Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 50378Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Veegplan VI, gemeente Someren 2018

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 7 september 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Veegplan VI, gemeente Someren 2018” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 18 oktober 2018.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Veegplan VI, gemeente Someren 2018” voorziet in het aanpassen van het bestemmingsplan voor een vijftal ontwikkelingen. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

 

  • Bennenbroekstraat (ong.): legalisatie ontsluitingspad.

  • Maarheezerdijk 10 / Kuilerstraat (nabij 25a): creëren mogelijkheid voor het verplaatsen van de bedrijfswoning van de golfbaan.

  • Molenbrugweg 15-15a: opnemen aanduiding plattelandswoning / aanpassing bestemmingsvlak i.v.m. in gebruik name agrarische gronden als tuin.

  • Hugterweg 10, veranderen van de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch Bedrijf’ naar ‘Wonen’.

  • Lieropsedijk ong, (naast 20) / Lieropsedijk 21, verplaatsen bouwmogelijkheid voor oprichten van een woning.

 

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018006-OW01. Op de gemeentelijke website www.someren.nl wordt een link geplaatst naar www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.