Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht centrumgebied Balk

Logo De Fryske Marren

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 30 januari 2018 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft percelen op de locatie van het centrumgebied, specifieker aangeduid als het gebied gelegen aan de Lytse Side 3A en ten oosten van de Dubbelstraat, ten zuiden van de Raadhuisstraat en ten noorden van de Schoolstraat.

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming/functie voor centrum, maatschappelijk, sport en verkeer, met alle bijbehorende voorzieningen.

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30409987-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 15 januari 2018.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van de dag na deze publicatie, voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 te Joure. Openingstijden van het kantoor: van maandag van 13.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

De stukken liggen eveneens ter inzage bij het Servicepunt Balk, Dubbelstraat 1 te Balk. Openingstijden van het kantoor: van maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en woensdag van 13.00 uur tot 20.00 uur.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het voorstel begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente De Fryske Marren te koop aanbieden.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van percelen te bestendigen.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op de dag na deze publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101 te 8500 AC Joure. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de gemeente De Fryske Marren, afdeling Grondzaken, onder telefoonnummer 140514.t bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Het dorp is daarvoor geïnventariseerd, zodat de meest actuele situatie in beeld is voor het leggen van de meest passende bestemmingen. Ook is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving.

 

Bezwaar

Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag na deze publicatie, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101 te 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht, postbus 781 te 9700 AT Groningen.

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met dienst Grondzaken via telefoonnummer

14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven