Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a Wro, de bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “bomenteelt” te wijzigen in de bestemming “Wonen” ten behoeve van de Goorbaan 1 b te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend te hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met functieaanduiding “bomenteelt” te wijzigen in de bestemming "Wonen".

 

Locatie

Goorbaan 1 b te Zundert

 

Terinzagelegging

Het besluit en het wijzigingsplan liggen gedurende zes weken na de dag van deze bekenmaking ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPgoorbaan1b-VS01).

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, van 6 september 2018 t/m 17 oktober 2018, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven