤ 30 mA ..........

  250 V

  690 V

  d)

  Verplaatsbare elektrische apparaten zoals elektrische voorzieningen van containers, aangehangen motoren, verplaatsbare ventilatoren of pompen, die wanneer zij in bedrijf zijn normaliter niet worden verplaatst en waarvan de voor aanraking toegankelijke delen door een aardleiding in de aansluitkabel geaard zijn en die bovendien door de montage op een bepaalde plaats of door een extra geleider met de scheepsromp zijn verbonden ..........

  250 V

  250 V

  690 V

  e)

  Wandcontactdozen voor de voeding van verplaatsbare elektrische apparaten die in ketels en tanks worden gebruikt ..........

  50 V1

  50 V1

  Opmerking:

  1 Indien deze spanning vanuit een net met hogere spanning wordt verkregen, moet een galvanische scheiding (scheidingstransformator) worden toegepast.

  2 De secundaire stroomkring moet geheel van aarde zijn geïsoleerd.

 • 2. Met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn hogere spanningen toegestaan:

  • a) voor krachtinstallaties waarvan het vermogen dit vereist;

  • b) voor speciale inrichtingen aan boord, zoals radio-installaties en ontstekingsinrichtingen.

 • 3. De Commissie van deskundigen kan in met redenen omklede gevallen en onder naleving van de vereiste beschermende maatregelen andere uitzonderingen toelaten.

Artikel 10.07 Verdeelsystemen
 • 1. Voor gelijkstroom en 1-fase wisselstroom zijn de volgende verdeelsystemen toegestaan:

  • a) twee geleiders waarvan één is geaard (L1/N/PE);

  • b) één geleider met terugleiding via de scheepsromp, alleen voor plaatselijk begrensde installaties, zoals de startinstallaties van een verbrandingsmotor (L1/PEN);

  • c) twee geleiders geïsoleerd van de scheepsromp (L1/L2/PE).

 • 2. Voor draaistroom (3-fasen wisselstroom) zijn de volgende verdeelsystemen toegestaan:

  • a) vier geleiders met geaard sterpunt zonder terugleiding via de scheepsromp (L1/L2/L3/N/PE) = (TN-S-Net) of (TT-Net);

  • b) drie geleiders geïsoleerd van de scheepsromp (L1/L2/L3/PE) = (IT-Net);

  • c) drie geleiders met geaard sterpunt en terugleiding via de scheepsromp, echter niet voor eindstroomkringen (L1/L2/L3/PEN).

 • 3. De Commissie van deskundigen kan het gebruik van andere verdeelsystemen toestaan.

Artikel 10.08 Aansluiting aan het walnet of andere externe netten
 • 1. De voedingseenheid, oftewel alle installaties aan boord die bestemd zijn om elektrische stroom aan boord te brengen, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

  • a) voor stroomlevering via een walaansluiting:

   • aa) voor een stroomsterkte tot en met 125 A moet voldaan worden aan de vereisten van de Europese normen EN 15869-1 en EN 15869-3 in de op 6 juli 2017 geldende versie.

   • bb) voor een stroomsterkte boven 250 A moet worden voldaan aan de vereisten van Europese norm EN 16840 : 2017.

  • b) In alle andere gevallen gelden de vereisten van het tweede tot en met het negende lid. Aan de genoemde vereisten is voldaan, wanneer de onder a genoemde normen voor de desbetreffende toepassing zijn nagekomen.

 • 2. Voedingskabels van het walnet en andere externe netten naar het boordnet moeten aan boord door middel van vast aangebrachte klemmen of door een vast aangebrachte stekkerinrichting kunnen worden aangesloten. Kabelverbindingen mogen niet op trek worden belast.

 • 3. De scheepsromp moet bij een aansluitspanning van meer dan 50 V over een aardaansluiting beschikken. Aardaansluitingen moeten duidelijk gekenmerkt zijn.

 • 4. De aansluitingen moeten dusdanig beveiligd zijn dat parallelbedrijf van de boordnetgeneratoren en het walnet of andere externe netten wordt vermeden. Een kortstondig parallelbedrijf ten behoeve van omschakelen zonder spanningsonderbreking van de systemen is toegestaan.

 • 5. De aansluiting moet tegen kortsluiting en overbelasting zijn beveiligd.

 • 6. Op het hoofdschakelbord moet zijn aangegeven of de aansluiting onder spanning staat.

 • 7. Teneinde bij gelijkspanning de polariteit en bij draaistroom de fasevolgorde van het walnet of van andere externe netten met die van het boordnet te kunnen vergelijken, moet een aanwijsinrichting zijn geïnstalleerd.

 • 8. Een instructiebord bij de aansluiting moet vermelden:

  • a) welke maatregelen voor het tot stand brengen van de aansluiting getroffen moeten worden;

  • b) de stroomsoort, de nominale spanning en bij wisselstroom eveneens de frequentie.

 • 9. Bij gebruik van stekkeraansluitingen voor een nominale stroomsterkte boven 16 A moeten voorzieningen worden getroffen waardoor het tot stand brengen of scheiden van de aansluiting slechts mogelijk is als de stroom is uitgeschakeld.

Artikel 10.09 Stroomlevering aan andere vaartuigen
 • 1. Indien aan andere vaartuigen stroom wordt geleverd, moet daarvoor een afzonderlijke aansluitinrichting aanwezig zijn.

 • 2. Artikel 10.08, tweede en vierde tot en met negende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.10 Generatoren, motoren en transformatoren
 • 1. Generatoren die worden aangedreven door de hoofdmotor, de schroefas of een voor andere doeleinden bestemd hulpaggregaat, moeten voor de onder bedrijfsomstandigheden optredende toerentalvariaties geschikt zijn.

 • 2. Transformatoren moeten op goed geventileerde plaatsen of in goed geventileerde ruimten worden geplaatst.

 • 3. Primaire en secondaire transformatorwikkelingen dienen elektrisch gescheiden van elkaar uitgevoerd zijn. Dit geldt niet voor starttransformatoren.

 • 4. Voor de instelling van de secundaire spanning van transformatoren moeten de dienovereenkomstige aftakkingen van de nominale spanning worden voorzien. Dit geldt niet voor starttransformatoren.

 • 5. Motoren, generatoren en transformatoren moeten door de fabrikant worden voorzien van een kentekening die afgezien van de firmanaam van de fabrikant, het serienummer van het apparaat en het vermogen tevens de belangrijkste nominale kengegevens moet vermelden.

Artikel 10.11 Batterijen, accumulatoren en laadapparatuur
 • 1. Accumulatoren moeten zodanig zijn opgesteld, dat zij toegankelijk zijn en niet kunnen verschuiven ten gevolge van de bewegingen van het vaartuig. Zij mogen niet zijn opgesteld op plaatsen waar zij aan overmatige hitte, extreme koude, spatwater of dampen zijn blootgesteld.

 • 2. In stuurhuis, woonverblijf, laadruim en verblijfsruimten, of op passagiersschepen in passagiersruimten, hutten en keukens mogen geen accumulatoren worden ondergebracht. De eerste volzin geldt niet voor accumulatoren

  • a) in verplaatsbare toestellen, of

  • b) met een laadvermogen van minder dan 0,2 kW.

 • 3. Accumulatoren met een laadvermogen van meer dan 2,0 kW moeten in een speciale ruimte zijn ondergebracht. Bij opstelling aan dek is het voldoende indien zij in een kast zijn geplaatst. Deze ruimte of kast moet naar het open dek mechanisch geventileerd worden (luchttoevoer en -afvoer), voor zover uit de accumulatoren gas kan ontsnappen.

 • 4. Het laadvermogen van een accumulator wordt berekend uit de maximale laadstroom en de nominale spanning van de accumulator, met inachtneming van de laadkarakteristiek van de laadinrichting.

 • 5. Accumulatoren met een laadvermogen tot en met 2,0 kW mogen ook benedendeks in een kast of kist zijn opgesteld. Zij mogen ook open in de machinekamer, een elektrische bedrijfsruimte of een andere goed geventileerde ruimte zijn geplaatst, mits zij zijn beschermd tegen vallende voorwerpen en druipwater.

 • 6. De binnenzijde van alle voor accumulatoren bestemde ruimten, kasten of kisten, alsmede rekken en andere bouwtechnische onderdelen, moeten tegen de schadelijke inwerking van elektrolyt zijn beschermd.

 • 7. Gesloten ruimten, kasten of kisten waarin accumulatoren zijn opgesteld, moeten doeltreffend kunnen worden geventileerd. Een mechanische ventilatie moet zijn aangebracht indien het laadvermogen groter is dan

  • a) 2,0 kW voor nikkel-cadmium accumulatoren;

  • b) 3,0 kW voor loodaccumulatoren.

  De luchttoevoer aan de onderzijde en de luchtafvoer aan de bovenzijde moeten zodanig zijn dat een goede afvoer van de gassen is gewaarborgd.

  Ventilatiekanalen mogen geen inrichtingen zoals afsluitinrichtingen bevatten die de vrije doorgang van de lucht belemmeren.

 • 8. De vereiste hoeveelheid lucht Q moet worden berekend volgens de formule:

  Q = fIgasn [m3/h]

  Daarbij betekent:

  f = 0,11 voor accumulatoren met vloeibare elektrolyten

  f = 0,03 voor accumulatoren met gesloten cellen (elektrolyt gebonden in gel of vlies)

  Igas = ¼ van de maximale stroom van de laadinrichting in A;

  n = het aantal in serie geschakelde cellen.

  Voor accumulatoren die in een bufferschakeling met het boordnet zijn opgenomen, kan door de Commissie van deskundigen op grond van de laadkarakteristiek van de laadinrichting een andere berekeningsmethode voor de benodigde luchthoeveelheid worden toegelaten voor zover deze berust op voorschriften van een erkend classificatiebureau of daartoe in aanmerking komende normen.

 • 9. Bij natuurlijke ventilatie moet de doorsnede van de luchtkanalen zo groot zijn dat bij een luchtsnelheid van 0,5 m/s de vereiste luchthoeveelheid wordt opgebracht. De doorsnede moet echter ten minste

  • a) 80 cm2 voor loodaccumulatoren;

  • b) 120 cm2 voor nikkel-cadmiumaccumulatoren

  bedragen.

 • 10. Bij mechanische ventilatie moet, bij voorkeur, een afzuigventilator worden gebruikt waarvan de motor niet in de gas- of luchtstroom mag zijn geplaatst. Deze ventilator moet zodanig zijn uitgevoerd dat geen vonkvorming bij aanraking van een waaier met het ventilatorhuis en geen elektrostatische oplading kunnen optreden.

 • 11. Op de deuren of deksels van ruimten, kasten of kisten voor accumulatoren moet een teken ‘vuur, open licht en roken verboden’ met een diameter van ten minste 10 cm, overeenkomstig schets 2 van bijlage 4, zijn aangebracht.

 • 12. Laadinrichtingen moeten altijd zodanig bemeten zijn dat lege accumulatoren binnen ten hoogste 15 uur weer voor 80% van hun nominale vermogen kunnen worden opgeladen, zonder dat daarbij de maximaal toegelaten laadstroomsterkte wordt overschreden.

