Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 49774Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 72-76

Logo Someren

 

Datum: 13 september 2018

Zaaknummer: SOM/2017/000125

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 30 augustus 2018 het bestemmingsplan “Kerkendijk 72-76” (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018012-VS01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een gedeeltelijke wijziging van de bedrijfsbestemming voor deze percelen. De bedrijfsbestemming voor het perceel Kerkendijk 72 is vervallen en aan de bedrijfswoning is een woonbestemming toegekend.

De resterende bedrijfsbestemming voor de percelen Kerkendijk 74-76 wordt in westelijke richting in beperkte mate uitgebreid. Daarnaast zal de maximaal toegestane milieucategorie binnen de bedrijfsbestemming worden verlaagd van 4 naar 3.2.

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 14 september 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 15 september 2018 tot en met 26 oktober 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018012-VS01. De plannen zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl.

 

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.