Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 50618VergunningenVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Rijksweg A2 Oostzijde 1 in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 7 september tot en met donderdag 18 oktober 2018 de verleende uitgebreide omgevingsvergunning Rijksweg A2 Oostzijde 1 in Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de actitiviteit inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen, voor het veranderen en het in werking hebben van de inrichting na verandering. Het betreft een revisievergunning milieu voor Shell Station Ruwiel. Het ontwerpbesluit heeft vanaf woensdag 20 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzien

De verleende uitgebreide omgevingsvergunning is vanaf vrijdag 7 september 2018 2018 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet u indienen binnen zes weken na vrijdag 7 september 2018 en de volgende gegevens bevatten:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent;

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet op. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende beroepsprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt mee met het verzoekschrift. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Met behulp van DigiD kunt u het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.