 • 13. Automatische laadinrichtingen zijn alleen toegelaten als zij zijn afgestemd op de laadeigenschappen van het desbetreffende accumulatortype.

 • 14. Indien tijdens het laden tegelijkertijd verbruikers van stroom worden voorzien, moet bij de keuze van de laadinrichting rekening worden gehouden met het door de verbruikers benodigde vermogen. Afgezien van het tijdelijk vereiste vermogen, moet een laadspanning van maximaal 120% van de nominale spanning worden gewaarborgd.

 • 15. Voor lithium-ionen-accumulatoren gelden de vereisten van de Europese normen EN 62619 in de op 6 juli 2017 geldende versie en EN 62620 : 2015.

 • 16. Ter bewaking van de accumulatoren moeten zo mogelijk accumulatormanagementsystemen worden benut. Lithium-ionen-accumulatoren moeten met dergelijke systemen zijn uitgerust.

  Deze systemen moeten ten minste de volgende functionele mogelijkheden bieden:

  • a) bescherming van de cel (tegen externe en interne kortsluiting, overspanning, volledige ontlading, etc.);

  • b) controle op de laadtoestand, voor zover dit niet via het laadtoestel geschiedt;

  • c) vermogensmanagement;

  • d) bepaling van de laadtoestand;

  • e) gelijkmatige spanningsregeling tussen de cellen;

  • f) thermomanagement.

  Voor zover mogelijk dienen zij al naar gelang de toepassing bovendien de volgende functionele mogelijkheden te bieden:

  • g) vaststelling van slijtage, restcapaciteit, interne weerstand, etc.;

  • h) communicatie (bijv. met omvormers en sturing);

  • i) authenticatie en identificatie;

  • j) historische data.

 • 17. Voor batterijen gelden de leden 1 tot 12 en 16 dienovereenkomstig.

Artikel 10.12 Schakelinrichtingen
 • 1. Schakelborden:

  • a) Apparaten, schakelaars, zekeringen en instrumenten in schakelborden moeten overzichtelijk zijn gerangschikt en ten behoeve van onderhoud en reparatie toegankelijk zijn.

   Aansluitklemmen voor spanningen tot en met 50 V en die voor spanningen boven 50 V moeten van elkaar gescheiden zijn aangebracht en doelmatig gekenmerkt zijn.

  • b) Op de schakelborden moeten naamplaatjes voor alle schakelaars en apparaten met de aanduiding van de stroomkring zijn aangebracht.

  • c) Indien zich achter de deuren apparaten met een bedrijfsspanning van meer dan 50 V bevinden, moeten de onder spanning staande delen van deze apparaten tegen onvoorzien aanraken bij geopende deuren zijn beschermd.

  • d) Materialen van schakelborden moeten mechanisch sterk, duurzaam, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend en niet hygroscopisch zijn.

  • e) Zijn in schakelborden laagspannings- hoogvermogensmeltveiligheden (NH) ingebouwd, dan moeten in de nabijheid van deze schakelborden adequate hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn om de smeltdraden te kunnen vervangen.

 • 2. Schakelaars, beveiligingen:

  Veiligheden moeten met de nominale stroom en de stroomkring zijn aangeduid.

  • a) Generator- en afgaande groepen moeten in elke niet geaarde geleider tegen kortsluiting en overbelasting beveiligd zijn. Daartoe kunnen schakeltoestellen met kortsluit- en overbelastingbeveiliging of smeltveiligheden worden gebruikt.

   Stroomkringen van de elektrische aandrijving van stuurinrichtingen overeenkomstig artikel 6.04, alsmede de stuurstroomkringen van stuurinrichtingen, mogen alleen tegen kortsluiting zijn beveiligd. Indien vermogensschakelaars met een thermische uitschakelinrichting worden toegepast, moeten de thermische uitschakelinrichtingen buiten werking zijn gesteld of op ten minste tweemaal de nominale stroom zijn afgesteld.

  • b) De afgaande groepen van het hoofdschakelbord moeten bij stroomsterkten van meer dan 16 A van last- of vermogensschakelaars zijn voorzien.

  • c) Verbruikers die voor de voortstuwing, de stuurinrichting overeenkomstig hoofdstuk 6, de roerstandaanwijzer, de navigatie en de beveiligingssystemen noodzakelijk zijn, alsmede de verbruikers met een nominale stroom van meer dan 16 A, moeten via afzonderlijke stroomkringen worden gevoed.

  • d) Stroomkringen van verbruikers die voor de voortstuwing en het manoeuvreren noodzakelijk zijn, moeten rechtstreeks vanuit het hoofdschakelbord worden gevoed.

  • e) Schakeltoestellen moet volgens de nominale stroom, thermische en dynamische sterkte alsmede het schakelvermogen worden gekozen. Schakelaars moeten alle onder spanning staande geleiders gelijktijdig schakelen. De schakelstand moet eenvoudig zichtbaar zijn.

  • f) Smeltdraden moeten van het gesloten type zijn en uit keramisch of gelijkwaardig materiaal bestaan. Zij moeten zonder aanrakingsgevaar voor personen kunnen worden vervangen.

 • 3. Meet- en controle-inrichtingen:

  • a) Voor generator-, accumulator- en verdeelstroomkringen moeten meet- en controle-inrichtingen, die voor een veilig gebruik van de installatie noodzakelijk zijn, aanwezig zijn.

  • b) Niet geaarde netten met een spanning boven de 50 V moeten van een doelmatige aardfoutbewakingsinrichting met zowel een optisch als een akoestisch alarm zijn voorzien. Voor secundaire inrichtingen, zoals stuurstroomschakelingen, kan van een aardfoutbewakingsinrichting worden afgezien.

 • 4. Opstelling van schakelborden:

  • a) Schakelborden moeten in goed toegankelijke en goed geventileerde ruimten zijn opgesteld, zodanig dat zij tegen waterschade en mechanische beschadigingen zijn beschermd.

   Pijpleidingen en luchtkanalen moeten zodanig zijn geplaatst, dat schakelborden bij lekkages geen gevaar lopen. Indien de ligging in de nabijheid van schakelborden niet vermeden kan worden, mogen de leidingen en kanalen op die plaats geen losneembare koppelingen hebben.

  • b) Kasten en nissen waarin open schakeltoestellen zijn ondergebracht, moeten uit moeilijk ontvlambaar materiaal bestaan, dan wel door een bekleding van metaal of een ander niet brandbaar materiaal zijn beschermd.

  • c) Bij spanningen boven 50 V moeten aan de bedieningszijde van het hoofdschakelbord isolerende roosters of matten liggen.

Artikel 10.13 Nooduitschakeltoestellen

Voor oliebranderinstallaties, olie- en brandstofpompen, olie- en brandstofseparatoren en machinekamerventilatoren moeten buiten de opstellingsruimten nooduitschakeltoestellen op een centrale plaats aanwezig zijn.

Artikel 10.14 Installatiemateriaal
 • 1. Kabelinvoeren van apparaten moeten passend zijn voor de afmetingen en het type van de aan te sluiten kabels.

 • 2. Wandcontactdozen van verdeelsystemen met van elkaar afwijkende spanningen of frequenties moeten van verschillende uitvoering zijn.

 • 3. Schakelaars moeten alle niet geaarde geleiders van een stroomkring gelijktijdig schakelen. Bij niet geaarde netten zijn in stroomkringen van de verlichting voor verblijven, uitgezonderd was-, bad- en overige natte ruimten, eenpolige schakelaars toegestaan.

 • 4. Bij stroomsterkten van meer dan 16 A moeten de wandcontactdozen zodanig met een schakelaar worden vergrendeld, dat noch het insteken, noch het uittrekken van de stekker mogelijk is wanneer de contactbussen van de contactdoos onder spanning staan.

Artikel 10.15 Kabels, geïsoleerde leidingen en kabelsystemen
 • 1. Kabels moeten moeilijk ontvlambaar, zelfdovend en bestendig tegen water en olie zijn.

  In de verblijven kan de toepassing van andere kabeltypen door de Commissie van deskundigen worden toegestaan, mits deze kabels doeltreffend zijn beschermd, moeilijk ontvlambaar en zelfdovend zijn.

  Ter vaststelling van het moeilijk ontvlambaar zijn van elektrische kabels moet hetzij

  • a) aan de vereisten van de Europese normenreeks EN 60332-1 en EN 60332-3 in de op 6 juli 2017 geldende versies of

  • b) aan gelijkwaardige voorschriften van een van de lidstaten

  worden voldaan.

 • 2. Voor kracht- en verlichtingsinstallaties moeten de aders van de kabels een doorsnede van ten minste 1,5 mm2 hebben.

 • 3. De metalen bewapening, afscherming en mantels van kabels mogen bij normaal gebruik niet als geleider of aardleiding dienen.

 • 4. Metalen bewapeningen en mantels van kabels van kracht- en verlichtingsinstallaties moeten ten minste aan één uiteinde geaard zijn.

 • 5. De doorsnede van de geleiders moet in overeenstemming zijn met de ten hoogste toegestane geleidertemperatuur (toelaatbare stroomsterkte) alsmede met het toelaatbare spanningsverlies. Dit spanningsverlies, optredend tussen het hoofdschakelbord en het meest ongunstige punt van de installatie, mag bij verlichtingsinstallaties niet meer dan 5% en voor kracht- en verwarmingsinstallaties niet meer dan 7% van de nominale spanning bedragen.

 • 6. Kabels moeten tegen het gevaar van mechanische beschadigingen beschermd zijn.

 • 7. Kabelbevestigingen moeten tegen mechanische belasting en tegen trekbelasting beschermd zijn.

 • 8. De doorvoeringen van kabels door schotten of dekken mogen de sterkte, dichtheid en de vereiste brandwerende eigenschappen (o.a. het niet brandbaar zijn, moeilijk ontbrandbaar zijn of brandbestendigheid) van de schotten of de dekken niet nadelig beïnvloeden.

 • 9. De uiteinden en verbindingen van alle leidingen moeten zo zijn vervaardigd dat de oorspronkelijke elektrische, mechanische, en de vereiste brandwerende eigenschappen (o.a. het niet brandbaar zijn, moeilijk ontbrandbaar zijn of brandbestendigheid) van de kabel gehandhaafd blijven. Hieraan is voldaan wanneer de uiteinden en verbindingen voldoen aan

  • a) de internationale norm IEC 60092-352 : 2005 nummer 3.28 in verbinding met Bijlage D van de norm of

  • b) een door de lidstaten als gelijkwaardig erkend voorschrift of norm.

  Het aantal kabelverbindingen moet tot een minimum worden beperkt.

  Bij gerepareerde of vervangen kabels wordt geacht aan de vereisten van de eerste zin te zijn voldaan indien de kabelverbindingen voldoen aan de internationale norm IEC 60092-352 : 2005 nummer 3.28 in verbinding met bijlage D van de norm of aan een door een lidstaat als gelijkwaardig erkend voorschrift.

 • 10. Kabels die naar in de hoogte verstelbare stuurhuizen worden gevoerd, moeten voldoende buigzaam zijn en van een isolatie zijn voorzien die voldoende buigzaam blijft tot een temperatuur van - 20 °C, alsmede bestand zijn tegen de inwerking van dampen, ultraviolette straling en ozon.

 • 11. De doorvoeringen van kabelbundels mogen de brandwerende eigenschappen van de afscheidingen niet nadelig beïnvloeden. Hieraan is voldaan wanneer de kabels voldoen aan de bepalingen van de Europese normenreeks EN 60332-3 in de op 6 juli 2017 geldende versie, of voldoen aan door een lidstaat als gelijkwaardig erkende voorschriften. Indien dit niet het geval is, moeten in lange doorvoeringen van kabelbundels (meer dan 6 m verticaal en 14 m horizontaal) brandwerende voorzieningen worden getroffen, voor zover de kabels niet volledig door kabelschachten omhuld zijn.

 • 12. Kabels die van een noodstroombron naar verbruikers leiden, moeten zoveel mogelijk in veilige zones worden gelegd.

 • 13. In zones met een verhoogde omgevingstemperatuur, moet de aanwezigheid van kabels worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is,

  • a) moet bij de bepaling van de toelaatbare stroomsterkte rekening worden gehouden met de omgevingstemperaturen, of

  • b) moeten de kabels tegen beschadiging door hitte en vuur worden beschermd.

 • 14. Hoofd- en noodstroomverzorgingskabels mogen niet door dezelfde ruimte worden gelegd. De Commissie van deskundigen kan een uitzondering hierop toestaan, wanneer

  • a) de hoofd- en noodstroomverzorgingskabels zo ver mogelijk van elkaar worden gelegd of

  • b) de noodstroomverzorgingskabels brandbestendig zijn. Hieraan is voldaan wanneer zij voldoen aan de eisen van de internationale normenreeks IEC 60331 in de op 6 juli 2017 geldende versie.

Artikel 10.16 Verlichtingsinstallaties
 • 1. Verlichtingsarmaturen moeten zodanig zijn aangebracht, dat brandbare voorwerpen of constructiedelen niet door de uitgestraalde warmte in brand kunnen geraken.

 • 2. De verlichtingsarmaturen op het open dek moeten zodanig zijn geplaatst, dat de waarneembaarheid van de navigatielichten niet nadelig wordt beïnvloed.

 • 3. Indien in een machinekamer of een ketelruim twee of meer lichtpunten zijn aangebracht, moeten deze over ten minste twee stroomkringen zijn verdeeld. Dit geldt eveneens voor ruimten waarin koelmachines, hydraulische inrichtingen of elektromotoren zijn geplaatst.

Artikel 10.17 Navigatielantaarns
 • 1. Schakelborden voor navigatielantaarns moeten in het stuurhuis zijn geïnstalleerd. Zij moeten door een aparte kabel vanaf het hoofdschakelbord worden gevoed of door twee van elkaar onafhankelijke onderverdelingen kunnen worden verzorgd.

 • 2. Elke navigatielantaarn moet vanaf het navigatieschakelbord afzonderlijk gevoed, beveiligd en geschakeld kunnen worden.

 • 3. Het uitvallen van de controle-inrichtingen als bedoeld in artikel 7.05, tweede lid, mag de werking van de bijbehorende navigatielantaarns niet nadelig beïnvloeden.

 • 4. Dicht bijeen geplaatste, bij elkaar behorende navigatielantaarns mogen gemeenschappelijk worden gevoed, beveiligd en geschakeld. De controle-inrichting moet dan echter het uitvallen van één der lantaarns kunnen signaleren. Twee in één armatuur boven elkaar geplaatste navigatielantaarns mogen niet gelijktijdig ingeschakeld kunnen zijn.

Artikel 10.18 Vermogenselektronica
 • 1. Elk systeem dat deel uitmaakt van de vermogenselektronica moet afzonderlijk van het net kunnen worden gescheiden. Bij verbruikers met een nominale stroom tot 315 A is een combinatie van zekering en bescherming toegestaan. In alle andere gevallen moet binnen het net een vermogensschakelaar worden voorzien.

 • 2. De vermogenselektronica moet voor reparaties en metingen goed toegankelijk zijn. Voor een controle van de werking en het opsporen van storingen moeten dienovereenkomstige voorzieningen worden getroffen.

 • 3. De regel- en signaalelektronica moet galvanisch van de hoofdstroomkringen gescheiden zijn.

 • 4. Stroomomvormers moeten ook bij de maximaal toelaatbare spannings- en frequentieschommelingen een veilig gebruik waarborgen. Bij ontoelaatbaar hoge frequentie- en/of spanningsafwijkingen in de stroomverzorging moet het systeem uitschakelen of in een veilige bedrijfstoestand blijven.

 • 5. Elektrische lading in bouwgroepen moet na loskoppeling van het net in minder dan 5 seconden terugvallen op een spanning onder de 50 V. Indien een langere ontladingstijd vereist is, moet op het toestel een waarschuwingsplaatje zijn aangebracht.

 • 6. Het wegvallen van externe sturingssignalen mag niet tot een gevaarlijke situatie leiden.

 • 7. De vermogenselektronica moet zodanig voorzien en ingebouwd zijn dat het wegvallen van de voor de sturing vereiste spanning geen gevaren voor of schade aan de installatie of het apparaat waarin de vermogenselektronica is ingebouwd of de algehele installatie veroorzaakt.

 • 8. Bij installaties die voor de aandrijving en manoeuvreerbaarheid van het vaartuig, alsook voor de veiligheid van de bemanning, het vaartuig of de lading onontbeerlijk zijn, moeten voor de bewaking van de afzonderlijke bouwgroepen van de vermogenselektronica en systeemonderdelen componenten worden voorzien die een opsporing van storingen mogelijk maken en het optreden van niet onderkende fouten voorkomen.

 • 9. De vermogenselektronica moet over zodanige bewakingsfuncties beschikken dat fouten feilloos worden opgespoord en niet onderkende fouten worden voorkomen.

 • 10. Er mag, met uitzondering van bouwonderdelen, slechts vermogenselektronica worden gebruikt die over een typegoedkeuring beschikt. Indien beschermings- en bewakingsapparatuur een onderdeel vormen van de vermogenselektronica, moeten ook de drempelwaarden worden geverifieerd en moet worden aangetoond dat alle beschermings- en bewakingsvoorzieningen naar behoren op elkaar zijn afgestemd. Het inspectieprotocol moet bij de documentatie van de installatie worden gevoegd.

Artikel 10.19 Alarm- en beveiligingssystemen voor werktuigbouwkundige inrichtingen

Alarm- en beveiligingssystemen voor controle en beveiliging van werktuigbouwkundige inrichtingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1. Alarmsystemen:

  Alarmsystemen moeten zodanig worden uitgevoerd, dat fouten in het alarmsysteem niet tot uitval van het te controleren apparaat of de te controleren installatie kunnen leiden.

  Binaire gevers moeten volgens het ruststroomprincipe of als bewaakt arbeidsstroomprincipe zijn uitgevoerd.

  Optische alarmsignalen moeten zichtbaar blijven totdat de desbetreffende storing is opgeheven. Een geaccepteerd alarmsignaal moet onderscheiden kunnen worden van een niet geaccepteerd alarmsignaal. Elk alarmsignaal moet ook akoestisch worden gemeld. Akoestische alarmsignalen moeten kunnen worden uitgeschakeld. Door het uitschakelen van een akoestisch alarmsignaal mag het inwerkingtreden van een door nieuwe oorzaken geactiveerd alarmsignaal niet worden verhinderd.

  Bij alarminstallaties met minder dan vijf meetpunten kan met goedkeuring van de Commissie van deskundigen hiervan worden afgeweken.

 • 2. Beveiligingssystemen:

  Beveiligingssystemen moeten zodanig worden uitgevoerd, dat zij voor het bereiken van kritieke bedrijfstoestanden de bedreigde installatie uitschakelen, reduceren of op een permanent bezette post daartoe oproepen.

  Binaire gevers moeten volgens het arbeidsstroomprincipe zijn uitgevoerd.

  Indien beveiligingssystemen niet van een eigen controlesysteem zijn voorzien, moet het functioneren van deze systemen kunnen worden getest.

  Beveiligingssystemen moeten onafhankelijk van andere systemen worden uitgevoerd.

Artikel 10.20 Testvoorwaarden voor elektronische installaties
 • 1. Algemeen

  De in het tweede lid gestelde testvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elektronische apparaten die voor stuurinrichtingen en machine-installaties voor de voortbeweging van het vaartuig, met inbegrip van de daarbij behorende randapparatuur, benodigd zijn.

 • 2. Testvoorwaarden

  • a) De volgende testbelastingen mogen niet leiden tot schade aan of verkeerd functioneren van elektronische apparaten. De tests overeenkomstig de desbetreffende internationale normen (zoals IEC 60092-504 : 2016) moeten, met uitzondering van de koudetest, met een ingeschakeld apparaat worden uitgevoerd, waarbij de functie moet worden getest.

  • b) Spannings- en frequentieafwijkingen:

    

   eenheid

   afwijkingen

   blijvend

   kortstondig

   Algemeen

   frequentie

   spanning

   ± 5%

   ± 10%

   ± 10% 5 s

   ± 20% 1,5 s

   Accumulatorwerking

   spanning

   + 30% / – 25%

  • c) Warmtetest:

   Het te testen apparaat wordt binnen een half uur tot op 55 °C opgewarmd en wordt na het bereiken van deze temperatuur gedurende 16 uren op deze temperatuur gehouden. Aansluitend wordt een functietest uitgevoerd.

  • d) Koudetest:

   Het te testen apparaat wordt in uitgeschakelde toestand tot op – 25 °C afgekoeld en gedurende twee uren op deze temperatuur gehouden. Aansluitend wordt de temperatuur tot op 0 °C verhoogd en een functietest uitgevoerd.

  • e) Trillingstest:

   Trillingstests moeten bij de resonantiefrequentie van het apparaat of het onderdeel in de drie richtingsassen voor de duur van telkens 90 minuten worden uitgevoerd. Indien geen bijzondere resonantie wordt geconstateerd, vindt de trillingstest plaats bij 30 Hz.

   De trillingstest wordt uitgevoerd met een sinusvormige slingering tussen de volgende grenzen:

   Algemeen:

   f = 2,0 tot 13,2 Hz; a = ± 1 mm

   (amplitude f = ½ slingerbreedte)

   f = 13,2 Hz tot 100 Hz: versnelling ± 0,7 g.

   Functionele apparaten voor montage op verbrandingsmotoren of stuurmachines moeten als volgt worden getest:

   f = 2,0 tot 25 Hz; a = ± 1,6 mm

   (amplitude a = ½ slingerbreedte)

   f = 25 Hz tot 100 Hz; versnelling ± 4 g.

   Voelers voor montage in uitlaatgassenleidingen van verbrandingsmotoren kunnen worden blootgesteld aan beduidend hogere belastingen. Hiermee moet bij de tests rekening worden gehouden.

 • 4. Tests van de elektromagnetische verdraagbaarheid moeten op basis van de Europese normen EN 61000-4-2 : 2009, EN 61000-4-3 : 2010, EN 61000-4-4 : 2012, met het testniveau 3 worden uitgevoerd.

 • 5. Het bewijs dat de apparaten voldoen aan deze testvoorwaarden moet door de fabrikant worden geleverd. Als bewijs geldt ook een verklaring van een erkend classificatiebureau.

Artikel 10.21 Elektromagnetische compatibiliteit

Elektrische en elektronische installaties mogen niet door elektromagnetische verstoringen in hun functioneren worden gehinderd. Algemene maatregelen dienen betrekking te hebben op:

 • a) de ontkoppeling van de overdrachtswegen tussen de storingsbron en het aan storing blootstaande apparaat;

 • b) het onderdrukken van de stooroorzaken van de storingsbron;

 • c) de vermindering van de stoorgevoeligheid van het aan storing blootstaande apparaat.

HOOFDSTUK 11 ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN

(zonder inhoud)

HOOFDSTUK 12 ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN SYSTEMEN

(zonder inhoud)

HOOFDSTUK 13 UITRUSTING

Artikel 13.01 Ankeruitrusting
 • 1. Schepen die voor het vervoer van goederen zijn bestemd, met uitzondering van zeeschipbakken met een lengte L van ten hoogste 40 m, moeten zijn uitgerust met boegankers, waarvan de totale massa P wordt berekend met behulp van de volgende formule:

  P = kBT [kg]

  In deze formule betekent:

  k: een coëfficiënt die rekening houdt met de verhouding tussen de lengte L en de breedte B en met het soort vaartuig:

  Voor duwbakken wordt k gelijkgesteld aan c;

  c een ervaringscoëfficiënt overeenkomstig de volgende tabel:

  Laadvermogen [t]

  Ervaringscoëfficiënt c

  tot en met 400

  45

  400 tot en met 650

  55

  650 tot en met 1.000

  65

  meer dan 1.000

  70

  De Commissie van deskundigen kan toestaan dat op schepen met een laadvermogen van ten hoogste 400 t, die vanwege hun constructie en bestemming slechts op bepaalde korte riviergedeelten worden ingezet, voor de boegankers slechts 2/3 van de totale massa P vereist is.

 • 2.

  • a) Passagiersschepen en schepen die niet bestemd zijn voor goederenvervoer, met uitzondering van duwboten, moeten zijn uitgerust met boegankers waarvan de totale massa P volgens de volgende formule wordt berekend:

   PkBT [kg]

  • b) In afwijking van onderdeel a en rekening houdend met de in de lidstaten geldende politievoorschriften op sommige gedeelten van het vaarwater,voor passagiersschepen waarvoor de totale massa P van de boegankers is berekend volgens de volgende formule, moet in het binnenschipcertificaat onder nummer 52 worden vermeld dat de totale massa van de boegankers voldoet aan de voorschriften van artikel 13.01, tweede lid, onderdeel b:

   PkBT + 4 Af [kg]

   In deze formules betekent:

   k de coëfficiënt als bedoeld in het eerste lid; bij het vaststellen van de ervaringscoëfficiënt c moet evenwel de in het binnenschipcertificaat vermelde waterverplaatsing in m3 in plaats van het laadvermogen in aanmerking worden genomen;

   Af het frontale windvangend oppervlak in m2.

 • 3. Schepen als bedoeld in lid 1 waarvan de grootste lengte L 86 m of minder bedraagt, moeten zijn uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 25% bedraagt van de massa P.

  Schepen waarvan de grootste lengte L meer dan 86 m bedraagt, moeten echter zijn uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 50% bedraagt van de massa P als bedoeld in het eerste of het tweede lid.

  Geen hekankers behoeven te hebben:

  • a) schepen waarvoor de totale massa van de hekankers minder dan 150 kg zou bedragen; voor schepen als bedoeld in het eerste lid, laatste alinea, moet daarbij worden uitgegaan van de gereduceerde massa van het boeganker;

  • b) duwbakken.

 • 4. Schepen die zijn bestemd voor het voortbewegen van hechte samenstellen met een lengte L van niet meer dan 86 m moeten zijn uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 25% bedraagt van de grootste massa P die overeenkomstig het eerste lid wordt berekend voor de in het binnenschipcertificaat toegestane samenstellingen (als nautische eenheid beschouwd).

  Schepen die zijn bestemd voor het voortbewegen in afvaart van hechte samenstellen met een lengte L van meer dan 86 m moeten zijn uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 50% bedraagt van de grootste massa P die overeenkomstig het eerste lid wordt berekend voor de in het binnenschipcertificaat toegestane samenstellingen (als nautische eenheid beschouwd).

 • 5. De volgens het eerste tot en met het vierde lid berekende massa's van de ankers mogen bij bepaalde bijzondere ankers worden verminderd.

 • 6. De voor boegankers voorgeschreven totale massa P kan worden verdeeld over één of twee ankers. De totale massa mag 15% minder zijn, indien het schip slechts met één boeganker is uitgerust en de ankerkluis zich op hart schip bevindt.

  De voor hekankers voorgeschreven totale massa P mag bij duwboten en schepen met een lengte L van meer dan 86 m worden verdeeld over één of twee ankers.

  De massa van het lichtste anker mag niet minder dan 45% van deze totale massa bedragen.

 • 7. Gietijzeren ankers zijn niet toegelaten.

 • 8. Op ieder anker moet de massa duurzaam in letters en cijfers in reliëf zijn aangegeven.

 • 9. Voor ankers met een massa van meer dan 50 kg zijn ankerlieren vereist.

 • 10. Boegankerkettingen moeten ten minste de volgende lengte hebben:

  • a) 40 m voor schepen met een lengte L van 30 m of minder;

  • b) 10 m meer dan de lengte L van het schip, wanneer deze tussen 30 en 50 m ligt;

  • c) 60 m voor schepen met een lengte L van meer dan 50 m.

  De kettingen van de hekankers moeten ten minste 40 m lang zijn. Schepen die kop vóór moeten kunnen stoppen, moeten evenwel hekankerkettingen van ten minste 60 m lengte hebben.

 • 11. De minimumbreeksterkte R van een ankerketting wordt met behulp van de volgende formules berekend:

  • a) bij ankers met een massa tot en met 500 kg:

   R = 0,35 • P' [kN]

  • b) bij ankers met een massa van meer dan 500 t/m 2.000 kg:

  • c) bij ankers met een massa van meer dan 2.000 kg:

   R = 0,25 • P' [kN]

   In deze formules betekent:

   P': de overeenkomstig het eerste tot en met het vierde lid en het zesde lid bepaalde theoretische massa van het betreffende anker.

   De breeksterkte van de ankerkettingen wordt bepaald aan de hand van de daarvoor in een van de lidstaten geldende normen.

 • 12. Indien zwaardere ankers worden gekozen dan in het eerste tot en met het zesde lid beschreven, wordt de minimumbreeksterkte van de ankerketting bepaald aan de hand van de gegeven grotere massa.

  Indien dergelijke zwaardere ankers en de bijbehorende sterkere ankerkettingen aan boord zijn, moeten desondanks in het binnenschipcertificaat de massa's en de minimumbreeksterkte worden ingevuld die zijn voorgeschreven op grond van het eerste tot en met zesde lid en het elfde lid.

 • 13. De verbindingsdelen (wartels) tussen het anker en de ketting moeten bestand zijn tegen een trekkracht die 20% groter is dan de breeksterkte van de dienovereenkomstige ketting.

 • 14. Het gebruik van trossen of kabels in plaats van kettingen is toegestaan. Deze moeten dezelfde breeksterkte hebben die voor de kettingen is voorgeschreven, maar hun lengte moet 20% meer bedragen.

Artikel 13.02 Overige uitrusting
 • 1. Ten minste de volgende uitrustingsstukken overeenkomstig de in één van de lidstaten van kracht zijnde scheepvaartpolitiereglementen moeten aan boord aanwezig zijn:

  • a) marifooninstallatie;

  • b) apparaten en installaties die nodig zijn voor het geven van de voorgeschreven licht- en geluidsseinen, alsmede voor het voeren en tonen van de optische tekens;

  • c) onafhankelijk van het aan boord aanwezige elektriciteitsnet werkende lichten ter vervanging van de voor het stilliggen voorgeschreven lichten.

 • 2. Bovendien moeten ten minste de volgende verzamelreservoirs aanwezig zijn:

  • a) als zodanig aangeduide verzamelreservoirs voor huisvuil;

  • b) een als zodanig aangeduid verzamelreservoir van staal of van ander stootvast brandbestendig materiaal met sluitend deksel van voldoende grootte, maar ten minste 10 liter inhoud, voor het verzamelen van:

   • aa) oliehoudende poetslappen;

   • bb) vast klein chemisch afval;

   • cc) vloeibaar klein chemisch afval;

   en, voor zover dit geproduceerd kan worden, voor het verzamelen van

   • dd) slops;

   • ee) overig vethoudend scheepsbedrijfsafval.

 • 3. Voorts moeten ten minste aanwezig zijn:

  • a) stalen trossen voor het meren:

   Ieder schip moet zijn uitgerust met 3 stalen trossen voor het meren. De minimumlengte daarvan moet bedragen:

   1ste tros: L + 20 m, echter niet meer dan 100 m,

   2de tros: 2/3 van de eerste tros,

   3de tros: 1/3 van de eerste tros.

   Bij schepen met een lengte L van minder dan 20 m kan de kortste tros achterwege blijven.

   Deze trossen moeten berekend zijn op een minimumbreeksterkte Rs die met behulp van de volgende formule wordt vastgesteld:

   Voor de voorgeschreven stalen trossen moet zich een keuringsbewijs volgens de Europese norm EN 10204 : 2004, model 3.1, aan boord bevinden.

   Deze trossen mogen worden vervangen door andere kabels van dezelfde lengte en met dezelfde breeksterkte. De minimumbreeksterkte voor deze kabels moet in een verklaring worden aangetekend.

  • b) trossen voor het slepen:

   Sleepboten moeten zijn uitgerust met een bij hun functie passend aantal trossen.

   De hoofdtros moet echter ten minste 100 m lang zijn en een breeksterkte hebben in kN die overeenkomt met ten minste een derde van het totale vermogen in kW van de voortstuwingsmotor(en).

   Motorschepen en duwboten die mogen slepen moeten ten minste zijn uitgerust met een sleeptros van 100 m lengte, waarvan de breeksterkte in kN overeenkomt met ten minste een kwart van het totale vermogen in kW van de voortstuwingsmotor(en);

  • c) een werplijn;

  • d) een loopplank, ten minste 0,40 m breed en ten minste 4 m lang, waarvan de zijkanten door een lichte streep zijn gemarkeerd; deze loopplank moet van een leuning zijn voorzien. Voor kleine schepen kan de Commissie van deskundigen kortere loopplanken toelaten;

  • e) een